Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nemesbük község Önkormányzat Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre tekintettel ,a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Nemesbüki Óvoda.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételét 135 779 504 Ft összeggel, 2020. évi kiadását 111 668 304 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet , 3. melléklet, 4. melléklet és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5.melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét -4.830.480 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata maradványát 23.566.095 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 37440652 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 6034486 Ft, a dologi kiadások teljesítését 37443560 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 14849763 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 4738403 Ft, felújítás 10111360 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 8078684 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 5112162 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerint 794566829 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2020. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 757700271 Ft értékkel a 13. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2020. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 12 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 9 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő , közfoglalkoztatott 2 fő.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 24288355 Ft, amelyből építményadó 6106607 Ft, magánszemélyek kommunális adója 2505773 Ft, iparűzési adó 3645863 Ft, telekadó 10350093 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi egyéb adójellegű bevételei 1680019 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda bevételének főösszegét 43948686 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 43403581 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Nemesbüki Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

  • a) a Nemesbüki Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet
  • b) a Nemesbüki Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 16. melléklet
  • c) a Nemesbüki Óvoda mérlegét tartalmazó 18. melléklet
  • d) a Nemesbüki Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet
  • e) a Nemesbüki Óvoda tárgyi eszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda 2020. évi pénzmaradványát 545.105 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda mérleg szerinti eredményét -343.624 Ft-ban hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

módosított előirányzat

teljesítés

I.Működési bevételek összesen

26 668 742

26 668 742

0

31 465 877

35 527 512

1.Intézményi működési bevételek

10 168 742

10 168 742

10 606 522

11 239 157

2.Közhatalmi bevételek

16 500 000

16 500 000

0

20 859 355

24 288 355

2.2 Helyi adók

14 100 000

14 100 000

20 232 355

22 608 336

2.3 Átengedett központi adó

1 800 000

1 800 000

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

100 000

451 260

2.5 Talajterhelési díj

500 000

500 000

527 000

1 228 759

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen

64 215 455

64 215 455

0

67 447 270

67 447 270

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

8 915 760

8 915 760

8 915 760

8 915 760

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.

559 728

559 728

559 728

559 728

5.Közutak fenntartásának támogatása

3 037 260

3 037 260

3 037 260

3 037 260

6.Polgármester tiszteletdíja

512 400

512 400

512 400

512 400

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

14 953 262

14 953 262

14 953 262

14 953 262

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

6 120 100

6 120 100

6 120 100

6 120 100

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

10.Óvodaműködtetési támogatás

944 780

944 780

974 000

974 000

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

434 190

434 190

Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása

789 100

789 100

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

13 351 565

13 351 565

10 240 270

10 240 270

Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása

457 600

457 600

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 967 000

6 967 000

6 967 000

6 967 000

Család és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása

10 000

10 000

14.Szociális étkeztetés

653 600

653 600

718 960

718 960

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

16.Nyilvános könyvtár támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Kiegészítő közművelődési támogatás

345 290

345 290

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

18. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

3 088 400

3 088 400

19. Szociális tűzelőanyag támogatás

1 123 950

1 123 950

III.Egyéb működési bevételek

2 860 896

260 896

2 600 000

5 132 034

3 181 514

1.Bérleti díjak

2 600 000

2 600 000

2 041 220

90 700

2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

260 896

260 896

3 090 814

3 090 814

IV.Felhalmozási bevételek

29 876 000

0

29 876 000

16 999 542

17 863 422

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 716 000

0

3 716 000

3 716 000

4 579 880

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3 716 000

3 716 000

3 716 000

4 579 880

2.Felhalmozási c. támogatás

26 160 000

26 160 000

0

0

3.Felhalmozási célú támogatások - Játszótérépítés pályázat

4 999 998

4 999 998

4. Vis maior támogatás

8 283 544

8 283 544

A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)

123 621 093

91 145 093

32 476 000

121 044 723

124 019 718

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

12 684 577

6 564 066

6 120 511

9 533 193

9 533 193

1.működési célra

12 684 577

6 564 066

6 120 511

9 533 193

9 533 193

2.felhalmozási célra

megelőlegezése

27 279

2 226 593

B. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesn: (A+B)

