Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Kisgyalán Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 83.833.630 Ft-ban, kiadásait 60.952.908 Ft-ban forintban állapítja meg.

 • a) Bevételi főösszegét 83.833.630 Ft
  • aa) Kiadási főösszegét 60.952.908 Ft ezen belül:
  • ab) felhalmozási célú bevételt 25.041.889 Ft
  • ac) felhalmozási célú kiadást 19.987.727 Ft
 • b) működési célú bevétel 67.779.292Ft
 • c) működési célú kiadás 42.004.832Ft ebből:
  • ca) személyi jellegű kiadások 21 370 668 Ft
  • cb) munkaadókat terhelő járulékok 3 300 306 Ft
  • cc) dologi jellegű kiadások 11 893 866 Ft
  • cd) ellátottak pénzbeni juttatásai 2 208 366 Ft
 • d) speciális célú támogatások 1 056 572 Ft.

2. § Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 22.678.575 Ft összegben hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei működési pénzmaradványát 22.678.575 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 0 forintban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.

4. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a felújítás kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.

9. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.

10. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020.évi pénzmaradványa

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti

2020. évi módosított I.

2020. évi teljesítés

BEVÉTELEK

Támogatás

12 291 603

11 834 555

11 834 555

0

1

Költégvetési bevételek

10 291 603

11 834 555

11 834 555

0

1.1

Települési önkormányzatok működésének ált. tám.

4 134 649

4 270 577

4 270 577

1.2

Rászoruló gyermekekszünidei étkeztetése

102 030

207 630

207 630

1.3

Települési önkormányzatok szociális támogatása

0

1.4

Elszámolásból származó bevételek

0

16 416

16 416

1.5

Polgármester illetményének támogatása

0

1.6

Falugondnoki szolgálat támogatása

4 250 000

4 706 358

4 706 358

1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

4 924

4 924

4 924

1.8

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

1 800 000

2 000 000

2 000 000

2

Rendkívüli önkormányzati támogatás,kieg tám.

2 000 000

628 650

628 650

Támogatás értékű bevétel

0

9 704 288

9 704 268

0

3

központi költségvetési szervtől

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

1 083 005

1 083 005

5

TB pénzügyi alapjaiból

6

Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap

8 621 283

8 621 263

7

helyi önkormányzattól

0

0

0

0

7.1

többcélú kistérségi társulástól

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Saját bevételek

5 650 000

6 079 715

12 150 310

0

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek

0

0

0

0

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

8.3

bírságból származó bevétel

9

átengedett központi adók

900 000

900 000

0

0

9.1

gépjárműadó

900 000

900 000

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

4 600 000

2 612 487

9 919 174

0

10.1

építményadó

400 000

400 000

322 200

10.2

telekadó

10.3

kommunális adó

200 000

200 000

212 054

10.4

iparűzési adó

4 000 000

2 012 467

9 384 920

10.5

idegenforgalmi adó

10.6

bírság és pótlék

11

talajterhelési díj

12

egyéb saját bevétel

285 500

1 508 246

1 508 246

0

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

12.2

szolgáltatások ellenértéke

12.3

bérleti és lízingdíj

285 500

1 508 246

1 508 246

12.4

intézményi ellátási díjak

12.5

alkalmazottak térítései

12.6

alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

13

Egyéb saját bevétel

908 982

722 890

14

Hozam és kamatbevételek

150 000

150 000

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

0

0

0

15

vállalkozásoktól

16

háztartásoktól

17

non-profit szervezetektől

18

külföldről

19

EU költsévetésből

Pénzügyi műveletek

26 894 208

26 894 208

26 894 208

Működési célú hitel felvétel

21

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

26 894 208

26 894 208

26 894 208

22

Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

0

0

0

22

központi költségvetési szervtől

23

fejezeti kezelésű előirányzattól

24

TB alapból

25

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

26

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

0

0

26.1

többcélú kistérségi társulástól

26.2

egyéb önkormányzati társulástól

26.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

26.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

23 250 289

23 250 289

0

27

Felhalm.célú önkormányzati bevételek

5 000 003

5 000 003

0

28

Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány

18 041 809

18 250 286

18 250 286

0

Felhalmozási célú egyéb bevételek

18 041 809

0

0

0

29

vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj

30

lakásértékesítés

31

építési telek és ingatlaneladás

32

részvények, értékpapírok értékesítése

33

privatizációs bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

63 163 120

77 763 055

83 833 630

0

2. melléklet

Működési és felhalmozási kiadások

Sor-szám

Megnevezés

2020 évi eredeti

2020 évi módosított I.

