Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hajós Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Hajós Város Önkormányzata Képviselő -testülete hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja

1. § (1) Hajós Város Képviselő-testülete az 2020. évi költségvetés végrehajtását az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 573.555.435,- Ft bevétellel és a 2.mellékletben foglaltaknak megfelelően 523.689.503,- Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 3. melléklet szerint,

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § Címrend szerint:

(1) A Hajós Város Önkormányzata bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 1 és 2 sz. mellékletek alapján fogadja el.

(2) A Hajós Város Polgármesteri Hivatalának bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 1. és 2. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) Hajós Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseit az 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Hajós Város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Hajós Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedéseit a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Hajós Város Önkormányzata 2020. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Hajós Város Önkormányzata és költségvetési szervei maradvány kimutatását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Hajós Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi teljesítési adatait kormányzati funkciónkénti bontásban a 5/a,5/b,5/c,.5/d.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31- i állapot szerinti vagyonát a 11.sz.melléklet szerint 2.697.810.567,- Ft-ban állapítja meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi B E V É T E L E K

MINDÖSSZESEN

Sorszám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Önkormányzat teljesítés

eredeti ei. Hivatal

módosított ei. Hivatal

Hivatal teljesítés

EREDETI EI.

MÓDOSÍTOTT EI.

TELJESÍTÉS

Teljesítés %

1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

173 598 782

193 751 543

193 751 543

-

31 396

31 396

173 598 782

193 782 939

193 782 939

100,00%

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

138 147 842

141 643 048

141 643 048

138 147 842

141 643 048

141 643 048

100,00%

1.2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

35 450 940

52 108 495

52 108 495

31 396

31 396

35 450 940

52 139 891

52 139 891

100,00%

1.2.1

Központi költségvetési szervek

-

-

-

1.2.2

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

7 809 627

-

-

7 809 627

1.2.3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

31 396

-

-

31 396

1.2.4

Társasalombiztosítás pénzügyi alapjai

22 956 300

-

-

22 956 300

1.2.5

Elkülönített állami pénzalapok

21 267 568

-

-

21 267 568

1.2.6

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

75 000

-

-

75 000

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

32 173 018

32 173 018

-

32 173 018

32 173 018

100,00%

2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

2 000 000

2.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 173 018

30 173 018

-

30 173 018

30 173 018

100,00%

2.2.1

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

29 524 009

-

-

29 524 009

2.2.2

elkülönített állami pénzalapok

649 009

-

-

649 009

3

Közhatalmi bevételek

98 560 000

98 560 000

80 214 208

98 560 000

98 560 000

80 214 208

81,39%

3.1.

Vagyoni típusú adók

11 500 000

11 000 000

11 557 314

11 500 000

11 000 000

11 557 314

105,07%

3.1.2.

építményadó

4 498 206

-

-

4 498 206

3.1.3.

magánszemélyek kommunális adója

7 059 108

-

-

7 059 108

3.2.

Termékek és szolgáltatások adói

87 000 000

87 500 000

68 390 677

87 000 000

87 500 000

68 390 677

78,16%

3.2.1.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

75 000 000

75 000 000

68 307 877

75 000 000

75 000 000

68 307 877

91,08%

3.2.2

Gépjárműadók

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

-

0,00%

3.2.3

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

82 800

-

500 000

82 800

16,56%

3.3.1

Egyéb közhatalmi bevétel

60 000

60 000

266 217

60 000

60 000

266 217

443,70%

3.3.1.1.

szabálysértési pénz-, és helyszíni bírság és közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

5 000

-

-

5 000

4.

Működési bevételek

93 935 921

33 594 545

32 588 769

35 856 179

37 856 179

26 516 487

129 792 100

71 450 724

59 105 256

82,72%

4.1

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

905 757

1 000 000

1 000 000

905 757

90,58%

4.2

Szolgáltatások ellenértéke

76 041 376

11 600 000

11 505 086

5 694 000

7 694 000

7 801 993

81 735 376

19 294 000

19 307 079

100,07%

4.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 100 000

1 100 000

1 688 941

1 100 000

1 100 000

1 688 941

153,54%

4.4

Tulajdonosi bevételek

6 340 000

6 340 000

4 839 072

6 340 000

6 340 000

4 839 072

76,33%

4.5

Ellátási díjak

8 888 000

8 888 000

9 159 299

8 888 000

8 888 000

9 159 299

103,05%

4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 454 545

2 454 545

2 386 976

3 904 760

3 904 760

4 569 988

13 359 305

6 359 305

6 956 964

109,40%

4.7

Kamatbevétel

56

1

-

-

57

#ZÉRÓOSZTÓ!

