Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 09. 29

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. § (1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 545 390 744 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 545 390 744 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

 • a) 441 318 152 forint költségvetési bevétellel,
 • b) 461 706 386 forint költségvetési kiadással,
 • c) 20 388 234 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  • ca) 70 263 234 forint működési hiánnyal,
  • cb) 49 875 000 forint felhalmozási többlet,
 • d) 104 072 592 forint finanszírozási bevétellel,
 • e) 83 684 358 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2)[3] A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a rendelet 1. melléklete szerinti jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3)[4] Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4)[5]

(5)[6] A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. § (1)[7] A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 10 718 165 Ft általános és 18 702 000 Ft céltartalékot állapít meg.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,
 • b) a többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint - azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület - a rendelet 12. melléklete,
 • c) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,
 • d) az előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
 • e) az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a rendelet 15. melléklete,
 • f) céljelleggel juttatott támogatásoktól szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
 • g) 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete

tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 15 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások, a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

9. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2021. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.

(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2021. évben havonta 1 000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.

10. § (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.

(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.

(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.

(4) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

(5) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)–(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1.1. melléklet 1.[8]

1.2. melléklet 1.[9]

1.3. melléklet 1.[10]

1.4. melléklet 1.[11]

2.1. melléklet 2.[12]

2.2. melléklet 2.[13]

3. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Saját bevételek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

a helyi adóból származó bevétel

46 400 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

69 000 000

75 500 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

12 700 000

12 624 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 000 000

bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

63 500 000

81 924 000

82 300 000

82 300 000

82 300 000

82 300 000

82 300 000

82 300 000

82 300 000

88 900 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség

16 174 237

15 751 622

15 291 334

14 836 371

14 367 323

13 905 748

13 444 179

12 985 422

6 963 641

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

16 174 237

15 751 622

15 291 334

14 836 371

14 367 323

13 905 748

13 444 179

12 985 422

6 963 641

-

4. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

46 400 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

12 700 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

4 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

63 500 000

5. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021.05.27-ig

1.sz. módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés

34 740 000

2021

34 740 000

34 740 000

Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítés /okos zebra/

3 000 000

2021

3 000 000

3 000 000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

350 000

2021

350 000

200 000

200 000

550 000

Járda /Fő u./

2 500 000

2021

2 500 000

2 500 000

Ingatlan vásárlás /Kis u./

300 000

2021

300 000

300 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép

1 270 000

2019-2021

1 270 000

1 270 000

Kerítés építés /temető/

300 000

2021

300 000

300 000

Ravatalozó terasz bukolás

500 000

2021

500 000

500 000

Játszótéri eszközök

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó

1 800 000

2021

1 800 000

1 800 000

Buszváró/ Fő u./

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

Szerver számítógép

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

Smart city mikro cső kiépítés

334 000

2020-2021

334 000

334 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

150 000

2021

150 000

150 000

Laptop vásárlás + MS windows program + MS office program

400 000

2021

400 000

400 000

Közfoglalkoztatás/2021.03.22-2022.02.28

163 000

2021

163 000

163 000

163 000

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés

2021

240 000

240 000

240 000

ÖSSZESEN:

48 807 000

48 644 000

603 000

603 000

49 247 000

7. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Vis maior út helyreállítás

3 044 966

2020-2021

902 966

2 142 000

ÖSSZESEN:

3 044 966

902 966

2 142 000

8. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás, pénzmaradvány

14 025 000

14 025 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

14 025 000

0

0

14 025 000

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

9 525 000

9 525 000

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

4 500 000

4 500 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

14 025 000

0

0

14 025 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források

2021.

2022.

2022.után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás, pénzmaradvány

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022.után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

9.1. melléklet 9.[15]

9.1.1. melléklet 9.1.[16]

9.1.2. melléklet 9.1.[17]

9.1.3. melléklet 9.1.[18]

9.2. melléklet 9.[19]

9.2.1. melléklet 9.2.[20]

9.2.2. melléklet 9.2.[21]

9.2.3. melléklet 9.2.[22]

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Ságvár Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

50800245-15377076-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 542.353.543 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Forintban

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2021. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1. sz. táblázat Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

179 726 883

206 296 198

192 108 951

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

59 537 477

72 139 828

77 678 928

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 405 734

60 548 780

55 682 220

1.3.

