Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Szakmár Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében – Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével – az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Szakmár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 394.241.039.-Ft teljesített bevétellel és 307.496.805.-Ft teljesített kiadással az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját 82.546.180.- Ft teljesített bevétellel és 82.546.180.- Ft teljesített kiadással a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője beszámolóját 76.346.426.-Ft teljesített bevétellel és 76.346.426.-Ft teljesített kiadással az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint elfogadja.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi és előző évek gazdálkodásából származó pénzmaradvány összege 86.744.234.-Ft.

(2) Befektetési jegyként elhelyezett szabad pénzeszköz 25.000.000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési pénzmaradványát a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámának alakulását a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A 2020. évi tartalék összege 43.481.870.-Ft.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi kimutatását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2020. évi alakulását bemutató összevont mérlege teljesítésekkel beszámolóhoz

1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti eir

I. sz. m

II. sz. m

Teljesítés

Működési célú támogatások áh belülről

185583789

213024020

230126578

230126578

Közhatalmi bevételek

38065000

32365000

40974193

39962069

Működési bevételek

14285180

14285180

13564196

13140791

Működési célú átvett pénzeszközök

1000000

1000000

100000

100000

Működési célú bevételek összesen

238933969

260674200

284764967

283329438

Felhalmozási célú támogatások áh belülről

6764170

11031040

56449448

56449448

Felhalmozási bevételek

2500000

2500000

2730000

2730000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

13732053

13732053

15600030

14115030

Felhalmozási célú bevételek összesen

22996223

27263093

74779478

73294478

Maradvány igénybevétele és megelőlegezés

24007047

30754862

37617123

37617123

Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

24007047

30754862

37617123

37617123

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

285937239

318692155

397161568

394241039

Személyi juttatások

30056824

47850411

48872277

48872277

Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó

4903658

6513429

6439358

6439358

Dologi kiadások

42583867

46016617

36567535

36211437

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2000000

2000000

2069660

2069660

Egyéb működési célú kiadások

27671935

29207471

51775252

8293382

Működési célú kiadások összesen:

107216284

131587928

145724082

101886114

Beruházások

15899695

21705257

26571641

26571641

Felújítások

17601719

17601719

73326221

27499426

Egyéb felhalmozási célú támogtások

0

412750

451393

451393

Felhalmozási célú kiadások összesen

33501414

39719726

100349255

54522460

Finanszírozási kiadások összesen

145219541

147384501

151088231

151088231

KIADÁSOK ÖSSZESEN

285937239

318692155

397161568

307496805

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET/MARADVÁNY

0

0

0

86744234

2. melléklet

1. táblázat

Szakmár Községi Önkormányzat

2020. évi bevételi előirányzatok és teljesítések

beszámolóhoz

2. számú melléklet

1.számú táblázat

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. számú módosítás

II. számú módosítás

Teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

56383812

87207456

87510962

87510962

B112

Köznevelési feladatainak támogatása

35684320

35684320

39315900

39315900

B113

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

36353679

37139094

39122224

39122224

B114

Kulturális feladatainak támogatása

1800000

2199030

2731541

2731541

B115

Működési célű központosított előírányzatok

0

0

0

0

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

B16

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

55361978

50794120

61445951

61445951

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B25

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6764170

11031040

56449448

56449448

B3

Közhatalmi bevételek

38065000

32365000

40974193

39962069

B4

Működési bevételek

14285180

14285180

13564196

13140791

B5

Felhalmozási bevételek

2500000

2500000

2730000

2730000

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1000000

1000000

100000

100000

B7

Egyéb felhalmozási célú átvet pénzeszközök

13732053

13732053

15600030

14115030

B8

Finanszírozási bevételek

24007047

30754862

37617123

37617123

Bevételek összesen

285937239

318692155

397161568

394241039

2. táblázat

Szakmár Község Önkormányzat

2020.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai és teljesítések beszámolóhoz

