Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Damak község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Damak község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Damak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § (1) A képviselő-testület Damak Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadását

  • a) 55.556.407 Ft költségvetési bevétellel,
  • b) 54.134.551 Ft költségvetési kiadással,
  • c) finanszírozási célú bevételeit 6.916.770 Ft-tal,
  • d) finanszírozási célú kiadásait 759.522 Ft-tal
  • e) 7.579.104 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2020. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak és a TOP, GINOP pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 10. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A pénzeszköz változását a 12. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonmérlegét a 13. mellékletben, a vagyonkimutatását a 14. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat maradványának összegét a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület Damak Község Önkormányzata eredménykimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Cím

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

1.

I. Működési c. tám. államh.-on belülről

20 356 312

32 446 270

30 909 601

95

1.1

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

10 307 450

10 320 257

10 320 257

100

1.2

Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.

0

0

0

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 880 610

7 882 368

7 882 368

100

1.4

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100

1.5

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.

0

2 584 804

2 584 804

100

1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

18 810

18 810

100

1.7

Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről

1 368 252

9 640 031

8 103 362

84

2.

II. Közhatalmi bevételek

1 470 000

483 526

498 143

103

2.1

Vagyoni típusú adók

300 000

328 133

328 133

100

2.2

Iparűzési adó

0

149 700

164 317

110

2.3

Gépjárműadó

1 100 000

0

0

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

70 000

5 693

5 693

100

3.

III. Működési bevételek

476 000

136 000

130 790

96

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

75 000

25 000

25 000

100

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

350 000

90 000

81 855

91

3.4

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

3.5

Ellátási díjak

0

0

0

3.6

Kiszámlázott ÁFA

0

0

0

3.7

ÁFA visszatérítése

0

0

0

3.8

Kamatbevételek

1 000

1 000

18

2

3.9

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

3.10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

3.11

Egyéb működési bevételek

50 000

20 000

23 917

120

4.

IV. Felhalmozási bevételek

0

23 627 873

23 627 873

100

4.1

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

0

4.3

Kiszámlázott ÁFA

0

0

0

4.4

ÁFA visszatérítése

0

0

0

4.5

Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről

0

23 627 873

23 627 873

100

5.

V. Átvett pénzeszközök

875 435

390 000

390 000

100

5.1

Működési célú átvett pénzeszközök

875 435

390 000

390 000

100

5.2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 177 747

57 083 669

55 556 407

97

6.

VI. Finanszírozási bevételek

6 342 333

6 158 827

6 916 770

112

6.1

Működési célú pénzügyi műveletek

6 072 333

5 888 827

6 646 770

113

6.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

6.1.2

Maradvány igénybevétele

6 072 333

5 888 827

5 888 827

100

6.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

6.1.4

Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

0

0

0

6.1.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

757 943

6.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

270 000

270 000

270 000

100

6.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről

0

0

0

6.2.2

Maradvány igénybevétele

270 000

270 000

270 000

100

6.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

6.2.4

Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 520 080

63 242 496

62 473 177

99

K I A D Á S O K

Forintban

Cím

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

7.

I. Működési költségvetés kiadásai

28 490 558

38 398 592

34 831 153

91

7.1

Személyi juttatások

12 119 015

17 759 873

16 308 620

92

7.2

Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó

2 030 716

2 430 968

2 314 507

95

7.3

Dologi kiadások

8 388 656

10 366 880

9 388 745

91

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 418 000

2 297 820

2 262 693

98

7.5

Egyéb működési célú kiadások

3 534 171

5 543 051

4 556 588

82

7.5.1

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre

3 534 171

3 582 988

3 582 988

100

7.5.2

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre

0

973 600

973 600

100

7.5.3

Tartalékok

0

986 463

0

0

7.5.4

Elvonások és befizetések

0

0

0

8.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

270 000

24 084 382

19 303 398

80

8.1

Beruházások

270 000

3 570 809

566 849

16

8.2

Felújítások

0

20 513 573

18 736 549

91

8.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

8.3.1

Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre

0

0

0

8.3.2

Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre

0

0

0

8.3.3

Felhalmozási tartalék

0

0

0

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 760 558

62 482 974

54 134 551

87

9.