4.8

Biztosító által fizetett kártérítés

95 876

-

-

95 876

4.9

Egyéb működési bevétel

11 100 000

11 167 005

17 369 419

17 369 419

4 985 206

17 369 419

28 469 419

16 152 211

56,74%

5

Felhalmozási bevételek

-

-

1 298 980

-

-

1 298 980

#ZÉRÓOSZTÓ!

5.1

Ingatlanok értékesítése

1 210 000

-

-

1 210 000

#ZÉRÓOSZTÓ!

5.2

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

88 980

88 980

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

#ZÉRÓOSZTÓ!

6.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

#ZÉRÓOSZTÓ!

6.2

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

#ZÉRÓOSZTÓ!

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

23 290 531

30 290 531

30 304 354

23 290 531

30 290 531

30 304 354

100,05%

7.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

-

-

-

#ZÉRÓOSZTÓ!

7.2

Egyéb felhalomzási célú pénzeszközök

23 290 531

30 290 531

30 304 354

23 290 531

30 290 531

30 304 354

100,05%

7.2.1

- egyéb civil szervezetek

19 815 214

-

-

19 815 214

7.2.2

- háztartások

31 880

-

-

31 880

7.2.3

- pénzügyi vállalkozások

9 763 760

7.2.4

- egyéb vállalkozások

693 500

-

-

693 500

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+…+6)

389 385 234

388 369 637

370 330 872

35 856 179

37 887 575

26 547 883

425 241 413

426 257 212

474 284 158

111,27%

9.

Finanszírozási bevételek

84 568 537

74 782 819

82 915 467

95 587 322

94 968 441

82 915 467

180 155 859

169 751 260

9.1

ebből előző évi maradvány

78 283 203

68 497 485

5 051 793

4 432 912

-

83 334 996

72 930 397

9.2

ebből áht-n belüli megelőlegezés

6 285 334

6 285 334

-

6 285 334

6 285 334

9.3

központi, irányító szervi támogatás

82 915 467

90 535 529

90 535 529

82 915 467

90 535 529

90 535 529

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)

389 385 234

472 938 174

445 113 691

118 771 646

133 474 897

121 516 324

508 156 880

606 413 071

566 630 015

93,44%

2. melléklet

2020. évi K I A D Á S O K

Sorszám

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti ei. önk.

Módosított ei. önk.

Önkormányzat teljesítés

Eredeti ei. Hivatal

Módosított Ei. Hivatal

Hivatal teljesítés

Mindösszesen

Teljesítés %-a

Eredeti ei.

Módos.ei

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai

234 903 690

286 140 426

216 272 056

118 771 646

133 411 997

120 323 815

353 675 336

419 552 423

336 595 871

80,23%

1.1.

Személyi juttatások

82 154 692

106 224 845

102 212 744

80 654 459

82 774 285

78 994 684

162 809 151

188 999 130

181 207 428

95,88%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 798 501

15 293 394

15 274 732

14 567 187

14 567 187

13 734 874

29 365 688

29 860 581

29 009 606

97,15%

1.3.

Dologi kiadások

79 221 000

97 263 829

91 621 567

23 550 000

36 070 525

27 594 257

102 771 000

133 334 354

119 215 824

89,41%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

3 093 013

5 000 000

5 000 000

3 093 013

61,86%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

53 729 497

62 358 358

4 070 000

53 729 497

62 358 358

4 070 000

6,53%

1.5.1

Egyéb elvonások, befizetések

##########

1.5.2

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

500 000

1 500 000

370 000

500 000

1 500 000

370 000

24,67%

1.5.3

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 350 000

5 350 000

3 700 000

5 350 000

5 350 000

3 700 000

69,16%

1.5.4.