2. mellékelet

2.számú táblázat

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz.m

II.sz.m

Teljesítés

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

35449200

66210682

66210682

66210682

B111

Kiegészítő támogatás

303719

303719

B111

Település - üzemeltetés

14559037

14559037

14559037

14559037

B111

Egyéb önkormányzati

4914725

4914725

4914725

4914725

B111

2019. decemberi és 2020. évi kompenzációk

62162

61949

61949

B111

Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása

436050

436050

436050

436050

B111

Polgármesteri illetmény támogatása

1024800

1024800

1024800

1024800

B111

Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen

56383812

87207456

87510962

87510962

B112

Óvoda bértámogatása

30979900

30979900

31417050

31417050

B112

Óvoda működésének támogatása

4704420

4704420

4870000

4870000

B112

Kiegészítő támogatás

3028850

3028850

B112

Köznevelési feladatok összesen

35684320

35684320

39315900

39315900

B1131

Szociális étkeztetés

2091520

2091520

2156880

2156880

B1131

Házi segítségnyújtás

2310000

2310000

2310000

2310000

B1131

Falugondnoki vagy tanyagondnoki

4250000

4250000

4250000

4250000

B1131

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

7750100

7750100

7750100

7750100

B1131

Szociális ágazati pótlék

0

785415

781190

781190

B1131

Kiegészítő támogatás

0

0

492000

492000

B1132

Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása

9834000

9834000

9394000

9394000

B1132

Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

9990147

9990147

10898868

10898868

B1132

Gyermekétkeztetés-kiegészítő támogatás

0

0

751520

751520

B1132

Intézmények kívüli szünidei étkeztetés

127912

127912

337666

337666

B113

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

36353679

37139094

39122224

39122224

B114

Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás

1800000

1800000

1800000

1800000

B114

Kulturális illetménypótlék

0

399030

396191

396191

B114

Kiegészítő támogatás

0

0

535350

535350

B114

Kulturális feladatainak támogatása

1800000

2199030

2731541

2731541

B115

E-útdíj ellentételezése

0

0

0

0

B115

Működési célű központosított előírányzatok

0

0

0

0

B116

2017. évi elszámolás miatti pótigény

0

0

0

0

B116

Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

B16

Működési célú támogtás-EFOP

9008082

9008082

8530894

8530894

B16

Működési célú támogatások-Magyar Faluprogramok

2300000

2300000

B16

Működési célú támogatások

4841298

4841298

B1605

Társadalombiztosítási Alaptól

9824400

9824400

11740500

11740500

B1606

Elkülönített állami pénzalapoktól

6164709

22895745

23875700

23875700

B1607

Helyi Önkormányzatoktól

30364787

9065893

10157559

10157559

B16

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

55361978

50794120

61445951

61445951

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B25

Felhalmozási célú - eu források

6764170

6764170

4313951

4313951

B25

Felhalmozási célú - Magyar Faluprogramok és Kisfaludy

0

0

50910560

50910560

B25

Munkaügyi támogatás felhalmozási

0

4266870

1224937

1224937

B25

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6764170

11031040

56449448

56449448

Támogatások összesen

192347959

224055060

286576026

286576026

3. táblázat

Szakmár Község Önkormányzata

2020. évi saját bevételek előirányzatai és teljesítések

beszámolóhoz

2.számú melléklet

3. számú táblázat

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz.m

II.sz.m

Teljesítés

B343

Vagyoni típusú adók /kommunális adó

2000000

2000000

1999793

1734060

B35107

Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó

30000000

30000000

38676899

38018464

B3541

Gépjárműadók

5700000

0

0

0

B35502

Egyéb szolgáltatási adók

0

0

0

0

B35

Termékek és szolgáltatások adói

37700000

32000000

40676692

39752524

B3603

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

30000

30000

B36111

Szabálysértési bírságok

0

0

0

0

B3616

Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/

365000

365000

267501

179545

B36

Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/

365000

365000

297501

209545

B3

Közhatalmi bevételek

38065000

32365000

40974193

39962069

B402

Szállásdíj - Óbánya

6000000

6000000

4805945

4805945

B402

Szállásdíj- Harkány

300000

300000

258669

258669

B402

Konyhai vendéglátás - vendég

0

0

0

0

B402

Konyhai vendéglátás - alkalmazott

0

0

0

0

B402

Konyha bérbeadás

50000

50000

0

0

B402

Művelődési ház bérleti díja

50000

50000

16535

16535

B402

Piaci helypénz

150000

150000

153356

153356

B402

Sírhely, ravatalozó használati díj

250000

250000

231184

231184

B402

Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja)

700000

700000

886000

631000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

7500000

7500000

6351689

6096689

B403

Közvetített szolg bevétele áh kívülről

200000

200000

660826

579244

B403

Közvetített szolg bevétele áh belülről

260000

260000

131494

131494

B403

Közvetített szolgáltatások

460000

460000

792320

710738

B404

Önkormányzati

0

0

0

0

B404

Földek bérleti díja

1300000

1300000

1086622

1086622

B404

Vízmű-eszközhasználat

74000

74000

70000

70000

B404

Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/

1374000

1374000

1156622

1156622

B405

Étkezés Óvoda

0

0

0

0

B405

Étkezés Iskola

0

0

0

0

B405

Szoc. étkezés

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott áfa

783180

783180

1008561

921738

B407

Áfa visszatérítés

4168000

4168000

4168000

4168000

B4081

Kamatbevételek

0

0

42

42

B4103

Költségek visszatérítése

0

0

0

0

B411

Költségek visszatérítése

0

0

86962

86962

B4

Működési bevételek

14285180

14285180

13564196

13140791

B5

Tárgyi eszköz értékesítése

2500000

2500000

2730000

2730000

B6

Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól

1000000

1000000

100000

100000

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről

1485000

1485000

1485000

0

B75

Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök

12247053

12247053

14115030

14115030

B813

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

24007047

30754862

30754862

30754862

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

6862261

6862261

Saját bevételek összesen

93589280

94637095

110585542

107665013

Összes bevétel

285937239

318692155

397161568

394241039

3. melléklet

1. táblázat

Szakmár Község Önkormányzata

2020. évi kiadási előirányzatok és teljesítések

beszámolóhoz

3. számú melléklet

1.számú tábla

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz.m.

II.sz.m.

