Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a címrend szerinti önkormányzati költségvetési szervekre.
Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Zsámbok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

559.472.115 forint bevétellel

313.268.325 forint kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított 559.472.115 forint bevétel és 313.268.325 forint kiadás mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat valamint a költségvetési szervek kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. a-c. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
Működési kiadás: 245.329.836 Ft
- személyi jellegű kiadás 136.147.294 Ft
- munkáltatót terhelő járulékok 21.495.837 Ft
- dologi kiadás 71.840.368 Ft
- támogatások 7.801.490 Ft
- ellátottak juttatásai 8.044.847 Ft

(4) Az Önkormányzat valamint a költségvetési szervek kormányzati funkciónkénti kiadásainak teljesítését a 2.d-f. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Az önkormányzat létszáma 36 fő a 3. melléklet szerint.
A közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 9 fő

3. § Az önkormányzat a beruházási, felújítási célú kiadások teljesítését 61.075.116 Ft összegben, a 4. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben elfogadja.

4. § Az önkormányzat értékpapír és részesedés állományát az 5. melléklet szerint elfogadja.

5. § A képviselőtestület a 2020.december 31-i állapot szerint

  • a) Az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont mérlegfőösszegét a 12. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 2.159.931.346 Ft-ban elfogadja.
  • b) Az önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.

6. § Zsámbok Község Önkormányzata a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint elfogadja.

7. § Zsámbok Község Önkormányzata a civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolását a 8. melléklet szerint elfogadja.

8. § Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint elfogadja

9. § Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 246.203.790 Ft összegű maradványát elfogadja, melyből 47.985.752 Ft szabad felhasználású maradvány felhasználásának jogcímeit a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
A pénzmaradványt működési és felhalmozási célú kötelezettség terheli.

10. § Zsámbok Község Önkormányzata a 2020. évi eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint elfogadja.

11. § Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 14. melléklet szerint elfogadja

12. § Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet szerint elfogadja

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.

1. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzatának címrendje

1. Cím

Megnevezés

I.

Községi Önkormányzat

Alcím

I.1.

Önkormányzat

I.2.

Zsámboki Polgármesteri Hivatal

I.3.

Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

2. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

2020.12.31

adatok forintban

Módosított előirányzat

Tény

Sorsz.

Megnevezés

Önkorm.

Hivatal

Óvoda

Összesen

Önkorm.

Hivatal

Óvoda

Összesen

Bevételek

1.

Önkorm. működési tám. B11

186810245

186810245

186810245

186810245

2.

Egyéb működési c. tám. Államházt. B. B16

22284613

22284613

23063313

23063313

3.

Felhalm. Célú támogatás B2

171147896

171147896

114147893

114147893

4.

Közhatalmi bevételek B3

33500000

33500000

40516125

40516125

6.

Működési bevételek B4

17136000

6743000

23879000

16306968

133970

8822052

25262990

7

Felhalm. Célú bevétel B5

4500000

4500000

4500000

4500000

8

Átvett pénzeszköz B6, B7

860000

860000

2333059

2333059

9.

Finanszírozási bevételek B8

168054463

48483887

78830367

295368717

162054463

46769879

72936823

281761165

Bevételek mindösszesen

604293217

48483887

85573367

611820244

549732066

46903849

81758875

559472115

Kiadások

1.

Működési kiadások

156719072

48243887

84773727

289736686

120213391

45273315

79843130

245329836

ebből személyi juttatások K1

53275734

35007500

53679900

141963134

50173909

33878982

52094403

136147294

járulék K2

8337047

5762000

9465827

23564874

7657470

5164318

8674049

21495837

dologi kiadások K3

76203095

7474387

21628000

105305482

46535675

6230015

19074678

71840368

ellátottak juttatásai K4

10200000

0

10200000

8044847

0

8044847

pénzek.átadás, támogatás K5

8703196

8703196

7801490

7801490

2.

Felhalmozási célú kiadás

276500558

240000

799640

277540198

60135394

203360

736362

61075116

ebből: beruházás K6

73056389

240000

799640

74096029

7333222

203360

736362

8272944

felújítás K7

203444169

203444169

52802172

52802172

3.

Felhalmozási célú tám. K8

0

0

0

0

0

0

0

4.

Tartalékok K513

37679987

0

0

37679987

0

ebből: Általános tartalék

37679987

37679987

0

5.

