Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 06. 02

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 18. § a) pontjában, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása szerint, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat saját költségvetése terhére az alábbi szociális ellátásokat biztosítja:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 45. § (3) bekezdésében foglalt rendkívüli települési támogatást,
b) az Szoctv. 45. § (1) bekezdésben foglalt települési támogatást:
ba) hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételéhez,
bb) tankönyv vásárlásához,
bc) újszülöttek életkezdéséhez,
bd) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
be) szépkorúak részére,
bf) zöldterület karbantartásához,
c) az Szt. 48. § (4) bekezdése alapján köztemetés költségei alóli mentességet.

(2) Az önkormányzat által nem kötelezően biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására csak abban az évben és időtartamban van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.

2. § Az Önkormányzat az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére valamint jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a megtérítés kötelezésére vonatkozó hatáskörét Pusztamonostor Községi Önkormányzat Polgármesterére ruházza át.

3. § (1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalhoz, annak Kirendeltségi Irodája (a továbbiakban: Kirendeltség) útján
a) a rendkívüli települési támogatás esetében az 1. melléklet szerinti,
b) a települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez esetén a 2. melléklet szerinti,
c) a települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez esetén a 3. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével,
d) az a)-c) pontban nem szabályozott esetben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint előterjesztett kérelemmel,és a szükséges mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezendő arra, hogy saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja a következők szerint:
a) a háztartás tagjainak számáról, illetve a kérelmező háztartásában tartott, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermekek számáról,
b) elvált, vagy külön élő szülők esetében a kérelmező háztartásában nevelt kiskorú gyermek elhelyezéséről,
c) vagyoni helyzetéről a Rendelet 5. melléklete szerint formában tett nyilatkozatával,
d) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként:
da) munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolást vagy bérjegyzéket,
db) a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv határozatát és pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,
dc) a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet vagy gyámhivatali egyezség másolatát, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt,
dd) egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát és pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,
de) nyugdíjszerű ellátásokról Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozatát vagy éves tájékoztatóját,
e) a nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami adóhatóság igazolását, vállalkozás, cég igazolását, kérelmező nyilatkozatát,kell csatolni mellékletként.

(3) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5. napjáig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A létfenntartást közvetlenül veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal történik a házipénztárból.

2. Rendkívüli települési támogatás

4. § (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíti azt a személyt, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) Rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:
a) betegség esetén,
b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
c) gyermek iskoláztatásához,
d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
e) gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
f) gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szoruló esetén,
g) egyéb létfenntartást veszélyeztető rendkívüli ok bekövetkezése esetén,
h) haláleset miatt.

(3) Rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdés a)-g) pontjai szerinti esetekben akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 200 %-át,
b) kiskorú gyermekeit egyedül nevelő szülő, és magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermeket nevelő család valamint egyedül élő esetén 250 %-át.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában megfogalmazott jogosultsági feltételt a kérelem benyújtásakor hitelt érdemlő módon – gyámhivatal vagy bíróság által kibocsátott dokumentummal – magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermeket nevelő család esetén szakorvosi igazolással igazolni kell.

(5) A rendkívüli települési támogatás összegét 2.000 - 30.000,- Ft között, a háztartásban egy főre eső jövedelem és a háztartásban élő fiatalkorúak száma alapján kell megállapítani.

(6) A rendkívüli települési támogatás nyújtható készpénzben vagy természetben, melynek természetbeni formája lehet
a) élelmiszer-csomag,
b) gyógyszertámogatás,
c) közüzemi számla vagy egy részének kifizetése,
d) intézményi térítési díj vagy egy részének kifizetése.

(7) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetben a temetési költségek mérséklésére nyújtott támogatás abban az esetben adható, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 250 %-át,
b) kiskorú gyermekeit egyedül nevelő szülő és egyedül élő esetén 350 %-át.

(8) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetben nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 20.000 Ft.

(9) A (2) bekezdés h) pontja esetén a rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez be kell mutatni a temetés költségeiről szóló, a támogatást igénylő nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását.

