Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 02

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zalacsány község Önkormányzat Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre tekintettel ,a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Zalacsány Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Zalacsányi Csány László Óvoda és a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételét 279.082.963 Ft összeggel, 2020. évi kiadását 222.870.065 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét –3.657.324 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Zalacsány Község Önkormányzata maradványát 56.164.687 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

(5) A Képviselőtestület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti pénzeszköz állományát a 23. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 93451810 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 14024373 Ft, a dologi kiadások teljesítését 28059361 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 69123010 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 46970247 Ft, felújítás 22152763 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 5947377 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 6921530 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét a 15. melléklet szerint 826905792 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2020. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 731384914 Ft értékkel a 14. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2020. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint 34 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 5 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő 10 fő, egyéb foglalkoztatott 8 fő , közfoglalkoztatott 11 fő.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2020. évi maradványt 56164687 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 2020. évi eredmény kimutatását a 16. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 14. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 48281709 Ft, amelyből építményadó 8305406 Ft, magánszemélyek kommunális adója 4281245 Ft, iparűzési adó 22322072 Ft, telekadó 11343821 Ft, idegenforgalmi adó 1531500 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi egyéb adójellegű bevételei 497665 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételének főösszegét 54.437.706 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 54.432.051 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

  • a) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazó 11. melléklet
  • b) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását tartalmazó 17. melléklet
  • c) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazó 18. melléklet
  • d) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradványát 5.655 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal mérleg szerinti eredményét -281.680 Ft-ban hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az Zalacsányi Csány László Óvoda bevételének főösszegét 16.114.648 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 16.072.092 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

  • a) a Zalacsányi Csány László Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet
  • b) a Zalacsányi Csány László Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 20. melléklet
  • c) a Zalacsányi Csány László Óvoda mérlegét tartalmazó 21. melléklet
  • d) a Zalacsányi Csány László Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 22. melléklet szerint hagyja jóvá-

(3) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi pénzmaradványát 42.556 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Zalacsányi Csány László Óvoda mérleg szerinti eredményét -102.912 Ft-ban hagyja jóvá.

10. § Ez a rendelet 2021. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet

Az Önkormányzat bevételei kiemelt előirányzatonként

adatok Forintban

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

módosított előirányzat

teljesítés

I.Működési bevételek összesen

49 730 000

0

54 690 346

71 082 099

1.Intézményi működési bevételek

9 700 000

14 660 346

22 662 091

2.Közhatalmi bevételek

40 030 000

39 550 000

48 281 709

2.2 Helyi adók

34 500 000

34 500 000

47 784 044

2.3 Átengedett központi adó

5 000 000

5 000 000

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

50 000

50 000

497 665

3. Óvoda működési bevétele

480 000

480 000

135 057

4. Közös Hivatal működési bevétele

3 242

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési

82 525 545

0

99 852 100

99 852 100

támogatása) összesen

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

36 960 600

36 960 600

36 960 600

Önkormányzati hivatal működésnek támogatása . Kiegészítő tám.

14 225 997

14 225 997

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

4 437 720

4 437 720

4 437 720

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 120 000

5 120 000

5 120 000

4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.

756 102

756 102

756 102

5.Közutak fenntartásának támogatása

2 962 350

2 962 350

2 962 350

6.Beszámítás összege

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 545 523

4 545 523

4 545 523

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

8 305 850

8 305 850

8 305 850

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők

2 400 000

2 400 000

2 400 000

támogatása

10.Óvodaműködtetési támogatás

1 558 400

1 558 400

1 558 400

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

Óvodapedag.minősítési támogatás

793 400

793 400

793 400

Kiegészítő köznevelési támogatás

926 350

926 350

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

támogatása

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 987 000

6 987 000

6 987 000

14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

71 400

71 400

71 400

16.Nyilvános könyvtár támogatása

1 800 000

2 233 870

2 233 870

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

5 314 800

1 856 637

1 856 637

18. Polg. ill. utáni támogatása

512 400

512 400

512 400

19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.

