Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Izsák Város Önkormányzat Alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 1.567.880.282 forintban,

 • a) költségvetési bevétel összegét 1.116.392.010 forintban, finanszírozási bevétel összegét 451.488.272 forintban,
 • b) költségvetési kiadás összegét 1.532.642.878 forintban, finanszírozási kiadás összegét 35.237.404 forintban állapítja meg.”

2. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 2.§ (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevétel részletezése:)

 • „a) 2020. évi bevételek: 1.275.131.440 forint,
 • b) 2019. évi maradvány 292.748.842 forint,”

3. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 2.§ (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési kiadások részletezése:)

 • „a) működési célú kiadás 662.783.636 forint
 • b) felhalmozási kiadás 869.859.242 forint
 • c) működési célú finanszírozási kiadás 16.085.404 forint”

4. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.567.880.282 forint.”

5. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 4.§ (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg. Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: 662.783.636 forint melyből

 • a) személyi juttatások: 303.851.697 forint
 • b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49.936.168 forint
 • c) dologi kiadások: 253.162.259 forint
 • d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.350.000 forint
 • e) egyéb működési célú támogatások : 33.339.936 forint
 • f) tartalék 16.143.576.

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 33.668.339 forint melyből : egyéb működési célú támogatások 33.668.339 forint.

(3) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 869.859.242 forint. Ebből: beruházások 836.190.903 forint és felújítás 33.668.339 forint.”

6. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot. A tartalék összege: 16.143.576 forint.”

7. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését hajt végre a 2020. évben.”

8. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.518.920.410 forintban határozza meg, melyből költségvetési bevétel 1.072.237.735 forint, finanszírozási bevétel 446.682.675 forint. Az Önkormányzat teljes 2020. évi költségvetését a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási összegét 1.518.920.410 forintban határozza meg az alábbi bontásban:

 • a) működési kiadások 194.113.365 forint, melyből

személyi juttatás 51.985.531 forint

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 6.656.884 forint

dologi kiadások 79.637.437 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai 6.350.000 forint

egyéb működési célú támogatás 33.339.936 forint

tartalék 16.143.576 forint.

b) felhalmozási 852.730.484 forint,

c) finanszírozási kiadás 472.076.562 forint

melyből :

Intézményi finanszírozás 436.839.158 forint”

9. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 7.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik: 33.339.936 forint, melyből egyéb működési célú támogatás 33.339.936 forint.”

10. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 8.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 118.242.084 forintban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal teljes 2020. évi költségvetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadását 118.242.084 forintban határozza meg, melyből működési kiadásokra 117.436.241 forint használható fel. Ennek részletezése:

 • a) személyi juttatás 85.418.427 forint
 • b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 14.402.125 forint
 • c) dologi kiadások 17.615.689 forint

felhalmozási kiadások: 808.843 forint

d) beruházási kidások 808.843 forint”

11. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 271.167.347 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:”

12. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2020. költségvetésének kiadási főösszegét 271.167.347 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:”

13. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 16.335.267 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
- fenntartói (intézményi) finanszírozás 16.063.983 forint és előző évi maradvány 271.284 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 16.335.267 forintban határozza meg, mely működési kiadás 16.308.001 forint, részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 13.823.960 forint.
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 2.302.039 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások 182.002 forint.
felhalmozási kiadás 27.266 forint.”

14. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 19.426.991 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel 4.864.990 forint
b) fenntartói (intézményi)finanszírozás 14.562.001 forint és előző évi maradvány 264.251 forint.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 19.426.991 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 19.236.991 forint, részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 11.186.602 forint
b) munkaadót terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó 2.232.766 forint
c) dologi kiadások 5.817.623 forint.”

15. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 12.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 59.312.878 forintban határozza meg, melynek részletezése az alábbi: fenntartói (intézményi) finanszírozás 57.549.245 forint, működési bevétel 481.000 forint és előző évi maradvány 1.282.633 forint.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 59.312.878 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: Működési kiadás: 58.617.367 forint

 • a) személyi juttatás 15.645.841 forint
 • b) munkaadókat terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó 2.034.992 forint

c) dologi és egyéb folyó kiadások 40.936.534 forint.”

16. § (1) Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(7) Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

17. § Az Izsák Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Izsák Város Képviselő-testületének 1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

 • a) 9.§ (1) bekezdése szövegében a „26.326.000” szövegrész helyébe a „28.951.090” szöveg,
 • b) 9.§ (1) bekezdése szövegében a „26.326.000” szövegrész helyébe a „28.951.090” szöveg,
 • c) 9.§ (1) bekezdése szövegében a „13.740.000” szövegrész helyébe a „16.365.090” szöveg,
 • d) 9.§ (1) bekezdése szövegében a „228.927.793” szövegrész helyébe a „237.125.939” szöveg,
 • e) 9.§ (2) bekezdése szövegében a „245.514.524” szövegrész helyébe a „257.053.209” szöveg,
 • f) 9.§ (2) bekezdése szövegében a „118.943.000” szövegrész helyébe a „125.791.336” szöveg,
 • g) 9.§ (2) bekezdése szövegében a „23.683.500” szövegrész helyébe a „22.307.362” szöveg,
 • h) 9.§ (2) bekezdése szövegében a „102.888.024forint” szövegrész helyébe a „108.954.511 forint” szöveg,
 • i) 9.§ (2) bekezdése szövegében a „731.096” szövegrész helyébe a „14.114.138” szöveg

lép.

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–17. § és az 1–7. melléklet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet Izsák város.png1. melléklet Izsák város.png

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet Önkormányzat.png

3. melléklet

3. melléklet

3.melléklet HIVATAL.pdf

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet ÁMK.pdf

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet GYERMEKJÓLÉTI.pdf

6. melléklet

6. melléklet

6. melléklet GONDOZÁSI.pdf

7. melléklet

7. melléklet

7. melléklet EÜ.pdf