Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 08. 31

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljáró Lovas Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Ellátási formák

(1) A képviselő-testület a szociálisan rászoruló személyek részére pénzbeli vagy természetbeni formában szociális ellátást nyújt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt), valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jogosult rászoruló számára

a) lakhatási célú települési támogatást,

b) ápolási célú települési támogatást,

c) gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatást,

d) kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatást,

e) átmeneti települési támogatást,

f) születéshez és örökbefogadáshoz kapcsolódó települési támogatást,

g) temetési költségekhez nyújtott települési támogatást,

h) rendkívüli települési támogatást,

i) iskolakezdési támogatást,

j) szépkorúak támogatását,

k) köztemetést, és

l) személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat

állapíthat meg.

2. §

Lakhatási célú települési támogatás

(1) A képviselő-testület lakhatási célú települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személynek, az általa lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

(2) Lakhatási célú települési támogatásra az a Lovason lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

a) háztartásában az egy főre eső nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében a 300%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi nettó összjövedelmének 30%-át eléri vagy meghaladja, vagy

b) lakása fűtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a háztartás havi nettó összjövedelmének 20 %-át.

(3) A lakhatási célú települési támogatást az veheti igénybe, aki az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik:

a) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója, vagy

b) önkormányzati bérlakás bérlője, vagy

c) önkormányzati bérlakásra lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakáshasználó.

(4) Lakásfenntartási költségként elismerhető kiadások

a) bérleti szerződéssel igazolt bérleti díj (albérleti díj),

b) önkormányzati lakás bérleti díja,

c) számlával igazolt gáz-, villanyáram-, víz és csatornahasználati, és fűtési díja, és

d) tüzelőanyag számlával igazolt költsége.

(5) A (4) bekezdésben felsorolt költségként a számlával igazolt alábbi összegek vehetők figyelembe havonta és lakásonként:

a) víz- és csatornadíj: bruttó 10.000,- Ft összegig,

b) villanyáramdíj: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-ával megegyező összegig,

c) gázfogyasztás díja: fűtési időszakban a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-val megegyező összegig, fűtési időszakon kívül a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ával megegyező összegig, és

d) tüzelőanyag költsége: fűtési idényre a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-ával megegyező költségig.

(6) A lakhatási célú települési támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra, összege havonta 5.000,- Ft.

(7) A lakhatási célú települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását,

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,

c) a lakásfenntartási költségeket igazoló, kérelem benyújtását megelőző hónapban keletkezett számlákat, és

d) tüzelőanyag esetén az ennek szállításáról kiállított számlát.

(8) A lakhatási célú települési támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(9) A lakhatási célú települési támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

3. §

Ápolási célú települési támogatás

(1) A képviselő-testület ápolási célú települési támogatást nyújthat annak a Lovason lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorult személynek, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg lovasi lakcímmel rendelkező hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végzi.

(2) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. A tartós betegség tényének igazolására a háziorvos által kiállított szakvélemény szolgál.

(3) Ápolási célú települési támogatás akkor állapítható meg a Lovason lakóhellyel rendelkező hozzátartozónak, ha családjában az egy főre számított nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át, egyedülélő esetében annak 250%-át.

(4) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) kereső tevékenységet folytat, és a munkaideje a napi 4 órát meghaladja, vagy

b) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

c) szakiskola, középiskola, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, vagy

d) az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződésben ő vagy más személy vállalta.

(5) Az ápolási célú települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását, és

b) házi orvos szakvéleményét arról, hogy a 18. életévét betöltött személy tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.

(6) Az ápolási célú települési támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra, összege havonta 28.000,- Ft

(7) Ha az önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett környezettanulmányt készíthet.

(8) Az ápolási célú települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, vagy

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, vagy

c) az ápolt személy meghal, vagy

d) az ápolást végző személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, vagy

e) a 5. § (3) bekezdésben megjelölt, jogosultságot kizáró körülmény következik be.

(9) Az ápoló számára egyidejűleg csak egy ápolási célú települési támogatásra való jogosultság állapítható meg.

4. §

Gyógyszer kiadásokhoz nyújtott települési támogatás

(1) A képviselő-testület gyógyszer kiadásokhoz nyújtott települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.

(2) Gyógyszer támogatásra a Lovason lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek

a) a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 % -át, egyedül élő esetében annak 600 % -át nem haladja meg, és

b) gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolással alátámasztott, bruttó 6.000,- Ft összeget meghaladó havi rendszeres gyógyszerköltsége jelentkezik.

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a családban élő személyek jövedelem igazolását, és

b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.