Finanszírozási kiadások

133393600

0

0

133393600

125786048

0

0

125786048

Intézményfinanszírozás K915

126530227

126530227

118922675

118922675

Megelőlegezés visszafiz. Áht-n belül K914

6863373

6863373

6863373

6863373

Betételhelyezés K916

0

0

0

0

6.

Kiadások mindösszesen:

604293217

48483887

85573367

611820244

306134833

45476675

80579492

313268325

  • a) 2a. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

2020.12.31

adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Bevételek

1

Helyi önkorm.műk.általános tám. B111

69261152

78556902

78556902

2

Egyéb köznevelési tám. B112

43855430

48296743

48296743

3

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113

53155584

54088484

54088484

4

Kulturális felad. Tám. B114

3166281

4725116

4725116

5

Műk.célú közp.előir.B115

1143000

1143000

6

Helyi önkorm.kieg.tám. B116

0

0

7

Önkorm. működési tám.

169438447

186810245

186810245

8

Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16

7000000

22284613

23063313

9

Műk.célú tám.állmházt.belülről

176438447

209094858

209873558

10

Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B21, B25)

122000000

171147896

114147893

11

Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó)

6000000

6000000

6147695

12

Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó)

26000000

26000000

31739955

13

Gépjárműadó B354

6000000

0

0

14

Egyéb adók B355

0

0

0

15

Termékek és szolgáltatások adói

32000000

26000000

31739955

16

Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)

500000

500000

455688

17

Egyéb közhatalmi bev. B36 (talajterhelési d)

1000000

1000000

2172787

18

Közhatalmi bevételek

39500000

33500000

40516125

19

Készletértékesítés B401

20

Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj)

2795000

4142000

4714315

21

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403

3040000

3040000

1538508

22

Tulajdonosi bevételek B404 ( Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1500)

2500000

2500000

3216475

23

Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)

4200000

4200000

2107391

24

Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések)

1749000

2395000

1923741

25

Áfa visszatérítés (B407)

0

459000

459000

26

Részesedésekből szárm.pénzügyi műv.bev. (B409

0

0

0

27

Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)

300000

400000

2347538

28

Működési bevételek

14584000

17136000

16306968

29

Ingatlanok értékesítése (B52)

2500000

4500000

4500000

30

Egyéb tárgyi ek értékesítése (B53)

0

0

0

31

Részesedés értékesítése B54

0

0

0

32

Felhalmozási célú bevétel

2500000

4500000

4500000

33

Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B6 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)

500000

860000

1579059

34

Működési c. átvett pek

500000

860000

1579059

35

Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár., bölcsöde)

0

0

754000

36

Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen:

0

0

754000

37

Költségvetési bevételek

355522447

436238754

387677603

38

Hitelfelvétel (lízing) B8111

6000000

6000000

0

39

Forgatási.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8121

0

0

0

40

Maradvány igénybevétele B813

0

154360305

154360305

41

Államháztart.belüli megelőleg B814)

0

7694158

7694158

42

Finanszírozási bevételek

6000000

168054463

162054463

43

44

Bevételek mindösszesen

361522447

604293217

549732066

Kiadások

1.

Működési kiadások

106078447

156719072

120213391

ebből személyi juttatások K1

38870447

53275734

50173909

járulék K2

6745000

8337047

7657470

dologi kiadások K3

42713000

76203095

46535675

ellátottak juttatásai K4

10200000

10200000

8044847

pénzek.átadás, támogatás K5

7550000

8703196

7801490

2.

Felhalmozási célú kiadás

127855000

276500558

60135394

ebből: beruházás K6

6855000

73056389

7333222

felújítás K7

121000000

203444169

52802172

3.

Felhalmozási célú tám. K8

0

0

0

Egyéb felhalm.célú tám.

0

0

0

4.

Tartalékok K512

724000

37679987

ebből: Általános tartalék

724000

37679987

Céltartalék

5.

Finanszírozási kiadások

126865000

133393600

125786048

Intézményfinanszírozás K915

126865000

126530227

118922675

Hitel(lízing) törlesztés K9111

0

0

Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz K914

0

6863373

6863373

6.

Kiadások mindösszesen:

361522447

604293217

306134833

  • b) 2b melléklet

Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

2020.12.31

adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Bevételek

1

Helyi önkorm.műk.általános tám. B111

2

Egyéb köznevelési tám. B112

3

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113

4

Kulturális felad. Tám. B114

5

Műk.célú közp.előir.B115

6

Helyi önkorm.kieg.tám. B116

7

Önkorm. működési tám.