20.Elszámolásból származó bev.

243117

243117

Bérkompenzáció

70384

70384

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

2 966 100

2 966 100

Tüzelőanyag támogatás

1 333 500

1 333 500

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

585 400

585 400

III.Egyéb működési bevételek

23 628 828

0

25 630 521

14 053 982

1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

23 628 828

24 481 681

12 905 142

2. Egyéb működési célú bevételek

1 148 840

1 148 840

Központosított előirányzat bevételek

11 419 325

11 419 325

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel

3.Egyéb felhalmozási célú támogatás

11 419 325

11 419 325

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 304 659

4 304 659

Költségvetési bevételek összesen:

A (I+II+III+IV)

155 884 373

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

84 787 851

34 357 022

50 430 829

pénzforgalom nélküli bevételek

78 370 798

78 370 798

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

84 787 851

34 357 022

50 430 829

1.működési célra

34 357 022

2.felhalmozási célra

50 430 829

50 430 829

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

84 787 851

pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)

50 430 829

78 370 798

78 370 798

Bevételek összesen: (A+B)

240 672 224

34 357 022

62 631 239

274 267 749

279 082 963

2. melléklet

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Ft-ban

Megnevezés

2020. évi teljesítés

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

48 281 709

48 281 709

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

10 145 968

101 922 889

18 827 102

130 895 959

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

676 548

78 370 798

79 047 346

Könyvtári állomány gyarapítása

52 000

2 233 870

2 285 870

Óvodához hozzájárulás és bevétel

135 057

385 570

520 627

Postai tevékenység

10 852 099

10 852 099

Közmunka

6 260 635

6 260 635

Város és községgazdálkodás

938 718

938 718

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

71 082 099

104 156 759

18 827 102

0

0

6 646 205

0

78 370 798

0

0

279 082 963

3. melléklet

2020. évi helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi adók

34 500 000

34 500 000

47 784 044

Építményadó

3 500 000

3 500 000

8 305 406

Telekadó

7 000 000

7 000 000

11 343 821

Idegenforgalmi adó

3 500 000

3 500 000

1 531 500

Helyi iparűzési adó

17 000 000

17 000 000

22 322 072

Kommunális adó

3 500 000

3 500 000

4 281 245

Átengedett központi adók

5 000 000

5 000 000

0

Gépjárműadó

5 000 000

5 000 000

0

Bírságok, egyéb pótlékok

50 000

50 000

497 665

Pótlékok

50 000

50 000

497 665

Összesen:

39 550 000

39 550 000

48 281 709

4. melléklet

2020. évi kiadások -Önkormányzat kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

14 127 689

74 569 563

88 697 252

14 127 689

82 711 891

96 839 580

12 819 851

62 689 664

75 509 515

1.

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

10 403 820

17 435 764

27 839 584

10 403 820

24 530 918

34 934 738

10 433 546

24 501 192

34 934 738

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 820 669

2 990 238

4 810 907

1 820 669

3 149 267

4 969 936

1 682 615

2 971 900

4 654 515

3.

Dologi kiadások

1 903 200

36 722 053

38 625 253

1 903 200

44 415 157

46 318 357

703 690

24 738 458

25 442 148

4.

Finanszírozás kiadása

3 301 022

3 301 022

3 554 348

3 301 022

3 554 348

3 554 348

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 837 000

6 837 000

7 059 965

7 059 965

6 921 530

6 921 530

6.

Egyéb folyó kiadások

0

2 236

2 236

2 236

2 236

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 509 282

3 509 282

3 924 204

3 924 204

2 493 319

2 493 319

3.

Működési célú pénzeszközátadások

3 774 204

3 774 204

3 944 682

3 944 682

3 454 058

3 454 058

Felhalmozási kiadások

62 631 239

62 631 239

80 057 125

80 057 125

70 909 030

70 909 030

1.

