Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2021.05.29.

A Kormány 478/2020.(XI.3) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, majd a 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekébe Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a város önkormányzatának polgármestere a kormányrendelet által alkalmazni rendelt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja:

A

B

1723655563 Ft

1

költségvetési bevétellel

1779410874 Ft

2

költségvetési kiadással

55755311 Ft

3

költségvetési maradvánnyal

459239524 Ft

4

finanszírozási bevétellel

29126972 Ft

5

finanszírozási kiadással

430112552 Ft

6

finanszírozási maradvánnyal

2182895087 Ft

7

összes teljesített bevétellel

1808537846 Ft

8

összes teljesített kiadással

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a testület az 1. mellékletben (1.1) foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben (1.2.-1.4.) szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellékletben (2.1. - 2.2. mellékletek) tartalmazza.

2. § (1) A testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben (6.1.-6.7.) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a zárszámadás pénzügyi mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A több éves kihatással járó kötelezettségek alakulását a 10. melléklet mutatja be.

(8) A hitel és kölcsön alakulását 11. melléklet tartalmazza.

(9) A testület az adósságállomány alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A közvetett támogatások alakulását a 13. melléklet mutatja be.

(11) A céljellegű támogatások nyújtását a 14. melléklet ismerteti.

(12) Az önkormányzati vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben fennálló részesedések alakulását a 16. melléklet mutatja be.

(14) A testület a pénzeszközök változását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § A rendelet rendelkezéseit 2020. december 31. napjával kell alkalmazni.

6. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelete

1. melléklet

Zárszámadás pénzügyi mérlege összevont, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

3. melléklet

Beruházási kiadások

4. melléklet

Felújítási kiadások

5. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

6. melléklet

A 2020. évi zárszámadás bevételi és kiadási oldala intézmények és feladatok szerinti bontásban

7. melléklet

Maradvány alakulása

8. melléklet

Általános működési és ágazati feladatok támogatása jogcímenként

9. melléklet

2020 évi zárszámadás pénzügyi mérlege

10. melléklet

Több éves kihatással járó döntések

11. melléklet

Hitel és kölcsön alakulása

12. melléklet

Adósságállomány alakulás

13. melléklet

Közvetett támogatások

14. melléklet

Céljellegű támogatások

15. melléklet

Vagyonkimutatás

16. melléklet

Gazdálkodó szervezetekben fennálló részesedés

17. melléklet

Pénzeszközök változása