Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el

1. § Szentistván nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

1.020.233 eFt költségvetési bevétellel és

663.067 eFt költségvetési kiadással

jóváhagyja

2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.

(2) ) A tárgyévi maradványát 357.165 eFt-al (7.melléklet) jóváhagyja

(3) A maradvány felhasználásáról a 2021. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni

(4) A tárgyévi mérleg szerinti eredményét 301.848 eFt-al (8.melléklet) jóváhagyja, mérleg fő összegét 3.469.340 eFt-al (9.melléklet) elfogadja

(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.

(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.

(7) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. § (1) A 2020-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet

A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI teljesülése (eFt)

1. melléklet a 5/2021.(V.28.) rendelethez

A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI teljesülése (eFt)

s.sz.

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

Eredeti ei.

Mód.ei

Teljesítés

%

Eredeti ei.

Mód.ei

Teljesítés

%

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

1.

I. Intézményi működési bevételek

79

827

827

100%

1362

1678

1657

99%

20231

23420

23330

100%

21672

25925

25814

100%

2.

II. Közhatalmi bevételek működéshez

0

22

50775

54508

54508

100%

50775

54508

54530

100%

3.

II.1. Illetékek

22

0

49

49

100%

0

49

71

145%

4.

- iparűzési adó

50126

53276

53276

100%

50126

53276

53276

100%

5.

- építmény adó

50

150

150

100%

50

150

150

100%

6.

II.2. Helyi adók összesen

0

0

0

50176

53426

53426

100%

50176

53426

53426

100%

7.

- gépjárműadó

99

0

99

0

0

8.

- termőföld bérbeadása

0

11

11

100%

0

11

11

100%

9.

II.3. Átengedett központi adók össz.

0

0

0

99

11

11

100%

99

11

11

100%

10.

- helyi bírságok, pótlékok

0

234

234

100%

0

234

234

100%

11.

- talajterhelési díj

500

788

788

100%

500

788

788

100%

12.

- egyéb sajátos bevételek

0

0

0

0

0

13.

II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:

0

0

0

500

1022

1022

100%

500

1022

1022

100%

14.

III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások

0

0

2357

5137

5137

100%

206908

223782

231077

103%

209265

228919

236214

103%

15.

III.1. Költségvetési törvény alapján

0

0

0

183381

189845

189845

100%

183381

189845

189845

100%

16.

- általános működési támogatás

83279

83279

83279

100%

83279

83279

83279

100%

17.

- köznevelési feladatok támogatása

46217

43296

43296

100%

46217

43296

43296

100%

18.

- szociális feladatok támogatása

46545

44918

44918

100%

46545

44918

44918

100%

22.

- kulturális feladatok támogatása

3955

3955

3955

100%

3955

3955

3955

100%

23.

- költségvetési támoga. És kieg.támog.

2747

13759

13759

100%

2747

13759

13759

100%

24.

- Elszámolásból származó bevételek

638

638

638

100%

638

638

638

100%

25.

0

0

0

26.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

7295

0

0

7295

27.

III.2 TB alapoktól

0

0

0

0

6491

7480

7480

100%

6491

7480

7480

100%

28.

III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkozttáshoz

0

0

229

3009

3009

100%

17036

26457

26457

100%

17265

29466

29466

100%

29.

III.4. Egyéb központi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.

III.5. Önkormányzatoktól

0

0

2128

2128

2128

100%

0

0

2128

2128

2128

100%

31.

- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz

0

2128

2128

2128

100%

2128

2128

2128

100%

32.

III.6 Szociális tűzifa támogatás

0

0

0

0

0

0

33.

IV. Államháztartáson kivülről átvett működéshez

0

0

0

0

4885

4885

4885

100%

4885

4885

4885

100%

34.

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

79

827

827

100%

3719

6815

6816

100%

282799

306595

313800

102%

286597

314237

321443

102%

35.

Finanszírozási bevétel

62454

58428

58298

100%

56658

56085

56084

100%

32800

3368

3368

100%

151912

117881

117750

100%

36.

- Irányító szervtől kapott támogatás

62336

58310

58180

100%

56658

55784

55783

100%

118994

114094

113963

100%

37.

- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele

118

118

118

100%

0

301

301

100%

32800

3368

3368

100%

32918

3787

3787

100%

38.

