Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Izsák Város Önkormányzat Alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

II. A költségvetési főösszeg

2. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendeletével megállapított 2020 évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

 • a) Bevételi főösszeg: 1.526.064.719 Ft
 • b) Kiadási főösszeg: 999.750.736 Ft.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása:

 • a) költségvetési bevétel: 1.153.77 .633 Ft
 • b) finanszírozási bevétel 373.294.086 Ft

ebből: elszámolási előleg: 19.446.753 Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása:

 • a) költségvetési kiadás: 970.513.332 Ft
 • b) finanszírozási kiadás: 29.237.404 Ft

ebből: előleg visszafizetése 16.085.404 Ft

(4) A Város működési kiadásainak főösszege 611.825.957 Ft

(5) A Város felhalmozási kiadásainak főösszege: 387.924.779 Ft.

III. Izsák város költségvetési bevételei

3. § (1) Az Izsák Város 2020. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.153.770.633 Ft, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projekt 2020. évben 11. melléklet tartalmazza

4. § (1) Az Izsák Város 2020. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A Működési kiadások előirányzata összesen: 595.740.553 Ft, melyből

 • a) személyi jellegű kiadások: 295.904.145 Ft
 • b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49.413.779 Ft
 • c) dologi és egyéb folyó kiadások: 212.078.361 Ft
 • d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.197.932 Ft
 • e) egyéb működési célú támogatások : 32.146.336 Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 374.772.779 Ft ebből:

 • a) beruházások 341.104.440 Ft
 • b) felújítás 33.668.339 Ft

(3) A Város 2020. évi költségvetési kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.000.000 Ft volt, ebből 2018. évben törlesztésre került 4.800.000 Ft. 2018.évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 hitel került felvételre. 2019. évben a Zöldváros projekt sajáterő biztosításához 60.000.000 hitel. A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2020. évi alakulását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6. § (1) Az Izsák Város 2020. évi költségvetési mérlegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszköz változását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi vagyonkimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2020. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2020. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi követeléseit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

IV. Elemi költségvetések

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.497.477.166 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.003.475.835 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:

 • a) működési kiadások 168.291.218 Ft, melyből
  • aa) személyi juttatás 50.436.904 Ft,
  • ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 6.656.884 Ft,
  • ac) dologi és egyéb folyó kiadások 72.853.162 Ft,
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.197.932 Ft,
  • ae) egyéb működési célú kiadások 32.146.336 Ft
 • b) felhalmozási kiadások 369.404.937 Ft, melyből
  • ba) beruházások 337.902.401 Ft
  • bb) felújítási 32.502.536 Ft
 • c) felhalmozási kiadások 465.779.680 Ft, melyből
  • ca) felhalmozási célú 13.152.000 Ft
  • cb) működési célú 436.542.276 Ft
  • cc) előleg visszafizetés 16.085.404 FT
 • d) az önkormányzat alaptevékenységi maradványa: 494.001331 Ft.

9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 117.814.272 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

 • a) intézményi működési: 3.024.602 Ft
 • b) finanszírozási bevétel: 111.802.241 Ft
 • c) előző évi maradvány: 2.987.429 Ft

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 112.154.385 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

 • a) működési célú kiadások: 111.345.609 Ft, melyből
  • aa) személyi juttatás 83.544.646 Ft
  • ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 13.964.604 Ft
  • ac) dologi és egyéb folyó kiadások 13.836.359 Ft.
 • b) felhalmozási célú kiadás: 808.776 Ft, melyből beruházás: 808.776. Ft
 • c) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 5.659.887 Ft.

10. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 252.425.741 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési bevételek 15.305.280 Ft, amelyből intézményi működési bevétel 15.305.280 Ft, ebből intézményi térítési díj 8.829.160 Ft és egyéb sajátos bevétel 6.476.120 Ft. A fenntartói finanszírozás 237.021.970 Ft. Az előző évi maradvány 98.491 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2020. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 226.337.958 forintban hagyja, melynek részletezése a következő. Működési kiadások 222.474.403 Ft, melyből

 • a) személyi juttatás: 121.354.336 Ft
 • b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási 22.307.362 Ft
 • c) dologi és egyéb folyó kiadások 78.812.705 Ft

A felhalmozási célú kiadás 3.863.555 Ft, az alaptevékenység maradványa 26.087.783 Ft.

11. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 16.335.267 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

 • a) intézményi működési 0 Ft
 • b) intézményi finanszírozás 16.063.983 Ft
 • c) előző évi maradvány 271.284 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 16.169.742 forintban hagyja jóvá, mely működési kiadások 16.169.742 Ft, melyből

 • a) személyi juttatás 13.767.912 Ft
 • b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.272.039 Ft
 • c) dologi és egyéb folyó kiadások 129.791 Ft.

(3) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2020. évi alaptevékenység maradványa 165.525 Ft.

12. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 19.427.007 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:

 • a) működési bevétel 4.865.006 Ft
 • b) fenntartói finanszírozás 14.297.750 Ft
 • c) előző évi maradvány 265.251 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 19.053.514 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési célú kiadás. 19.053.514 Ft, amelyből

 • a) személyi juttatás 11.154.506 Ft
 • b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.177.898 Ft
 • c) dologi és egyéb folyó kiadások 5.721.110 Ft

(3) A Gondozási Központ 2020. évi alaptevékenység maradványa 373.493 Ft.

13. § (1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 59.127.542 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:

 • a) intézményi működési bevétel (egyéb sajátos bevétel) 488.577 Ft
 • b) fenntartói finanszírozás 57.356.332 Ft
 • c) előző évi maradvány 25.964 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2020. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 59.101.578 Ft-ban határozza meg, melyből:

 • a) működési kiadás 53.833.370 forint, ezen belül :
  • aa) személyi juttatás 15.645.841 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulék 2.034.992 Ft
  • ac) dologi és egyéb folyó kiadások 40.725.234 Ft
 • b) felhalmozási kiadás 695.511 Ft

(3) Az Egészségügyi szolgálat 2020.évi alaptevékenység maradványa: 25.964 Ft.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.sz. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3.sz melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet.pdf