Általános tartalék

47 899 497

55 508 358

-

47 899 497

55 508 358

0,00%

2.

Intézményi beruházási kiadások

24 647 829

15 594 513

15 391 435

62 900

62 900

24 647 829

15 657 413

15 454 335

98,70%

3.

Felújítások kiadásai

40 285 778

62 498 014

62 315 558

40 285 778

62 498 014

62 315 558

99,71%

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

299 837 297

364 232 953

293 979 049

118 771 646

133 474 897

120 386 715

418 608 943

497 707 850

414 365 764

83,25%

6.

Finanszírozási kiadások

89 547 937

108 705 221

102 419 887

89 547 937

108 705 221

102 419 887

94,22%

7.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

389 385 234

472 938 174

396 398 936

118 771 646

133 474 897

120 386 715

508 156 880

606 413 071

516 785 651

85,22%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)

49 844 364

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020.évi teljesítés

Teljesítés %

Megnevezés

2020. eredeti előirányzat

2020. módosított előriányzat

2020.évi teljesítés

Teljesítés %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Közhatalmi bevételek

98 560 000

98 560 000

80 214 208

81%

Személyi juttatások

162 809 151

188 999 130

181 207 428

95,88%

2.

Működési támogatások államh.belülről

173 598 782

193 782 939

193 782 939

100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 365 688

29 860 581

29 009 606

97,15%

3.

Működési bevétel

129 792 100

71 450 724

59 105 256

83%

Dologi kiadások

102 771 000

133 334 354

119 215 824

89,41%

4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

3 093 013

61,86%

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

########

Egyéb működési célú kiadások

53 729 497

62 358 358

4 070 000

6,53%

6.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

#ZÉRÓOSZTÓ!

7.

Egyéb elvonások, befizetések

#ZÉRÓOSZTÓ!

8.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

500 000

1 500 000

370 000

24,67%

9.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5 350 000

5 350 000

3 700 000

69,16%

10

Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

11.

Tartalék

47 899 497

55 508 358

12.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+11)

401 950 882

363 793 663

333 102 403

92%

Költségvetési kiadások összesen (1+...+11)

353 675 336

419 552 423

336 595 871

80,23%

13.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (14+…+16 )

82 915 467

180 155 859

169 751 260

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

83 334 996

72 930 397

88%

Likviditási hitelek törlesztése

15

Betét visszavonásából származó bevétel

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Finanszírozási bevételek

82 915 467

96 820 863

96 820 863

100%

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+…+19)

Kölcsön törlesztése

18.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

89 547 937

108 705 221

102 419 887

20.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13+17)

82 915 467

180 155 859

169 751 260

94%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+19)

89 547 937

108 705 221

102 419 887

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+20)

484 866 349

543 949 522

502 853 663

92%

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+20)

443 223 273

528 257 644

439 015 758

83,11%

22.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

63 837 905

23.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

63 837 905

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4.sz.melléklet Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020.évi teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020.évi teljesítés

Teljesítés %-a

1

2

3

4

3

6

7

8

9

7

11

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak, ingatlanok értékesítése

1 298 980

#ZÉRÓOSZTÓ!

Beruházások

24 647 829

15 657 413

15 454 335

99%

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

40 285 778

62 498 014

62 315 558

100%

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Felhalmozási célú kamatbevételek

- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

5.

Központosított előirányzatok

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül

6.

Egyéb támogatás, kiegészítés

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

7.

Egyéb központi támogatás

-Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

8.

- Lakástámogatás

9.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

32 173 018

32 173 018

100%

- Lakásépítés

10.

- ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

11.

- ebből: elkülönített állami pénzalapok

649 009

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

12.

Kölcsönök visszatérülés

Tartalékok

13.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

23 290 531

30 290 531

30 304 354

100%

Kölcsönök nyújtása

14.