136 305 670

97 709 159

38 596 511

130 605 195

135 779 504

2. melléklet

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Szak-feladat

Teljesítés

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

24 288 355

24 288 355

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

1 123 950

13 283 542

39 674 370

54 081 862

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

2 685 947

90 700

2 199 314

9 533 193

14 509 154

Könyvtári állomány gyarapítása

082044

2 145 290

2 145 290

Óvodához hozzájárulás

018010

10 717 390

10 717 390

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

8 553 210

10 697 870

19 251 080

Víz- és szennyvízkezelés

082092

3 088 400

4 579 880

7 668 280

Közfoglalkoztatás

041233

27 279

3 090 814

3 118 093

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

11 239 157

28 500 705

17 954 122

63 234 920

2 226 593

3 090 814

0

9 533 193

0

0

135 779 504

3. melléklet

Helyi adó bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi adók

14 100 000

20 232 355

22 608 336

Építményadó

5 000 000

6 100 000

6 106 607

Telekadó

5 000 000

10 032 355

10 350 093

Helyi iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

3 645 863

Kommunális adó

2 600 000

2 600 000

2 505 773

Átengedett központi adók

1 800 000

0

0

Gépjárműadó

1 800 000

0

0

Bírságok, egyéb pótlékok

600 000

627 000

1 680 019

Talajterhelési díj

500 000

527 000

1 228 759

Pótlékok

100 000

100 000

451 260

Összesen:

16 500 000

20 859 355

24 288 355

4. melléklet

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai

Szakfeladat

Kiadási előirányzat

Bevételi előirányzat

Feladat

jellege

Száma

Megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat

1

011130

Önk. Igazg. Tev.

18756358

18756358

7033534

15 284 577

15 284 577

1068824

1

013320

Köztemető

1841500

1841500

503827

67000

1

066010

Zöldterület

12651260

12651260

11935160

0

066020

Város- és községgazdálkodás

11198271

14500

1

064010

Közvilágítás

4000000

4000000

3971695

1

072112

Háziorvosi alapell.

1183400

1183400

417204

1

061030

Lakásépítési támogatás

0

0

1

106020

Energiatámogatás

2220000

2220000

1

107060

Települési támogatás

4417000

4417000

8385451

1

094260

Bursa Hungarica

280000

280000

1

101150

Gyógyszertámogatás

50000

50000

1

051030

Település hulladék

508000

508000

1

082092

Közművelődési int.

3959463

3959463

2147286

1 800 000

2 145 290

2158490

1

082044

Könyvtári állomány gyarapítása

320000

320000

380655

1

052020

Szennyvíz gyűjtése

7526000

7526000

2435886

3 716 000

3 716 000

4027543

1

041233

Közfoglalkoztatás

326120

326120

1907799

260 896

3 118 093

1518110

1

063020

Vízellátás

3199050

552337

1

045160

Közutak, hídak

32103926

32103926

3764506

1

900020

Adók, illeték beszedése, kiszabása

16 500 000

20 859 355

24273355

1

018010

Önkormányzatok és társ. Elszámolásai

0

7994206

65 759 010

51 244 183

69075686

1

091110

Óvodai nevelés

18047461

12346986

18959216

9 464 880

10 717 390

10725194

1

096015

Óvodai étkeztetés

22417009

22417009

13987911

23 520 307

23 520 307

13892035

1

107051

Szociális étkeztetés

1688465

1688465

2838047

1628123

1

096025

Munkahelyi étkeztetés

4009708

4009708

10608600

6778307

Összesen:

136305670

130605195

111668304

136 305 670

130 605 195

135 779 504

5. melléklet

Kiadások jogcímenként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Óvoda

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Kötelező feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

0

51546516

46162643

97709159

60889952

44982162

105872114

53903907

42914634

96818541

1.

