Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31 - 2021. 05. 30

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Kormány a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, majd 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörében eljárva a város polgármestere a kormányrendelet által alkalmazni rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 84) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk 81) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

 • a) 1 729 461 603 Ft költségvetési bevétellel
 • b) 2 114 536 011 Ft költségvetési kiadással
 • c) 385 074 408 Ft költségvetési egyenleggel
 • d) 42 561 150 Ft -ebből működési (hiány)
 • e) 342 513 258 Ft felhalmozási (hiány)
 • f) 414 201 380 Ft finanszírozási bevétellel
 • g) 29 126 972 Ft finanszírozási kiadással
 • h) 385 074 408 Ft finanszírozási egyenleggel
 • i) a bevételek és kiadások főösszegét 2.143 662 983 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.melléklete (1.1.) alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.melléklet (1.2.-1.4.) szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet (2.1.- 2.2.) részletezi.”

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 • a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
 • b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
 • c) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
 • d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
 • e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
 • f) A testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
 • g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.7. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 7.000.000 Ft általános, 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.”

4. § A képviselő-testület két ülése közötti időszakban a Magyar Államkincstár által kimutatott kötelező számok egyezősége érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok módosítására, azzal, hogy a munkaterv szerinti soros ülésén azt köteles a képviselő-testület elé terjeszteni.

5. § Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet tájékoztató tábláka helyébe a 7. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

M1.pdf

2. melléklet

2. melléklet

M2.pdf

3. melléklet

6. melléklet

M3.pdf

4. melléklet

7. melléklet

M4.pdf

5. melléklet

8. melléklet

M5.pdf

6. melléklet

9. melléklet

M6.pdf

7. melléklet

tájékoztató táblák

M7.pdf