III. Finanszírozási kiadások

759 522

759 522

759 522

100

9.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

759 522

759 522

759 522

100

9.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre

0

0

0

9.1.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

9.1.3

Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

0

0

0

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

759 522

759 522

759 522

100

9.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

9.2.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

0

0

0

9.2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

9.2.3

Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 520 080

63 242 496

54 894 073

87

2. melléklet

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Forintban

BEVÉTEL

KIADÁS

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

%

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1.

Költségvetési bevételek összesen

23 177 747

33 455 796

31 928 534

95

Költségvetési kiadások összesen

28 490 558

38 398 592

34 831 153

91

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 356 312

32 446 270

30 909 601

95

Személyi juttatás

12 119 015

17 759 873

16 308 620

92

3.

Közhatalmi bevételek

1 470 000

483 526

498 143

103

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

2 030 716

2 430 968

2 314 507

95

4.

Működési bevételek

476 000

136 000

130 790

96

Dologi kiadások

8 388 656

10 366 880

9 388 745

91

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

875 435

390 000

390 000

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 418 000

2 297 820

2 262 693

98

6.

Egyéb működési célú kiadások

3 534 171

5 543 051

4 556 588

82

7.

8.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen

6 072 333

5 888 827

6 646 770

113

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen

759 522

759 522

759 522

100

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

10.

Maradvány igénybevétele

6 072 333

5 888 827

5 888 827

100

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

11.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

12.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

759 522

759 522

759 522

100

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

757 943

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 250 080

39 344 623

38 575 304

98

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 250 080

39 158 114

35 590 675

91

3. melléklet

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Forintban

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

%

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1.

Költségvetési bevételek összesen

0

23 627 873

23 627 873

Költségvetési kiadások összesen

29 667 462

24 084 382

19 303 398

80

2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

Beruházások

270 000

3 570 809

566 849

16

3.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

0

Felújítások

29 397 462

20 513 573

18 736 549

91

4.

Kiszámlázott ÁFA

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

5.

ÁFA visszatérítése

0

0

0

6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

23 627 873

23 627 873

100

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.

Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)

0

0

0

9.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

10.

11.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen

270 000

270 000

270 000

100

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen

0

0

0

12.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

13.

Maradvány igénybevétele

270 000

270 000

270 000

100

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

14.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

15.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

270 000

23 897 873

23 897 873

100

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 667 462

24 084 382

19 303 398

80

4. melléklet

Damak Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

DAMAK Község Önkormányzata

4

2

2

100

Összesen

4

2

2

100

TOP, GINOP engedélyezett
létszáma

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszáma (fő)

4 órás

6 órás

8 órás

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

DAMAK Község Önkormányzata

0

1

1

100

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

1

1

100

0

0

0

0

0

0

Közfoglalkoztatottak engedélyezett
létszáma

Költségvetési szerv

Közfoglalkozatottak engedélyezett létszám (fő)

4 órás

6 órás

8 órás

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

DAMAK Község Önkormányzata

0

0

0

0

0

0

1

6

5

83,3

Összesen

0

0

0

0

0

0

1

6

5

83,3

5. melléklet

Kimutatás Damak Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

1.

Helyi adók

300 000

477 833

492 450

103

2.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

3.

Díjak, pótlékok, birságok, települési adók

70 000

5 693

5 693

100

4.

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

5.

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

6.

Privatizációból származó bevételek

0

0

0

7.

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

0

Saját bevételek összesen

370 000

483 526

498 143

103

6. melléklet

Damak Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

1.

Hitel

0

0

0

Összes kötelezettség

0

0

0

7. melléklet

Damak Község Önkormányzata által folyósított ellátások

Forintban

Ellátási forma megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Települési támogatás

2 418 000

2 297 820

2 262 693

98

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

2 418 000

2 297 820

2 262 693

98

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

0

0

0

Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

2 418 000

2 297 820

2 262 693

98

8. melléklet

Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

BEVÉTELEK

Forintban

Cím

Bevételi jogcímek

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összes bevétel

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1.

