Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 866.124.024 Ft bevétellel, 476.901.076 Ft kiadással, 389.220.948 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1., 1.2. és az 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

 • a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 • b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) a) ANyírtassi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1. és 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 • a) A Nyírtassi Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1. és 7.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 • b) A Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1. és 8.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 • c) Nyírtass Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1., 9.2. és 9.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

Zárszámadás 2020 mellékletek.docx

1.1. melléklet a4/2021. (V.31) rendelethez

Nyírtass Község Önkormányzata

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
forintban


Sor- számBevételi jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

243 889 627

277 020 077

277 020 077

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 407 576

83 113 930

83 113 930

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 494 700

46 392 000

46 392 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

124 464 084

141 144 821

141 144 821

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 523 267

3 390 577

3 390 577

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


605 924

605 924

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2 372 825

2 372 825

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

59 760 929

94 068 958

94 068 958

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

59 760 929

94 068 958

94 068 958

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

19 150 923

14 981 606

14 981 606

4.1.

Kommunális adó

2 407 050

2 101 518

2 101 518

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.

Iparűzési adó

12 029 521

12 488 665

12 488 665

4.5.

Gépjárműadó

4 556 4664.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

157 8864.7.

Egyéb közhatalmi bevételek


391 423

391 423

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

22 376 800

33 340 939

33 340 939

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


9 022 437

9 022 437

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 630 000

8 805 438

8 805 438

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 300 000

2 045 426

2 045 426

5.4.

Tulajdonosi bevételek

324 0005.5.

Ellátási díjak

8 460 000

8 160 262

8 160 262

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 412 800

3 988 732

3 988 732

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


343

343

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


310 963

310 963

5.10.

Egyéb működési bevételek

250 000

1 007 338

1 007 338

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 435 695

618 799

618 799

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 435 695

618 799

618 799

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

395 514 456

791 446 527

791 446 527

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

59 102 493

63 847 964

63 847 964

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

59 102 493

63 847 964

63 847 964

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


10 827 533

10 827 533

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


10 827 533

10 827 533

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

59 102 493

74 675 497

74 675 497

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

454 616 949

866 122 024

866 122 024

K I A D Á S O K
forintban


Sor- számKiadási jogcím

2018. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

354 024 212

422 537 335

401 668 272

1.1.

Személyi juttatások

210 767 563

227 787 592

227 787 592

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 624 746

35 268 287

35 268 287

1.3.

Dologi kiadások

87 879 288

129 765 938

109 182 083

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 930 000

11 965 972

11 848 545

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 822 615

17 749 546

17 581 765

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

243 615

807 745

687 745

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

- Kamattámogatások
1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

16 588 000

16 941 801

16 834 020

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

86 837 152

429 829 104

65 477 219

2.1.

Beruházások

12 397 655

329 630 558

33 153 727

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

74 439 497

100 198 546

32 323 492

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

- Lakástámogatás
2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 000 000

4 000 000


3.1.

Általános tartalék

2 000 000

2 000 000


3.2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

444 861 364

856 366 439

467 145 491

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

9 755 585

9 755 585

9 755 585

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 755 585

9 755 585

9 755 585

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

9 755 585

9 755 585

9 755 585

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

454 616 949

866 122 024

476 901 076


B E V É T E L E K

 1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- szám


Bevételi jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

243 889 627

277 020 077

277 020 077

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

75 407 576

83 113 930

83 113 930

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 494 700

46 392 000

46 392 000

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

124 464 084

141 144 821

141 144 821

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 523 267

3 390 577

3 390 577

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok


605 924

605 924

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


2 372 825

2 372 825

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 077 321

32 681 927

32 681 927

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 077 321

32 681 927

32 681 927

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

19 150 923

14 981 606

14 981 606

4.1.

Kommunális adó

2 407 050

2 101 518

2 101 518

4.2.

Magánszemélyek jövedelemadói
4.3.

Iparűzési adó

12 029 521

12 488 665

12 488 665

4.5.

Gépjárműadó

4 556 4664.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

157 8864.7.

Egyéb közhatalmi bevételek


391 423

391 423

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

22 376 800

29 318 502

29 318 502

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5 000 000

5 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 630 000

8 805 438

8 805 438

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 300 000

2 045 426

2 045 426

5.4.

Tulajdonosi bevételek

324 0005.5.

Ellátási díjak

8 460 000

8 160 262

8 160 262

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 412 800

3 988 732

3 988 732

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek


343

343

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


310 963

310 963

5.10.

