Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bogyiszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bogyiszló Község Polgármestere Magyarország Alaptörvényének 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

3. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • a) Bogyiszló község Önkormányzata
  • b) Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
  • c) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi

költségvetésének teljesítése

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a.) Kiadási főösszegét 442 242 844 forintban

b.) Bevételi főösszegét 558 414 178 forintban

hagyja jóvá.

A költségvetési bevételek

5. § (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3/a számú melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget a 3/b számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön a 2.2, valamint a 2.3-2.3.a számú mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

7. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés

Működési kiadások összesen: 305 807 805 forint

Ebből:

Megnevezés

2020. évi teljesítés (forintban)

Személyi juttatás

60 656 539

Munkaadókat terhelő járulék

8 784 706

Dologi kiadás

76 985 779

Támogatások államháztartáson belülre

61 373 199

Támogatások államháztartáson kívülre

1 558 720

Előző évi elszámolásból származó kiadás

5 093 655

Ellátottak pénzbeli juttatási

4 300 730

Költségvetési szerv támogatása

44 570 005

Államháztartáson belüli megelőlegezés

6 601 973

Támogatási kölcsönök

994 499

Hitelek, kölcsönök törlesztése

34 888 000

8. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 136 435 039 forint

Ebből:

Megnevezés

2020. évi teljesítés (forintban)

Felújítás

83 333 701

Beruházás

53 101 338

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

9. § A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását a 2.2 számú melléklet tartalmazza.

10. § A Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás költségvetésének végrehajtását a 2.3, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda zárszámadását a 2.3.a számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összlétszám-keretét 35 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg

  • a) Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 11 fő
  • b) Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda 13 fő

A maradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 116.171.334 forintban kerül jóváhagyásra.

Az intézmények maradványai:

a.) Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 66 706 forint

b.) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás 0 forint

c.) Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda 374 687 forint

(2) A jóváhagyott maradvány kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

13. § (1) Az önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatainak, bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a kiegészítő melléklet 11. számú táblája tartalmazza. Az államháztartáson belüli, valamint kívüli támogatások 2020. évi teljesülését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a kiegészítő melléklet 16. számú táblája tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait a kiegészítő melléklet 17. számú táblája tartalmazza.

(7) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a kiegészítő melléklet 1/a, 1/b, 2/a, 2/b, 2/c, 3, 4. számú táblái tartalmazzák.

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi vagyonát bemutató mérlegét a kiegészítő melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

1 melléklet bevételek.xlsx

2. melléklet

1. üres cím

1.

2 melléklet.xlsx

3. melléklet

üres cím

3 melléklet.xlsx

4. melléklet

1. üres cím

4 melléklet.xlsx

5. melléklet

1. üres cím

5 melléklet.xlsx

6. melléklet

1. üres cím

6 melléklet.xlsx

7. melléklet

1. üres cím

7 sz melléklet.xlsx

8. melléklet

1. üres cím

8 sz melléklet.xlsx

9. melléklet

1. üres cím

9 sz melléklet.xlsx

10. melléklet

1. üres cím

10 sz melléklet.xlsx

11. melléklet

1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

1. kép: /download/4046/resources/EJR_2755885-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_001.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2755898-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_002.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756358-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_004.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756370-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_003.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756380-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_005.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756388-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_006.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756393-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_007.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756398-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_008.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756805-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_009.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756809-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_010.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756813-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_011.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756818-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_012.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756823-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_013.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756826-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_014.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756831-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_015.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756836-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_016.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756839-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_017.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756843-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_019.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2756846-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_020.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2758004-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_021.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2758010-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_022.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2758020-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_023.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2758029-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_024.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2758036-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_025.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2758039-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_026.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2758046-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_027.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2758050-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_028.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761005-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_029.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761021-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_030.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761026-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_031.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761032-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_032.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761038-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_033.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761043-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_034.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761402-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_035.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761408-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_036.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761411-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_037.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761418-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_038.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761426-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_039.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761428-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_040.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761433-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_041.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761447-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_042.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761450-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_043.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761804-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_044.jpgkép: /download/4046/resources/EJR_2761810-KIEG_MELLEKLET00572320210531092404_045.jpg