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

19769675

36248117

34578348

34578348

K1103

Céljuttatás, projekt prémium

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

478000

478000

478000

K1107

Béren kívüli juttatás

301888

521740

521740

521740

K1109

Közlekedési költségtérítés

78858

301338

247648

247648

K1113

Egyéb személyi juttatások

36700

283451

1006254

1006254

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

20187121

37832646

36831990

36831990

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

9297703

9407629

10604329

10604329

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

572000

572000

1067255

1067255

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

38136

368703

368703

K12

Külső személyi juttatások

9869703

10017765

12040287

12040287

K1

Személyi juttatások

30056824

47850411

48872277

48872277

K21

Szociális hozzájárulási adó

4723658

6283962

6213018

6213018

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

100000

100000

83931

83931

K27

Munkaadót terhelő szja

80000

129467

142409

142409

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

4903658

6513429

6439358

6439358

K311

Szakmai anyagok

130000

130000

2386

2386

K312

Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb

8821487

11089507

8851139

8851139

K31

Készletbeszerzés

8951487

11219507

8853525

8853525

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

790000

790000

610691

610691

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

165000

213000

187096

187096

K32

Kommunikációs szolgáltatások

955000

1003000

797787

797787

K331

Közüzemi díjak

7180000

7430000

4948124

4948124

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíj

50000

230000

420984

420984

K334

Karbantartás kisjavítás

1800000

1800000

330213

330213

K3359

Egyéb közvetített szolgáltatások

707884

707884

627241

627241

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

736601

736601

648200

648200

K3371

Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak

1362000

1362000

979386

979386

K3379

Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb

11775800

11775800

12503111

12222719

K33

Szolgáltatási kiadások

23612285

24042285

20457259

20176867

K341

Kiküldetések, propaganda

25000

25000

0

0

K342

Reklám, marketing

20000

20000

40000

40000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

8510095

9196825

5833898

5758192

K352

Fizetendő áfa

0

0

0

0

K353

Egyéb kamatkiadások

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások

510000

510000

585066

585066

K35

Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/

9020095

9706825

6418964

6343258

K3

Dologi kiadások

42583867

46016617

36567535

36211437

K472

Intézményi ellátottak

0

0

0

0

K4824

Rászorultságtól függő kedvezmények

0

0

0

0

K4825

Települési támogatás

1500000

1500000

1743500

1743500

K483

Egyéb rendeletben megállapított juttatás

500000

500000

326160

326160

K48

Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/

2000000

2000000

2069660

2069660

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2000000

2000000

2069660

2069660

K502

Elvonások és befizetések

0

19000

19000

19000

K506

Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások)

5096423

5096423

3047357

3047357

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/

840008

840008

21000

21000

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/

4860000

4860000

4400000

4400000

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/

500000

500000

806025

806025

K513

Tartalék

16375504

17892040

43481870

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

27671935

29207471

51775252

8293382

K62

Ingatlanok beszerzése

3828500

3244998

9773571

9773571

K63

Informatikai eszközök beszerzése

300000

300000

265901

265901

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

8410824

13597524

12261335

12261335

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3360371

4562735

4270834

4270834

K6

Beruházások

15899695

21705257

26571641

26571641

K71

Ingatlanok felújítása

13859622

13859622

57737182

21653091

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

3742097

3742097

15589039

5846335

K7

Felújítások

17601719

17601719

73326221

27499426

K864

Egyéb felhalmozási célú támogatás áh belülre

38643

38643

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre

412750

412750

412750

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

412750

451393

451393

Költségvetési kiadások

140717698

171307654

246073337

156408574

K912

Befektetési Jegy

0

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5208872

5208872

5208872

5208872

K9151

Közös Hivatal

80739640

81622660

82540831

82540831

K9152

Óvoda

59271029

60552969

63338528

63338528

K915

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

140010669

142175629

145879359

145879359

K916

Pénzeszköz betétként elhelyezése

0

0

0

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

145219541

147384501

151088231

151088231

Finanszírozási kiadások

145219541

147384501

151088231

151088231

Kiadások összesen:

285937239

318692155

397161568

307496805

2. táblázat

Szakmár Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

2020. évi előirányzatok és teljesítések beszámolóhoz

3.számú melléklet

2.számú tábla

Adatok Ft

Kormányzati funkciók

Megnevezés

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

Eredeti ei

I. számú módosítás

II. számú módosítás

Teljesítés

011130

Igazgatási feladatok

7

9297703

1654370

7

9445765

1644444

18

12301288

1966801

18

12301288

1966801

011130

EFOP pályázat

1

204698

35000

1

204698

35000

1

204698

35000

1

204698

35000

081071

Üdülői szolgáltatások

0

0

6000

0

0

6000

1

495255

69087

1

495255

69087

074031

Egészségügyi gondozás

1

5195828

923303

1

5261091

920142

1

5302956

906613

1

5302956

906613

107052

Házi segítségnyújtás

1

2727794

489365

1

3050289

531511

1

2911187

482801

1

2911187

482801

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

3051472

548041

1

3521186

615668

1

3267673

543962

1

3267673

543962

082092

Könyvtári szolgáltatás

1

2968972

533604

1

3862035

675314

1

3480135

583618

1

3480135

583618

072311

Fogorvosi alapellátás

1

572000

90090

1

572000

90090

1

572000

85770

1

572000

85770

041232

Közfoglalkoztatás-Mg-2019

10

2520956

216258

10

2520956

216258

10

2514038

219639

10

2514038

219639

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019

2

664050

55941

2

664050

55941

2

664050

55936

2

664050

55936

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi-2019

12

2853351

349686

12

2853351

349686

12

2731901

302207

12

2731901

302207

066020

Város és községgazdálkodás

0

0

2000

0

0

2000

0

0

1815

0

0

1815

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú-2020

3

2951145

251748

3

3044136

246479

3

3044136

246479

041237

Közfoglalkoztatás-Szociális-2020

17

12943845

1119627

17

11382960

939630

17

11382960

939630

Összesen

37

30056824

4903658

57

47850411

6513429

69

48872277

6439358

69

48872277

6439358

3. táblázat

Szakmár Község Önkormányzata

2020. évi dologi kiadások előirányzatai és teljesítések kormányzati funkciónként

beszámolóhoz

3.számú melléklet

3.számú tábla

Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

Eredeti ei

011130

Igazgatási feladatok

1221487

355000

8592385

0

3037595

13206467

081071

Üdülői szolgáltatások

1070000

340000

3085000

20000

1201100

5716100

074031

Egészségügyi gondozás

60000

50000

360000

25000

118800

613800

107052

Házi segítségnyújtás

0

20000

0

0

5400

25400

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

800000

50000

730000

0

403000

1983000

082092

Könyvtári szolgáltatás

0

75000

1590000

0

425250

2090250

összesített

Közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

620000

0

715000

0

356400

1691400

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

50000

0

800000

0

229500

1079500

064010

Közvilágítás

0

0

4000000

0

1080000

5080000

066010

Zölderület kezelés

520000

0

250000

0

180900

950900

045160

Közút

550000

0

850000

0

378000

1778000

066020

Város községgazdálkodás

500000

65000

1350000

0

506550

2421550

081030

Sportlétesítmények

60000

0

265000

0

83700

408700

091140

Óvoda működése

0

0

40000

0

0

40000

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

522900

0

0

522900

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

20000

0

5400

25400

045150

Egyéb szállítmányozás

2000000

280000

0

603500

2883500

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

20000

0

0

20000

107051

Szociális étkeztetés

0

0

6000

0

0

6000

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

1000

0

0

1000

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1500000

0

0

0

405000

1905000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

135000

0

0

135000

Összesen

8951487

955000

23612285

45000

9020095

42583867

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

I.számú módosítás

011130

Igazgatási feladatok

1221487

355000

8772385

0

3044459

13393331

081071

Üdülői szolgáltatások

1070000

388000

3335000

20000

1268600

6081600

074031

Egészségügyi gondozás

60000

50000

360000

25000

118800

613800

107052

Házi segítségnyújtás

0

20000

0

0

5400

25400

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

800000

50000

730000

0

403000

1983000

082092

Könyvtári szolgáltatás

0

75000

1590000

0

425250

2090250

041237

Közfoglalkoztatás

2268020

0

0

0

612366

2880386

013320

Köztemető fenntartása

620000

0

715000

0

356400

1691400

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

50000

0

800000

0

229500

1079500

064010

Közvilágítás

0

0

4000000

0

1080000

5080000

066010

Zölderület kezelés

520000

0

250000

0

180900

950900

045160

Közút

550000

0

850000

0

378000

1778000

066020

Város községgazdálkodás

500000

65000

1350000

0

506550

2421550

081030

Sportlétesítmények

60000

0

265000

0

83700

408700

091140

Óvoda működése

0

0

40000

0

0

40000

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

522900

0

0

522900

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

20000

0

5400

25400

045150

Egyéb szállítmányozás

2000000

280000

0

603500

2883500

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

20000

0

0

20000

107051

Szociális étkeztetés

0

0

6000

0

0

6000

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

1000

0

0

1000

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1500000

0

0

0

405000

1905000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

135000

0

0

135000

Összesen

11219507

1003000

24042285

45000

9706825

46016617

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

II.számú módosítás

011130

Igazgatási feladatok

902907

346550

10841928

40000

2315469

14446854

081071

Üdülői szolgáltatások

348972

126544

1144909

0

271430

1891855

074031

Egészségügyi gondozás

13932

94472

162232

0

43286

313922

107052

Házi segítségnyújtás

18102

50000

0

0

4888

72990

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

784013

48957

151192

0

225333

1209495

082092

Könyvtári szolgáltatás

13169

74326

1365620

0

323272

1776387

041237

Közfoglalkoztatás

2525740

0

0

0

617148

3142888

013320

Köztemető fenntartása

714404

0

624128

0

353308

1691840

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

104938

0

359667

0

124503

589108

064010

Közvilágítás

0

0

3118527

0

788385

3906912

066010

Zölderület kezelés

136918

0

63544

0

28474

228936

045160

Közút

51946

0

232700

0

88931

373577

066020

Város községgazdálkodás

321700

56938

1023171

0

287701

1689510

081030

Sportlétesítmények

34448

0

259515

0

71887

365850

091140

Óvoda működése

2400

0

32087

0

648

35135

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

448200

0

0

448200

072311

Fogorvosi alapellátás

1340

0

15300

0

4493

21133

045150

Egyéb szállítmányozás

769598

305282

0

277298

1352178

