Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Büssü Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 188.802.908 Ft-ban, kiadásait 118.556.916 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.

 • a) Bevételi főösszegét 188.802.908 Ft-ban,
 • b) Kiadási főösszegét 118.556.916 Ft-ban ezen belül:
  • ba) célú bevételt 55 514 018 Ft-ban,
  • bb) felhalmozási célú kiadást 43.875.929 Ft-ban,
 • c) működési célú bevétel 133..288.890 Ft-ban,
 • d) működési célú kiadás 74.680.987 Ft-ban,
 • e) személyi jellegű kiadások 35.195.662 Ft-ban,
 • f) munkaadókat terhelő járulékok 5.664.865 Ft-ban,
 • g) dologi jellegű kiadások 21.827.392 Ft-ban,
 • h) ellátottak pénzbeni juttatásai 2.4339.75 Ft-ban,
 • i) speciális célú támogatások 1.072.679 Ft-ban.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei pénzmaradványát 67.297.518 forintban hagyja jóvá

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei működési pénzmaradványát 67.297.518 Ft-ban felhalmozási pénzmaradványát 0 Ft-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.

4. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. számú melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásai címet a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a Tarkabarka Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.

9. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.

10. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti

2020. évi módosított I.

2020. évi teljesítés

BEVÉTELEK

Támogatás

80 298 315

76 047 368

76 047 368

0

1

Költégvetési bevételek

76 298 315

75 658 601

75 658 601

0

1.1

Települési önkormányzatok működésének ált. tám.

17 109 165

20 364 679

20 364 679

1.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása

786 600

10 005 480

10 005 480

1.3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekj. fa. támogatása

9 398 980

9 947 842

9 947 842

1.4

Falugondnoki szolgálat támogatása

4 250 000

4 250 000

4 250 000

1.5

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

1.7

Polgármesteri illetmény támogatása

1 908 900

1.8

Kiegészítő támogatás

5 842 515

2 378 600

2 378 600

1.9

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám.

30 202 155

26 712 000

26 712 000

2

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.

4 000 000

388 767

388 767

Támogatás értékű bevétel

300 000

6 592 042

6 592 042

0

3

központi költségvetési szervtől

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

1 228 000

1 228 000

5

TB pénzügyi alapjaiból

6

Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap

5 325 557

5 325 557

7

helyi önkormányzattól

300 000

38 485

38 485

0

7.1

többcélú kistérségi társulástól

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

300 000

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

38 485

38 485

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Saját bevételek

5 329 740

7 562 327

5 897 802

0

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek

0

0

0

0

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

8.3

bírságból származó bevétel

9

átengedett központi adók

400 000

400 000

0

0

9.1

gépjárműadó

400 000

400 000

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

2 550 000

2 550 000

3 131 830

0

10.1

építményadó

300 000

300 000

753 650

10.2

telekadó

0

10.3

kommunális adó

250 000

250 000

268 457

10.4

iparűzési adó

2 000 000

2 000 000

2 029 154

10.5

idegenforgalmi adó

10.6

bírság és pótlék

80 569

11

talajterhelési díj

12

egyéb saját bevétel

2 379 740

2 679 740

0

0

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

12.2

szolgáltatások ellenértéke

12.3

bérleti és lízingdíj

2 379 740

2 679 740

12.4

intézményi ellátási díjak

12.5

alkalmazottak térítései

12.6

alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

13

Egyéb saját bevétel

0

1 932 587

2 765 972

14

Hozam és kamatbevételek

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

4 937 125

5 012 160

0

15

vállalkozásoktól

16

háztartásoktól

4 937 125

5 012 160

17

non-profit szervezetektől

18

külföldről

19

EU költsévetésből

Pénzügyi műveletek

34 077 980

39 739 518

39 739 518

20

Államháztartáson belűli megelőlegezés

3 062 294

3 062 294

21

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

32 650 139

32 650 139

32 650 139

22

Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 427 841

4 027 085

4 027 085

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

15 801 942

0

0

0

23

központi költségvetési szervtől

24

fejezeti kezelésű előirányzattól

15 801 942

25

TB alapból

26

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

27

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

0

0

27.1

többcélú kistérségi társulástól

27.2

egyéb önkormányzati társulástól

0

27.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

27.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

31 243 268

55 514 018

55 514 018

0

28

Felhalm.célú önkormányzati bevételek

22 710 911

22 710 911

0

29

Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány

31 243 268

32 803 107

32 803 107

0

Felhalmozási célú egyéb bevételek

0

0

0

0

30

vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj

31

lakásértékesítés

32

építési telek és ingatlaneladás

33

részvények, értékpapírok értékesítése

34

privatizációs bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

167 051 245

190 392 398

188 802 908

0

2. melléklet

Kiadások

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti

2020. évi módosított I.