Felújítás

34 880 469

34 880 469

31 300 858

31 300 858

22 152 763

22 152 763

2.

Beruházás

27 750 770

27 750 770

46 970 247

46 970 247

46 970 247

46 970 247

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

0

1 786 020

1 786 020

1 786 020

1 786 020

Kölcsönök

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

Tartalék előirányzatok

0

0

0

1.

Általános tartalék

23 854 174

23 854 174

17 433 121

17 433 121

0

0

2.

Céltartalék

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

0

0

1.

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

1.

Működési célú kiadások

14 127 689

89 246 404

14 127 689

108 013 898

122 141 587

12 819 851

68 637 041

81 456 892

2.

Felhalmozási célú kiadások

62 631 239

62 631 239

80 057 125

80 057 125

70 909 030

70 909 030

KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 127 689

161 050 976

175 178 665

14 127 689

188 071 023

202 198 712

12 819 851

139 546 071

152 365 922

5. melléklet

Kiadások jogcímenként-önkormányzat összesen

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Mindösszesen

2020. évi módosított előirányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

14 127 689

75 118 715

48 862 854

16 630 705

154 739 963

14 127 689

82 711 891

54511982

17557055

168 908 617

1.

Működési kiadások

0

0

1.

Személyi juttatások

10 403 820

17 435 764

39 902 606

12 132 600

79 874 790

10 403 820

24 530 918

45 837 380

12 934 164

93 706 282

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 820 669

2 990 238

7 161 598

2 123 205

14 095 710

1 820 669

3 149 267

7 283 537

2 247 521

14 500 994

3.

Dologi kiadások

1 903 200

36 722 053

1 798 650

2 374 900

42 798 803

1 903 200

44 415 157

1 391 065

2 375 370

50 084 792

4.

Egyéb folyó kiadások

0

2 236

2 236

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 837 000

6 837 000

7 059 965

7 059 965

6.

Finanszírozás kiadása

3 850 174

3 850 174

3 554 348

3 554 348

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 509 282

0

3 509 282

3 924 204

0

3 924 204

3.

Működési célú pénzeszközátadások

0

3 774 204

0

3 774 204

0

3 944 682

0

3 944 682

Felhalmozási kiadások

0

62 631 239

0

62 631 239

0

80 057 125

0

78 271 105

1.

Felújítás

34 880 469

34 880 469

31 300 858

31 300 858

2.

Beruházás

27 750 770

27 750 770

46 970 247

46 970 247

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

0

1 786 020

1 786 020

Kölcsönök

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

Tartalék előirányzatok

0

0

0

0

0

0

1.

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Céltartalék

0

23 301 022

0

0

23 301 022

0

17 433 121

0

0

17 433 121

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

0

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

3.

Finanszírozás, megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0

1.

Működési célú kiadások

14 127 689

0

14 127 689

14 127 689

0

14 127 689

2.

Felhalmozási célú kiadások

62 631 239

62 631 239

80 057 125

80 057 125

KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 127 689

161 050 976

48 862 854

16 630 705

240 672 224

14 127 689

188 071 023

57511982

17557055

274 267 749

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Intézményi működési bevételek

10 180 000

15 140 346

22 800 390

Személyi juttatások

79 874 790

93 706 282

93 451 810

Közhatalmi bevételek

39 550 000

39 550 000

48 281 709

Munkaadói járulékok

14 095 710

14 500 994

14 024 373

Kapott támogatások

82 525 545

99 852 100

99 852 100

Dologi kiadások

42 798 803

50 084 792

28 059 361

Támogatásértékű bevételek

23 628 828

25 630 521

14 053 982

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 837 000

7 059 965

6 921 530

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

34 357 022

9 732 998

9 732 998

ÁHT-n belüli pénze. átadás

3 774 204

3 924 204

2 493 319

ÁHT belüli megelőlegezés

4 304 659

4 304 659

Támogatásértékű pénze. átadás

3 509 282

3 944 682

3 454 058

Tartalék

23 301 022

17 433 121

-

Finanszírozás kiadás

3 850 174

3 554 348

3 554 348

Elszámolásból eredő visszafizetési köt.