2020.évi teljesítés

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Támogatások folyósítása

0

0

0

0

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

0

0

0

0

1.1

személyi juttatás

1.2

munkaadót terhelő járulékok

1.3

dologi jellegű kiadás

1.4

ellátottak pénzbeni juttatása

Támogatásértékű működési kiadás

1 794 806

2 706 470

2 191 875

0

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

1 384 806

1 056 572

0

2.1

Közös Hivatal fenntartására adott támogatás

445 092

445 092

445 092

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

939 714

939 714

611 480

2.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

2.4

háztartásnak

3

non-profit szervezetnek

660 000

910 000

723 639

4

Finanszírozás

411 664

411 664

Önkormányzati működési kiadások

43 326 425

50 014 696

38 773 206

0

5

személyi juttatás

12 590 512

21 370 668

21 370 668

6

munkaadót terhelő járulékok

2 070 340

3 300 306

3 300 306

7

dologi jellegű kiadás

21 448 554

21 220 971

11 893 866

8

ellátottak pénzbeni juttatása

2 317 030

3 182 030

2 208 366

9

folyószámla hitel kamata

10

folyószámla hitel törlesztése

11

működési célú általános tartalék

4 649 989

940 721

12

működési célú céltartalék

13

előző évi támogatás visszafizetése

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

14

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

0

14.1

többcélú kistérségi társulásnak

14.2

egyéb önkormányzati társulásnak

14.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

Önkormányzati felhalmozási kiadások

25 041 889

19 987 727

0

15

Felhalmozási kiadások

18 041 889

25 041 889

19 987 727

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

63 163 120

77 763 055

60 952 808

0

3. melléklet

Fejlesztési kiadások

Fejlesztési feladatok

ALCÍM

Ft

Beruházás összesen

3 046 957

Európai Uniós támogatásból megvalósuló

Nem európai uniós támogatásból megvalósuló

3 046 957

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi tény.

Terv évi előirányzat

További évi számított előirányzat

1.

TOP "Szomszédolás a Kapos Völgyében"

3 046 957

0

3 046 957

2.

Beruh. kiad. össz.:

3 046 957

0

3 046 957

4. melléklet

Felújítás kiadások

Sor-szám

Feladat megnevezése

Össes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

Terv évi előirányzat

1=2+3+4

2

3

4

2020. évi

2020. évi

mód.

teljesítés

mód.

teljesítés

1.

Ingatlan felújítás

21 994 932

19 987 727

21 994 932

19 987 727

21 994 932

19 987 727

21 994 932

19 987 727

5. melléklet

Mérleg

BEVÉTEL

KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Települési Önkormányzatok Működésének Tám.

4 270 577

Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak

1 056 572

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

16 416

Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak

Települési Önkormányzatok szociális támogatása

0

Támogatásértékű bevétel non-profit szervezetnek

723 639

Könyvtári, közművelődési és múzeumi faledatok

2 000 000

Személyi juttatások

21 370 668

Falugondnoki szolgáltatás

4 706 358

Munkaadót terhelő járulékok

3 300 306

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

4 924

Dologi jellegű kiadások

11 893 866

Helyi adók, bírságok, pótlékok

9 919 174

Ellátottak pénzbeni juttatása

2 208 366

Egyéb saját bevétel

3 164 141

Tartalékok: - működési célú általános tartalék

Kiegészítő bevételek

628 650

Finanszírozási kiadás

411 664

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

207 630

Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap

8 621 263

Hozam és kamatbevételek

150 000

- működési célú céltartalék

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

33 689 133

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 965 081

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft

Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól

Felújítási kiadások

19 987 727

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

5 000 003

Beruházás

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 000 003

Felhalmozási célú céltartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

19 987 727

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

38 689 136

A költségvetés egyenlege (hiány):

45 144 494

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

60 952 808

Rendkívüli önkormányzati támogatás:

2 000 000