- Felhalmozott maradvány

118

118

118

100%

0

301

301

100%

208864

184687

184687

100%

208982

185106

185106

100%

39.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

62533

59255

59125

100%

60377

62900

62900

100%

315599

309963

317168

102%

438509

432118

439193

102%

40.

V. Felhalmozási célu költségvetési támogatás

0

0

0

0

226208

396349

396349

100%

226208

396349

396349

100%

41.

- Központosított előirányzatból

36066

42066

42066

100%

36066

42066

42066

100%

42.

- EU-s projektekhez

190142

354283

354283

100%

190142

354283

354283

100%

43.

VI. Visszatérülések államháztartáson kivülről

0

0

0

0

0

44.

VII. Saját felhalmozási bevételek

1900

3174

3174

100%

1900

3174

3174

100%

45.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

228108

399523

399523

100%

228108

399523

399523

100%

46.

Finanszírozási bevétel

198

198

198

100%

0

0

176064

181319

181319

100%

176262

181517

181517

100%

47.

- Irányító szervtől kapott támogatás

198

198

198

100%

0

198

198

198

100%

48.

- Előző évi maradvány igénybevétele

0

0

0

176064

181319

181319

100%

176064

181319

181319

100%

49.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

198

198

198

100%

0

404172

580842

580842

100%

404370

581040

581040

100%

50.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

62731

59453

59323

100%

60377

62900

62900

100%

719771

890805

898010

101%

842878

1013157

1020233

101%

2. melléklet

A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI teljesülése (eFt)

2. melléklet a 5/2021. (V.28.) rendelethez

A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI teljesülése (eFt)

s.sz

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

Eredei ei.

Mód.ei

Teljesítés

%

Eredei ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

Eredei ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

Eredei ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

1.

I. Működési célú kiadások

2.

- Személyi juttatások

0

40539

40494

100%

46428

48201

47208

98%

44410

55009

50291

91%

90838

143749

137993

96%

3.

- Munkaadókat terhelő járulékok

47910

6835

6835

100%

7970

8099

8099

100%

6946

6946

6651

96%

62826

21880

21585

99%

4.

- Dologi kiadások

14623

11881

11747

99%

5979

6600

6600

100%

100357

83671

83671

100%

120959

102152

102018

100%

5.

- Támogatásértékű működési kiadás

3209

0

3209

6673

6673

100%

6418

6673

6673

100%

6.

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

15150

0

15150

19185

19185

100%

30300

19185

19185

100%

7.

- Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

17255

21167

21167

100%

17255

21167

21167

100%

8.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

80892

59255

59076

100%

60377

62900

61907

98%

187327

192651

187638

97%

328596

314806

308621

98%

9.

Finanszírozási kiadások

0

0

126211

121224

121093

100%

126211

121224

121093

100%

10.

- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése

6489

6489

6489

100%

6489

6489

6489

100%

11.

- Előző évi elszámolás

530

642

642

100%

642

642

100%

12.

- Kincstárjegy vásárlás

0

0

13.

- Intézményfinanszírozás

119192

114093

113962

100%

119192

114093

113962

100%

14.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

80892

59255

59076

100%

60377

62900

61907

98%

313538

313875

308731

98%

454807

436030

429714

99%

15.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

0

0

0

16.

- Felújítás

0

0

197632

217632

74355

34%

197632

217632

74355

34%

17.

- Intézményi beruházási kiadások

0

198

198

100%

185054

320488

156602

49%

185054

320686

156800

49%

18.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

8000

2000

2000

100%

8000

2000

2000

100%

19.

- EU- projektekhez

0

0

0

20.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

198

198

100%

390686

540120

232957

43%

390686

540318

233155

43%

21.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

198

198

100%

0

198

198

100%

22.

- Intézményfinanszírozás

0

0

0

198

198

100%

0

198

198

100%

23.

FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:

0

198

198

100%

0

390686

540318

233155

43%

390686

540516

233353

43%

24.

III. Tartalékok

0

0

0

15547

36612

0

0%

15547

36612

0

0%

25.

- Általános tartalék tárgyévi

0

0

13340

36612

0%

13340

36612

0

0%

26.

- Céltartalék következő évekre

0

2207

0

2207

0

0

27.