2020.évi teljesítés

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Támogatások folyósítása

32 154 489

34 791 533

32 253 215

0

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

32 154 489

34 791 533

32 253 215

0

1.1

személyi juttatás

21 152 076

20 753 533

20 697 733

1.2

munkaadót terhelő járulékok

3 649 113

3 635 258

3 635 258

1.3

dologi jellegű kiadás

7 353 300

10 402 742

7 920 224

1.4

ellátottak pénzbeni juttatása

Támogatásértékű működési kiadás

11 283 944

14 753 532

9 456 257

0

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

1 704 554

14 753 532

1 072 679

0

2.1

egyéb önkorm. támogatás

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

1 704 554

1 704 554

1 072 679

2.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

2.4

háztartásnak

3

non-profit szervezetnek

9 579 390

9 997 125

5 331 725

4

Államháztartáson belűli megelőlegezések

3 051 853

3 051 853

Önkormányzati működési kiadások

81 369 544

89 887 494

32 971 515

0

5

személyi juttatás

9 409 112

15 934 891

14 497 929

6

munkaadót terhelő járulékok

1 464 435

2 029 607

2 029 607

7

dologi jellegű kiadás

52 310 417

36 895 477

13 907 168

8

ellátottak pénzbeni juttatása

10 185 580

11 478 580

2 433 975

9

Államháztartáson belűli megelőlegezések

10

folyószámla hitel törlesztése

11

működési célú általános tartalék

8 000 000

23 548 939

12

működési célú céltartalék

13

előző évi támogatás visszafizetése

102 836

102 836

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

14

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

0

0

14.1

többcélú kistérségi társulásnak

14.2

egyéb önkormányzati társulásnak

14.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

Önkormányzati felhalmozási kiadások

42 243 268

50 857 003

43 875 929

0

15

Fejlesztési kiadások

13 781 607

12 481 607

5 818 033

16

Felújítás

28 461 661

38 375 396

38 057 896

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

167 051 245

190 392 398

118 556 916

0

3. melléklet

Fejlesztési kiadások

Fejlesztési feladatok

ALCÍM

Ft

Beruházás összesen

Európai Uniós támogatásból megvalósuló

Nem európai uniós támogatásból megvalósuló

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi tény.

évi előirányzat

További évi számított előirányzat

1.

TOP pályázat

2 781 607

2.

Magyar Falu Program/Óvoda/

28 461 661

38 057 896

3.

Sárrázó építés

5 000 000

3.

Felújítás

8 613 735

5.

Tájház nyílászáró csere

6 000 000

5 818 033

Beruh. kiad. össz.:

50 857 003

43 875 929

4. melléklet

Mérleg

BEVÉTEL

KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Települési Önkormányzatok Működésének Tám.

7 589 775

Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ.

9 456 257

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

9 398 980

Támogatás értékű műk. kiadás felügy. alá tar.költs.

32 253 215

Könyvtári, közművelődési és múzeumi faledatok

1 800 000

Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szerv.

Falugondnoki szolgálat támogatása

4 250 000

Személyi juttatások

14 497 929

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad. Tám.

30 202 155

Munkaadót terhelő járulékok

2 029 607

Egyéb önkormányzati feladat

5 000 000

Dologi jellegű kiadások

14 010 004

Kiegészítő támogatás

5 842 515

Ellátottak pénzbeni juttatása

2 433 975

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

786 600

Tartalékok: - működési célú általános tartalék

Helyi adók, bírságok, pótlékok

2 950 000

Államháztartáson belűli megelőlegezések

Egyéb saját bevétel

2 679 740

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

74 680 987

Hozam és kamatbevételek

Polgármesteri illetmény támogatása

1 908 900

Átvett pénzeszközök Nemz.Közf.Alap

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

72 408 665

Felújítási kiadások

5 818 033

Beruházás

38 057 896

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ezer Ft

Felhalmozási célú céltartalék

0

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

15 801 942

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

43 875 929

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

15 801 942

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

118 556 916

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

88 210 607

A költségvetés egyenlege (hiány):

-30 346 309

5. melléklet

Tarkabarka Óvoda költségvetése

BEVÉTEL

KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Önkormányzati támogatás

30 764 448

Személyi juttatások

20 697 733

Munkaadót terhelő járulékok

3 635 258

Dologi jellegű kiadások

7 920 224

Önkormányzati támogatás

0

Előző évi pénzmaradvány

4 027 085

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

34 791 533

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32 253 215

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ft

Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől

0

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

0

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

0

Felhalmozási célú céltartalék

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

34 791 533

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

32 253 215