Működési kiadások

0

45721222

46162643

91883865

51976258

44982162

96958420

45825223

42914634

88739857

1.

Személyi juttatások

12 174 780

22 850 195

35024975

13608915

24 366 420

37975335

13 096 090

24 344 562

37440652

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 039 600

3 764 961

5804561

2249499

3 908 961

6158460

2 125 575

3 908 911

6034486

3.

Dologi kiadások

21 971 224

19 547 487

41518711

24812817

16 706 781

41519598

22 782 399

14 661 161

37443560

4.

Egyéb folyó kiadások

2 568 618

0

2568618

2595897

0

2595897

2 595 867

0

2595867

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 967 000

0

6967000

8281000

0

8281000

4 797 162

0

4797162

6.

Előző évi elszámolásból eredő visszafiz.

428130

428130

428 130

428130

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

5 035 294

0

5035294

5035294

0

5035294

4 970 209

0

4970209

3.

Működési célú pénzeszközátadások

790 000

0

790000

3878400

0

3878400

3 108 475

0

3108475

Felhalmozási kiadások

0

38596511

0

38596511

22863052

490000

23353052

14360816

488947

14849763

1.

Beruházás, felújítás

38 596 511

0

38596511

22863052

490 000

23353052

14 360 816

488 947

14849763

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

0

0

0

0

Kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék előirányzatok

0

0

0

0

1 380 029

0

1380029

0

0

0

1.

Általános tartalék

0

0

0

1380029

0

1380029

0

0

0

2.

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

90143027

46162643

136305670

85133033

45472162

130605195

68264723

43403581

111668304

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

0

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

90143027

46162643

136305670

85133033

45472162

130605195

68264723

43403581

111668304

1.

Működési célú kiadások

0

51546516

46162643

97709159

62 269 981

44 982 162

107 252 143

53 903 907

42 914 634

96 818 541

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

38596511

0

38596511

22863052

490000

23353052

14360816

488947

14849763

6. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Intézményi működési bevételek

10 168 742

10 606 522

11 239 157

Személyi juttatások

35024975

37975335

37440652

Közhatalmi bevételek

16 500 000

20 859 355

24 288 355

Munkaadói járulékok

5804561

6158460

6034486

Kapott támogatások

64 215 455

67 447 270

67 447 270

Dologi kiadások

41518711

41519598

37443560

Központosított előirányzat

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

6967000

8281000

4797162

Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek

260896

3 090 814

3 090 814

Támogatásértékű kiadások

5035294

5035294

4970209

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

6 564 066

5 220 903

5 220 903

Működési célú pe. átadások

790000

3878400

3108475

Megelőlegezés

27279

2 226 593

Egyéb kiadás ( megelőlegezés)

2568618

2595897

2595867

Előző évi elszámolás alapján visszafiz.

0

428130

428130

Tartalékok

0

1380029

0

Működési bevétel összesen:

97709159

107252143

113513092

Működési költségvetés összesen:

97709159

107252143

96818541

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

29 876 000

16 999 542

17 863 422

Beruházás, felújítás

38596511

23353052

14849763

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

2600000

2 041 220

90 700

Kölcsönök

0

0

0

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

6 120 511

4 312 290

4 312 290

Felhalmozási bevétel összesen:

38596511

23353052

22266412

Felhalmozási költségvetés összesen:

38596511

23353052

14849763

Összesen

136305670

130605195

135779504

Összesen

136305670

130605195

111668304

7. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

COFOG

Száma

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

107060

Energiatámogatás

2 220 000

2 220 000

1 677 662

094260

Bursa Hungarica

280 000

280 000

315 000

107060

Települési támogatás

3 867 000

5 181 000

3 119 500

107060

Gyógyszertámogatás

50 000

50 000

107060

Hulladékszállítás térítése

550 000

550 000

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

6 967 000

8 281 000

5 112 162

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felújítás

1

Vis maior beruházás

22887139

11790023

7804400

Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ)