(10) Rendkívüli települési támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtási határideje:
a) betegség esetén a betegség kezelésének megszűnését követő 30 nap,
b) válsághelyzetben lévő várandós anya esetén a gyermek születésének napjáig,
c) gyermek iskoláztatásához a tanítási év kezdetét megelőző hónap első napja és tanítási év végét megelőző hónap utolsó napja között,
d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz a nevelésbe vétel időtartama alatt,
e) gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz az ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel idejéig,
f) gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szoruló esetén a hátrányos helyzet fennállásáig,
g) egyéb létfenntartást veszélyeztető rendkívüli ok elhárultát követő 30 nap,
h) haláleset esetén a hozzátartozó halálát követő második hónap utolsó napjáig.

5. § (1) A létfenntartást közvetlenül és súlyosan veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezése esetén hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a rendkívüli települési támogatás. A támogatás összegét a veszélyhelyzet elhárításához szükséges költségek figyelembe vételével kell megállapítani, de az legfeljebb 100.000 Ft lehet.

(2) A létfenntartást közvetlenül és súlyosan veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen:
a) 3 hónapot meghaladó, rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő betegség,
b) jelentős elemi kár bekövetkezte, ahol a kárösszeg a háztartás havi jövedelmének kétszeresét meghaladja,
c) a vagyon elleni bűncselekmény áldozatává válás esete.

(3) Indokolt esetben a támogatást igénylő kötelezhető arra, hogy a rendkívüli települési támogatást a megállapító határozatban kijelölt családgondozó közreműködésével használja fel.

(4) A rendkívüli települési támogatást megállapító határozatban a kérelmező a támogatás iránti kérelemben előadott indokoknak megfelelő felhasználását igazoló számla, vagy egyéb igazolás utólagos, kézpénzfelvételt követő 15 napon belül történő bemutatására is kötelezendő.

3. Települési támogatás hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételéhez

6. § (1) Az ingatlan használóját kérelem alapján hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételéhez nyújtott települési támogatás illeti meg, ha a kérelmező 70., illetve 85. életévét betöltötte és az ingatlan a lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

(2) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező háztartása tagjai jövedelemigazolását és a közszolgáltatási számlalevél másolatát. A háztartásban lakók lakcímkártyáját a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.

(3) A támogatás megállapításának feltételei és összege:
a) ha az ingatlan használója 70 éven felüli, egyedül élő és a havi rendszeres jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, az éves díj 100 %-a,
b) ha az ingatlan használója 70 éven felüli, nem egyedül élő, és a vele közös háztartásban élő személy munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, a díjkedvezmény az éves díj 100 %-a,
c) ha az ingatlan használója 85 éven felüli, egyedül élő, és a havi rendszeres jövedelme a nyugdíjminimum 500 %-át nem haladja meg, az éves díj 100 %-a,
d) ha az ingatlan használója 85 éven felüli, nem egyedül élő, és a vele közös háztartásban élő személy munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át a díjkedvezmény az éves díj 100 %-a.

(4) A támogatást 1 év időtartamra megállapított díjfizetési kötelezettséghez kell biztosítani. A támogatást első alkalommal a kérelem benyújtását követően megállapított díjfizetési kötelezettséghez kell biztosítani. Díjfizetési hátralék esetén a kérelmet el kell utasítani. A díjhátralék megfizetése esetén a kérelem újból előterjeszthető.

(5) A támogatást közvetlenül a szolgáltató részére kell folyósítani. Ha ez nem lehetséges, úgy a fizetési kötelezettség teljesítését követően a támogatást a jogosultnak kell megfizetni a díjfizetés igazolását követő 8 napon belül.

4. Települési támogatás tankönyv vásárlásához

7. § (1) A pusztamonostori állandó lakóhelyű, ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő 18. év alatti gyermek iskoláztatására kötelezett személy részére tanévenként tankönyvvásárlási támogatás biztosítható, ha a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(2) A tankönyvvásárlási támogatás összege a tankönyv költségek 50 %-a. A támogatás utólagos kifizetésű.

(3) A tankönyvvásárlási támogatás iránti kérelmet tankönyv számlák, illetve a postai befizetést igazoló szelvény becsatolásával együtt az adott tanév szeptember hónap harmincadik napjáig lehet benyújtani.

(4) A középiskola nappali tagozatán tanulók tankönyvvásárlási támogatás iránti kérelme mellé csatolni kell az iskolalátogatási igazolást is.

5. Települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez

8. § (1) Az önkormányzat az arra jogosultat, akinek lakóhelye, vagy tartózkodási helye Pusztamonostoron van, kérelmére egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesíti anyakönyvezett, újszülött gyermeke jogán.