I. Működési c. támog. államháztartáson belülről

20 356 312

32 446 270

30 909 601

95

0

0

0

0

0

0

20 356 312

32 446 270

30 909 601

95

1.1

Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.

10 307 450

10 320 257

10 320 257

100

0

0

0

0

0

0

10 307 450

10 320 257

10 320 257

100

1.2

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Települési önk.-ok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak tám.

6 880 610

7 882 368

7 882 368

100

0

0

0

0

0

0

6 880 610

7 882 368

7 882 368

100

1.4

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100

0

0

0

0

0

0

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100

1.5

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.

0

2 584 804

2 584 804

100

0

0

0

0

0

0

0

2 584 804

2 584 804

100

1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

18 810

18 810

100

0

18 810

18 810

1.7

Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről

1 368 252

9 640 031

8 103 362

84

0

0

0

0

0

0

1 368 252

9 640 031

8 103 362

84

2.

II. Közhatalmi bevételek

1 470 000

483 526

498 143

103

0

0

0

0

0

0

1 470 000

483 526

498 143

103

2.1

Vagyoni típusú adók

300 000

328 133

328 133

100

0

0

0

0

0

0

300 000

328 133

328 133

100

2.2

Iparűzési adó

0

149 700

164 317

110

0

0

0

0

0

0

0

149 700

164 317

110

2.3

Gépjárműadó

1 100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100 000

0

0

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

70 000

5 693

5 693

100

0

0

0

0

0

0

70 000

5 693

5 693

100

3.

III. Működési bevételek

476 000

136 000

130 790

96

0

0

0

0

0

0

476 000

136 000

130 790

96

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

75 000

25 000

25 000

100

0

0

0

0

0

0

75 000

25 000

25 000

100

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

350 000

90 000

81 855

91

0

0

0

0

0

0

350 000

90 000

81 855

91

3.4

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

Kiszámlázott ÁFA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

ÁFA visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

Kamatbevételek

1 000

1 000

18

2

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

18

2

3.9

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.11

Egyéb működési bevételek

50 000

20 000

23 917

120

0

0

0

0

0

0

50 000

20 000

23 917

120

4.

IV. Felhalmozási bevételek

0

23 627 873

23 627 873

100

0

0

0

0

0

0

0

23 627 873

23 627 873

100

4.1

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

Kiszámlázott ÁFA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

ÁFA visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.5

Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről

0

23 627 873

23 627 873

100

0

0

0

0

0

0

0

23 627 873

23 627 873

100

Forintban

Cím

Bevételi jogcímek

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összes bevétel

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

5.

V. Átvett pénzeszközök

875 435

390 000

390 000

100

0

0

0

0

0

0

875 435

390 000

390 000

100

5.1

Működési célú átvett pénzeszközök

875 435

390 000

390 000

100

0

0

0

0

0

0

875 435

390 000

390 000

100

5.2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23 177 747

57 083 669

55 556 407

97

0

0

0

0

0

0

23 177 747

57 083 669

55 556 407

97

6.

VI. Finanszírozási bevételek

6 342 333

6 158 827

6 916 770

112

0

0

0

0

0

0

6 342 333

6 158 827

6 916 770

112

6.1

Működési célú pénzügyi műveletek

6 072 333

5 888 827

6 646 770

113

0

0

0

0

0

0

6 072 333

5 888 827

6 646 770

113

6.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2

Maradvány igénybevétele

6 072 333

5 888 827

5 888 827

100

0

0

0

0

0

0

6 072 333

5 888 827

5 888 827

100

6.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.4

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

757 943

0

0

0

0

0

0

0

0

757 943

6.2

Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek

270 000

270 000

270 000

100

0

0

0

0

0

0

270 000

270 000

270 000

100

6.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.2

Maradvány igénybevétele

270 000

270 000

270 000

100

0

0

0

0

0

0

270 000

270 000

270 000

100

6.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.4

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

29 520 080

63 242 496

62 473 177

99

0

0

0

0

0

0

29 520 080

63 242 496

62 473 177

99

KIADÁSOK

Forintban

Cím

Kiadási jogcímek

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összes kiadás

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

7.