Egyéb működési bevételek

250 000

1 007 338

1 007 338

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 435 695

618 799

618 799

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 435 695

618 799

618 799

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

295 930 366

354 620 911

354 620 911

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 313 992

12 059 463

12 059 463

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 313 992

12 059 463

12 059 463

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


10 827 533

10 827 533

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


10 827 533

10 827 533

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

7 313 992

22 886 996

22 886 996

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

303 244 358

377 507 907

377 507 907


K I A D Á S O K

 1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- számKiadási jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

271 915 264

330 385 533

318 482 450

1.1.

Személyi juttatások

165 238 513

179 862 686

179 862 686

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 026 703

30 520 310

30 520 310

1.3.

Dologi kiadások

72 720 048

108 036 565

96 250 909

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 930 000

11 965 972

11 848 545

1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

- Kamattámogatások
1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 050 000

5 207 200

5 207 200

2.1.

Beruházások

1 250 000

4 355 700

4 355 700

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

800 000

851 500

851 500

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

- Lakástámogatás
2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 000 000

4 000 000


3.1.

Általános tartalék

2 000 000

2 000 000


3.2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

277 965 264

339 592 733

323 689 650

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

9 755 585

9 755 585

9 755 585

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 755 585

9 755 585

9 755 585

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

9 755 585

9 755 585

9 755 585

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

287 720 849

349 348 318

333 445 235


B E V É T E L E K

 1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- szám


Bevételi jogcím

2020. évi


Eredetielőirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 683 608

61 387 031

61 387 031

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 683 608

61 387 031

61 387 031

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 800 482

367 716 148

367 716 148

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)


4 022 437

4 022 437

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


4 022 437

4 022 437

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 100 000

3 700 000

3 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

99 584 090

436 825 616

436 825 616

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

51 788 501

51 788 501

51 788 501

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

51 788 501

51 788 501

51 788 501

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

51 788 501

51 788 501

51 788 501

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

151 372 591

488 614 117

488 614 117


K I A D Á S O K

 1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- számKiadási jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 108 948

92 151 802

83 185 822

1.1.

Személyi juttatások

45 529 050

47 924 906

47 924 906

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 598 043

4 747 977

4 747 977

1.3.

Dologi kiadások

15 159 240

21 729 373

12 931 174

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 822 615

17 749 546

17 581 765

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

243 615

807 745

687 745

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

- Kamattámogatások
1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

16 588 000

16 941 801

16 834 020

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

84 787 152

424 621 904

60 270 019

2.1.

Beruházások

11 147 655

325 274 858

28 798 027

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

73 639 497

99 347 046

31 471 992

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

- Lakástámogatás
2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

166 896 100

516 773 706

143 455 841

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

166 896 100

516 773 706

143 455 841


B E V É T E L E K

 1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- szám


Bevételi jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

 1. sz.táblázat Ezer forintban


Sor- számKiadási jogcím

2020. évi


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.

Személyi juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

- Kamattámogatások
1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-nbelülre
2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

- Lakástámogatás
2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
2.1. melléklet a 4 /2021. (V.31..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !


Sor- szám

Bevételek

Kiadások


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

243 889 627

277 020 077

277 020 077

Személyi juttatások

210 767 563

227 787 592

227 787 592

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

59 760 929

94 068 958

94 068 958

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 624 746

35 268 287

35 268 287

3.

2.-ból EU-s támogatás
Dologi kiadások

87 879 288

129 765 938

109 182 083

4.

Közhatalmi bevételek

19 150 923

14 981 606

14 981 606

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 930 000

11 965 972

11 848 545

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 435 695

618 799

618 799

Egyéb működési célú kiadások

16 822 615

17 749 546

17 581 765

6.

5.-ből EU-s támogatás
Tartalékok

4 000 000

4 000 000


7.

Egyéb működési bevételek

22 376 800

33 340 939

33 340 939

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

347 613 974

420 030 379

420 030 379

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

358 024 212

426 537 335

401 668 272

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

20 165 823

16 262 541

10 827 533

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

20 165 823

5 435 008


Likviditási célú hitelek törlesztése
16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.

Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek


10 827 533

10 827 533

Kölcsön törlesztése
19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Betét elhelyezése
21.

Értékpapírok bevételei
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

9 755 585

9 755 585

9 755 585

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

20 165 823

16 262 541

10 827 533

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

9 755 585

9 755 585

9 755 585

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

367 779 797

436 292 920

430 857 912

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

367 779 797

436 292 920

411 423 857

24.