(2) A támogatásra az a gyermekkel azonos bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen Pusztamonostoron lakó, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy gyám (a továbbiakban: szülő) jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege gyermekenként 50.000,- Ft. A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülő jogosult igénybe venni.

(4) A települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez iránti kérelmet legkésőbb a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, a kérelmező lakcímkártyáját, és ha a kérelmező a gyermek nem vér szerinti szülője, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot.

6. Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

9. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartásban élők részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás a villanyáram, a víz- és a gázfogyasztás, és a szemétszállítás díjának kifizetéséhez állapítható meg.

(2) A támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, melyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A természetbeni támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

(3) A támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

10. § (1) A támogatás esetében a lakás fenntartásának elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az Önkormányzat 450 Ft/m2 összegben határozza meg.

(2) A támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(3) A támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM=0,3-(J-0,5xNYM/NYM) x 0,15 ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

11. § (1) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, úgy mint: tulajdoni lap, használatba vételi engedély, adásvételi szerződés, bérleti szerződés (ennek hiányában a 4. melléklet szerinti nyilatkozat),
b) az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását (a 4. melléklet szerint), amennyiben a tulajdonos nem a háztartás tagja,
c) a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát,
d) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén ennek igazolására a gyámhivatal, vagy bíróság által kibocsátott dokumentumot,
e) nem tanköteles korú gyermek esetén iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszony igazolására, és
f) a fogyasztónak, fogyasztási helynek az adatait tartalmazó szolgáltatói számlát.

(2) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, egy év időtartamra kell megállapítani. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell azonban tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(3) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, vagy a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben kerül folyósításra, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. Szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatás teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, a változást követő hónapra járó támogatás az új szolgáltató részére kerül folyósításra.

7. Szépkorúak települési támogatása

12. § (1) Kérelemre az önkormányzat azon 70 éven felüli lakosokat, akiknek lakóhelye, vagy tartózkodási helye Pusztamonostoron van, és háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét egyszeri, egyösszegű természetbeni formában nyújtott települési támogatásban részesíti.

(2) A támogatásra az a személy jogosult, aki a tárgyév december 31. napjáig 70. életévét betölti, és életvitelszerűen Pusztamonostoron lakik.

(3) A támogatás évente egyszer, december hónapban kerül megállapításra és átadásra.

(4) A támogatás éves összege 3000,- forint.

8. Települési támogatás zöldterület karbantartásához

13. § (1) Az önkormányzat természetben nyújtott települési támogatás keretében nyújt segítséget azon idős, mozgásukban korlátozott vagy tartós beteg lakosok számára, akik az ingatlanuk udvarán, valamint ingatlanuk előtti, úttestig terjedő zöldterület karbantartását, fűkaszálást önerejükből elvégezni nem tudják, a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300%-át, és a településen nem él olyan közeli hozzátartozójuk, aki a lakókörnyezetük rendezettségének biztosításában segítségükre lenne.

(2) A támogatás iránti kérelmet írásban, a jogosultsági feltételek igazolásával lehet benyújtani május 1. és szeptember 30. közötti időszakban, legfeljebb 4 alkalommal.

(3) A támogatásként egy alkalommal 3 óra időtartamú, 6.000,-Ft értékű fűkaszálás állapítható meg.

(4) A kérelemre való jogosultságot a Kirendeltség szociális ügyintézője helyszíni szemlén ellenőrzi. A támogatásra való jogosultság elbírálására irányuló eljárás hivatalból is indítható.

9. Köztemetés költségei alóli mentesség

14. § (1) Az önkormányzat a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól mentesítheti.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények:
a) a kérelmező családjában egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkezik,
b) kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány,
c) természeti csapás, elemi kár.

(3) A mentesség iránti kérelmet a Kirendeltség szociális ügyintézőjénél kell előterjeszteni, a fent felsorolt körülmények igazolásával, valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonat másolatának becsatolásával.

15. § [1]

16. § [2]

17. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához

Kérelmező neve: ……………………………………………………………………….………..

Kérelmező születési neve: ………………………………………………………………………

Anyja neve: ………………………………………………………………...……………………

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………..……….

Lakóhely: ………………………………………………………………………………………..

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………..