Költségvetési bevételek összesen:

23 290 531

62 463 549

63 776 352

102%

Költségvetési kiadások összesen:

64 933 607

78 155 427

77 769 893

120%

15.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 16+…+19)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

16.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+26 )

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

27.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(15+20)

28.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)

23 290 531

62 463 549

63 776 352

102%

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)

64 933 607

78 155 427

77 769 893

100%

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

23 290 531

62 463 549

63 776 352

102%

KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)

64 933 607

78 155 427

77 769 893

100%

30.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-13 993 541

31

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

-13 993 541

5. melléklet

5/a.sz.melléklet

2020. évi teljesítés adatok kormányzati funkciónként - KIADÁSOK HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkciók

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak bénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

011130 Önkormányzatok és önkormnyzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

11 737 486

1 885 329

3 354 148

150 000

40 990

17 167 953

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

431 911

431 911

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

1 523 234

3 317 789

19 830 048

24 671 071

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

4 972 433

4 972 433

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

370 000

97 447 454

97 817 454

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

20 888 085

1 832 658

2 235 905

524 620

25 481 268

045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása

142 140

142 140

047120 Piac üzemeltetése

10 286 695

10 286 695

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

383 895

53 553

648 793

1 086 241

064010 Közvilágítás

9 521 981

9 521 981

066010 Zöldterület kezelés

16 656 686

2 736 808

545 628

19 939 122

066020 Város-, községgazdálkodásiegyéb szolgáltatások

20 292 619

3 336 947

38 029 499

547 651

42 485 510

104 692 226

072111 Háziorvosi alapellátás

2 787 557

472 207

9 906 964

111 000

13 277 728

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

7 495 491

1 247 738

978 387

562 690

10 284 306

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

506 906

506 906

082044 Könyvtári szolgáltatások

2 929 075

494 012

144 724

3 567 811

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

209 600

46 008

255 608

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

13 482 312

2 284 759

3 708 476

19 475 547

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2 904 000

478 660

2 991 344

6 374 004

084031 Civil szervezetek működési támogatása

3 200 000

3 200 000

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása

350 000

350 000

096015 Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben

89 478

89 478

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

474 685

474 685

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások

7 892 979

3 093 013

10 985 992

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

2 445 938

406 053

8 494 385

11 346 376

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről

-

Kiadások összesen:

102 212 744

15 274 732

91 621 567

3 093 013

4 070 000

15 391 435

62 315 558

-

102 419 887

396 398 936

2020. évi teljesítési adatok kormányzati funkciónként - BEVÉTELEK HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5/b sz. melléklet

Kormányzati funkciók

Működési célú támogatások Áht-belülről

Felhalmozási célú támogatás Áht-belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

75 000

160 504

26 880

262 384

262 384

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

204 050

204 050

204 050

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

18 392 787

1 210 000

29 578 974

49 181 761

49 181 761

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

141 643 048

2 000 000

143 643 048

6 285 334

149 928 382

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

90 000

90 000

68 497 485

68 587 485

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

21 267 568

649 009

21 916 577

21 916 577

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

698 500

698 500

047120 Piac üzemeltetés

246 400

246 400

246 400

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

200 000

200 000

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

1

1

1

066010 Zöldterület kezelés

12 000

12 000

12 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 394 660

29 524 009

4 442 482

88 980

35 450 131

35 450 131

072111 Háziorvosi alapellátás

12 651 900

12 651 900

12 651 900

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

10 304 400

1

10 304 401

10 304 401

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

8 840 534

8 840 534

8 840 534

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

8

8

8

107060 Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2

2

2

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

6 414 967

6 414 967

6 414 967

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételeiállamháztartáson kívülről

80 214 208

80 214 208

80 214 208

Bevételek összesen:

193 751 543

32 173 018

80 214 208

32 588 769

1 298 980

-

30 304 354

370 330 872

74 782 819

445 113 691

HAJÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010-Országos és helyi népzsavazással kapcsolatos tevékenységek

096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékososk nappali intézményében

103037-Intézményen kívüli gyermekétekzetetés

900020 -Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson küvűlről

összesen

munkabér(K1101)

59 755 498

7 219 274

339 817

168 884

4 226 624

71 710 097

céljuttatás, projektprémium (K1103)

2 000 000

2 000 000

Jubileumi jutalom (K1106)

-

béren kívüli juttatások (K1107)

2 331 026

520 309

24 530

12 516

303 145

3 191 526

közlekedési ktg.térítés(K1109)

-

Egyéb ktg.térítések (K1110)