0

0

0

8

Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16

0

0

0

9

Műk.célú tám.állmházt.belülről

0

0

0

10

Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó)

11

Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó)

12

Gépjárműadó B354

13

Termékek és szolgáltatások adói

14

Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)

0

0

0

15

Közhatalmi bevételek

0

0

0

16

Készletértékesítés B401

17

Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj)

18

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403

0

0

26732

19

Tulajdonosi bevételek B404 ( Osztalék 750, Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1500)

20

Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)

21

Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések)

0

0

26499

22

Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)

0

0

80739

23

Működési bevételek

0

0

133970

24

Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)

25

Működési c. átvett pek

26

Egyéb felhalm.célú átvett pek B73 (ASP)

27

Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen:

0

0

0

28

Költségvetési bevételek

0

0

133970

29

Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123

30

Maradvány igénybevétele B813

0

275387

275387

31

Központi, irányítőszervi tám.816

47840000

48208500

46494492

32

Finanszírozási bevételek

47840000

48483887

46769879

33

34

Bevételek mindösszesen

47840000

48483887

46903849

Kiadások

1.

Működési kiadások

47650000

48243887

45273315

ebből személyi juttatások K1

32500000

35007500

33878982

járulék K2

5500000

5762000

5164318

dologi kiadások K3

9650000

7474387

6230015

ellátottak juttatásai K4

pénzek.átadás, támogatás K5

2.

Felhalmozási célú kiadás

190000

240000

203360

ebből: beruházás K6

190000

240000

203360

felújítás K7

3.

Felhalmozádi célú tám. K8

0

0

0

4.

Tartalékok K512

0

0

0

ebből: Általános tartalék

Céltartalék

5.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

intézményfinansz. K915

6.

Kiadások mindösszesen:

47840000

48483887

45476675

  • c) 2c melléklet

Kacó Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai

2020.12.31

adatok forintban

Sorsz.

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Bevételek

1

Önkorm. működési tám.

2

Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről B16

0

0

0

3

Műk.célú tám.állmházt.belülről

0

0

0

4

Közhatalmi bevételek

5

Készletértékesítés B401

6

Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj)

7

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403

8

Tulajdonosi bevételek B404

9

Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)

3500000

3500000

4914453

10

Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések)

1200000

1200000

1652839

11

Áfa visszatérítés (B407)

0

1043000

1043000

12

Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)

1000000

1000000

1211760

13

Működési bevételek

5700000

6743000

8822052

14

Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)

15

Működési c. átvett pek

0

0

0

16

Egyéb felhalm.célú átvett pek B73

17

Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen:

0

0

0

18

Költségvetési bevételek

5700000

6743000

8822052

19

Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123

20

Maradvány igénybevétele B813

0

508640

508640

21

Központi, irányítőszervi tám.816

79025000

78321727

72428183

22

Finanszírozási bevételek

79025000

78830367

72936823

23

24

Bevételek mindösszesen

84725000

85573367

81758875

Kiadások

1.

Működési kiadások

84045000

84773727

79843130

ebből személyi juttatások K1

51820000

53679900

52094403

járulék K2

9240000

9465827

8674049

dologi kiadások K3

22985000

21628000

19074678

ellátottak juttatásai K4

pénzek.átadás, támogatás K5

2.

Felhalmozási célú kiadás

680000

799640

736362

ebből: beruházás K6

680000

799640

736362

felújítás K7

3.

Felhalmozási célú tám. K8

0

0

0

Egyéb felhalm.célú tám.

4.

Tartalékok K512

0

0

0

ebből: Általános tartalék

5.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

Intézményfinanszírozás K915

6.

Kiadások mindösszesen:

84725000

85573367

80579492

  • d) 2d melléklet

Zsámbok község Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint

2020.12.31

Tény

ebből

adatok forintban

Kormányzati funkció

Összesen

személyi kiadás

járulékok

dologi

ellátottak juttatása

beruházás felújítás

Áht-n belüli megelől.

intézményfinanszírozás

Pénzeszköz átadás

Egyéb felhalmc.tám.

létszám

Közfoglalkoztatás

9612490

8754778

758050

99662

9

Állategészségügy

350002

350002

Közutak

4300340

4300340

Köztemető

970647

73767

896880

Közvilágítás

6015567

6015567

Zöldterület kezelés

5645670

3644090

502257

1499323

2

Háziorvosi alapellátás

251661

251661

Fogorvosi alapellátás

182862

182862

Védőnői ellátás

8741982

6760143

1121489

860350

1

Sportlétesítmények működtet

753082

653182

99900

Múzeum

4602762

1733941

280519

288302

2300000

1

Közművelődési tevékenység

4854924

2981440

538311

1335173

1

Gyermekétkeztetés

94578

94578

Gyermekek bökcsödei ellát

17107

17107

Lakóingatlan szoc.

