Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 - 2026. 05. 30

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.31.

Szabadkígyós Község Polgármestere a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletalapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadkígyós Község Önkormányzatára, annak költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal; önállóan működő költségvetési szervek: Általános Művelődési Központ. Szociális Alapszolgáltatási Központ

3. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése: Szabadkígyós Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2020. (II. 28.) számú rendelet végrehajtását 991 998 342 Ft bevétellel és 682 434 498 Ft kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit a rovatrendnek megfelelően 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a rovatrendnek megfelelően 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által megvalósított felhalmozási kiadásokat 95 165 292 Ft összeggel a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2020. évi működési célú pénzeszköz átadásokat 3 806 564 Ft összeggel, 5. mellékletben meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványát a 8. melléklet szerint 309 563 844 Ft-tal hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2020. december 31-i értékét a 4. melléklet szerinti konszolidált költségvetési mérlegnek megfelelően a 10. mellékletben foglalt részletezettséggel, a részesedések alakulását a 12. melléklet szerint fogadja el. A 11. mellékletben a mezőgazdasági tevékenység kimutatása szerepel.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolójának részeként a konszolidált eredménykimutatást a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat együttes záró létszám előirányzatát 86 főben a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti és címenkénti alakulását bemutató 2020. évi és azt követő hosszú távú kötelezettségvállalásait a 14. melléklet szerint fogadja el. A kiadások és bevételek alakulása intézményenként a 13. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei adósságállományának lejárat és eszközök szerinti bontását tartalmazó kimutatását a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök állományának kimutatását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat 2020. évben nem biztosított közvetett támogatásokat

15. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 9/2014.(IX.25.) 1–3. mellékletei helyébe az e rendelet 10. mellékletével megállapított melléklet lép.

17. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

2. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2020. évi bevételeinek alakulása

3. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásainak alakulása

4. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérleg

5. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz átadása

6. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásairól

7. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált eredménykimutatás

8. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatás

9. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat és intézményei létszámadatainak alakulása 2020. évben

10. melléklet

Ingatlanvagyon 2020.12.31.

11. melléklet

Kimutatás a mezőgazdasági tevékenységről

12. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat részesedéseinek alakulása

13. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat 2020. évi kiadások és bevételek alakulása intézményenként

14. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat

15. melléklet

Szabadkígyós Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

16. melléklet

Kimutatás Szabadkígyós Község Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatásokról