Szegi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 12. 13 15:30

Szegi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete1

az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.31.

Szegi Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (II.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:

1. § (1) A 2018. évi L. törvény 2. és 4. melléklete szerint 2020.december 31-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

költségvetési bevételét

21.699.221 Ft-tal

költségvetési kiadását

21.699.221 Ft-tal

módosítja (csökkenti)és az önkormányzat 2020. évi

módosított költségvetési bevételét

258.393.721 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

371.314.433 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
- ebből működési
felhalmozási

-112.920.712 Ft-ban
-9.394.450 Ft
-103.517.849 Ft

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3)
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a
2.1. és a 2.2. melléklet
részletezi

2. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetést módosító rendelet mellékletei
1

A 7/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet 20.§-a hatályon kívül helyezte