135208

135208

Szociális étkeztetés

3619778

482344

72993

3064441

Házi segítségnyújtás

14691752

11819720

1977053

888629

6350

4

Egyéb szociális ellátások

9568847

1524000

8044847

Elszámolás a kpi ktgvetéssel

22084381

11187523

6863373

4033485

Támogat.célú finansz.műv.

120440680

118922675

1518005

Fertőző megbetegedések meg

2396330

2396330

Településfejl. Projektek

44030154

339725

43690429

Területfejleszt.igazg

6353924

5972924

381000

Város és községgazdálk

27265747

6866654

1191248

15384533

1573312

2250000

2

Igazgatás

9154358

7130799

1215550

808009

1

Összesen

306134833

50173909

7657470

46535675

8044847

60135394

6863373

118922675

7801490

0

21

  • e) 2e melléklet

Polgármesteri Hivatal kiadásai kormányzati funkciók szerint

2020.12.31

Tény

ebből

adatok forintban

Kormányzati funkció

Összesen

személyi kiadás

járulékok

dologi

beruházás

értékpapír, betétlekötés

intézményfinanszírozás

pénzeszköz átadás

Fejlesztési c.pénzeszk

ellátottak juttatásai

létszám

Igazgatási tevékenység

45476675

33878982

5164318

6230015

203360

8

Összesen

45476675

33878982

5164318

6230015

203360

0

0

0

0

0

8

  • f) 2f melléklet

Kacó Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint

2020.12.31

Tény

ebből

adatok forintban

Kormányzati funkció

Összesen

személyi kiadás

járulékok

dologi

beruházás

értékp., betétlek.

intézm.finansz.

pénzeszköz átadás

fejlesztési c.pénzeszk

ellátottak juttatásai

létszám

Óvodai nevelés szakmai

41396617

35219079

5852152

264426

60960

10

Óvodai nevelés működtet

3367205

63175

12461

3154808

136761

Gyermekétkeztetés

30085163

14122205

2359926

13150573

452459

6

Munkahelyi étkeztetés

2507098

1176851

196661

1095881

37705

Szünidei étkeztetés

716311

336242

56188

313109

10772

Szociális étkeztetés

2507098

1176851

196661

1095881

37705

Összesen

80579492

52094403

8674049

19074678

736362

0

0

0

0

0

16

3. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat jóváhagyott létszáma

Intézmény

2020. évi

Nyitó létszám

Záró létszám

Polgármesteri Hivatal

8 fő

8 fő

1 fő jegyző

6 fő előadó

1 fő kisegítő

Önkormányzat

12 fő

1 fő polgármester

12 fő

1 fő műv. Ház ügyintéző

2 fő karbantartó

4 fő gondozónő

1 fő karbantartó (4 órás)

1 fő mezőgazdasági foglalk

1 fő múzuemi tárlatv(4 órás)

1 fő védőnő

Kacó Napközi Otthonos Óvoda

16 fő

6 fő óvodapedagógus

16 fő

3 fő dajka

1 fő pedagógiai asszisztens

1 fő élelmezésvezető

3 fő konyhai dolgozó

2 fő konyhai dolgozó napközi

Összesen

36 fő

36 fő

Közfoglalkoztatás

Átlag 9 fő

4. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai feladatonként

2020.12.31

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Beruházások

Polgármesteri hiv.

szünetm, mérleg, megafon,távolságm

190000

240000

203360

Kacó Napközi Otthonos Óvoda

konyhai ek, létra, mikro,lázmérő,hajszárító

680000

799640

736362

székek, szeletelőgép

Önkormányzat

Közösségi park

6790000

6105000

1165136

Egyéb ek

65000

65000

6350

Bölcsöde

56498000

381000

Temető kutak

206000

206000

Kandeláberek, szennyvízbek

135000

178176

MFP eszközbeszerzés

4032876

4032880

Játszótér

4993513

342900

WC

230000

230000

Ózongenerátor

100000

99900

Urnasírhely

691000

690880

Összesen

6855000

73056389

7333222

Összesen:

7725000

74096029

8272944

Felújítás

Önkormányzat

Felszini vízelvezetés

120000000

125945763

0

Járda

1000000

0

0

Ravatalozó tető

4899165

4899165

Óvoda tető

30597775

29293486

Múzeum

2300000

2300000

Járda anyag

4996815

4951998

Szt. László utca járda

11510408

11357523

Műv. Ház felúj önrész

200000

0

Orvosi r felúj

22994243

0

Összesen

121000000

203444169

52802172

Mindösszesen:

128725000

277540198

61075116

5. melléklet

Értékpapírok, részesedések állománya

2020.12.31

adatok forintban

Tartós részesedések

Részesedések

DAKÖV Kft

4390000

Összesen

4390000

6. melléklet

Maradványkimutatás

Önkorm.

Hivatal

Óvoda

Összesen

Alaptevékenység költségvetési bevétele

387677603

133970

8822052

396633625

Alaptevékenység költségvetési kiadása

180348785

45476675

80579492

306404952

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

207328818

-45342705

-71757440

90228673

Alaptevékenség finanszírozási bevétele

162054463

46769879

72936823

281761165

Alaptevékenység finanszírozási kiadása

125786048

0

0

125786048

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

36268415

46769879

72936823

155975117

Alaptevékenység maradványa

243597233

1427174

1179383

246203790

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

195958461

1282680

976897

198218038

Szabad maradvány

47638772

144494

202486

47985752

Alaptevékenység maradányát terhelő tételek:

Költségvetési előleg visszafizetés

7608323

7608323

Áfa befizetés

928000

928000

Bölcsöde

65250743

65250743

Bérköltség dec.

1266193

864645

595472

2726310

Járulék dec.

156060

418035

318789

892884

Eszközbeszerzés

0

62636

62636

Csapadékvíz elvez

66318324

66318324

Orvoisu rendelő

23194242

23194242

Bethlen G. pályázat

1300000

1300000

Közösségi park kamera

2840863

2840863

Közfoglalk. Előleg

1000000

1000000

Szemléletform pályázat

1489156

1489156

Játszótér

4650613

4650613

Központi támoga. Viszafiz

3955944

3955944

Eredeti ei-ban igénybevett

16000000

16000000

Összesen:

195958461

1282680

976897

198218038

Szabad maradvány felosztása

Egyéb szolgháltatás

0

144494

202486

346980

Tartalék

47638772

47638772

Összesen:

47638772

144494

202486

47985752

7. melléklet

Pénzeszköz változása

Önkormányzat

Pénzkészlet

2020.01.01

159966956

Bevételek

549732066

Előző évi pénzmaradvány

-154360305

Kiadások

-306134833

36-os,4-es számla változ

-24386479

Pénzkészlet

2020.12.31

224817405

Polgármesteri Hivatal

Pénzkészlet

2020.01.01

247785

Bevételek

46903849

Pénzmaradvány

előző évi

-275387

Kiadások

-45476675

36-os számla változ

27602

Pénzkészlet

2020.12.31

1427174

Kacó Napközi Otthonos Óvoda

Pénzkészlet

2020.01.01

443158

Bevételek

81758875

Pénzmaradvány

-508640

Kiadások

-80579492

36-os,4-es számla változ

570

Pénzkészlet

2020.12.31

1114471

8. melléklet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

Benyújtó neve

Címe

Igényelt összeg felhasználási célja

Igényelt támogatási összeg (Ft)

A pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásának határozati száma

1.

Zsámboki Polgárőr Egyesület

Zsámbok
József A. u. 4.

Az önkormányzat támogatása nélkülözhetetlen az éves működésükhöz. Az állandó és napi szinten teljesített járőrözéshez, a két szolgálati autó működtetésére, üzemagyag költségeire, fenntartására, műszaki vizsgára, karbantartásra, casco és felelősségbiztosításra, telefonköltségre, számlavezetési és könyvelő költségére használták fel a támogatást.

590.000

6/2021. (II.03.)

2.

Zsámboki Hagyományőrző Népiegyüttes Egyesület

Zsámbok
József A. u. 4.