181 000

36 780

1 800

1 440

19 980

241 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

1 296 488

66 428

3 148

1 715

39 229

1 407 008

Egyéb jogv. Nem saját fogl. (K122)

-

Egyéb külső személyi (K123)

31 395

251 752

11 169

455

150 282

445 053

Összes külső személyi

31 395

-

-

251 752

11 169

455

150 282

445 053

személyi juttatások összesen:

65 595 407

-

-

8 094 543

380 464

185 010

4 739 260

78 994 684

szocho (K2)

6 683 163

3 756 202

169 799

31 970

2 229 154

12 870 288

egészségügyi hozzájárulás(K2)

-

táppénz hozzájárulás (K2)

286 675

86 926

3 856

157

51 889

429 503

szja (K2)

239 919

118 222

5 433

1 709

69 800

435 083

munkaadót terhelő járulékok összesen:

7 209 757

-

3 961 350

179 088

33 836

2 350 843

13 734 874

szakmai anyag (K311)

222 548

3 420

152

6

2 041

228 167

üzemeltetési anyag (K312)

827 371

7 982 229

376 979

197 946

4 618 051

14 002 576

készletbeszerzés összesen:

1 049 919

-

7 985 649

377 131

197 952

4 620 092

14 230 743

informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

148 572

26 027

1 243

753

15 154

191 749

egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)

255 050

23 926

1 129

584

13 983

294 672

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

403 622

-

-

49 953

2 372

1 337

29 137

486 421

Közüzemi díjak (K331)

1 529 531

830 250

39 741

25 042

542 375

2 966 939

Vásárolt élelmezés (K332)

345 179

16 654

11 258

202 564

575 655

Bérleti és lízing díjak (K333)

19 496

19 496

Karbantartás,kisjavítás (K334)

106 000

32 693

1 479

289

19 189

159 650

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 381 577

282 973

13 424

7 462

164 467

3 849 903

Szolgáltatási kiadások összesen:

5 036 604

-

-

1 491 095

71 298

44 051

928 595

7 571 643

Kiküldetések és Reklám- és propaganda kiadások (K34)

7 096

7 096

Működési célú előz.felsz. Áfa (K351)

737 584

1 484 608

70 249

37 896

878 013

3 208 350

Fizetendő Áfa (K352)

2 090 000

2 090 000

Egyéb dologi kiadás (K355)

4

4

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K3)

9 324 829

-

-

11 011 305

521 050

281 236

6 455 837

27 594 257

Egyéb tárgyi eszk.beszerzés (K64)

49 528

49 528

Beruház.célú előz.felsz.Áfa (K67)

13 372

13 372

Beruházások

62 900

-

-

-

-

-

-

62 900

Ingatlanok felújítása (K71)

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

82 192 893

-

-

23 067 198

1 080 602

500 082

13 545 940

120 386 715

KIADÁSOK BONTÁS

Hajós

Hivatal

Konyha

összesen

munkabér(K1101)

60 535 873

11 174 224

71 710 097

jubileumi jutalom (K1106)

-

béren kívüli juttatások (k1107)

2 331 026

860 500

3 191 526

közlekedési ktg.térítés (K1109)

-

Egyéb ktg.térítések (K1110)

181 000

60 000

241 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

1 233 713

173 295

1 407 008

Céljuttatás (K1103)

2 000 000

2 000 000

Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (K12)

445 053

445 053

személyi juttatások összesen:

66 726 665

12 268 019

78 994 684

szocho (k21)

10 928 685

1 941 603

12 870 288

egészségügyi hozzájárulás(K24)

-

szja (K27)

321 983

113 100

435 083

táppénz hozzájárulás (K25)

425 273

4 230

429 503

munkaadót terhelő járulékok összesen:

11 675 941

2 058 933

13 734 874

szakmai anyag (K311)

222 548

5 619

228 167

üzemeltetési anyag (K312)

827 371

13 175 205

14 002 576

informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

148 572

43 177

191 749

egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)

253 376

41 296

294 672

Közüzemi díjak (K331)

2 625 901

341 038

2 966 939

Vásárolt élelmezés (K332)

-

575 655

575 655

Bérleti és lízing díjak (K333)

