Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01 - 2021. 06. 03

Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásról szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”

2. § A települési támogatásról szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed Zalacséb község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen tartózkodó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott személyekre.]

  • „2. „Szociálisan rászoruló a karácsonyi támogatás, a tanévkezdési támogatás és a gyermekszületési támogatás alkalmazásában: az a személy, aki az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. év CXXV. tv. 8. §-ában felsorolt csoportok közül a tulajdonságai alapján besorolható a fogyatékossága, életkora, az egészségi állapota, a családi állapota, az anyasága (terhessége), az apasága miatt hátrányos helyzetbe került csoportok valamelyikébe.[1]

(Az ellátások igénylésének részletes szabályai, illetve a felhasználható nyilatkozatok és igazolások tartalma)

3. § A települési támogatásról szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Zalacsébi Kirendeltségén /továbbiakban: Hivatal/ (8996 Zalacséb, Rákóczi u. 43.) kell benyújtani, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.”

4. § A települési támogatásról szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § E rendelet alkalmazásában

(1) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: amennyiben a kérelmező

  • a) legalább két hónapos közüzemi díj tartozással rendelkezik
  • b) közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségét nem képes kifizetni,
  • c) hosszabb ideig történő gyógykezelés, tartós betegség, baleset miatt jelentős jövedelem kiesés várható
  • d) igazolt rendkívüli kiadással rendelkezik
  • e) elemi kár, baleset, bűncselekmény miatt anyagi kára keletkezett
  • f) lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnése áll fenn
  • g) közeli hozzátartozó halálesete miatt rendkívüli kiadása keletkezett.”

5. § A települési támogatásról szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés d.) pontja alapján segélyezési okok, indokok hitelt érdemlő igazolásaként fogadható el:]

  • „b) elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatás,”

6. § A települési támogatásról szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) [15] Megélhetést veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzet megítélésénél e rendelet 3/A § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

7. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.