Kérelem indoka:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

A kérelmező jövedelme: ................................Ft/hó

Amennyiben releváns:

Az eltemetett hozzátartozó neve: ……………………………………………………………….

Rokoni kapcsolat: ……………………………………………………………………………….

A haláleset ideje: ……………….……………………………………………………………….

A temetés költségei: ……………………………………………………………………………..

A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:

Név

Szül. hely, idő

TAJ száma

Jövedelem


Házastárs/élettárs


Egyéb rokon


Egyéb rokon


Gyermek


Gyermek


Gyermek


Gyermek

Egyéb jövedelmek: ……………………………….Ft

Gyermektartásdíj: ………………………………...Ft

Családi pótlék: .......................................................Ft

Együtt élők összes jövedelme: ...............................Ft (ügyintéző tölti ki)

Egy főre jutó jövedelem: ...................................Ft (ügyintéző tölti ki)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV -nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.

Pusztamonostor, 20….. ….............. hó …….. nap

………………………………

Kérelmező

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben releváns az eredet temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást.

2. melléklet

Kérelem települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez

1. Alulírott kérem az újszülöttek életkezdéséhez kapcsolódó egyszeri települési támogatás megállapítását.

2. Kérelmező szülő adatai:

Név: ............................................................................................................................................................

Születési név: ………..................................................................................................................................

Születési hely és idő: …………………….……………………………………………………………….

Anyja neve: ……….……………………………………………………………………………………...

TAJ szám: …………………………………..… Adóazonosító jel:……………………………………...

Lakóhely: …………………………….…………………………………………………..........................

Lakóhely bejelentés ideje: …………………...…………………………………………………………...

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………..........................

Tartózkodási hely bejelentés ideje: ……………………………………………………………………...

Életvitelszerűen a (bejelentett) lakóhelyemen élek: igen/ nem (a megfelelő válasz aláhúzandó)

Életvitelszerűen a (bejelentett) tartózkodási helyemen élek: igen/ nem (a megfelelő válasz aláhúzandó)

A támogatást (a megfelelő betűjel bekarikázandó) A kézpénzes kifizetéssel kérem, B folyószámlára utalással kérem a ……………………………………………………………………….számú számlaszámra.

3) A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatást igényli:

Név:…………………………………..…………………………………………………………………...

Születési hely és idő:…………………..…..………………………………...............................................

TAJ szám: ………………………..…………… Adóazonosító jel:……………………..……………...

Születési anyakönyvi kivonat száma: …………………………………………………………………..

4. A család1 jövedelmei:

Név

Hozzátartozói2 viszony a kérelmezővel

Jövedelem3 típusa

Összeg

1 Család:

Egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

2Közeli hozzátartozó: házastárs, az élettárs; a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek); a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

3 Jövedelem: a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét; a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

A jövedelemről/jövedelmekről kiállított munkáltatói igazolás(oka)t a kérelemhez mellékelni kell !

5. Nyilatkozatok

1. - Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

2. - Az általam közölt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő személyes adatokat a szociális hatóság a kérelem elbírálása céljából jogosult kezelni, és a kezelésükhöz való hozzájárulást a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése alapján vélelmezi.

3. - Tudomásul veszem, hogy a TAJ szám és az adóazonosító jel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 48-a alapján szükséges a támogatás megállapításához.

4. - Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, és ha a gyermeknek nem vér szerinti szülője vagyok, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot, a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya).

Kelt: Pusztamonostor, ………év………..………..hó……….nap

……………………………………….

kérelmező aláírás

3. melléklet

Kérelem települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

Alulírott kérem a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás megállapítását.

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):

2. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………. fő

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai

Név Születés helye, ideje Anyja neve TAJ száma

3. _______________________ ____________________ _________________ _________________

4. _______________________ ____________________ _________________ _________________

5. _______________________ ____________________ _________________ _________________

6. _______________________ ____________________ _________________ _________________

7. _______________________ ____________________ _________________ _________________

8. _______________________ ____________________ _________________ _________________

9. _______________________ ____________________ _________________ _________________

10. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

A háztartásban egy főre jutó havi jövedelem: ………………………. Ft/hó.

11. Lakásviszonyok A támogatással érintett lakás nagysága: …………. m2

A lakásban tartózkodás jogcíme: …………………………

12. Nyilatkozatok

A támogatás megállapítását az ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások közül

a villanyáram-, a víz –, a gázfogyasztás, a szemétszállítás díj költségéhez kérem.