Települési ónkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

55 387 483

37 764 155

26 582 760

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

25 977 892

28 011 663

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 305 050

3 487 198

4 153 380

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

14 834 755

4 036 800

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

1 256 384

2 341 545

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

82 483 932

73 237 291

64 466 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 483 932

73 237 291

64 466 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

38 292 300

31 889 251

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

34 366 477

76 478 488

102 386 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14 959 998

29 325 000

2 130 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

19 406 479

47 153 488

100 256 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

3 383 715

37 257 648

100 256 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+…+4.9.)

82 480 381

85 683 026

46 800 000

4.1.

Magánszemélyek jövedelemadói

4.2.

Építményadó

6 631 633

6 706 679

7 000 000

4.3.

Telekadó

408 911

7 694 653

1 200 000

4.4.

Magánszemélyek kommunális adója

8 953 633

1 127 357

8 000 000

4.5.

Iparűzési adó

59 830 786

69 396 023

30 000 000

4.6.

Talajterhelési díj

242 404

200 000

4.7.

Gépjárműadó

6 353 906

4.8.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.9.

Egyéb közhatalmi bevételek

301 512

515 910

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

35 700 859

19 479 755

27 648 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 075 353

9 225 992

8 460 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 030 789

291 703

298 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

13 742 138

5 843 499

12 700 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 571 388

2 601 917

4 490 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

401 085

613 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 914 122

5 301

6 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

688 891

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 678 178

1 110 258

1 081 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

583 500

121

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

583 500

121

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 591 896

390 164

400 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 591 896

390 164

400 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

416 933 928

461 565 043

437 808 951

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

61 650 413

70 947 656

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

70 947 656

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61 650 413

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

400 000 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

400 000 000

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

127 835 638

288 789 132

104 072 592

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

127 835 638

288 789 132

104 072 592

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

405 483 584

7 684 358

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 483 584

7 684 358

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

400 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

994 969 635

367 421 146

104 072 592

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 411 903 563

828 986 189

541 881 543

2.sz. táblázat Kiadások

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi várható

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

342 733 727

425 400 178

401 727 185

1.1.

Személyi juttatások

128 106 983

141 333 860

140 180 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 054 106

22 314 583

22 003 000

1.3.

Dologi kiadások

80 494 683

130 898 548

72 889 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 016 000

5 004 500

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

103 061 955

125 848 687

133 707 020

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

704 134

1 717 100

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

2 661 882

1.8.

- Elvonások és befizetések

471 533

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

95 884 022

122 055 553

128 428 038

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 706 400

3 089 000

900 000

1.18.

Tartalékok

28 948 165

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

10 246 165

1.20.

- Céltartalék

18 702 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

164 389 473

288 029 876

56 470 000

2.1.

Beruházások

164 389 473

276 641 388

48 644 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

90 419 311

266 825 411

2.3.

Felújítások

11 327 154

2 142 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

61 334

5 684 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

61 334

5 684 000

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

507 123 200

713 430 054

458 197 185

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

61 650 413

4 060 000

76 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4 060 000

76 000 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

61 650 413

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

400 000 000

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

400 000 000

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 700 859

7 423 543

7 684 358

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 700 859

7 423 543

7 684 358

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

467 351 272

11 483 543

83 684 358

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

974 474 472

724 913 597

541 881 543

12. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

6 236 192

16 174 237

15 751 622

15 291 334

76 502 684

129 956 069

5.

Vásártér fejlesztés TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006

2019

2 221 760

1 902 519

1 848 961

1 795 377

8 962 272

16 730 889

6.

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

2019

4 014 432

3 384 216

3 288 790

3 193 363

15 769 906

29 650 707

7.

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

2020

933 087

10 887 502

10 613 871

10 302 594

51 770 506

84 507 560

8.

Beruházási kiadások beruházásonként

9.

10.

11.

Felújítási kiadások felújításonként

12.

............................

13.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

14.

............................

Összesen (1+4+8+11+13)

6 236 192

16 174 237

15 751 622

15 291 334

76 502 684

129 956 069

13. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

22 558 500

14 158 500

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

22 558 500

14 158 500

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

22 558 500

14 158 500

14. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terv 2021

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

16 009 079

16 009 079

16 009 079

16 009 079

16 009 079

16 009 079

16 009 079

16 009 079

16 009 079

16 009 079

16 009 079

16 009 082

192 108 951

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

5 413 000

5 413 000

5 411 500

5 411 500

5 412 000

5 412 000

5 411 500

5 411 500

5 411 500

5 411 500

5 411 500

5 407 500

64 938 000

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

650 000

1 480 000

70 000 000

30 256 000

102 386 000

5.

