Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Gölle Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Gölle Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) számú rendeletének módosításáról

Gölle Községi Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §- ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2020. (II. 18.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 276.907.636 Ft-ban,
  • aa) működési költségvetési bevételét 216.374.497 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 60.533.139 Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 276.907.636 Ft-ban,
  • ba) működési költségvetési kiadását 216.374.497 Ft-ban,
  • bb) személyi jellegű kiadások 88.928.505 Ft-ban,
  • bc) munkaadókat terhelő járulékok 14.728.872 Ft-ban,
  • bd) dologi jellegű kiadások 91.679.036 Ft-ban,
  • be) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.782.681Ft-ban,
  • bf) speciális célú támogatások 0 Ft-ban,
  • bg) támogatási kölcsön nyújtása 0 Ft-ban,
  • bh) felhalmozási költségvetési kiadását 37.970.025 Ft-ban,
 • c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
  • ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
  • cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
 • d) előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 40.360.793 Ft-ban,
  • da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát
  • db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát Ft-ban,
 • e) működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám állapítja meg.

2. § Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásairól szóló 7. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5. § Az önkormányzat összevont mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

6. § A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét tartalmazó 15.számú melléklet helyébe jelen rendelet 5.számú melléklete lép

7. § A Göllei Napközi Otthonos Óvoda mérlegét tartalmazó 15. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

8. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti

2020. évi módosított I.

2020. évi módosított II.

BEVÉTELEK

Támogatás

102 395 200

106 485 814

0

1

Költségvetési bevételek

94 534 355

103 787 514

0

1.1

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.támog.

12 377 367

14 142 489

1.2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

39 022 000

42 856 612

1.3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.

8 214 000

8 708 353

1.4

Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása

14 203 050

15 260 600

1.5

Óvodaműködtetési támogatás

2 269 420

2 269 420

1.6

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1 336 788

1 336 788

1.7

Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.bértámogatása

3 872 000

7 124 412

1.8

Elszámolásból származó bevételek

778 430

1.9

Tanyagondnoki szolgálat működtetése

4 250 000

4 250 000

1.10

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

267 750

267 750

1.11

Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok tám.

1 800 000

2 172 380

2

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

897 180

897 180

3

Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás

7 860 845

2 698 300

4

Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

Támogatásértékű bevétel

12 375 449

40 946 050

0

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

9 637 619

5

TB pénzügyi alapjaiból

9 471 600

11 758 200

6

elkülönített állami pénzalaptól

8 788 058

7

helyi önkormányzattól

2 903 849

1 290 573

0

7.1

többcélú kistérségi társulástól

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

9 471 600

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Saját bevételek

32 724 920

41 270 063

0

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségv. szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bev.

0

0

0

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

8.3

bírságból származó bevétel

9

átengedett központi adók

1 600 000

1 600 000

0

9.1

gépjárműadó

1 600 000

1 600 000

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

11 800 000

11 800 000

0

10.1

építményadó

800 000

800 000

10.2

kommunális adó

3 000 000

3 000 000

10.3

iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

10.4

idegenforgalmi adó

10.5

bírság és pótlék

11

talajterhelési díj

12

egyéb saját bevétel

19 324 920

27 870 063

0

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

12.2

szolgáltatások ellenértéke

12.3

bérleti és lízingdíj

4 440 000

6 981 464

12.4

intézményi ellátási díjak

10 800 000

16 803 679

12.5

egyéb értékesítés

4 084 920

4 084 920

13

ÁFA bevételek, visszatérülések

14

Hozam és kamatbevételek

0

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

24 600

24 600

0

15

vállalkozásoktól

24 600

24 600

16

háztartásoktól

17

non-profit szervezetektől

18

külföldről

19

EU költsévetésből

Pénzügyi műveletek

31 072 892

27 647 970

0

20

ÁHT megelőlegezés

4 034 342

21

Pénzforgalom nélküli bevételek

31 072 892

23 613 628

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

0

0

22

központi költségvetési szervtől

23

fejezeti kezelésű előirányzattól

24

TB alapból

25

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

26

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

0

0

26.1

többcélú kistérségi társulástól

26.2

egyéb önkormányzati társulástól

26.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

26.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 746 165

60 533 139

0

27

Fejezeti kezelési előirányzatok Európai Uniós programokra

0

0

28

Fejezeti pénzeszközátvétel fejlesztésre

3 999 000

43 785 974

29

Felhalmozási célú pénzmaradvány

16 747 165

16 747 165

Felhalmozási célú egyéb bevételek

0

0

0

30

vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj

31

lakásértékesítés

32

építési telek és ingatlaneladás

33

részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése

34

privatizációs bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

199 339 226

276 907 636

0

2. melléklet

Az önkormányzat egyesített kiadásai

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti ei.

