Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében, - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat Polgármestere a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

395.863.180 Ft Költségvetési bevétellel

405.056.188 Ft Költségvetési kiadással

-9.193.008 Ft Költségvetési egyenleggel

146.803.089 Ft Finanszírozási bevétellel

5.321.385 Ft Finanszírozási kiadással

141.481.704 Ft Finanszírozási egyenleggel

542.666.269 Ft Összes bevétellel

410.377.573 Ft Összes kiadással

132.288.696 Ft Alaptevékenység költségvetési maradványával hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat a 2. melléklet, önként vállalt feladatokat a 3. melléklet, államigazgatási feladatokat a 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) EU-s programok és projektek megvalósulását az 9. melléklet tartalmazza, önkormányzaton kívüli projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat nem biztosított.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11., 12., 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(5) A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14., 15., 16., 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(6) Nagycserkesz Község Önkormányzat Támogató Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18., 19., 20. és 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3. § (1) A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:

(2) Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2020. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2019. évi teljesítési adatokat is (23. melléklet, tájékoztató tábla).

(3) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (24. melléklet, tájékoztató tábla).

(4) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2020-ban nem nyújtott (25. melléklet, tájékoztató tábla).

(5) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (26. melléklet, tájékoztató tábla).

(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (27. melléklet, tájékoztató tábla).

(7) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (28.melléklet, tájékoztató tábla).

(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza: A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközöket (29.melléklet tájékoztató tábla). A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat (30. melléklet, tájékoztató tábla). Az érték nélkül nyilvántartott eszközöket („0”-ra leírt eszközök, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány (kulturális javak), államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök) (31. melléklet, tájékoztató tábla). Függő követelések között a gépjárműadó követelés állományát (32. melléklet tájékoztató tábla). A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106.§ (2) bekezdésével – az Önkormányzat és az irányított szervek (Óvoda, Támogató Szolgálat) tulajdonában álló – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és pénzeszközöket mutatja be. A vagyonkimutatás a vagyont az A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül római számmal jelzett eszközcsoportonként – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

(9) Az Önkormányzatnak, tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége, részesedése nem volt 2020-ban (33. melléklet, tájékoztató tábla), mivel gazdasági társaságot nem alapított.

(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet, tájékoztató tábla tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 12 órakor lép hatályba.