19 496

19 496

Karbantartás,kisjavítás (K334)

106 000

53 650

159 650

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 381 577

468 326

3 849 903

Kiküldetés kiadásai (K341)

7 096

7 096

Reklám- és propaganda(K342)

-

Működési célú előz.felsz. Áfa (K351)

881 642

2 326 708

3 208 350

Fizetendő Áfa (K352)

2 090 000

2 090 000

Egyéb dologi kiadás (K355)

4

4

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K3)

10 563 583

17 030 674

27 594 257

Egyéb működési kiadás (K51232)

-

Egyéb tárgyi eszk.beszerzés (K64)

49 528

49 528

Beruház.célú előz.felsz.Áfa (K67)

13 372

13 372

Beruházások

62 900

-

62 900

Ingatlanok felújítása (K71)

-

Felújítási célú előzetesen felsz.Áfa (K74)

-

Ingatlanok felújítása

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

89 029 089

31 357 626

120 386 715

2020. december 31-i teljesítési adatok kormányzati funkciónként - BEVÉTELEK

5/d sz. .melléklet

HAJÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Kormányzati funkciók

Működési célú támogatások Áht-belülről

Felhalmozási célú támogatás Áht-belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek (B4)

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek (B8)

Bevételek összesen

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5 098 317

5 098 317

016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti választásokhoz kapcs. Kiadások

-

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

31 396

94 968 441

94 999 837

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

10 615 081

10 615 081

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

-

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

684 930

684 930

104037 - Intézméynek kívüli gyermekétkeztetés

332 192

332 192

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható vevételei államháztartáson kívülről

9 785 967

9 785 967

Összesen:

31 396

-

-

26 516 487

-

-

-

-

94 968 441

121 516 324

6. melléklet

Hajós Város Önkormányzata 2020. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé

Hajós Város Önkormányzat 2020. évben nem valósított meg olyan fejlesztést, melyhez a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált szükségessé.

7. melléklet7. sz. melléklet


Hajós Város Önkormányzat gazdasági társaságban lévő részesedései 2020. december 31-én


FILANTROP Kft.

230.000,-

Homokhátsági Reg. Hull. Zrt.

130.000,-

TDM Kalocsa

200.000,-

Hajósszolg Kft.

3.000.000,-

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

15.200.000,-

összesen:

18.760.000,-

8. melléklet

Maradvány kimutatás 2020. december 31-én

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Polgármesteri Hivatala

alaptevékenység költségvetési bevételei

370 330 872

26 547 883

alaptevékenység költségvetési kiadásai

293 979 049

120 386 715

alaptevékenység költségvetési egyenlege

76 351 823

- 93 838 832

alaptevékenység finanszírozási bevételei

74 782 819

94 968 441

alaptevékenység finanszírozási kiadásai

102 419 887

-

alaptevékenység finanszírozási egyenlege

- 27 637 068

94 968 441

alaptevékenység maradványa

48 714 755

1 129 609

alaptevékenység szabad maradványa

48 714 755

1 129 609

9. melléklet

Hajós Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

2018

2019

2020

2021

Mindösszesen

Önerő

Össz.ktg.

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

A helyi identiás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015)

19 807 944

2 986 466

6 344 233

6 373 272

4 103 973

19 807 944

19 807 944

-

19 807 944

Piac kialakítása - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

21 186 228

11 759 895

23 678 725

38 090 056

44 864 953

49 849 951

4 984 998

49 849 951

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00022)