0

2 236

2 236

Működési bevétel összesen:

190 241 395

194 210 624

199 025 838

Működési költségvetés összesen:

178 040 985

194 210 624

151 961 035

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Felújítási kiadások

34 880 469

31 300 858

22 152 763

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

Beruházási kiadások

27 750 770

46 970 247

46 970 247

Egyéb felhalmozási célú támogatás

11 419 325

11 419 325

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

1 786 020

1 786 020

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

50 430 829

68 637 800

68 637 800

Felhalmozási költségvetés összesen:

62 631 239

80 057 125

70 909 030

Felhalmozási bevétel összesen:

50 430 829

80 057 125

80 057 125

Összesen

240 672 224

274 267 749

279 082 963

Összesen

240 672 224

274 267 749

222 870 065

7. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Települési támogatás

2 520 000

2 742 965

2 604 530

Átmeneti segély

4 117 000

4 117 000

4 117 000

Temetési segély

200 000

200 000

200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

6 837 000

7 059 965

6 921 530

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

1.

34 880 469

21 115 376

11 967 281

Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak

Víziközműrendszer

8 689 999

8 689 999

Közművelődés

1 495 483

1 495 483

27 464 880

24 646 227

17 350 418

Felújítás

7 415 589

6 654 631

4 802 345

Áfa

34 880 469

31 300 858

22 152 763

Felújítási kiadások összesen

1.

Város és községgazdálkodás

27 750 770

20 575 505

20 575 505

Közutak, hidak, alagutak

2 203 258

2 203 258

Zöldterület

60 000

60 000

Mezőgazdaság

9 978 119

9 978 119

Víziközműrendszer

3 617 053

3 617 053

Igazgatás

498 489

498 489

Óvoda

44 999

44 999

Pályázatok

9 992 824

9 992 824

21 850 956

37 079 053

37 079 053

Beruházás

5 899 814

9 891 194

9 891 195

Áfa

27 750 770

46 970 247

46 970 247

Beruházási kiadások összesen

62 631 239

78 271 105

69 123 010

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

480 000

391 000

46 057

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

480 000

384 943

40 000

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

1.9.

Egyéb bevétel

6 057

6 057

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

16 142 205

17 083 555

15 986 091

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

16 142 205

17 068 555

15 971 091

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

15 000

15 000

3.

III. Működési bevételek ÁHT belülről

74 000

74 000

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

8 500

8 500

8 500

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8 500

8 500

8 500

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

16 630 705

17 557 055

16 114 648

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 630 705

17 557 055

16 072 092

1.1.

Személyi juttatások

12 132 600

12 934 164

12 685 517

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 123 205

2 247 521

2 086 321

1.3.

Dologi kiadások

2 374 900

2 375 370

1 300 254

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

16 630 705

17 557 055

16 072 092

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

3

3

10. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2020.

Ft-ban

Helyi adónál, gépjárműadónál

biztosított kedvezmény, mentesség

Bevétel kedvezmény

Adott kedvezmény

Bevétel

összege adónemenként

nélkül

Gépjárműadó

0

0

0

Adókedvezmények

0

0

0

11. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szerv megnevezése

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat megnevezése

2020. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

3 242

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

1.9

Egyéb bevételek

3 242

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

48 755 129

54 404 257

54 326 739

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

48 755 129

54 404 257

54 326 739

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

107 725

107 725

107 725

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

107 725

107 725

107 725

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

48 862 854

54 511 982

54 437 706

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 862 854

54 511 982

54 432 051

1.1.

Személyi juttatások

39 902 606

45 837 380

45 831 555

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 161 598

7 283 537

7 283 537

1.3.