A népi hagyományok átörökítése, megőrzése, ápolása, dokumentálása, archiválása, a táncanyag felkutatása, terjesztése. A helyi népviselet összegyűjtése, megőrzése, átadása a fiataloknak. A néphagyomány résztvevői közötti együttműködés, tapasztalatcsere, kistérségi, nemzeti, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, kulturális cserekapcsolatok kialakítása. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében pályáz az önkormányzat támogatására. Fontos, hogy az egyesület eljusson más faluba, országba, ott is bemutassa a helyi értékekeket. Ezen kapcsolatok ápolásának költségeihez útiköltség, nevezési díj, zenekari költségekhez, használták fel a támogatást.

650.000

6/2021. (II.03.)

3.

Nyugdíjas Klub

Zsámbok
Bajza Lenke tér 1.

Fő cél az idősödő nyugdíjasok összefogása, kapcsolataik ápolása. Részvétel különböző nyugdíjas találkozókon, rendezvényen történő részvételhez (buszköltség). A klub által szervezett rendezvényeknél felmerülő költségeihez használták fel a támogatást.

180.000

6/2021. (II.03.)

4.

Zsámboki Sportegyesület

2116 Zsámbok
József A. u. 4.

Az egyesület célja a fiatalok részére sportolási lehetőség nyújtása. A támogatást a következő kiadásokhoz használták fel: MLSZ díjak (igazolások, versenyeztetés, játékvezetés…), sportpálya karbantartása (fűnyírás, üzemanyag, mosó-tisztítószerek, festék…), könyvelési díjak, pályázati önrész, autóbusz fenntartása, üzemeltetése, eszközbeszerzés..

580.000

6/2021. (II.03.)

5.

Esthée Tánc Sportegyesület

2118 Dány,
Petőfi u. 8.

Támogatás felhasználási célja: ruhaanyag, fellépő ruha, cipő vásárlása.

250.000

6/2021. (II.03.)

Összesen

2.250.000

9. melléklet

Közvetett támogatások 2020.

adatok ezer forintban

Bevételi jogcím

Kedvezmény, mentesség, elengedés miatt

kieső bevétel

Helyi adók, adókhoz kapcsolódó bevétel

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi iparűzési adó

96

Késedelmi pótlék

Összesen

96

Átengedett központi adók

Önkormányzatot megillető bevételek

Gépjárműadó (mozgáskorlátozottak és

420

légrugós járművek kedvezménye

931

jogszabály alapján)

Termőföld bérbeadásából szárm. Jöv.

Talajterhelési díj

670

Összesen

2213

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének

méltányossági alapon történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez

nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából

származó bevételből nyújtott kedvezmény

Egyéb nyújtott kedvezmény (köztiszt.egyedülélők)

vagy kölcsön elengedésének összege (alkalmaz.tér.díj)

