Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Kunszállás Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kunszállás Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

 • a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
 • b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
 • c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (a továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

 • a) kiadási főösszegét 444.948.265 forintban,
 • b) bevételi főösszegét 555.659.055 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

 • a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 340.693.590 forint,
 • b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 439.725.305 forint,
 • c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete -99.031.715 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 168.103.309 forint,
 • b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 64.026.287 forint,
 • c) B3 Közhatalmi bevételek: 74.767.820 forint,
 • d) B4 Működési bevételek: 29.048.550 forint,
 • e) B5 Felhalmozási bevételek: 4.747.624 forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 340.693.590 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 335.945.966 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 4.747.624 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

 • a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 271.919.679 forint,
 • b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 68.773.911 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

 • a) K1. Személyi juttatások: 139.406.597 forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23.042.848 forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 94.381.976 forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.854.600 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.646.847 forint,
 • f) K6. Beruházások: 31.541.368 forint,
 • g) K7. Felújítások: 144.315.111 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 535.958 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8): 439.725.305 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 265.643.980 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 174.081.325 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 263.332.868 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 176.392.437 forint.

5. § (1) Az Önkormányzat által végzett: teljesített beruházási kiadások intézményenként:

 • a) Önkormányzat:
  • aa) -ingatlanok 12.020.428 forint,
  • ab) -tárgyi eszközök 12.969.504 forint,
  • ac) -általános forgalmi adó 4.776.282 forint.
 • b) Kunszállási Mosolyvár Óvoda:
  • ba) -ingatlanok 396.372 forint,
  • bb) -tárgyi eszközök 1.001.384 forint,
  • bc) -általános forgalmi adó 377.398 forint.

(2) Az Önkormányzat által végzett:teljesített felújítási kiadások:

 • a) Önkormányzat:
  • aa) -ingatlanok 131.369.969 forint,
  • ab) -általános forgalmi adó 12.945.142 forint.
 • b) Kunszállási Mosolyvár Óvoda:
  • ba) -ingatlanok: 0
  • bb) -általános forgalmi adó: 0

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

 • a) Temetési segély 260.000 forint,
 • b) Újszülöttek életkezdési támogatás 820.000 forint,
 • c) Rendkívüli települési támogatás 233.600 forint,
 • d) EDF települési támogatás 496.000 forint.
 • e) Gyógyszertámogatás 45.000 forint

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint,

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 110.710.790 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 38 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

10. § Az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.586.811 forint többlet,
 • b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 107.618.526 forint hiány

3. A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) teljesített 2020. évi zárszámadásának

 • a) kiadási főösszegét: 57.291.206 forintban,
 • b) bevételi főösszegét: 59.222.679 forintban

állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

 • a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 222.152 forint,
 • b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 57.291.206 forint,
 • c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 57.069.054 forint hiány.

12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 222.152 forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen: 222.152 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 222.152 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 222.152 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 41.934.062 forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.979.611 forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 8.377.533 forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
 • f) K6. Beruházások: 0 forint,
 • g) K7. Felújítások: 0 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 57.291.206 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 57.291.206 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 57.291.206 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

15. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 57.069.054 forint hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

 • a) belső finanszírozással 5.306.527 forint,
 • b) külső finanszírozással 53.694.000 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

 • a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 5.306.527 forint, ebből:
  • aa) működési célú finanszírozás 5.306.527 forint,
  • ab) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint,
 • b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen: 0 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 53.694.000 forint, melyből:

 • a) működési célú finanszírozás 53.694.000 forint,
 • b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

4. Az Önkormányzat Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének teljesítése

16. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának

 • a) kiadási főösszegét: 76.416.156 forintban,
 • b) bevételi főösszegét: 77.583.734 forintban

állapítja meg.

(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

 • a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 12.671.610 forint,
 • b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 76.416.156 forint,
 • c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 63.744.546 forint hiány.

17. § (1) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 12.671.610 forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen: 12.671.610 forint.