Dologi kiadások

1 798 650

1 391 065

1 316 959

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

48 862 854

54 511 982

54 432 051

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése

Összesen

Polgármester

Közalkalmazott

Köztisztviselő

Egyéb

Közös Önkormányzati Hivatal

10

10

Zalacsány Község Önkormányzata

10

1

2

7

Zalacsányi Csány László Óvoda

3

3

Közfoglalkoztatottak

11

11

Költségvetési szervek összesen:

34

1

5

10

18

13. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása

adatok Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

196 269 207

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

148 811 574

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

47 457 633

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

82 559 232

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

73 852 178

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

8 707 054

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

56 164 687

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

56 164 687

14. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Összesen (=C+D+E+F)

A

B

C

D

E

F

G

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 291 592

1 009 019 041

112 786 609

11 094 473

1 134 191 715

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

37 079 053

37 079 053

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

21 062 938

21 062 938

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

53 129 727

3 153 770

0

56 283 497

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

780 000

0

50 625 067

5 511 811

56 916 878

08

Összes növekedés (=02+…+07)

780 000

53 129 727

53 778 837

63 653 802

171 342 366

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

184 675

0

184 675

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

780 000

0

50 625 067

61 795 308

113 200 375

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

780 000

0

50 809 742

61 795 308

113 385 050

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 291 592

1 062 148 768

115 755 704

12 952 967

1 192 149 031

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 036 265

322 445 660

108 496 333

0

431 978 258

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

255 327

26 111 878

2 603 329

0

28 970 534

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

184 675

0

184 675

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 291 592

348 557 538

110 914 987

0

460 764 117

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 291 592

348 557 538

110 914 987

0

460 764 117

nullára leírt eszközök értéke

1291592

0

108590315

0

109881907

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

713 591 230

4 840 717

12 952 967

731 384 914

15. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlege

Ft-ban

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

255 327

0

0

02

II. Tárgyi eszközök

701 958 130

0

731 384 914

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8 011 228

0

8 011 228

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

710 224 685

0

739 396 142

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

11

III. Forintszámlák

80 821 452

0

59 818 801

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

80 821 452

0

59 818 801

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

28 413 885

0

28 710 109

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

74 000

0

125 133

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

28 487 885

0

28 835 242

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-128 897

0

-1 144 393

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

819 405 125

0

826 905 792

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

455 369 409

0

455 369 409

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

47 971 998

0

47 971 998

24

IV. Felhalmozott eredmény

211 095 645

0

204 569 601

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

-6 526 044

0

-3 657 324

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

707 911 008

0

704 253 684

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

5 644 691

0

9 828 336

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

3 301 022

0

4 051 333

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

2 640 879

0

3 779 247

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

11 586 592

0

17 658 916

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

99 907 525

0

104 993 192

34

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

819 405 125

0

826 905 792

16. melléklet

Zalacsány Község Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

66 404 688

0

47 000 708

02

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

18 093 238

0

16 935 330

03

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

84 497 926

0

63 936 038

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)

0

0

0

08

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

83 488 397

0

99 852 100

09

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 052 328

0

14 018 982

10

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 217 976

0

6 488 164

11

09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek

3 403 283

5 464 876

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

112 161 984

0

125 824 122

13

10. Anyagköltség

1 909 650

0

1 828 428

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

22 129 256

0

17 342 933

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

24 038 906

0

19 171 361

16

13. Bérköltség

31 106 158

0

28 164 875

17

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 852 418

0

6 954 524

18

15. Bérjárulékok

5 339 117

0

4 624 360

19

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

44 297 693

0

39 743 759

20

VI. Értékcsökkenési leírás

34 676 046

0

28 970 534

22

VII. Egyéb ráfordítások

100 173 393

0

105 531 907

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-6 526 128

0

-3 657 401

24

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

84

0

77

25

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

26

21a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

27

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)

84

0

77

29

22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

30

23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

32

24a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)