(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül a krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

(5) A gyógyszertámogatás összege

a) havonta 6.000-8.000- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 6.000,-Ft,

b) havonta 8.001-, Ft és 10.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 8.000,-Ft,

c) havonta 10.001 és 14.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 10.000,- Ft,

d) havonta 14.001,- és 20.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 14.000,- Ft

e) havonta 20.000,- Ft-ot meghaladó gyógyszerköltség esetén havonta 20.000,- Ft.

(6) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.

(7) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni.

(8) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányossági közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

5. §

Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás

(1) Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) nyújtható annak a kérelmezőnek, aki a jövedelmi viszonyai miatt nem szorul anyagi segítségre, de átmeneti pénzügyi nehézségei vannak.

(2) A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege: 60.000,- Ft.

(3) A kamatmentes kölcsön visszafizetési határideje legfeljebb tizenkettő hónap, a havi törlesztő részlet legkisebb összege 5.000,- Ft.

(4) A kamatmentes kölcsönben részesülővel az Önkormányzat képviseletében a polgármester megállapodást köt, amely tartalmazza a kölcsön összegét, a visszafizetés feltételeit, nem fizetés esetén a behajtás módját.

(5) Aki a megállapodásban foglalt visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget az előírt határidőn belül, újabb kamatmentes kölcsönben a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül nem részesülhet.

(6) Kamatmentes kölcsön iránti kérelmet az ismételten az előző kölcsön felvételétől számított egy év elteltét követően lehet benyújtani.

(7) A kamatmentes kölcsön családonként csak egy jogosult részére állapítható meg a kölcsön törlesztésének időtartama alatt.

6. §

Átmeneti települési támogatás

(1) Átmeneti települési támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülélő személy esetén 500 %-át.

(2) Az átmeneti települési támogatás nyújtható

a) pénzben, vagy

b) élelmiszer formájában, vagy

c) tüzelőanyag formájában.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti átmeneti települési támogatásban egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család legfeljebb három alkalommal részesíthető. Amennyiben egy jogosultságot megállapító határozatban többszöri támogatás kerül megállapításra, meg kell határozni a későbbi kifizetések időpontját.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmankénti összege legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 40.000,- Ft.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti települési támogatás egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család részére legfeljebb négy alkalommal adható.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmanként 50.000,- Ft összértékű élelmiszer formájában nyújtható. Az élelmiszer beszerzése a falugondnoki szolgáltatás igénybevételével történik.

(7) A (2) bekezdés c) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmanként maximum 20 q konyhakész tűzifa házhozszállításával nyújtható.

(8) A (2) bekezdés c) pontja szerinti átmeneti települési támogatás egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család részére legfeljebb két alkalommal adható.

(9) Átmeneti települési támogatás egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család részére a (2) a)-c) pontokat egybeszámítva maximum 5 alkalommal adható.

7. §

Születéshez és örökbefogadáshoz kapcsolódó települési támogatás

(1) Figyelembe véve az újszülött, valamint az örökbefogadott gyermek érkezésével kapcsolatos családi kiadások növekedését, egyszeri pénzbeli települési támogatásra (a továbbiakban: születési támogatás) jogosult az a szülő, aki a gyermek születésekor vagy örökbe fogadásakor – valamint a támogatás megállapításakor a gyermek is – lovasi lakóhellyel rendelkezik és a kérelmező családjában az egy főre eső nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló esetén 500 %-át nem haladja meg.

(2) A születési támogatás összege 80.000,- Ft

(3) A születési támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy család jogosult.

(4) A születési támogatás születés esetén a gyermek születését követő egy éven belül, örökbefogadás esetén a gyermek születését követő kettő éven belül kérelmezhető. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, vagy az örökbefogadásról szóló jogerős hatósági határozat másolati példányát, és

b) a gyermek lakcímkártyájának fénymásolatát.

(6) A születési támogatás kifizetésének tényét a születési anyakönyvi kivonat eredeti példányára, illetve az örökbefogadásról szóló hatósági határozat eredeti példányára rá kell vezetni a kifizetés dátumával.

8. §

Temetési költségekhez nyújtott települési támogatás

(1) Temetési költségekhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás) formájában egyszeri pénzbeli ellátás állapítható meg annak a Lovason lakcímmel rendelkező személynek, aki

a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, vagy családja létfenntartását veszélyeztetik, és

c) a kérelmező családjában az egy főre eső nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló esetén 500 %-át nem haladja meg.

(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, és

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(3) A kérelmet a halálesetet követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A temetési támogatás összege 80.000,- Ft.

(5) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell juttatni.