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

14974

0

0

14974

107051

Szociális étkeztetés

0

0

5241

0

0

5241

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

499

0

0

499

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

4243

4243

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1591811

0

17300

0

464473

2073584

074040

Fertőző betegségek megelőzése

507687

0

60000

0

116832

684519

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

9500

0

207000

0

11205

227705

Összesen

8853525

797787

20457259

40000

6418964

36567535

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

Teljesítések

011130

Igazgatási feladatok

902907

346550

10561536

40000

2239763

14090756

081071

Üdülői szolgáltatások

348972

126544

1144909

0

271430

1891855

074031

Egészségügyi gondozás

13932

94472

162232

0

43286

313922

107052

Házi segítségnyújtás

18102

50000

0

0

4888

72990

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

784013

48957

151192

0

225333

1209495

082092

Könyvtári szolgáltatás

13169

74326

1365620

0

323272

1776387

041237

Közfoglalkoztatás

2525740

0

0

0

617148

3142888

013320

Köztemető fenntartása

714404

0

624128

0

353308

1691840

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

104938

0

359667

0

124503

589108

064010

Közvilágítás

0

0

3118527

0

788385

3906912

066010

Zölderület kezelés

136918

0

63544

0

28474

228936

045160

Közút

51946

0

232700

0

88931

373577

066020

Város községgazdálkodás

321700

56938

1023171

0

287701

1689510

081030

Sportlétesítmények

34448

0

259515

0

71887

365850

091140

Óvoda működése

2400

0

32087

0

648

35135

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

448200

0

0

448200

072311

Fogorvosi alapellátás

1340

0

15300

0

4493

21133

045150

Egyéb szállítmányozás

769598

305282

0

277298

1352178

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

14974

0

0

14974

107051

Szociális étkeztetés

0

0

5241

0

0

5241

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

499

0

0

499

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

4243

4243

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1591811

0

17300

0

464473

2073584

074040

Fertőző betegségek megelőzése

507687

0

60000

0

116832

684519

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

9500

0

207000

0

11205

227705

Összesen

8853525

797787

20176867

40000

6343258

36211437

4. táblázat

Szakmár Község Önkormányzata

2020. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai és teljesítések

beszámolóhoz

3. számú melléklet

4.számú tábla

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. számú módosítás

II. számú módosítás

Teljesítés

K47

Intézményi ellátottak /Bursa/

0

0

0

0

K48

Egyéb szociális támogatások

2000000

2000000

2069660

2069660

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2000000

2000000

2069660

2069660

K502

Előző évi elszámolási különbözet

0

19000

19000

19000

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)

5096423

5096423

3047357

3047357

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/

6200008

6200008

5227025

5227025

K513

Tartalék

16375504

17892040

43481870

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

27671935

29207471

51775252

8293382

Kormányzati funkció

Megnevezés

Eredeti eir

I.sz.m

II.sz.m

Teljesítés

K4

K5

K4

K5

K4

K5

K6

K7

011130

Igazgatási feladatok

11975504

13511040

43687895

43687895

081071

Üdülői szolgáltatások

074031

Egészségügyi gondozás

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

21000

21000

21000

21000

082091

Közösségi - részvétel fejlesztése

100000

100000

082092

Könyvtári szolgáltatás

041233

Közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatás

összesített

Étkeztetési feladatok

013320

Köztemető fenntartása

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

064010

Közvilágítás

066010

Zölderület kezelés

045160

Közút

066020

Város községgazdálkodás

0

0

0

0

081030

Sportlétesítmények

4460000

4460000

500000

500000

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

19000

19000

018030

Finanszírozási műveletek

4215431

4215431

1847357

1847357

072311

Fogorvosi alapellátás

4800000

4800000

4400000

4400000

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

106020

Lakásfenntartási támogatások

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

2000000

1200000

2000000

1200000

2069660

1200000

2069660

1200000

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1000000

1000000

Összesen

2000000

27671935

2000000

29207471

2069660

51775252

2069660

51775252

5. táblázat

Szakmár Község Önkormányzata

2020. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai és teljesítések

beszámolóhoz

3.számú melléklet

5.számú tábla

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz.m.

II.sz.m.

Teljesítések

K62

Ingatlanok beszerzése

3828500

3244998

9773571

9773571

K63

Informatikai eszközök beszerzése

300000

300000

265901

265901

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

8410824

13597524

12261335

12261335

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3360371

4562735

4270834

4270834

K6

Beruházások

15899695

21705257

26571641

26571641

K71

Ingatlanok felújítása

13859622

13859622

57737182

21653091

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

3742097

3742097

15589039

5846335

K7

Felújítások

17601719

17601719

73326221

27499426

K864

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre

38643

38643

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre

412750

412750

412750

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

412750

412750

412750

K912

Befektetési jegyek

0

0

0

0

K914

Áh belüli megelőlegezések visszafizetése

5208872

5208872

5208872

5208872

K9152

Óvoda

59271029

60552969

63338528

63338528

K9151

Közös Hivatal

80739640

81622660

82540831

82540831

K915

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

140010669

142175629

145879359

145879359

K916

Pénzeszköz betétként elhelyezése

0

0

0

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

145219541

147384501

151088231

151088231

K9

Finanszírozási kiadások

145219541

147384501

151088231

151088231

Eredeti eir

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

7862500

2047962

0

0

081071

Üdülői szolgáltatások

3175000

15553757

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

0

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

0

0

0

0

összesített

Közfoglalkoztatás

0

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

0

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

0

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

0

0

0

0

081030

Sportlétesítmények

0

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

5208872

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

140010669

072390

Fogorvos finanszírozás

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4862195

0

0

0

Összesen:

15899695

17601719

0

145219541

I. számú módosítás

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

7862500

2047962

412750

0

081071

Üdülői szolgáltatások

3175000

15553757

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

0

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

0

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatás

1239520

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

0

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

0

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

485394

0

0

0

081030

Sportlétesítmények

4080648

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

5208872

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

142175629

0723111

Fogorvosi alapellátás

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4862195

0

0

0

Összesen:

21705257

17601719

412750

147384501

II. számú módosítás

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

12884194

3073693

412750

0

081071

Üdülői szolgáltatások

1218803

15864374

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

0

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

0

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatás

1239520

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

42164

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

0

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

619916

70530

0

0

081030

Sportlétesítmények

150000

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

5208872

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

145879359

011940

Óvodai működési kiadások

1624200

047320

Turizmusfejlesztési támogatások

7220829

072311

Forgorvosi alapellátás

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

8792844

47096795

0

0

Összesen:

26571641

73326221

412750

151088231

Teljesítések

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

7884194

3073693

412750

0

081071

Üdülői szolgáltatások

1218803

15864374

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

0

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

0

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatás

1239520

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

42164

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

5000000

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

619916

70530

0

0

081030

Sportlétesítmények

4080648

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

5208872

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

38643

145879359

011940

Óvodai működési kiadások

1624200

0

0

0

047320

Turizmusfejlesztési támogatások

0

7220829

0

0

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4862196

1270000

0

0

Összesen:

26571641

27499426

451393

151088231

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

1. táblázat

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2020. évi költségvetése beszámolóhoz

Létszám 16 fő

5. számú melléklet

1.számú tábla

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. m

II.sz. m

Teljesítések Kötelező

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

36398782

39113828

38698132

38698132

K1103

Céljuttatás, projektprémium

634804

234805

1949813

1949813

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

995571

1695655

1637387

1637387

K1109

Közlekedési költségtérítés

350000

350000

345173

345173

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

250000

250000

344127

344127

K11

Személyi juttatások

38629157

41644288

42974632

42974632

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

300000

300000

938625

938625

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

300000

300000

938625

938625

K1

Személyi juttatások

38929157

41944288

43913257

43913257

K21

Szociális hozzájárulási adó

6754152

7057584

6966612

6958584

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

17363

20055

K27

Munkaadót terhelő szja

155000

262176

251026

256362

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

6909152

7319760

7235001

7235001

K311

Szakmai anyagok

200000

200000

42308

42308

K312

Élelmiszer

13000000

13000000

13000000

13000000

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

1900000

1900000

1595836

1595836

K31

Készletbeszerzés

15100000

15100000

14638144

14638144

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

280000

280000

314187

314187

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

67800

67800

59603

59603

K32

Kommunikációs szolgáltatások

347800

347800

373790

373790

K331

Közüzemi díjak

1500000

1500000

1311023

1311023

K333

Bérleti és lízingdíj

0

80000

80000

80000

K334

Karbantartás, kisjavítás

775129

775129

1981073

1981073

K335

Közvetítet szolgáltatások

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

50000

50000

11760

11760

K337

Egyéb szolgáltatások

1050000

970000

1313633

1037857

K33

Szolgáltatási kiadások

3375129

3375129

4697489

4421713

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

0

0

K351

Működési áfa

4445791

4437091

3785562

3711096

K352

Fizetendő áfa

958000

958000

158000

158000

K355

Egyéb dologi kiadás

6000

14700

12714

12686

K35

Egyéb dologi kiadás

5409791

5409791

3956276

3881782

K3

Dologi kiadások

24232720

24232720

23665699

23315429

K513

Tartalék

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése

0

0

35000

35000

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

118102

118102

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

113063

1338850

1338850

K67

Beruházási áfa

0

30527

390787

390787

K6

Beruházások összesen

0

143590

1882739

1882739

Költségvetési kiadások összesen

70071029

73640358

76696696

76346426

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

2287299

2141989

2141989

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

3000000

3339817

3339817

B405

Ellátási díjak

5500000

5500000

5488279

5212475

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2295000

2295000

2383651

2309185

B407

Áfa visszatérítés

0

0

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

3000

3000

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

2000

2000

4432

4432

B4

Működési bevételek

10800000

10800000

11216179

10865909

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B816

Intézményfinanszírozás

55696259

55696259

58876240

58876240

Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés

3574770

4856800

4462288

4462288

B816

Intézményfinanszírozás összesen

59271029

60553059

63338528

63338528

Költségvetési bevételek összesen

70071029

73640358

76696696

76346426

2. táblázat

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2020. évi költségvetés beszámolóhoz