- Cél tartalék tárgyévi

0

0

0

0

0

28.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

80892

59453

59274

100%

60377

62900

61907

98%

719771

890805

541886

61%

861040

1013157

663067

65%

3. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

3. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

I. Müködési célú bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban

s.sz

Bevételek

2020.évi

Kiadások

2020.évi

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

1.

Intézmények müködési bev.

21672

25925

25814

100%

Személyi juttatások

131612

143749

137993

96%

2.

Helyi közhatalmi bevételek

50676

54497

54519

100%

Járulékok

22051

21880

21585

99%

3.

Átengedett közhatalmi bev.

99

11

11

100%

Dologi kiadások

120959

102152

102018

100%

4.

Költségvetési törvény szerint

183381

189845

189845

100%

Pénzeszköz átadások

18359

25858

25858

100%

5.

TB alapoktól

6491

7480

7480

100%

Ellátottakk pénzbeli juttatása

17255

21167

21167

100%

6.

Fejezettől

17265

29466

29466

100%

Általános tartalék

13340

36612

0

0%

7.

Egyéb központi

0

0

7295

Céltartalék következő évekre

2207

0

8.

Önkormányzattól

2128

2128

2128

100%

Finanszírozási kiadás

126212

121422

121093

100%

9.

Államháztartáson kivülről

4885

4885

4885

100%

Céltartaék tárgyévi

10.

Bevétel összesen:

286597

314237

321443

102%

11.

Finanszirozási bevétel

151912

117880

117750

100%

12.

Működési bevételek összesen

438509

432117

439193

102%

Műk.kiadás és tart. Összesen:

451995

472840

429714

91%

II. Felhalmozási célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban

Bevételek

2020.évi

Kiadások

2020.évi

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

%

13.

Költségvetési törvény szerint

226208

396349

396349

100%

Pénzeszköz átadás

8000

2000

2000

100%

14.

Visszatérülések

0

0

0

0%

Felújitás

197632

217632

74355

34%

15.

Saját felhalmozási bevétel

1900

3174

3174

100%

Beruházás

185252

320686

156800

49%

16.

Bevétel összesen

228108

399523

399523

100%

Kiadás összesen

233155

17.

Finanszirozási bevétel

176262

181517

181517

100%

Finanszírozási kiadás

0

198

198

100%

18.

Mindösszesen:

404370

581040

581040

100%

Felhalmozás összesen:

390884

540318

233353

43%

19.

Mük.és felh. Együtt

842879

1013157

1020233

101%

Müködési és felhalm. Együtt

842879

1013157

663067

65%

4. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

4. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

s.sz.

Intézmény/feladat megnevezése

2020. Január 1.

2020. December 31,

teljes munkaidős

rész munkaidős

összesen

teljes munkaidős

rész munkaidős

összesen

A.

B.

C.

D

E.

F.

G.

1.

Óvoda

0

2.

- pedagógus

7

7

7

7

3.

- dajka

3

3

2

2

4.

- egyéb

1

1

1

1

5.

- közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

6.

Intézmény összesen:

11

0

11

10

0

10

7.

Polgármesteri Hivatal

0

8.

- köztisztviselő

10

0

10

11

0

11

9.

- Mt. Munkavállaló

2

0

2

0

0

2

10.

Intézmény összesen:

12

0

12

11

0

11

11.

Szoc. Alapellátás összesen

1

0

1

0

0

0

12.

Egészségügy összesen:

1

1

2

3

0

3

13.

Közalkalmazott

1

0

1

1

0

1

14.

Mt. Munkavállaló

2

0

2

3

0

3

15.

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK

21

0

21

15

0

15

16.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

49

1

50

43

0

43

17.

Határozatlan idejű megbizási jogviszonyban állók

18.

- Polgármesteri Hivatalnál

0

0

19.

- Egészségügyi ágazat

0

0

20.

- Közművelődés

1

1

21.

- Bölcsödei ellátás

0

0

22.