9. §

Rendkívüli települési támogatás

(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Lovason lakóhellyel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll, és családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülélő esetében a 500 %-át és akinek Lovas közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, vagy az ingatlan életveszélyessé, lakhatatlanná válik, és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik.

(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz, földcsuszamlás, belvízkár, viharkár.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és

b) a kérelmező és családja jövedelem igazolását.

(4) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartós gondokkal küzdő és anyagi segítségre szoruló személyek részére.

(5) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában:

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be, illetve egyszeri kiadásra kényszerülnek,

b) baleset következett be, vagy bűntény áldozata lett,

c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék van és önerőből kiegyenlíteni nem tudja,

d) nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy

e) alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, vagy

f) családjuk vagy saját maguk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni.

(6) A (4) bekezdésben foglalt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet alátámasztó okiratokat, dokumentumokat, különösen: orvosi igazolást, rendőrségi jegyzőkönyvet, társadalombiztosítási szerv igazolását, bírósági végzést, díjhátralékról szóló igazolást.

(7) A (3) és (6) bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni, ha a rendkívüli települési támogatás elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné, vagy életét aránytalanul megnehezítené. Ebben az esetben a (3) vagy (6) bekezdés szerinti okiratokat, dokumentumokat utólag szükséges benyújtani az önkormányzathoz.

10. §

Iskolakezdési támogatás

(1) Lovas Község Önkormányzata iskolakezdési támogatásban részesítheti a településen életvitelszerűen élő és lakcímmel rendelkező szülőket, akiknek gyermeke

a) 3-7 év közötti óvodás,

b) általános iskola 1-8 osztályos tanulója,

c) középfokú iskola nappali oktatási munkarendje szerint 9-13 évfolyamon tanul, és 20. életévét még nem töltötte be.

(2) A támogatás nyújtható a településen életvitelszerűen élő és lakcímmel rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója számára is, amennyiben 25. életévét még nem töltötte be.

(3) A támogatás feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.

(4) A támogatás évente egy alkalommal adható, a szülő vagy hallgató kérelme alapján. A kérelem szeptember 1. és 30. között nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez mellékelni kell az óvodai, iskolai, valamint hallgatói jogviszony igazolásokat. A jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat a kérelemhez mellékelni kell.

(5) A támogatás összege:

a) óvodás gyermekek esetén gyermekenként 20.000,- Ft.,

b) általános iskolás gyermekek esetén gyermekenként 30.000,- Ft.,

c) középiskolás gyermekek esetén gyermekenként 30.000,- Ft.,

d) nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók esetén 35.000,- Ft.

(6) A támogatás kifizetése bankszámlára átutalással történik.

11. §

Szépkorúak támogatása

(1) Szépkorúak támogatása naptári évenként egy alkalommal nyújtható annak az öregségi nyugdíjas vagy 62. életévét betöltött lovasi állandó lakosnak, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedülélő személy esetén 500%-át.

(2) A szépkorúak támogatása természetbeni juttatás formájában kerül kiosztásra.

(3) A támogatás összegéről Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minden év december 10. napjáig határozatban dönt.

(4) A szépkorúak támogatását az önkormányzat szociális rászorultság alapján, kérelemre biztosítja. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat is.

12. §

Köztemetés

(1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. § -ban foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetést a képviselő-testület rendeli el.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a képviselő-testület a köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból

a) elengedheti, vagy

b) mérsékelheti.

13. §

Szociális étkeztetés

(1) Az önkormányzat a szociális étkeztetés keretében azon szociálisan rászorult személyek legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a településen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen élő igénylőt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át és:

a) 65. életévét betöltötte, vagy

b) rokkantsággal összefüggő nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, vagy

c) egészségi állapota, tartós betegsége, fogyatékossága, pszichiátria, vagy szenvedélybetegsége miatt a napi egyszeri meleg ételt saját maga számára biztosítani nem tudja, vagy

d) hajléktalan.

(3) Az (2) bekezdés b) pontja alapján kérelmezett étkeztetés esetében a rászorultságot a nyugellátást megállapító határozat másolatával, vagy orvos-szakértői vélemény másolatával, a c) pont esetében szakorvosi igazolással kell bizonyítani.

(4) A képviselő-testület a szociális étkeztetést kérelem alapján biztosítja. A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot is, valamint a rászorultságot igazoló dokumentumokat.

(5) Az ellátásban részesülő, ha jövedelemmel rendelkezik, az 1. melléklet szerinti térítési díjat köteles fizetni.

(6) Az önkormányzat a szociális étkeztetést az Alsóörsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde konyhájáról, a falugondnoki szolgáltatás közreműködésével, házhoz szállítással biztosítja.