3716000

0

0

Szennyvízközmű miatti útfelújítás

3000000

0

0

Féltető készítés Óvodához

350000

Áfa

6989528

3760087

1956960

Felújítási kiadások összesen

36592667

15550110

10111360

Beruházás

2

Hivatal internetszerelés (2018. -as számla)

227830

227830

0

SECAP terv készítés

350000

350000

0

Urnafal építés

1000000

1000000

0

Egyéb eszközbeszerzés

5129100

3795445

Áfa

426014

1096012

942958

Beruházási kiadások összesen

2003844

7802942

4738403

Felhalmozási kiadások összesen

38596511

23353052

14849763

9. melléklet

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

10 168 742

9 442 742

8 553 210

1.1.

Áru- és készletértékesítés

10 168 742

9 442 742

8 553 199

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

11

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

1 391 547

1 427 066

1 427 066

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 391 547

1 427 066

1 427 066

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

34 602 654

34 602 354

33 968 410

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

46 162 943

45 472 162

43 948 686

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

46 162 643

44 982 162

42 914 634

1.1.

Személyi juttatások

22 850 195

24 366 420

24 344 562

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 764 961

3 908 961

3 908 911

1.3.

Dologi kiadások

19 547 487

16 706 781

14 661 161

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

490 000

488 947

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

115 000

113 947

2.2.

Felújítások

375 000

375 000

2.5.

EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

46 162 643

45 472 162

43 403 581

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Bevétel

Gépjárműadó

0

0

0

Adókedvezmények

0

0

0

11. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése

Összesen

Polgármester

Közalkalmazott

Egyéb

Nemesbük Község Önkormányzata

4,00

1,00

3,00

Nemesbüki Óvoda

6,00

6,00

Közfoglalkoztatottak

2,00

2,00

Költségvetési szervek összesen:

12,00

1,00

9,00

2,00

12. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

115 466 508

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

65 668 856

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

49 797 652

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

10 332 720

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

36 564 277

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-26 231 557

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

23 566 095

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

23 566 095

13. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=C+D+E+F)

A

B

C

D

E

F

F

G

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

9 930 758

561 721 196

14 318 781

406 400

340 579 060

926 956 195

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

3 680 723

0

3 680 723

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

9 024 988

0

9 024 988

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

9 457 250

56 852

0

0

9 514 102

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

375 000

0

375 000

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

56 852

0

3 187 203

3 244 055

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

9 457 250

113 704

13 080 711

3 187 203

25 838 868

09

Értékesítés

0

24

0

0

0

24

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

56 852

12 851 305

0

12 908 157

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

56 852

12 851 305

0

12 908 157

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

9 930 758

571 178 446

14 375 633

635 806

343 766 263

939 886 906

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

8 317 181

60 618 043

11 910 964

0

75 945 529

156 791 717

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

1 290 061

7 352 935

977 801

0

15 774 121

25 394 918

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

9 607 242

67 970 978

12 888 765

0

91 719 650

182 186 635

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

9 607 242

67 970 978

12 888 765

0

91 719 650

182 186 635

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

323 516

503 207 468

1 486 868

635 806

252 046 613

757 700 271

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

5542320

636248

8424846

0

0

14603424

14. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

1 613 577

0

323 516

02

II. Tárgyi eszközök

503 917 370

0

505 330 142

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

110 000

0

110 000

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

264 633 531

0

252 046 613

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

770 274 478

0

757 810 271

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

27 445

450 560

11

III. Forintszámlák

11 265 585

0

23 821 714

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

11 293 030

0

24 272 274

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

17 986 696

0

10 183 684

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

97 500

0

79 500

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

326 000

0

2 221 100

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

18 410 196

0

12 484 284

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

799 977 704

0

794 566 829

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

992 042 972

0

992 042 972

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 947 675

0

2 947 675

24

IV. Felhalmozott eredmény

-290 277 575

0

-204 371 577

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

85 905 998

0

-4 830 480

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

790 619 070

0

785 788 590

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 981 200

0

2 066 275

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 568 618

0

2 199 344

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 512 903

0

3 503 756

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

8 062 721

0

7 769 375

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 295 913

0

1 008 864

15. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

20 414 991

0

19 938 742

02

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 413 410

0

1 718 823

03

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

6 528 235

0

4 579 880

04

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

28 356 636

0

26 237 445

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)

