Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 05. 01

Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a fizetendő térítési díjakról

2021.05.01.

Felsővadász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Felsővadász község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §.(4) bekezdésében biztosított hatáskörében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások tekintetében szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdés 132. § (4) bekezdése d) pontjában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások tekintetében a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Személyes gondoskodást biztosító szociális alapszolgáltatások]

Az Önkormányzat az alapszolgáltatás keretén belül az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások fenntartásáról gondoskodik:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés.

2. § [Étkeztetés.]

(1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott szociálisan rászorultaknak.

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(3) Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt az ellátottat, aki az Szt. 114. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel.

(4) Az étkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az étel kiszállítása kihordásos rendszerben történik.

3. § [Házi segítségnyújtás]

A házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás keretében a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.

4. § [Családsegítés]

A családsegítést az Önkormányzat a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás keretében a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.

5. § [Eljárási rendelkezések]

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet az étkeztetés esetében formanyomtatványon, szükséges mellékleteivel együtt Felsővadász község polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A polgármester a kérelem benyújtását követően az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján dönt az ellátás igénybevételéről.

(3) A házi segítségnyújtás és a családsegítés iránti kérelmeket a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás keretében a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnál (Szikszó, Rákóczi u. 60. sz.) lehet benyújtani.

6. § [Az ellátás megszüntetésének esetei és módja]

(1) Az ellátás megszűnik, illetve szünetel, ha

a) az ellátást igénybevevő, vagy törvényes képviselője kérésére (ha az ellátás megszüntetését, illetve szüneteltetését kéri),

b) az ellátást igénybe vevő más ellátásba történő kerülése esetén,

c) az ellátást igénybe vevő halálával,

d) határozott idejű ellátás esetén a határozott idő lejártával.

(2) Az ellátás megszüntetését a jogosult vagy a törvényes képviselője kezdeményezheti, melynek alapján a polgármester a jogviszonyt megszünteti a felek megegyezése szerinti időpontban.

(3) Az ellátást meg kell szüntetni, ha

a) az ellátás biztosításának jogszabályi feltételei már nem állnak fenn,

b) az ellátott vagy a törvényes képviselője, ha az ellátott 2 havi személyi térítési díj fizetési kötelezettségének – önhibájából –nem tesz eleget, és ha felszólításra 8 napon belül sem teljesíti,

c) a jogosult 30 napig nem veszi igénybe az ellátást, kivéve, ha igazoltan kórházi kezelés alatt áll,

d) a jogosult az önkormányzat területén már életvitelszerűen nem tartózkodik, illetve az önkormányzat területén az állandó bejelentett lakcíme megszűnt,

e) ha az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy akadályozza.

(4) A polgármester írásban értesíti a jogosultat

a) a személyes gondoskodás megszüntetéséről,

b) a megszüntetés okáról,

c) az időpontjáról,

d) a jogorvoslati lehetőségről.

7. § [Térítési díj]

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért az étkeztetés esetében térítési díjat kell fizetni.

(2) Az étkezésért járó személyi térítési díjat a vállalkozó által kiállított számla alapján kell megfizetni.

(3) Az étkeztetés térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A térítési díj csökkentése vagy elengedése a polgármester hatásköre.

(5) Térítési díj csökkentésére abban az esetben kerülhet sor, ha a jogosult jövedelmi viszonyaiban önhibáján kívül lényeges rosszabbodás következett be.

(6) Térítési díj elengedésére abban az esetben kerülhet sor, ha a kérelmezőt elemi kár érte és létfenntartása veszélybe került.

(7) A házi segítségnyújtás és a családsegítés igénybevételének feltételeiről a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás dönt.

Személyes gondoskodást biztosító gyermekjóléti ellátások Pénzbeli és természetbeni ellátások

8. § [Gyermekétkeztetés]

Az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján biztosítja a gyermekétkeztetést és a szünidei gyermekétkeztetést.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

9. § [Gyermekjóléti szolgáltatás]

A házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás keretében a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.

10. § [Eljárási rendelkezések]

A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmeket a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás keretében a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnál (Szikszó, Rákóczi u. 60. sz.) lehet benyújtani.

11. § [Térítési díj]

(1) A gyermekétkeztetésért a Gyvt 21/B. § (1) bekezdése figyelembevételével térítési díjat kell fizetni.

(2) A gyermekétkeztetési szolgáltatásról az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján gondoskodik.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A gyermekétkeztetés esetén járó normatív kedvezmény biztosítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §. szabályai alapján kerül sor.

(5) Az (4) bekezdésben szabályozott normatív kedvezményen túl Felsővadász községi Önkormányzat a gyermekétkeztetés során 100 %-os helyi kedvezményt (térítésmentes étkeztetést) biztosít saját bevétele terhére a Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába és a Felsővadászi Óvodába járó azon gyermekek után, akik Felsővadász községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek.

12. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hatályát veszti a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 7/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelet 9-11. §-a és a 3. melléklete, valamint a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 6/2020. (IX.23.) önkormányzati rendelet.