Összesen

0

Mindösszesen

2309

10. melléklet

Vagyonkimutatás

Törzsvagyon

Forgalomképes (üzleti) vagyon

Idegen ingatlanhoz kacsolódó

Mindösszesen

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Összesen

Bruttó

Écs

Nettó

Bruttó

Écs

Nettó

Bruttó

Écs

Nettó

Bruttó

Écs

Nettó

Bruttó

Écs

Nettó

Bruttó

Écs

Nettó

A) Befektetett eszközök

847949,753

352635,557

495314,196

1358036,488

199016,313

1159020,175

2168408,631

529491,667

1638916,964

353033,635

265095,77

92327,865

3485,056

474,057

3010,999

2562504,932

817221,697

1749673,235

I. Immateriális javak

0

1382,5

456,224

926,276

1382,5

456,224

926,276

6045,985

5954,985

91

0

7428,485

6411,209

1017,276

II. Tárgyi eszközök

810372,143

330475,354

479896,789

1356653,988

198560,089

1158093,899

2167026,131

529035,443

1637990,688

292874,923

205028,058

87846,865

3485,056

474,057

3010,999

2463386,11

734537,558

1728848,552

1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok

810372,143

330475,354

479896,789

1356653,988

198560,089

1158093,899

2167026,131

529035,443

1637990,688

65472,106

4368,299

61103,807

3485,056

474,057

3010,999

2235983,293

533877,799

1702105,494

2. Gépek, berendezések, felsz.,járművek

0

0

0

216843,534

200659,759

16183,775

0

216843,534

200659,759

16183,775

3. Tenyészállatok

0

0

0

0

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

0

0

0

0

10559,283

10559,283

10559,283

0

10559,283

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

4390

0

4390

1.Tartós részesedések

0

4390

4390

2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő ép

0

0

3. Befektetett pénzügyi ek értékhelyesb.

IV. Koncesszióba, vagyonk. adott ek

37577,61

22160,203

15417,407

0

0

0

0

0

0

54112,727

54112,727

0

0

0

0

91690,337

76272,93

15417,407

1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok

37577,61

22160,203

15417,407

37577,61

22160,203

15417,407

2. Gépek, berendezések, felsz.,járművek

54112,727

54112,727

0

54112,727

54112,727

0

B) Forgóeszközök

0

480,932

480,932

I. Készletek

0

480,932

480,932

II. Értékpapírok

0

0

0

C) Pénzeszközök

0

227359,05

227359,05

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

74,93

74,93

III.Forintszámlák

0

227284,12

227284,12

IV. Devizaszámlák

2412311,045

01-es számlaosztály

Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök

A) Befektetett eszközök

138750,142

4525,922

143276,064

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

138750,142

4525,922

143276,064

1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok

138750,142

138750,142

2. Gépek, berendezések, felsz.,járművek

4525,922

4525,922

3. Tenyészállatok

4. Beruházások, felújítások

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A vagyonnyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke 2.412.311 e Ft, mely az ingatlanvagyon kataszter nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékével megegyezik.

Teljesen 0-ra leírt eszközök

A) Befektetett eszközök

85

85

0

12694,35

12694,35

0

128667,906

128667,906

0

6049286,023

6049286,023

0

0

0

0

6177953,929

6177953,929

0

I. Immateriális javak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5954985

5954985

0

0

0

0

5954985

5954985

0

II. Tárgyi eszközök

85

85

0

12694,35

12694,35

0

128667,906

128667,906

0

94301,023

94301,023

0

0

0

0

222968,929

222968,929

0

1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok

85

85

0

12694,35

12694,35

128667,906

128667,906

0

0

0

0

0

0

0

128667,906

128667,906

0

2. Gépek, berendezések, felsz.,járművek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94301,023

94301,023

0

0

0

0

94301,023

94301,023

0

3. Tenyészállatok

4. Beruházások, felújítások

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

11. melléklet

Eredménykimutatás

adatok forintban

Megnevezés

Önkormányz

Hivatal

Óvoda

Összesen

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

63569194

0

0

63569194

2

Eszközök és szolgált.értékesítése nettó eredményszemléletű bev.

8273880

26732

4803437

13104049

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.

3216475

0

0

3216475

4

I.Tevékenység nettó eredményszeml. bev.

75059549

26732

4803437

79889718

5

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

186810245

46494492

72428183

305732920

6

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bev.

23237120

0

23237120

7

Felhalmozási c támogatások eredményszemléletű bev

18407450

0

0

18407450

8

Különféle egyéb eredményszemléletű bev.

18870200

80739

1364196

20315135

9

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

247325015

46575231

73792379

367692625

10

Anyagköltség

4943398

998596

11816248

17758242

11

Igénybevett szolgltatások értéke

32338158

4412701

2587496

39338355

12

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1553835

25451

0

1579286

13

IV. Anyagjellegű ráfordítások

38835391

5436748

14403744

58675883

14

Bérköltség

40301926

31524783

49208182

121034891

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

9942357

3205788

3867294

17015439

16

Bérjárulékok

7645098

5439253

8711205

21795556

17

V. Személyi jellegű ráfordítások

57889381

40169824

61786681

159845886

18

VI. Értékcsökkenési leírás

68253572

601298

461324

69316194

19

VII. Egyéb ráfordítások

191794111

825578

1834965

194454654

20

A) Tevékenységek eredménye

-34387891

-431485

109102

-34710274

22

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevétele

0

0

0

0

23

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléltű bev.