2020. évi módosított I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Támogatások folyósítása

84 749 699

99 336 264

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

84 749 699

99 336 264

1.1

személyi juttatás

50 429 454

53 864 575

1.2

munkaadót terhelő járulékok

8 959 322

9 017 913

1.3

dologi jellegű kiadás

25 360 923

35 916 006

1.4

Fejlesztési kiadások

0

537 770

Támogatásértékű működési kiadás

7 131 867

11 005 673

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

7 131 867

11 005 673

2.1

vállalkozásnak

4 650 000

8 523 806

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

1 881 867

1 881 867

2.3

non-profit szervezetnek

600 000

600 000

Önkormányzati működési kiadások

84 615 287

128 595 674

3

személyi juttatás

24 600 320

35 063 930

4

munkaadót terhelő járulékok

5 102 490

5 710 959

5

dologi jellegű kiadás

42 976 530

55 763 030

6

ellátottak pénzbeni juttatása

11 935 947

12 338 447

7

Működési célú támogatás non-profit szervezetnek

8

Megelőlegezés

3 502 081

9

működési célú általános tartalékok

15 403 919

10

működési célú céltartalék

0

11

előző évi támogatás visszafizetése

813 308

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

12

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

12.1

többcélú kistérségi társulásnak

12.2

egyéb önkormányzati társulásnak

12.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

13

Egyéb vállalkozásnak

Önkormányzati felhalmozási kiadások

22 842 373

37 970 025

14

Beruházás

14 271 077

15

16

17

TOP pályázat

1 747 165

18

Gölle Ady-Dózsa út felújítás

21 095 208

23 698 948

19

20

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

199 339 226

276 907 636

3. melléklet

Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásai

Fejlesztési feladatok

ALCÍM

Ft

Beruházás összesen

22 842 373

Európai Uniós támogatásból megvalósuló

Nem európai uniós támogatásból megvalósuló

37 970 025

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi tény.

Terv évi előirányzat

További évi számított előirányzat

1

Gölle,Ady-Dózsa út felújítás

21 095 208

36 222 860

2

TOP Szomszédolás a Kapos Völgyében

1 747 165

1 747 165

3

Beruh. kiad. össz.:

22 842 373

37 970 025

4. melléklet

Az önkormányzat összevont mérlege

BEVÉTEL

KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Helyi Önkormányzatok működésének ált.támogatása

12 377 367

Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak

1 881 867

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

42 856 612

Támogatás értékű műk. kiadás vállalkozásnak

8 523 806

Átvett pénzeszközök ÁHT

8 708 353

Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek

600 000

Támogatásértékű bevétel TB alaptól

11 758 200

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

99 336 264

Tanyagondnoki támogatás

4 250 000

Átvett pénzeszközök helyi önkormányzattól

2 903 849

Megelőlegezés Áht

3 502 081

Települési önkormányzatok köznevelési felad.tám.

21 681 258

Személyi juttatások

35 063 930

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

8 788 000

Munkaadót terhelő járulékok

5 710 959

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás

267 750

Dologi jellegű kiadások

56 576 338

Könyvtári, közművelődési feladatok

2 172 380

Ellátottak pénzbeni juttatása

12 338 447

Egyéb átengedett központi adók

1 600 000

Tartalékok: - működési célú általános tartalék

Helyi adók, bírságok, pótlékok

11 800 000

- működési célú céltartalék

15 403 919

Egyéb saját bevétel

53 079 782

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

238 937 611

Kiegészítő támogatás

3 476 730

Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

897 180

Átvett pénzeszközök ÁHT.kívűl

24 600

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

187 666 861

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadások

37 970 025

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ezer Ft

Felújítási kiadások

Európai Uniós pályázati támogatás

Felhalmozási célú céltartalék

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

43 785 974

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

37 970 025

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

43 785 974

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

276 907 636

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

231 452 835

A költségvetés egyenlege (hiány):

40 360 793

5. melléklet

A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal mérlege

BEVÉTEL

KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Hatósági engedélyezési feladat bevétele

Személyi juttatások

35 560 844

Kamat bevétel

Munkaadót terhelő járulékok

5 748 948

Egyéb bevétel

0

Dologi jellegű kiadások

9 739 836

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

45 830 372

Önkormányzatok támogatása

1 145 239

Előző évi pénzmaradvány

4 611 787

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

51 587 398

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

51 049 628

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ft

Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől

Felhalmozási kiadások

537 770

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

Felhalmozási célú céltartalék

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

537 770

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

51 587 398

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

51 587 398

6. melléklet

A Göllei Napközi Otthonos Óvoda mérlege

BEVÉTEL

KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Saját Bevétel /intézm.ell.díj./

16 803 679

Személyi juttatások

18 303 731

Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása

14 203 050

Munkaadót terhelő járulékok

3 268 965

Óvoda működtetési támogatás

2 269 420

Dologi jellegű kiadások

26 176 170

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1 336 788

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bértám.

3 872 000

Előző évi pénzmaradvány

7 760 011

Önkormányzati támogatás

1 503 918

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

47 748 866

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

47 748 866

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ft

Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

0

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

Felhalmozási célú céltartalék

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

47 748 866

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

47 748 866