I. Működési költségvetés kiadásai

28 490 558

38 398 592

34 831 153

91

0

0

0

0

0

0

28 490 558

38 398 592

34 831 153

91

7.1

Személyi juttatások

12 119 015

17 759 873

16 308 620

92

0

0

0

0

0

0

12 119 015

17 759 873

16 308 620

92

7.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

2 030 716

2 430 968

2 314 507

95

0

0

0

0

0

0

2 030 716

2 430 968

2 314 507

95

7.3

Dologi kiadások

8 388 656

10 366 880

9 388 745

91

0

0

0

0

0

0

8 388 656

10 366 880

9 388 745

91

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 418 000

2 297 820

2 262 693

98

0

0

0

0

0

0

2 418 000

2 297 820

2 262 693

98

7.5

Egyéb működési célú kiadások

3 534 171

5 543 051

4 556 588

82

0

0

0

0

0

0

3 534 171

5 543 051

4 556 588

82

7.5.1

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre

3 534 171

3 582 988

3 582 988

100

0

0

0

0

0

0

3 534 171

3 582 988

3 582 988

100

7.5.2

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre

0

973 600

973 600

100

0

0

0

0

0

0

0

973 600

973 600

100

7.5.3

Tartalékok

0

986 463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

986 463

0

0

7.5.4

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

270 000

24 084 382

19 303 398

80

0

0

0

0

0

0

270 000

24 084 382

19 303 398

80

8.1

Beruházások

270 000

3 570 809

566 849

16

0

0

0

0

0

270 000

3 570 809

566 849

16

8.2

Felújítások

0

20 513 573

18 736 549

91

0

0

0

0

0

0

20 513 573

18 736 549

91

8.3

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.3.1

Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.3.2

Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.3.3

Felhalmozási tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 760 558

62 482 974

54 134 551

87

0

0

0

0

0

0

28 760 558

62 482 974

54 134 551

87

9.

III. Finanszírozási kiadások

759 522

759 522

759 522

100

0

0

0

0

0

0

759 522

759 522

759 522

100

9.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

759 522

759 522

759 522

100

0

0

0

0

0

0

759 522

759 522

759 522

100

9.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.1.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.1.3

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

759 522

759 522

759 522

100

0

0

0

0

0

0

759 522

759 522

759 522

100

9.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2.3

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 520 080

63 242 496

54 894 073

87

0

0

0

0

0

0

29 520 080

63 242 496

54 894 073

87

9. melléklet

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Forintban

Beruházási feladatok

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

1. Immateriális javak beszerzése

0

36 000

36 000

100

2. Informatikai eszközök beszerzése

0

77 400

77 400

100

3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

270 000

282 509

278 549

99

4. Közfoglalkoztatási program - eszközbeszerzés

0

114 300

114 300

100

5. MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

0

3 000 000

0

0

6. Magasnyomású mosó falugondnoki szolgálathoz

0

60 600

60 600

100

Beruházási kiadások összesen

270 000

3 570 809

566 849

16

10. melléklet

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Forintban

Felújítási feladatok

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

1. MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás

0

18 763 132

18 736 549

100

2. MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

0

1 750 441

0

0

Felújítási kiadások összesen

0

20 513 573

18 736 549

91

11. melléklet

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre

Forintban

Megnevezés

Előirányzat

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

1. ÉRV Zrt. - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás

0

973 600

973 600

100

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

0

973 600

973 600

100

Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre

0

0

0

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen

0

973 600

973 600

100

12. melléklet

Kimutatás Damak Község Önkormányzatának 2020. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

Forintban

Sor-

Megnevezés

Összege

szám

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén

6 155 128

ebből:

2.

- Bankszámlák egyenlege

5 669 883

3.

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

485 245

4.

Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én

7 569 104

ebből:

5.

- Bankszámlák egyenlege

6 449 659

6.

