Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 29

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarcal Község Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tarcal község képviselő testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:)

  • „a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 687.127.287 ,- Ft-ban
  • b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 1.561.582.170 ,- Ft-ban
  • c) finanszírozási bevételek főösszegét 884.192.241,- Ft-ban
  • d) finanszírozási kiadások főösszegét 9737.358,- Ft-ban
  • e) bevételi főösszegét 1 571.319.528,- Ft-ban
  • f) kiadási főösszegét 1 571.319.528,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Tarcal község képviselő testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

  • „(8) „Az önkormányzatok a kiadások előirányzatok között a tartalék összegét 8 140 253,- Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § és a 2. § 2021. május 29-én lép hatályba.

4. § A rendeletet 2020.december 31-től kell alkalmazni.

1. melléklet

A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

2020.évi.költésgvetés módosítása.pdf