Létszám 8 fő munkaviszony / 2 fő megbízási szerződés / 1 fő csed-gyed

5. számú melléklet

2.számú tábla

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat Kötelező

I.sz.m Kötelező

II.sz.m Kötelező

Teljesítés Kötelező

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

23547760

24908942

25024312

25024312

K1103

Céljuttatás, projektprémium

634804

234805

1278196

1278196

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

603776

1043480

1043480

1043480

K1109

Közlekedési költségtérítés

200000

200000

170975

170975

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

150000

150000

135181

135181

K11

Személyi juttatások

25136340

26537227

27652144

27652144

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

300000

300000

534000

534000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

300000

300000

534000

534000

K1

Személyi juttatások

25436340

26837227

28186144

28186144

K21

Szociális hozzájárulási adó

4417920

4550466

4485586

4477558

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

2692

K27

Munkaadót terhelő szja

95000

160956

160956

166292

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

4512920

4711422

4646542

4646542

K311

Szakmai anyagok

200000

200000

42308

42308

K312

Élelmiszer

0

0

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

700000

700000

1208414

1208414

K31

Készletbeszerzés

900000

900000

1250722

1250722

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

50000

50000

42800

42800

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

37800

37800

37800

37800

K32

Kommunikációs szolgáltatások

87800

87800

80600

80600

K331

Közüzemi díjak

800000

800000

604335

604335

K333

Bérleti és lízingdíj

0

80000

80000

80000

K334

Karbantartás, kisjavítás

575129

575129

408573

408573

K335

Közvetítet szolgáltatások

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

50000

50000

11760

11760

K337

Egyéb szolgáltatások

500000

420000

422641

422641

K33

Szolgáltatási kiadások

1925129

1925129

1527309

1527309

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

0

0

K351

Működési áfa

786491

777791

601830

601830

K352

Fizetendő áfa

0

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadás

5000

13700

12068

12068

K35

Egyéb dologi kiadás

791491

791491

613898

613898

K3

Dologi kiadások

3704420

3704420

3472529

3472529

K513

Tartalék

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

118102

118102

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

50386

517239

517239

K67

Beruházási áfa

0

13604

159503

159503

K6

Beruházások összesen

0

63990

794844

794844

Költségvetési kiadások összesen

33653680

35317059

37100059

37100059

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

1143649

1006829

1006829

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

B407

Áfa visszatérítés

0

0

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

1000

1000

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

4404

4404

B4

Működési bevételek

1000

1000

4404

4404

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B816

Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás

33652680

33652680

36088826

36088826

Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés

0

519730

B816

Intézményfinanszírozás összesen

33652680

34172410

36088826

36088826

Költségvetési bevételek összesen

33653680

35317059

37100059

37100059

3. táblázat

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2020. évi költségvetése beszámolóhoz

Létszám 5 fő

Étkeztetés

5. számú melléklet

3.számú tábla

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat Megosztandó

I.sz.módosítás Megosztandó Kötelező

II.sz.módosítás Megosztandó Kötelező

Teljesítés Megosztandó Kötelező

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12851022

14204886

13673820

13673820

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

671617

671617

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

391795

652175

593907

593907

K1109

Közlekedési költségtérítés

150000

150000

174198

174198

K1113

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

100000

208946

208946

K11

Személyi juttatások

13492817

15107061

15322488

15322488

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

404625

404625

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

404625

404625

K1

Személyi juttatások

13492817

15107061

15727113

15727113

K21

Szociális hozzájárulási adó

2336232

2507118

2481026

2481026

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

17363

17363

K27

Munkaadót terhelő szja

60000

101220

90070

90070

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2396232

2608338

2588459

2588459

K311

Szakmai anyagok

0

0

0

0

K312

Élelmiszer

13000000

13000000

13000000

13000000

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

1200000

1200000

387422

387422

K31

Készletbeszerzés

14200000

14200000

13387422

13387422

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

230000

230000

271387

271387

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

30000

30000

21803

21803

K32

Kommunikációs szolgáltatások

260000

260000

293190

293190

K331

Közüzemi díjak

700000

700000

706688

706688

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

200000

200000

1572500

1572500

K335

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

550000

550000

890992

615216

K33

Szolgáltatási kiadások

1450000

1450000

3170180

2894404

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

0

0

K351

Működési áfa

3659300

3659300

3183732

3109266

K352

Fizetendő áfa

958000

958000

158000

158000

K355

Egyéb dologi kiadás

1000

1000

646

618

K35

Egyéb dologi kiadás

4618300

4618300

3342378

3267884

K3

Dologi kiadások

20528300

20528300

20193170

19842900

K513

Tartalék

0

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése

35000

35000

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

62677

821611

821611

K67

Beruházási áfa

0

16923

231284

231284

K6

Beruházások összesen

0

79600

1087895

1087895

Költségvetési kiadások összesen

36417349

38323299

39596637

39246367

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

1143650

1135160

1135160

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

3000000

3339817

3339817

B405

Ellátási díjak

5500000

5500000

5488279

5212475

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2295000

2295000

2383651

2309185

B407

Áfa visszatérítés

0

0

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

2000

2000

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

2000

2000

28

28

B4

Működési bevételek

10799000

10799000

11211775

10861505

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

B816

Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés

19824147

19824147

20292868

20292868

Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés

2091520

2091520

2156880

2156880

Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés

127912

127912

337666

337666

Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés

3574770

4337070

4462288

4462288

B816

Intézményfinanszírozás összesen

25618349

26380649

27249702

27249702

Költségvetési bevételek összesen

36417349

38323299

39596637

39246367

4. táblázat

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2020. évi költségvetési bevételek és kiadások teljesítése kormányzati funkciónként beszámolóhoz