Közhatalmi bevételek

500 000

600 000

20 000 000

550 000

620 000

600 000

520 000

400 000

20 000 000

620 000

500 000

1 890 000

46 800 000

6.

Működési bevételek

500 000

500 000

1 500 000

2 304 000

2 500 000

3 000 000

3 000 000

2 700 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2 644 000

27 648 000

7.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

4 000 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

400 000

10.

Finanszírozási bevételek

104 072 592

104 072 592

11.

Bevételek összesen:

127 144 671

22 522 079

42 920 579

25 754 579

24 541 079

25 221 079

24 940 579

28 520 579

113 920 579

25 240 579

25 420 579

56 206 582

542 353 543

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

11 400 000

11 400 000

11 630 000

11 750 000

11 750 000

11 750 000

11 750 000

11 750 000

11 750 000

11 750 000

11 750 000

11 750 000

140 180 000

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 820 000

1 820 000

1 833 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

22 123 000

15.

Dologi kiadások

5 000 000

6 000 000

6 063 000

6 063 000

6 500 000

6 500 000

6 700 000

6 700 000

6 500 000

6 500 000

6 063 000

4 174 000

72 763 000

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

100 000

100 000

400 000

400 000

400 000

500 000

300 000

300 000

600 000

400 000

400 000

100 000

4 000 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

10 241 000

10 241 000

10 241 000

10 241 000

10 241 000

11 261 000

11 261 000

12 200 000

11 870 000

11 800 000

11 600 000

12 510 020

133 707 020

18.

Tartalék

29 426 165

29 426 165

19.

Beruházások

15 000 000

1 500 000

1 500 000

27 000 000

144 000

2 000 000

1 500 000

48 644 000

20.

Felújítások

2 142 000

2 142 000

21.

Egyéb felhalmozási kiadások

12 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

560 000

632 000

560 000

5 684 000

22.

Finanszírozási kiadások

7 684 358

7 605 000

64 335 000

4 060 000

83 684 358

23.

Kiadások összesen:

65 683 523

29 561 000

53 332 000

34 506 000

32 801 000

59 421 000

32 565 000

99 695 000

38 690 000

32 860 000

32 295 000

30 944 020

542 353 543

15. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

2021. évi támogatás összesen

A

B

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

77 678 928

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

47 110 800

Óvodaműködtetés támogatás

7 626 420

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

945 000

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 942 000

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 685 760

Gyermekétkeztetés támogatása

27 749 278

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

262 385

Bölcsöde támogatása

9 955 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

4 153 380

Összesen:

192 108 951

16. melléklet

Ságvár Község Önkormányzat Kimutatás a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Polgárőr Egyesület

működési támogatás

800 000

2.

Ságvárért Egyesület

működési támogatás

100 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

900 000

17. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

192 000 000

193 000 000

194 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

45 000 000

46 000 000

46 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

67 400 000

67 400 000

67 350 000

4.1.

Építményadó

7 000 000

7 000 000

7 000 000

4.2.

Telekadó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.3.

Iparűzési adó

51 000 000

51 000 000

51 000 000

4.4.

Magánszermélyek kommunális adója

8 000 000

8 000 000

8 000 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

400 000

350 000

5.

Működési bevételek

34 000 000

33 000 000

35 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

400 000

400 000

400 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

338 800 000

339 800 000

342 750 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

85 000 000

92 000 000

95 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

423 800 000

431 800 000

437 750 000

2. sz. táblázat Kiadások

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

360 800 000

366 350 000

362 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

46 500 000

48 550 000

58 650 000

2.1.

Beruházások

46 500 000

48 550 000

58 650 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

407 300 000

414 900 000

420 650 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 500 000

16 900 000

17 100 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

423 800 000

431 800 000

437 750 000

1. melléklet [23]

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: mérlegek

1. Összevont mérleg

03_2 Előterjesztés_Ságvár_mérleg-összevont.xlsx

2. Kötelező feladatok szerinti mérleg

Ságvár_2021költvet_mérleg-kötelezőfel.xlsx

3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg

Ságvár_2021költvet_mérleg-önkéntvállatlfel.xlsx

4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg

Ságvár_2021költvet_mérleg-államigfel.xlsx

2. melléklet [24]

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

1.számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

192 108 951

935 201

193 044 152

Személyi juttatások

140 180 000

2 853 000

143 033 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

64 466 000

2 412 000

66 878 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 003 000

234 000

22 237 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

72 889 000

1 729 000

74 618 000

4.