0

0

0

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

84

0

77

35

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-6 526 044

0

-3 657 324

17. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványkimutatása

adatok Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 242

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

54 432 051

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-54 428 809

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

54 434 464

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

54 434 464

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

5 655

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

5 655

18. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi egyszerűsített mérlege

Ft-ban

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

0

0

0

02

II. Tárgyi eszközök

0

0

0

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

0

0

0

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

0

11

III. Forintszámlák

7 725

0

5 655

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

7 725

0

5 655

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

100 000

0

0

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

100 000

0

0

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

107 725

0

5 655

19. melléklet

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi eredménykimutatása

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

03

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

0

0

0

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)

0

0

0

08

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

56 905 103

0

54 326 739

09

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 371 025

0

0

10

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek

3 212

3 242

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

62 279 340

0

54 329 981

13

10. Anyagköltség

246 345

0

15 990

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

1 348 174

0

1 231 813

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

1 594 519

0

1 247 803

16

13. Bérköltség

41 426 577

0

38 924 861

17

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 304 814

0

7 113 026

18

15. Bérjárulékok

9 261 731

0

7 256 815

19

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

60 993 122

0

53 294 702

20

VI. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

22

VII. Egyéb ráfordítások

75 147

0

69 156

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-383 448

0

-281 680

24

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1

0

0

25

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

26

21a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

27

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)

1

0

0

29

22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

30

23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

32

24a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)

0

0

0

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1

0

0

35

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-383 447

0

-281 680

20. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi maradványkimutatása

adatok Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

135 057

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

16 072 092

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-15 937 035

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

15 979 591

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

15 979 591

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

42 556

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

42 556

21. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi egyszerűsített mérlege

Ft-ban

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

0

0

0

02

II. Tárgyi eszközök

0

0

0

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

0

0

0

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

11

III. Forintszámlák

8 500

0

42 556

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

8 500

0

42 556

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

0

0

0

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

8 500

0

42 556

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

0

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

14 511

0

14 511

24

IV. Felhalmozott eredmény

-1 094 811

0

-1 146 700

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

-51 889

0

-102 912

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

-1 132 189

0

-1 235 101

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

0

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

0

0

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

0

0

0

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 140 689

0

1 277 657

22. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi eredménykimutatása

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

480 000

0

40 000

03

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

480 000

0

40 000

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)

0

0

0

08

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 346 916

0

15 971 091

09

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

15 000

10

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek

37 362

80 057

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

15 384 278

0

16 066 148

13

10. Anyagköltség

85 069

0

75 187

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

1 366 665

0

976 172

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

1 451 734

0

1 051 359

16

13. Bérköltség

11 493 239

0

12 258 324

17

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések

417 696

0

561 338

18

15. Bérjárulékok

2 211 611

0

2 089 144

19

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

14 122 546

0

14 908 806

20

VI. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

22

VII. Egyéb ráfordítások

341 887

0

248 895

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-51 889

0

-102 912

24

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

25

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

26

21a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

27

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)

0

0

0

29

22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

30

23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

32

24a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)

0

0

0

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

0

35

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-51 889

0

-102 912

23. melléklet

Pénzkészlet állománya

Zalacsány Község Önkormányzata

2020.01.01

2020.12.31

Fizetési számla

80 017 418 Ft

59 054 762 Ft

Környezetvédelmi alap

704 022 Ft

704 023 Ft

Gépjárműadó beszedési számla

100 012 Ft

60 016 Ft

Pénztár

0 Ft

0 Ft

Összesen

80 821 452 Ft

59 818 801 Ft

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2020.01.01

2020.12.31

Fizetési számla

8 500 Ft

42 556 Ft

Pénztár

0 Ft

0 Ft

Összesen

8 500 Ft

42 556 Ft

Zalacsányi Csány László Óvoda

2020.01.01

2020.12.31

Fizetési számla

7 725 Ft

5 655 Ft

Pénztár

0 Ft

0 Ft

Összesen

7 725 Ft

5 655 Ft