(7) Az étkeztetés nyújtásának módjáról az igénybe vevővel kötött megállapodás rendelkezik.

(8) Az étkeztetésre való jogosultság megállapításáról az igénylő kérelme alapján a képviselő-testület dönt.

14. §

Falugondnoki szolgáltatás

Az önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgáltatás igénybevétele esetén Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az irányadó.

15. §

Egyéb személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások

(1) A képviselő-testület a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében, a társulás által fenntartott Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ (a továbbiakban: BSZAK, székhelye: 8230 Balatonfüred, Kéki u. 6.) közreműködésével biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat:

a) házi segítségnyújtást,

b) jelzőrendszeres segítségnyújtást,

c) idősek, demens betegek nappali ellátását, és

d) fogyatékkal élők nappali ellátását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokat a BSZAK által meghatározott eljárási rendben és feltételekkel lehet igénybe venni.

(3) A képviselő-testület a jogosultak részére a BSZAK által biztosítandó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékének egyszeri költségét éves költségvetésében biztosítja.

(4) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

a) a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét, vagy

b) kiskorú igénybevevő esetén a családban az 1 főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.

16. §

Gyermekvédelmi ellátások

(1) A képviselő-testület a gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20. (1) pontja szerint Alsóörs Község Önkormányzata által fenntartott Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézmény útján (8226 Alsóörs, Óvoda u. 2.) biztosítja.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést a képviselő-testület a Gyvt. 21/C (1) a) pontja szerinti jogosult gyermekek részére biztosítja az (1) bekezdésben megjelölt intézmény vagy vásárolt szolgáltatás igénybevételével.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt. 94. § (2a) bekezdésében foglaltakra tekintettel Alsóörs Község Önkormányzata biztosítja a Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott Gondos Panni Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat által.

17. §

Eljárási rendelkezések

(1) A szociális ellátás igénybevétele iránti eljárás szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre indul. A kérelem benyújtható a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon is.

(2) A kérelmező – figyelemmel az Szt. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott jövedelemre és vagyonra – a kérelme benyújtásakor az egyes ellátásoknál felsorolt mellékletek mellett köteles saját maga, családja vagy háztartása jövedelmi, és meghatározott támogatások esetén vagyoni viszonyairól igazolást csatolni, vagy amennyiben ez nem alkalmazható, akkor büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenőrizheti.

(3) Az igénylőnek az egyes ellátásokra vonatkozó kérelemben, valamint az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat kereseti igazolás, jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, bankszámlakivonat benyújtásával kell igazolnia. Ha az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, a jegyző beszerezheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását.

(4) Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a jegyző a határozat kiadását követően 5 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálhatja meg a nyilatkozat valódiságát.

(5) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.

(6) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik – szóban vagy írásban személyesen, az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén vagy írásban postai úton vagy a falugondnok közreműködésével nyújthatók be.

(7) A szociális ellátást igénylő család, illetőleg háztartás szociális helyzetéről az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából a jegyző környezettanulmányt készíthet.

(8) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

(9) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtásának napjától illetik meg. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. Az ellátás összegének megállapítása során – szükség esetén – a 2008. évi III. törvény 4 § (1) bekezdésének előírásai szerint kell eljárni. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(10) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerülnek kifizetésre, folyószámlára történő átutalással vagy postai úton. A házipénztárból történő kifizetésre csak a jogosult létfenntartását veszélyeztető helyzete alapján van lehetőség.

(11) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni. A támogatott a 15 napos határidő elmulasztása esetén, amennyiben ez neki fel nem róható, igazolási kérelmet nyújthat be.

(12) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.

18. §

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

(1) A képviselő-testület a települési támogatások felhasználását ellenőrizheti. Amennyiben felmerül a települési támogatás jogosulatlan vagy rosszhiszemű igénybevétele vagy felhasználása, a hatósági ellenőrzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 98-102. §-ai szerint a jegyző folytatja le. A hatáskör gyakorlója e rendeletben szabályozott ellátások felhasználásának ellenőrzése céljából a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására vagy nyilatkozat megtételére kötelezi a jogosultat, ha a támogatást nem rendeltetésszerűen, a kérelemnek megfelelően használja fel.

(2) Az Szt. 17. § - ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.

(3) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti a képviselő-testület a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból

a) elengedheti, vagy

b) csökkentheti, vagy

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

19. § A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18–19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.

20. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelme és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról szóló 6/1998. (VI. 11.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

A szociális étkezés térítési díjai

(A melléklet szövegét a(z) 1.melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

KÉRELEM szociális étkeztetés megállapítására

(A melléklet szövegét a(z) 5_2021.kerelem_nyomtatvanyok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)