0

0

0

08

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

70 771 516

0

67 447 270

09

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 637 579

0

3 090 814

10

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

108 455 422

0

10 312 301

11

09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek

11 323 500

8 127 520

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

192 188 017

0

88 977 905

13

10. Anyagköltség

7 014 280

0

4 033 287

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

16 663 764

0

14 154 896

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

23 678 044

0

18 188 183

16

13. Bérköltség

9 971 831

0

10 334 100

17

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 330 797

0

2 568 837

18

15. Bérjárulékok

2 686 487

0

2 031 679

19

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

16 989 115

0

14 934 616

20

VI. Értékcsökkenési leírás

25 065 016

0

25 394 918

22

VII. Egyéb ráfordítások

68 905 338

0

61 529 034

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

85 907 140

0

-4 831 401

24

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 233

0

921

25

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

26

21a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

27

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)

1 233

0

921

29

22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

2 375

0

4

30

23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

32

24a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)

2 375

0

0

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-1 142

0

921

41

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

85 905 998

0

-4 830 480

16. melléklet

Nemesbüki Óvoda 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

B

C

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

8 553 210

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

43 403 581

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-34 850 371

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

35 395 476

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

35 395 476

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

545 105

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

545 105

17. melléklet

Nemesbüki Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2020. évben

Sor-szám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=C+D+E+F)

A

B

C

D

E

F

F

G

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

4 413 110

0

0

4 413 110

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

89 722

0

89 722

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

375 000

0

375 000

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

89 722

0

0

89 722

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

89 722

0

0

89 722

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

179 444

464 722

0

644 166

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

375 000

0

375 000

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

89 722

89 722

0

179 444

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

89 722

464 722

0

554 444

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

4 502 832

0

0

4 502 832

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

4 297 281

0

0

4 297 281

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

133 208

0

0

133 208

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

4 430 489

0

0

4 430 489

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

4 430 489

0

0

4 430 489

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

72 343

0

0

72 343

18. melléklet

Nemesbüki Óvoda 2020. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

0

0

0

02

II. Tárgyi eszközök

115 829

0

72 343

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

115 829

0

72 343

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

416 918

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

46 810

72 900

11

III. Forintszámlák

1 344 737

0

345 884

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

1 391 547

0

418 784

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

35 519

0

142 701

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

35 519

0

142 701

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-503 000

0

-630 000

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 456 813

0

3 828

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

608 262

0

608 262

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

488 971

0

488 971

24

IV. Felhalmozott eredmény

-333 899

0

-2 189 075

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

-1 855 176

0

-343 624

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

-1 091 842

0

-1 435 466

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

20 397

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

0

0

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

16 380

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

0

0

36 777

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 548 655

0

1 402 517

19. melléklet

Nemesbüki Óvoda 2020. évi eredménykimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7 359 588

0

6 732 159

03

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

7 359 588

0

6 732 159

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)

0

0

0

08

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

37 130 375

0

33 968 410

09

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

10

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek

420 230

3 373

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

37 550 605

0

33 971 783

13

10. Anyagköltség

9 666 351

0

8 409 046

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 651 915

0

3 455 062

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

13 318 266

0

11 864 108

16

13. Bérköltség

22 854 137

0

19 394 778

17

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 433 814

0

3 991 120

18

15. Bérjárulékok

5 222 812

0

3 721 437

19

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

30 510 763

0

27 107 335

20

VI. Értékcsökkenési leírás

403 933

0

133 208

22

VII. Egyéb ráfordítások

2 532 426

0

1 942 926

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-1 855 195

0

-343 635

24

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

19

0

11

25

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

26

21a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

27

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)

19

0

11

29

22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

4

30

23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

32

24a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)

0

0

0

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

19

0

11

41

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

-1 855 176

0

-343 624