0

0

0

0

25

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

0

26

B) Pénzügyi műveletek eredménye

0

0

0

0

27

C) Mérleg szerinti eredmény

-34387891

-431485

109102

-34710274

12. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

Előző időszak

Tárgyidőszak

Előző időszak

Tárgyidőszak

Előző időszak

Tárgyidőszak

1

A/I. Immateriális javak

1902433

1017276

1811433

926276

91000

91000

2

A/II. Tárgyi eszközök

1760691262

1728848552

1758820193

1727326343

1086396

678988

784673

843221

3

A/III: Befektetett pénzügyi eszközök

4390000

4390000

4390000

4390000

4

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

16534953

15417407

16534953

15417407

5

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1783518648

1749673235

1781556579

1748060026

1177396

769988

784673

843221

6

B/I. Készletek

247333

480932

247333

480932

7

B/II. Értékpapírok

0

0

8

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

247333

480932

0

0

0

0

247333

480932

9

C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

73515

74930

48840

51565

15870

5860

8805

17505

10

C/III. Forintszámlák

160584384

227284120

159918116

224765840

231915

1421314

434353

1096966

11

C. Pénzeszközök

160657899

227359050

159966956

224817405

247785

1427174

443158

1114471

12

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

16594319

15294740

16076069

14732895

518250

561845

13

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

16732379

16732379

14

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

130093499

150391010

129995285

150324343

27602

0

70612

66667

15

D. Követelések

146687818

182418129

146071354

181789617

27602

0

588862

628512

16

F. Aktív időbeli elhatárolások

66995

0

66995

0

17

Eszöközök összesen:

2091178693

2159931346

2087594889

2154667048

1519778

2197162

2064026

3067136

18

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1094130120

1094130120

1084396477

1084396477

3586495

3586495

6147148

6147148

19

G/II. Nemzeti vagyon változás

131276961

128545158

131276961

128545158

0

0

20

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

13079546

13079546

13035606

13035606

40027

40027

3913

3913

21

G/IV. Felhalmozott eredmény

720251788

670489536

733099196

684800622

-4500923

-5076430

-8346485

-9234656

22

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

-49762252

-34710274

-48298574

-34387891

-575507

-431485

-888171

109102

23

G. Saját tőke

1908976163

1871534086

1913509666

1876389972

-1449908

-1881393

-3083595

-2974493

24

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

505390

5122379

326116

5081606

33210

15555

146064

25218

25

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6777538

7608323

6777538

7608323

0

0

26

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

6276180

4947187

6271050

4945432

5130

1755

27

H. Kötelzettségek

13559108

17677889

13374704

17635361

33210

15555

151194

26973

28

J. Passzív időbeli elhatárolások

168643422

270719371

160710519

260641715

2936476

4063000

4996427

6014656

29

Források összesen:

2091178693

2159931346

2087594889

2154667048

1519778

2197162

2064026

3067136

13. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat bevétel-kiadás mérlege 2020.12.31.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Bevételek

Kiadások

Működési bevételek

20284000

23879000

25262990

Személyi juttatások

123190447

141963134

136147294

Közhatalmi bevételek

39500000

33500000

40516125

Járulékok

21485000

23564874

21495837

Műk.c.tám.aht-n belülről

176438447

209094858

209873558

Dologi kiadások

75348000

105305482

71840368

Felhalm.c.tám.áht-n belülről

122000000

171147896

114147893

Ellátottak juttatásai

10200000

10200000

8044847

Műk.célú átvett pénzek

500000

860000

1579059

Pénzek.átadás, tám.

7550000

8703196

7801490

Működési célú bev.össz.

358722447

438481754

391379625

Működési célú kiad.

237773447

289736686

245329836

Felhalm.célú átvett pek

0

0

754000

Beruházás

7725000

74096029

8272944

Felhalmozási bevétel

2500000

4500000

4500000

Felújítás

121000000

203444169

52802172

Egyéb felhalm.c.kiad.

0

Felhalm. célú bev.össz:

2500000

4500000

5254000

Felhalm.célú kiad.

128725000

277540198

61075116

Finanszírozási bev.

6000000

161144332

155144332

Finanszírozási kiadás

0

6863373

6863373

Hitel (lízing)

6000000

6000000

0

Áht-n belüli megelőleg vis

0

6863373

6863373

Maradvány

0

155144332

155144332

Áht-n belüli megelőleg

0

7694158

7694158

Tartalék

724000

37679987

0

Bevétel mindösszesen:

367222447

611820244

559472115

Kiadás mindösszesen:

367222447

611820244

313268325

14. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám

Fejlesztési cél leírása

A 2020. évi fejlesztés várható kiadása

A 2020. évi fejlesztéshez kapcsolódó önerő

Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybevétele

1.

Felszíni csapadékvíz elvezetés

120000

6000

6000

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fejlesztési célok összesen:

120000

6000

6000

Adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege

120000

6000

6000

15. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei

2019.

2020.

Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség

0

0

Felvett, átvállalt hitel

0

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő ép

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség

0

0

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő ép

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

0

0