(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 12.671.610 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.671.610 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

18. § (1) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

 • a) K1. Személyi juttatások: 45.896.296 forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.563.241 forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 21.181.465 forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
 • f) K6. Beruházások: 1.775.154 forint,
 • g) K7. Felújítások: 0 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 76.416.156 forint.

(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 76.416.156 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74.641.002 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.775.154 forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

20. § (1) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 63.744.546 forint hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) A Kunszállási Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

 • a) belső finanszírozással 1.258.024 forint,
 • b) külső finanszírozással 63.654.100 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

 • a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 1.258.024 forint, ebből:
  • aa) működési célú finanszírozás 1.258.024 forint,
  • ab) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint,
 • b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen: 0 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 63.654.100 forint, melyből:

 • a) működési célú finanszírozás 63.654.100 forint,
 • b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

21. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2020. évi teljesített költségvetésének

 • a) kiadási főösszegét: 428.589.003 forintban,
 • b) bevételi főösszegét: 536.200.742 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

 • a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 327.799.828 forint,
 • b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 306.017.943 forint,
 • c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 21.781.885 forint többlet.

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

 • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 168.103.309 forint,
 • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 64.026.287 forint,
 • c) B3. Közhatalmi bevételek: 74.767.820 forint,
 • d) B4. Működési bevételek: 16.154.788 forint,
 • e) B5. Felhalmozási bevételek: 4.747.624 forint,
 • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen: 327.799.828 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

 • a) a kötelező feladatok bevételei: 323.052.204 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.747.624 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 259.025.917 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 68.773.911 forint.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

 • a) K1. Személyi juttatások: 51.576.239 forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.499.996 forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 64.822.978 forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.854.600 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.646.847 forint,
 • f) K6. Beruházások: 29.766.214 forint,
 • g) K7. Felújítások: 144.315.111 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 535.958 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen: 306.017.943 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

 • a) a kötelező feladatok kiadásai: 131.936.618 forint,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 174.081.325 forint,
 • c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 131.400.660 forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 174.617.283 forint.

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2020. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 2 fő.

25. § (1) Kunszállás Község Önkormányzatának teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 127.625.257 forint többlet,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 105.843.372 hiány.
 • c) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (finanszírozási célú egyenleg) 85.829.854 forint többlet.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

 • a) belső finanszírozásra: 122.571.060 forint,
 • b) külső finanszírozásra: 5.222.960 forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbi szerint történt:

 • a) belső finanszírozással: 105.843.372 forint,
 • b) külső finanszírozással: 0 forint.

(4) Az Önkormányzat (1) bekezdés c) pontja szerinti 2020. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

 • a) belső finanszírozásra: 85.829.854 forint,
 • b) külső finanszírozásra: 0 forint.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

26. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

27. § Az önkormányzatnak a Gst. 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések

28. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

29. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított
előirányzatok

Teljesítések

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

56.074.554

69.364.250

69.364.250

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112


45.305.100


48.544.030


48.544.030

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113


27.021.366


34.851.084


34.851.084

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2.172.987

3.257.177

3.257.177

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115


0


1.200.150


1.200.150

7

Elszámolásokból származó bevételek

B116

0

0

0

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

130.574.007

157.216.691

157.216.691

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6.300.000

10.886.618

10.886.618

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

136.874.007

168.103.309

168.103.309

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított
előirányzatok

Teljesítések

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

3

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

20.000.000

77.794.901

64.026.287

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

20.000.000

77.794.901

64.026.287

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzatok

Módosított
előirányzatok

Teljesítések

2

Jövedelemadók

B31

0

0

0

3

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

4

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

5

Vagyoni típusú adók

B34

2.800.000

2.800.000

2.585.730

6

ebből a helyi adók:

7

- építményadó

0

0

0

8

- épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

9

- magánszemélyek kommunális adója

0

0

2.269.785

10

- telekadó

0

0

315.945

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

80.000.000

80.000.000

71.962.384

12

ebből a helyi adók:

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

71.962.384

14

- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

15

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

16

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

17

Gépjárműadók

B354

8.000.000

0

0

18

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

19

ebből a helyi adók:

20

- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

88.000.000

80.000.000

71.962.384

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

219.706

23

Közhatalmi bevételek

B3

90.800.000

82.800.000

74.767.820

2. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

Előirányzatok (eredeti)

Előirányzatok (módosított)

Előirányzatok (teljesített)

2

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

Bevételi

Kiadási

3

Hivatal energetika
TOP-3.2.1.-16.BK-2017-00014


0


0


0


42.071.000


5.500.000


42.529.467

4

Kossuth utca rehabilitáció
TOP-3.1.1-16.BK1-2017-00011


0


0


0


54.000.000


0


47.412.505

5

Mosolyvár Óvoda felújítás
TOP-1.4.1-16.BK1-2017-00021


0


0


0


60.000.000


16.488.999


65.665.750

6

Bölcsődei férőhelyek kialakítása
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00045


0


0


0


0


0


750.000

3. melléklet

A tartalékok felhasználása

1. Az általános tartalék felhasználása

A

B

C

D

1

Az általános tartalék felhasználása

Céltartalék összeg
(eredeti
előirányzat)

Céltartalék összeg
(módosított
előirányzat)

Céltartalék összeg
(teljesített
előirányzat)

2

nem releváns

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Összesen

2. A céltartalék felhasználása

A

B

C

D

1

A céltartalék felhasználási céljai

Céltartalék összeg
(eredeti
előirányzat)

Céltartalék összeg
(módosított
előirányzat)

Céltartalék összeg
(teljesített
előirányzat)

2

nem releváns

3

4

5

6

Összesen

4. melléklet

Az önkormányzat összevont 2020. évi maradványa

Adatok forintban

A

B

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

340.693.590

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

439.725.305

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

-99.031.715

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

332.313.365

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

122.571.060

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

209.742.505

A

Alaptevékenység maradványa (I+II)

110.710.790

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

0

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)

0

B

Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)

0

C

Összes maradvány (A+B)

110.710.790

D.

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E.

Alaptevékenység szabad maradványa

110.710.790

09

Az alaptevékenység maradványa felhasználható:

10

- …………………………………………………célra

11

- ………………………………………………….célra

12.

- ...........................................................................célra

F.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

13.

A vállalkozási maradvány felhasználható:

14.

- ...........................................................................célra

15.

- ...........................................................................célra

16.

- ...........................................................................célra

5. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

1. A/ Az önkormányzat a Gst. 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok forintban

A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség érvényesít-
hetőségi határideje

Kötelezettség
összesen

2

nem releváns

3

4

5

Összesen

2. B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok forintban

A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

évente

74.547.114

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

0

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

0

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

évente

219.706

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

0

8

Összesen

74.767.820

6. melléklet

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

1. Az adóbevételek

Adatok forintban

A

B

C

D

1

Adóbevétel megnevezése

Eredeti
előirányzat

Mód.
előirányzat

Éves
teljesítés

2

Építményadó

0

0

0

3

Telekadó

0

0

315.945

4

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

5

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

2.269.785

6

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

0

7

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

8

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

80.000.000

80.000.000

71.962.384

9

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

10

Helyi adók összesen

80.000.000

80.000.000

74.548.114

2. Az adóbevételek felhasználása

Adatok forintban

A

B

C

1

Az adóbevétel felhasználásának

2

Jogcíme, területe

Indoka

Összege

3

Szociális feladatok

1990.évi C. törvény 36/A §

3.134.760

4

Utak fejlesztése, karbantartása

1990.évi C .törvény 36/A §

577.113

5

6

7

Felhasznált adóbevétel összesen:

3.711.873

7. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

Adatok forintban

A

B

1

A környezetvédelmi alap teljesített bevételei

2

A környezetvédelmi alap teljesített bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

nem releváns

4

5

6

Bevételek összesen

7

A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai

8

A környezetvédelmi alap teljesített kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

9

nem releváns

10

11

12

13

14

15

Kiadások összesen