42 328 233

41 903 684

424 549

42 328 233

42 328 233

-

42 328 233

Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk EFOP-1.5.3-16 -2017-00082

13 890 000

2 995 729

9 735 851

10 502 483

11 660 903

24 392 483

24 392 483

-

24 392 483

Sportcsarnok külső szigetelése JETA-14-2019

19 815 214

19 815 214

19 815 214

19 815 214

-

19 815 214

Bem utca felújítása

10 989 469

14 652 625

10 989 469

14 652 625

3 663 156

14 652 625

Sportcsarnok vizesblokk felújítás - Országos tornaterem felújítási program

5 393 390

-

5 393 390

5 393 390

5 393 390

Orbán Nap 2020 - VP6-19.2.1-32-2-17

1 274 998

1 499 999

1 274 998

1 499 999

225 001

1 499 999

Sportcsarnok energiaracionalizálása JETA-31-2018

9 763 760

19 527 520

9 763 760

19 527 520

19 527 520

-

19 527 520

10. melléklet

Hajós Város Önkormányzat 2020.évi közvetett támogatásai

2020-ban nem volt közvetett támogatás

Ft

11. melléklet

Vagyonkimutatás

sorszám

megnevezés

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Polgármesteri Hivatala

2019. záró

2020. záró

2019. záró

2020. záró

1

Vagyoni értékű jogok

93 000

2

Szellemi termékek

3 572 733

951 339

3

Immateriális javak

3 665 733

951 339

4

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 358 798 664

2 417 830 597

4 383 107

4 291 413

5

Gépek, berendezések,felszerelések, járművek

211 884 199

173 419 681

770 022

606 702

6

Beruházások, felújítások

83 174 565

10 878 398

7

Tárgyi eszközök

2 653 857 428

2 602 128 676

5 153 129

4 898 115

8

Tartós részesedések

18 760 000

18 760 000

9

Befektetett pénzügyi eszközök

18 760 000

18 760 000

10

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

11

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.

12

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 676 283 161

2 621 840 015

5 153 129

4 898 115

13

Vásárolt készletek

2 830 070

2 122 938

595 849

526 437

14

B/I Készletek

2 830 070

2 122 938

595 849

526 437

15

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

2 830 070

2 122 938

595 849

526 437

16

Forintpénztár

155 975

322 206

90 340

173 875

17

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

155 975

322 206

90 340

173 875

18

Kincstáron kívüli forintszámlák

71 581 502

52 298 629

4 263 570

955 734

19

Kincstárban vezetett forintszámlák

20

Forintszámlák

71 581 502

52 298 629

4 263 570

955 734

21

C) PÉNZESZKÖZÖK

71 737 477

52 620 835

4 353 910

1 129 609

22

Költségvetési évben esedékes követelések

16 275 258

21 518 027

23

Költségvetési évet követően esedékes köv. működési bev-re

197 712

42 428

24

Költségvetési évet követően esedékes követelések

71 925

25

Forgótőke elszámolás

40 000

120 000

26

Követelés jellegű sajátos elszámolások

40 000

120 000

79 002

27

D) KÖVETELÉSEK

16 584 895

21 680 455

79 002

28

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

3 704 937

4 110 343

8 902 882

11 353 929

29

Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-3 546 581

-4 571 919

-9 323 398

-11 803 386

30

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

158 356

-461 576

-420 516

-449 457

31

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

35 831

7 900

134 737

76 153

32

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 767 629 790

2 697 810 567

9 896 111

6 180 857

33

Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 809 551 073

1 809 551 073

567 725

567 725

34

Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

47 863 154

47 863 154

66 990

66 990

35

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

47 863 154

47 863 154

36

Felhalmozott eredmény

29 367 868

74 230 187

- 1 178 640

26 381

37

Mérleg szerinti eredmény

44 862 319

- 73 937 307

1 205 021

- 1 823 225

38

G) SAJÁT TŐKE

1 931 644 414

1 857 707 107

661 096

- 1 162 129

39

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

40

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 174 607

692 750

109 397

41

Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra

948 254

285 124

198 365

84 365

42

Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzb. juttatásaira

125 000

43

Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk. célú kiadásokra

450 000

44

Költségvetési évet követően esedékes köt.finansz.kiadásokra

4 972 433

6 285 334

45

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6 045 687

7 020 458

198 365

84 365

46

Kapott előlegek

3 088 842

3 772 687

47

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

191 150

253 393

48

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 279 992

4 026 080

49

H) KÖTELEZETTSÉGEK

10 500 286

11 739 288

307 762

84 365

50

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások

9 680 767

8 593 225

8 927 253

7 258 621

51

Halasztott eredményszemléletű bevételek

815 804 323

819 770 947

52

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

825 485 090

828 364 172

8 927 253

7 258 621

53

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 767 629 790

2 697 810 567

9 896 111

6 180 857