Költségvetési hiány:

10 410 238

6 506 956

-

Költségvetési többlet:

-

-

18 362 107

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

19 434 055

2.2. melléklet a 4 /2021. (V.31..) önkormányzati rendelethez

forintban !


Sor- szám

Bevételek

Kiadások


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés


Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

44 800 482

367 716 148

367 716 148

Beruházások

12 397 655

329 630 558

33 153 727

2.

1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.

Felhalmozási bevételek

3 100 000

3 700 000

3 700 000

Felújítások

74 439 497

100 198 546

32 323 492

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások
6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.

Ingatlan értékesítés
8.

Közhatalmi bevételek felhalmozásra fordított része
9.

10.

11.

Tartalékok
12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

47 900 482

371 416 148

371 416 148

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

86 837 152

429 829 104

65 477 219

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

38 936 670

58 412 956

63 847 964

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

38 936 670

58 412 956

63 847 964

Hitelek törlesztése
15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.

Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.

Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése
20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai
21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.

Értékpapírok kibocsátása
24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

38 936 670

58 412 956

63 847 964

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

86 837 152

429 829 104

435 264 112

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

86 837 152

429 829 104

65 477 219

27.

Költségvetési hiány:

38 936 670

58 412 956

-

Költségvetési többlet:

-

-

305 938 929

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-


Beruházási(felhalmozási)kiadásokelőirányzataberuházásonkéntforintban !

3. melléklet a 4/2021. (V.31.) rendelethezBeruházás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési és befejezési éve


Felhasználás 2019.

XII.31-ig

2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés


Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Polgármesteri Hivatal szoftver, informatikai eszköz

167 105

2020

0

167 105

167 105

167 105

Szociális Intézmény konyhai ezsközök, informatikai eszközök, szoftver, hűtőszekény

2 115 735

2020

0

2 115 735

2 115 735

2 115 735

Óvoda eszközbeszerzés, számítógép, szoftver, fektetőágyak,

tárgyi eszközök

572 860

2020

0

572 860

572 860

572 860


Ingatlan vásárlás (27 hrsz., 96 hrsz.)


1 000 000


2020


0


1 000 000


1 000 000


1 000 000

Közfoglalkoztatásimintaprogramkeretébenszántóvásárlás (0161/127hrsz.)


3 000 000


2020


0


3 000 000


3 000 000


3 000 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközbeszerzései/Kossuth úti park


6 947 665


2020


0


6 947 665


3 163 359


3 163 359


Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés eszközbeszerzései


1 200 000


2020


0


1 200 000


1 018 567


1 018 567


Vidékfejlesztéis Program - Játszótér


5 176 735


2020-2021


0


5 176 735


2 588 370


2 588 370

Betlehem tervezés, készítés

1 500 000

2020

0

1 500 000

1 000 000

1 000 000

Önkormányzat eszközbeszerzései

2 961 646

2020

0

2 961 646

938 231

938 231

Óvoda bölcsődével történő fejlesztése

297 688 822

2020-2021

0

297 688 822

17 589 500

17 589 500

Ingatlan értékesítés ellenértéke

3 100 000

2020

0

3 100 000

0

0

Magyar Falu Program - Orvosi eszköz beszerzés

2 999 990

2020

0

2 999 990

0

0

Tetemhűtő

1 200 000

2020

0

1 200 000

0

0

ÖSSZESEN:

329 630 558


329 630 558

33 153 727

33 153 727

4.melléklet a 4/2021.(V.31.)önkormányzatirendelethez


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


forintban !


Felújítás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési és befejezési éve


Felhasználás 2019.

XII.31-ig


2020. évi módosított előirányzat


2020. évi teljesítés


Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Polgármesteri hivatal - nyomtató felújítás

151 500

2020

0

151 500

151 500

151 500

Polgármesteri hivatal fémkorlát

150 000

2020

0

150 000

150 000

150 000

Magyar Falu Program - Óvodafejlesztés

28 879 321

2020

0

28 879 321

28 879 321

28 879 321

Közpark Kossuth út lombhullató fák

308 000

2020

0

308 000

308 000

308 000

EFOP-1.5.3. projekt keretein belül közösségi ház járda

(akadálymentesítés)

279 500

2020

0

279 500

279 500

279 500

Kft. Raktárépület

420 371

2020

0

420 371

420 371

420 371

TOP-3.2.1-16 projekt

27 053 300

2020-2021

0

27 053 300

1 765 300

1 765 300

Önkormányzat - fénymásoló felújítás

369 500

2020