Létszám 16 fő

5. számú melléklet

4.számú tábla

Adatok: Ft-ban

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

38 698 132

2 324 550

0

24 162 230

0

862 082

8 204 292

273 476

2 871 502

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 949 813

114 175

0

1 278 196

0

0

402 970

13 432

141 040

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 637 387

100 964

0

1 043 480

0

0

356 343

11 879

124 721

4

Közlekedési költségtérítés (K1109)

345 173

29 614

0

170 975

0

0

104 518

3 484

36 582

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

344 127

35 521

0

135 181

0

0

125 367

4 179

43 879

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

42 974 632

2 604 824

0

26 790 062

0

862 082

9 193 490

306 450

3 217 724

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

938 625

68 786

0

0

534 000

0

242 775

8 093

84 971

8

Külső személyi juttatások (K12)

938 625

68 786

0

0

534 000

0

242 775

8 093

84 971

9

Személyi juttatások (K1)

43 913 257

2 673 610

0

26 790 062

534 000

862 082

9 436 265

314 543

3 302 695

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 235 001

440 038

0

4 419 556

78 651

148 335

1 553 076

51 770

543 575

11

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

6 958 584

421 774

0

4 252 271

78 651

146 636

1 488 616

49 621

521 015

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

20 055

2 952

0

2 692

0

0

10 418

347

3 646

13

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

256 362

15 312

0

164 593

0

1 699

54 042

1 802

18 914

14

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

42 308

0

0

0

0

42 308

0

0

0

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

14 595 836

2 244 827

4 307

61 417

0

1 143 832

8 104 336

264 096

2 773 021

16

Készletbeszerzés (K31)

14 638 144

2 244 827

4 307

61 417

0

1 186 140

8 104 336

264 096

2 773 021

17

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

314 187

46 136

0

0

0

42 800

162 832

5 428

56 991

18

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

59 603

3 706

0

0

0

37 800

13 083

436

4 578

19

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

373 790

49 842

0

0

0

80 600

175 915

5 864

61 569

20

Közüzemi díjak (K331)

1 311 023

120 137

0

15 534

0

588 801

424 013

14 134

148 404

21

Bérleti és lízing díjak(K333)

80 000

0

0

0

0

80 000

0

0

0

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 981 073

267 325

0

0

0

408 573

943 500

31 450

330 225

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

11 760

0

0

0

0

11 760

0

0

0

24

Egyéb szolgáltatások(K337)

1 037 857

104 587

0

0

0

422 641

369 129

12 304

129 196

25

Szolgáltatási kiadások (K33)

4 421 713

492 049

0

15 534

0

1 511 775

1 736 642

57 888

607 825

26

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 711 096

520 195

1 163

20 161

0

580 814

1 884 965

61 201

642 597

27

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

158 000

26 860

0

0

0

0

94 800

3 160

33 180

28

Egyéb dologi kiadások (K355)

12 686

105

0

0

0

12 068

371

12

130

29

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

3 881 782

547 160

1 163

20 161

0

592 882

1 980 136

64 373

675 907

30

Dologi kiadások (K3)

23 315 429

3 333 878

5 470

97 112

0

3 371 397

11 997 029

392 221

4 118 322

31

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

35 000

5 950

0

0

0

0

21 000

700

7 350

32

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

118 102

0

0

0

0

118 102

0

0

0

33

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 338 850

139 674

0

0

0

517 239

492 967

16 432

172 538

34

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

390 787

39 317

0

0

0

159 503

138 772

4 625

48 570

35

Beruházások (K6)

1 882 739

184 941

0

0

0

794 844

652 739

21 757

228 458

36

Költségvetési kiadások (K1-K8)

76 346 426

6 632 467

5 470

31 306 730

612 651

5 176 658

23 639 109

780 291

8 193 050

37

Kiadások összesen (K1-K9)

76 346 426

6 632 467

5 470

31 306 730

612 651

5 176 658

23 639 109

780 291

8 193 050

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 141 989

0

2 141 989

0

0

0

0

2

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

2 141 989

0

2 141 989

0

0

0

0

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 141 989

0

2 141 989

0

0

0

0

4

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

3 339 817

0

3 339 817

0

0

0

0

5

Ellátási díjak (B405)

5 212 475

0

0

0

0

2 018 729

3 193 746

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 309 185

0

901 763

0

0

545 083

862 339

7

Egyéb működési bevételek (B411)

4 432

0

28

3 362

1 042

0

0

8

Működési bevételek (B4)

10 865 909

0

4 241 608

3 362

1 042

2 563 812

4 056 085

9

Költségvetési bevételek (B1-B7)

13 007 898

0

6 383 597

3 362

1 042

2 563 812

4 056 085

10

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

63 338 528

63 338 528

0

0

0

0

0

11

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

63 338 528

63 338 528

0

0

0

0

0

12

Finanszírozási bevételek (B8)

63 338 528

63 338 528

0

0

0

0

0

13

Bevételek összesen (B1-B8)

76 346 426

63 338 528

6 383 597

3 362

1 042

2 563 812

4 056 085

6. melléklet

1. táblázat

Szakmár Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi beszámolóhoz

Létszám: 18 fő

6.számú melléklet

1. számú tábla

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.számú módosítás

II.számú módosítás

Teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

58512052

58512052

58090133

58090133

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

2413080

2413080

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

2566031

3609515

4399993

4399993

K1109

Közlekedési költségtérítés

709000

709000

636894

636894

K11139

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

250000

250000

496271

496271

K11