(megfelelő aláhúzandó)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek.

(megfelelő aláhúzandó)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: Pusztamonostor, ……………………………….

_______________________ ____________________________

kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok:

Személyigazolvány, a háztartás tagjainak lakcímkártyája, jövedelemigazolása (munkaviszony esetén, az elmúlt hónap nettó átlagkeresetéről munkáltatói igazolás, vállalkozó, őstermelő esetén a NAV által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről, nyugdíjas esetén nyugdíjösszesítő, egyéb pénzbeli ellátás esetén igazolás, alkalmi munkavállaló esetén nyilatkozat), egyedül álló szülő esetén gyámhivatali, vagy bírósági dokumentum, nem tanköteles korú gyermek esetén a tanulói jogviszonyról igazolása, a lakás nagyság hitelt érdemlő igazolása (tulajdoni lap, használatba vételi engedély, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, ennek hiányában a 4. melléklet szerinti nyilatkozat), közüzemi számla (mely tartalmazza a felhasználói azonosítókat).

4. melléklet

Nyilatkozat

települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez iránti kérelmemhez

Alulírott: ……………………………………. (születési hely, idő: ………………….……….……….; anyja neve: ……………..…………………….) Pusztamonostor, …………………………………….. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy az általam lakott lakás nagyságát hitelt érdemlően igazolni nem tudom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a lakás nagysága: ……………. m2.

Pusztamonostor, …………………………..

…………………………………………..

aláírás

Szig.sz:………………………………….

Lakcím:…………………………………

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez iránti kérelmem benyújtásához

Alulírottak

Név:.................................................................................. (szül. ideje, helye: ..........................................................................; anyja neve: .....................................................................) és házastársam Név:.................................................................................. (szül. ideje, helye: ..............................

............................................; anyja neve: .....................................................................) Pusztamonostor, ...................................................... szám alatti lakosok büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozzuk, hogy a Pusztamonostor, ...................................................... szám alatti lakás a tulajdonunkban van.

Nyilatkozom/unk továbbá, hogy az elkövetkezendő egy évben nem áll szándékomban/unkban a fenti lakásra települési támogatás iránti kérelmet benyújtani.

Tudomásul veszem/veszük, hogy a támogatást a lakás jelenlegi tényleges lakói igénylik.

Nyilatkozatomat/unkat a .............................................................. nevű igénylő települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez iránti kérelmének benyújtásához teszem/tesszük.

Pusztamonostor, .................................................

----------------------------------------------------

aláírás

Szig.sz:………………………………….

Lakcím:…………………………………

Támogatás formái:

1. Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás:

1.1. ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 14.250,- Ft alatt van, akkor a m2 szorzat 30 %-át kell megállapítani támogatásként

1.2. 14.250 Ft – 71.250,- Ft

Hivatal tölti ki!

A háztartásban élők száma: …………………………….

A háztartás összes jövedelme: ……………………….…

Egy főre jutó jövedelem: ………………………………….

Elismerhető lakás nagysága: ……………m2 x 450 Ft = ……………………Ft (lakásfenntartás elismert havi költsége)

Egy fogyasztási egységre jutó jöv: …………………..-14.250 Ft x 0.15 = …………28.500 Ft

0.3 - ………….=……….x (elismert lakásköltség) ………….Ft = …………….

Támogatás összege havi: ……………….

Támogatás indul: ………………………….

A támogatás utalása: ……………………………………………………

Fogyasztó/ vevő azonosító: ……………………………………………………

Felhasználó azonosító: ……………………………………………………

Elismert lakásnagyság: egy személy: 34 m2, két személy: 45 m2, három szem.: 55 m2, négy szem: 65 m2 (ezt követően minden további személy után 5-5 m2)

5. melléklet

Vagyonnyilatkozat

A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................

Születési neve: .............................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

Ingatlanok

Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):

- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):

- megnevezése: ......................................................................................................................

- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám),

- alapterülete: ........... m2,

- tulajdoni hányad: ...........................,

- a szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű adatai:

személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft.

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen nem (a megfelelő aláhúzandó).

tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:

................................................................................................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

Nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

  • a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy
  • b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

  • a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy
  • b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
aláírás

Megjegyzés:

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.

Ha a kérelmező vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.


[1] A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.