Közhatalmi bevételek

46 800 000

46 800 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

5.

Működési bevételek

27 648 000

27 648 000

a) születési támogatás

50 000

50 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

b) óvodáztatási támogatás

200 000

200 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

c) iskolakezdési támogatás

400 000

400 000

8.

d) időskorúak támogatása

350 000

350 000

9.

e) eseti támogatás

1 000 000

1 000 000

10.

f) temetési támogatás

160 000

160 000

11.

g) krízistámogatás

1 840 000

1 840 000

12.

h) köztemetés

13.

Egyéb működési célú kiadások

133 707 020

31 200

133 738 220

14.

Tartalékok

28 948 165

-1 940 999

27 007 166

15.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

331 022 951

3 347 201

334 370 152

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

401 727 185

2 906 201

404 633 386

16.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

104 072 592

104 072 592

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17.

Költségvetési maradvány igénybevétele

104 072 592

104 072 592

Likviditási célú hitelek törlesztése

18.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

19.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 684 358

7 684 358

21.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

23.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

24.

Lekötött betétek megszüntetése

Váltókiadások

25.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

26.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

104 072 592

104 072 592

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

7 684 358

7 684 358

27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

435 095 543

3 347 201

438 442 744

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

409 411 543

2 906 201

412 317 744

28.

Költségvetési hiány:

70 704 234

-

70 263 234

Költségvetési többlet:

-

441 000

-

29.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

25 684 000

441 000

26 125 000

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

1.számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

102 386 000

162 000

102 548 000

Beruházások

48 644 000

603 000

49 247 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

100 256 000

100 256 000

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

4 000 000

4 000 000

Felújítások

2 142 000

2 142 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

400 000

400 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 684 000

5 684 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

106 786 000

162 000

106 948 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

56 470 000

603 000

57 073 000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

76 000 000

76 000 000

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

76 000 000

76 000 000

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

106 786 000

162 000

106 948 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

132 470 000

603 000

133 073 000

27.

Költségvetési hiány:

-

441 000

-

Költségvetési többlet:

50 316 000

-

49 875 000

28.

Bruttó hiány:

25 684 000

441 000

26 125 000

Bruttó többlet:

-

-

-

9. melléklet [25]

Ságvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: az önkormányzat és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlegei

1. Ságvár Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Ságvár_2021költvet_mérleg-összesbevkiad.xlsx

2. Ságvár Község Önkormányzata Bevételek, kiadások megoszlása kötelező feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2021költvet_mérleg-kötelezőfeladatok.xlsx

3. Ságvár Község Önkormányzata Bevételek, kiadások megoszlása önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2021költvet_mérleg-önkéntvállaltfel.xlsx

4. Ságvár Község Önkormányzata Bevételek, kiadások megoszlása államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2021költvet_mérleg-államigfel.xlsx

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás

Ságvár_2021költvet_HivatalMérleg_összesbevkiad.xlsx

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek, kiadások megoszlása kötelező feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2021költvet_HivatalMérleg_kötfel.xlsx

7. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek, kiadások megoszlása önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2021költvet_HivatalMérleg_önkéntvállfel.xlsx

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek, kiadások megoszlása államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ságvár_2021költvet_HivatalMérleg_államigfel.xlsx


[1] A bevezető a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 2. § (2) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 2. § (3) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 2. § (4) bekezdését a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[6] A 2. § (5) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 4. § (1) bekezdése a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[8] Az 1.1. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[9] Az 1.2. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
[10] Az 1.3. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
[11] Az 1.4. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
[12] A 2.1. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
[13] A 2.2. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
[14] A 6. mellékletben foglalt táblázata a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 9.1. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
[16] A 9.1.1. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § i) pontja hatályon kívül helyezte.
[17] A 9.1.2. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § j) pontja hatályon kívül helyezte.
[18] A 9.1.3. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § k) pontja hatályon kívül helyezte.
[19] A 9.2. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § l) pontja hatályon kívül helyezte.
[20] A 9.2.1. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § m) pontja hatályon kívül helyezte.
[21] A 9.2.2. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § n) pontja hatályon kívül helyezte.
[22] A 9.2.3. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 5. § o) pontja hatályon kívül helyezte.
[23] Az 1. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
[24] A 2. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.
[25] A 9. mellékletet a Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése iktatta be.