Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzata 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Kisgyalán Községi Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. § A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2020. (II.18) számú rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 77.763.055 Ft-ban
  • aa) működési költségvetési bevételét 54.512.766 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 23.250.289 Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 77.763.055 Ft-ban,
  • ba) működési költségvetési kiadását 59.494.085 Ft-ban,
  • bb) személyi jellegű kiadások 21.370.668 Ft,
  • bc) munkaadókat terhelő járulékok 3.300.306 Ft,
  • bd) dologi jellegű kiadások 21.220.971Ft,
  • be) ellátottak pénzbeli juttatásai3.182.030 Ft,
  • bf) speciális célú támogatások 0 Ft,
  • bg) támogatási kölcsön nyújtása 0 Ft,
  • bh) felhalmozási költségvetési kiadását 25.041.889 Ft-ban,
 • c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
  • ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
  • cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
 • d) előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 17.825.631 Ft-ban,
  • da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 17.825.631Ft-ban,
  • db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 Ft-ban,
 • e) működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám 0 Ft-ban,

állapítja meg.

2. § Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § Az önkormányzat fejlesztési kiadásairól a felújítási kiadásokat tartalmazó 7.sz melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép

II. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti

2020. évi módosított I.

2020. évi módosított II.

2020 évi módosított III.

BEVÉTELEK

Támogatás

12 291 603

11 834 555

0

1

Költégvetési bevételek

10 291 603

11 834 555

0

1.1

Települési önkormányzatok működésének ált. tám.

4 134 649

4 270 577

1.2

Rászoruló gyermekekszünidei étkeztetése

102 030

207 630

1.3

Települési önkormányzatok szociális támogatása

0

1.4

Elszámolásból származó bevételek

0

16 416

1.5

Polgármester illetményének támogatása

0

1.6

Falugondnoki szolgálat támogatása

4 250 000

4 706 358

1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

4 924

4 924

1.8

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

1 800 000

2 000 000

2

Rendkívüli önkormányzati támogatáskieg tám.

2 000 000

628 650

Támogatás értékű bevétel

0

9 704 288

3

központi költségvetési szervtől

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

1 083 005

5

TB pénzügyi alapjaiból

6

Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap

8 621 283

7

helyi önkormányzattól

0

0

7.1

többcélú kistérségi társulástól

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Saját bevételek

5 650 000

6 079 715

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek

0

0

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

8.3

bírságból származó bevétel

9

átengedett központi adók

900 000

900 000

9.1

gépjárműadó

900 000

900 000

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

4 600 000

2 612 487

10.1

építményadó

400 000

400 000

10.2

telekadó

10.3

kommunális adó

200 000

200 000

10.4

iparűzési adó

4 000 000

2 012 467

10.5

idegenforgalmi adó

10.6

bírság és pótlék

11

talajterhelési díj

12

egyéb saját bevétel

285 500

1 508 246

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

12.2

szolgáltatások ellenértéke

12.3

bérleti és lízingdíj

285 500

1 508 246

12.4

intézményi ellátási díjak

12.5

alkalmazottak térítései

12.6

alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

13

Egyéb saját bevétel

908 982

14

Hozam és kamatbevételek

150 000

150 000

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

0

0

0

15

vállalkozásoktól

16

háztartásoktól

17

non-profit szervezetektől

18

külföldről

19

EU költsévetésből

Pénzügyi műveletek

26 894 208

26 894 208

Működési célú hitel felvétel

21

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

26 894 208

26 894 208

22

Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

0

0

0

22

központi költségvetési szervtől

23

fejezeti kezelésű előirányzattól

24

TB alapból

25

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

26

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

0

0

26.1

többcélú kistérségi társulástól

26.2

egyéb önkormányzati társulástól

26.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

26.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

23 250 289

0

0

27

Felhalm.célú önkormányzati bevételek

5 000 003

0

28

Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány

18 041 809

18 250 286

0

Felhalmozási célú egyéb bevételek

18 041 809

0

0

0

29

vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj

30

lakásértékesítés

31

építési telek és ingatlaneladás

32

részvények, értékpapírok értékesítése

33

privatizációs bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

63 163 120

77 763 055

0

0

2. melléklet

Egyesített kiadások

Sor-szám

Megnevezés

2020 évi eredeti

2020 évi módosított I.

2020évi módosított II.

2020 évi módosított III.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Támogatások folyósítása

0

0

0

0

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

0

0

0

0

1.1

személyi juttatás

1.2

munkaadót terhelő járulékok

1.3

dologi jellegű kiadás

1.4

ellátottak pénzbeni juttatása

Támogatásértékű működési kiadás

1 794 806

2 706 470

0

0

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

1 384 806

0

2.1

Közös Hivatal fenntartására adott támogatás

445 092

445 092

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

939 714

939 714

2.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

2.4

háztartásnak

3

non-profit szervezetnek

660 000

910 000

4

Finanszírozás

411 664

Önkormányzati működési kiadások

43 326 425

50 014 696

0

0

5

személyi juttatás

12 590 512

21 370 668

6

munkaadót terhelő járulékok

2 070 340

3 300 306

7

dologi jellegű kiadás

21 448 554

21 220 971

8

ellátottak pénzbeni juttatása

2 317 030

3 182 030

9

folyószámla hitel kamata

10

folyószámla hitel törlesztése

11

működési célú általános tartalék

4 649 989

940 721

12

működési célú céltartalék

13

előző évi támogatás visszafizetése

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

14

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

0

14.1

többcélú kistérségi társulásnak

14.2

egyéb önkormányzati társulásnak

14.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

Önkormányzati felhalmozási kiadások

18 041 889

25 041 889

0

0

15

Felhalmozási kiadások

18 041 889

25 041 889

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

63 163 120

77 763 055

0

0

3. melléklet

Az önkormányzat fejlesztési kiadásai és a felújítási kiadások

3. sz. melléklet
a 3/2021. (V.28.) rendelethez
Kisgyalán Önkormányzat 2020 évi felújítási kiadásai

Sor-szám

Feladat megnevezése

Össes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

Terv évi előirányzat

1=2+3+4

2

3

4

2020. évi

2020. évi

eredeti

mód.

eredeti

mód.

1.

Ingatlan felújítás

18 041 889

21 994 932

18 041 889

21 994 932

18 041 889

21 994 932

18 041 889

21 994 932