Települési képviselők

7

7

5. melléklet

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban

5. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban

Megnevezés

Sor-szám

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

01

170473

- Devizabetét számlák egyenlege

02

0

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03

520

- Valutapénztárak egyenlege

04

0

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

170993

Bevételek ( + )

06

519267

Kiadások ( - )

07

505276

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

08

183862

- Devizabetét számlák egyenlege

09

0

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10

1122

- Valutapénztárak egyenlege

11

0

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)

12

184984

(12=05+06-07)

6. melléklet

Vagyonkimutatás - 2020

6. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

2911230000

3014881315

103

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

2890201500

2993852815

103

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

2810938511

2747193171

97

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

705429379

675239495

95

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

222000

222000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

384866386

417409348

108

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

1720420746

1654322328

96

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

12833614

10894089

84

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

672298

53878

8

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

223192

172442

77

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

10369778

10685233

103

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1568346

-17464

-1

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

66429375

235765555

354

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

66429375

235765555

354

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

21028500

21028500

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

11028500

11028500

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

11028500

11028500

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

10000000

10000000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

10000000

10000000

100

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

184565284

356018623

192

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

887250

285635

32

III. Forintszámlák

C/III

183678034

355732988

193

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

154683

214683

138

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

24683

84683

343

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

130000

130000

100

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

37586463

4590163

12

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

3133536430

3375704784

107

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

1351943647

1660884521

122

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1087349433

1087349433

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

161751744

161751744

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

38584178

38584178

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-7926554

64258292

-810

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

72184846

308940874

427

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

6766865

7350740

108

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

270261

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

6488604

7294918

112

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

8000

55822

697

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1774825918

1707469523

96

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

3133536430

3375704784

107

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

74558754

97931552

131

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

7620153

9047742

118

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0

0

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

0

-3390659

0

Függő kötelezettségek

L/7

0

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

7. melléklet

Maradványkimutatás (eFt)

7. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez

Maradványkimutatás (eFt)

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

713 672

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

542 420

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

171 252

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

306 561

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

120 649

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

185 912

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

357 165

15

C) Összes maradvány (=A+B)

357 165

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

357 165

8. melléklet

Eredménykimutatás (eFt)

8. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez

Eredménykimutatás (eFt)

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

53 167

0

54 773

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

23 627

0

18 503

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

76 794

0

73 276

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

305 704

0

304 006

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

51 209

0

42 272

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

169 123

0

396 636

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

69 935

0

71 204

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

595 971

0

814 118

13

10 Anyagköltség

8 320

0

7 343

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

53 835

0

56 446

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

3 548

0

4 652

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

65 703

0

68 441

18

14 Bérköltség

119 003

0

114 535

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

28 536

0

23 913

20

16 Bérjárulékok

25 040

0

21 456

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

172 579

0

159 904

22

VI Értékcsökkenési leírás

117 991

0

117 132

23

VII Egyéb ráfordítások

248 390

0

240 145

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

68 103

0

301 771

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

694

0

78

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

694

0

78

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

1

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

1

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

694

0

77

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

68 797

0

301 848

9. melléklet

Mérleg (eFt)

9. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez

Mérleg (eFt)

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 901 860

0

2 835 407

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 388

0

11 893

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

66 429

0

235 766

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 982 678

0

3 083 065

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

11 029

0

11 029

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

11 029

0

11 029

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

10 000

0

10 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

21 029

0

21 029

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 003 707

0

3 104 093

47

C/II/1 Forintpénztár

1 122

0

479

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 122

0

479

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

49 359

0

59 654

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

134 503

0

296 927

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

183 862

0

356 581

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

184 984

0

357 059

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

758

0

512

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2

0

62

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

19

0

19

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

4

0

4

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

733

0

427

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

758

0

512

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

30

0

30

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

30

0

30

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100

0

100

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

130

0

130

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

888

0

642

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

11 185

0

17 515

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

38 753

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

49 937

0

17 515

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-5 850

0

-10 000

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-5 850

0

-10 000

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

31

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

31

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

44 087

0

7 545

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 233 666

0

3 469 340

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 194 425

0

1 194 425

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

161 752

0

161 752

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

39 749

0

39 749

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-20 057

0

48 740

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

68 797

0

301 848

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 444 666

0

1 746 514

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

24

0

24

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

241

0

131

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

30

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

295

0

154

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

6 489

0

7 295

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

6 489

0

7 295

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

6 489

0

7 295

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

8

0

8

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

48

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

8

0

56

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

6 791

0

7 505

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

12 261

0

12 587

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 769 948

0

1 702 734

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 782 209

0

1 715 321

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 233 666

0

3 469 340