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 119 445

13. melléklet

Damak Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2020. december 31-én

Forintban

Eszközök

Állományi érték

Források

Állományi érték

Előző év

Tárgyév

%

Előző év

Tárgyév

%

A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

393 337 440

391 271 567

99

G.) Saját tőke

412 603 290

397 275 890

96

I. Immeteriális javak

0

0

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

496 179 000

496 179 000

100

II. Tárgyi eszközök

393 327 440

391 261 567

99

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszk.

10 000

10 000

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 457 000

6 457 000

100

IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-97 053 278

-90 032 710

93

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

7 020 568

-15 327 400

-218

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

H.) Kötelezettségek

765 823

757 943

99

C.) Pénzeszközök

6 155 128

7 569 104

123

I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

D.) Követelések

518 857

237 241

46

J.) Passzív időbeli elhatárolások

1 044 079

1 044 079

100

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

14 401 767

0

0

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

Eszközök összesen

414 413 192

399 077 912

96

Források összesen

414 413 192

399 077 912

96

14. melléklet

Vagyonkimutatás 2020. év

Forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

00

2 717 106

2 717 106

0

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

660 816 305

269 554 738

391 261 567

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

608 652 526

218 674 901

389 977 625

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

328 534 400

105 486 183

223 048 217

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

0

0

0

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

279 640 827

113 188 718

166 452 109

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

477 299

0

477 299

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

51 775 642

50 879 837

895 805

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

0

0

0

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

0

0

0

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

51 775 642

50 879 837

895 805

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

0

0

0

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

0

0

0

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

0

0

0

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

0

0

0

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

0

0

0

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

388 137

0

388 137

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

0

0

0

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

0

0

0

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

388 137

0

388 137

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

0

0

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

0

0

0

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

0

0

0

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

0

0

0

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

10 000

0

10 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

10 000

0

10 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

0

0

0

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

0

0

0

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

10 000

0

10 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

0

0

0

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

0

0

0

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

0

0

0

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

0

0

0

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

0

0

0

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

0

0

0

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

0

0

0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

0

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

663 543 411

272 271 844

391 271 567

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

A

B

C

D

E

I. Készletek

46.

0

0

0

II. Értékpapírok

47.

0

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

0

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

1 119 445

0

1 119 445

III. Forintszámlák

51.

6 449 659

0

6 449 659

IV. Devizaszámlák

52.

0

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

7 569 104

0

7 569 104

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

227 241

0

227 241

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

10 000

0

10 000

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

237 241

0

237 241

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

0

0

0

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

0

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

0

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

671 349 756

272 271 844

399 077 912

Forintban

FORRÁSOK

Sorszám

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

A

B

C

D

E

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

496 179 000

0

496 179 000

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

0

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

6 457 000

0

6 457 000

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-90 032 710

0

-90 032 710

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-15 327 400

0

-15 327 400

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

397 275 890

0

397 275 890

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

0

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

757 943

0

757 943

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

0

0

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

757 943

0

757 943

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

0

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 044 079

0

1 044 079

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

399 077 912

0

399 077 912

15. melléklet

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés

Összeg

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

55 556 407

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

54 134 551

3

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

1 421 856

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 916 770

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

759 522

6

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

6 157 248

7

A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)

7 579 104

8

Vállalkozási tevékenység bevételei

0

9

Vállalkozási tevékenység kiadásai

0

10

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

0

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

0

14

B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)

0

15

C/ Összes maradvány (7+14)

7 579 104

16

D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

6 093 853

17

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)

1 485 251

18

F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)

0

19

G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)

0

16. melléklet

Damak Község Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása

Forintban

Megnevezés

Tárgyi időszak

1

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

323 382

2

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

3

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

54 951 391

4

IV. Anyagjellegű ráfordítások

7 741 503

5

V. Személyi jellegű ráfordítások

18 623 127

6

VI. Értékcsökkenési leírás

17 306 524

7

VII. Egyéb ráfordítások

26 931 037

8

A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)

-15 327 418

9

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

18

10

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

11

B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)

18

12

C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)

-15 327 400