Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Gölle Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. §

1. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 298.057.726 Ft-ban, kiadásait 250.546.127 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.

 • a) Bevételi főösszegét 298 057 726 Ft-ban,
 • b) Kiadási főösszegét 230 870 947 Ft-ban ezen belül:
 • c) felhalmozási célú bevételt 64.153.714 Ft-ban,
 • d) felhalmozási célú kiadást 40.691.436 Ft-ban,
 • e) működési célú bevétel 238.685.235 Ft-ban,
 • f) működési célú kiadás 209.854.691 Ft-ban ebből:
  • fa) személyi jellegű kiadások 122.657.035 Ft-ban,
  • fb) munkaadókat terhelő járulékok 14.728.872 Ft-ban,
  • fc) dologi jellegű kiadások 70.048.070 Ft-ban,
  • fd) ellátottak pénzbeni juttatásai 5.550.220 Ft-ban,
 • g) speciális célú támogatások 9.067.734 Ft-ban.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei pénzmaradványát 67.740.892 Ft-ban. A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. számú melléklet, a működési és kiadásokat pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítás kiadások teljesítését feladatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a Göllei Napközi Otthonos Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.

9. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.

10. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Működési és felhalmozási bevételek

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti

2020. évi módosított I.

2020. évi teljesítés

BEVÉTELEK

Támogatás

102 395 200

106 485 814

106 485 814

0

1

Költségvetési bevételek

94 534 355

103 787 514

103 787 514

0

1.1

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.támog.

12 377 367

14 142 489

14 142 489

1.2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

39 022 000

42 856 612

42 856 612

1.3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.

8 214 000

8 708 353

8 708 353

1.4

Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása

14 203 050

15 260 600

15 260 600

1.5

Óvodaműködtetési támogatás

2 269 420

2 269 420

2 269 420

1.6

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1 336 788

1 336 788

1 336 788

1.7

Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.bértámogatása

3 872 000

7 124 412

7 124 412

1.8

Elszámolásból származó bevételek

778 430

778 430

1.9

Tanyagondnoki szolgálat működtetése

4 250 000

4 250 000

4 250 000

1.10

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

267 750

267 750

267 750

1.11

Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok tám.

1 800 000

2 172 380

2 172 380

2

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

897 180

897 180

897 180

3

Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás

7 860 845

2 698 300

2 698 300

4

Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

1 024 800

Támogatásértékű bevétel

12 375 449

40 946 050

31 474 450

0

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

9 637 619

9 637 619

5

TB pénzügyi alapjaiból

9 471 600

11 758 200

11 758 200

6

elkülönített állami pénzalaptól

8 788 058

8 788 058

7

helyi önkormányzattól

2 903 849

1 290 573

1 290 573

0

7.1

többcélú kistérségi társulástól

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

9 471 600

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Saját bevételek

32 724 920

41 270 063

70 828 897

0

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségv. szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bev.

0

0

177 028

0

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

8.3

bírságból származó bevétel

177 028

9

átengedett központi adók

1 600 000

1 600 000

0

0

9.1

gépjárműadó

1 600 000

1 600 000

0

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

11 800 000

11 800 000

22 672 033

0

10.1

építményadó

800 000

800 000

1 301 616

10.2

kommunális adó

3 000 000

3 000 000

2 855 352

10.3

iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

18 515 065

10.4

idegenforgalmi adó

10.5

bírság és pótlék

11

talajterhelési díj

12

egyéb saját bevétel

19 324 920

27 870 063

47 979 836

0

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

12.2

szolgáltatások ellenértéke

12.3

bérleti és lízingdíj

4 440 000

6 981 464

14 819 474

12.4

intézményi ellátási díjak

10 800 000

16 803 679

15 057 209

12.5

egyéb értékesítés

4 084 920

4 084 920

18 103 153

13

ÁFA bevételek, visszatérülések

14

Hozam és kamatbevételek

0

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

24 600

24 600

487 456

0

15

vállalkozásoktól

24 600

24 600

487 456

16

háztartásoktól

17

non-profit szervezetektől

18

külföldről

19

EU költsévetésből

Pénzügyi műveletek

31 072 892

27 647 970

27 647 970

0

20

ÁHT megelőlegezés

4 034 342

4 034 342

21

Pénzforgalom nélküli bevételek

31 072 892

23 613 628

23 613 628

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

0

0

0

22

központi költségvetési szervtől

23

fejezeti kezelésű előirányzattól

24

TB alapból

25

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

26

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

0

0

0

26.1

többcélú kistérségi társulástól

26.2

egyéb önkormányzati társulástól

26.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

26.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 746 165

60 533 139

61 133 139

0

27

Fejezeti kezelési előirányzatok Európai Uniós programokra

0

0

600 000

28

Fejezeti pénzeszközátvétel fejlesztésre

3 999 000

43 785 974

43 785 974

29

Felhalmozási célú pénzmaradvány

16 747 165

16 747 165

16 747 165

Felhalmozási célú egyéb bevételek

0

0

0

0

30

vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj

31

lakásértékesítés

32

építési telek és ingatlaneladás

33

részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése

34

privatizációs bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

199 339 226

276 907 636

298 057 726

0

2. melléklet

Működési és kiadások

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi eredeti ei.

2020. évi módosított I.

2020. évi teljesítés

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Támogatások folyósítása

84 749 699

99 336 264

88 047 794

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

84 749 699

99 336 264

88 047 794

1.1

személyi juttatás

50 429 454

53 864 575

52 470 286

1.2

munkaadót terhelő járulékok

8 959 322

9 017 913

9 017 913

1.3

dologi jellegű kiadás

25 360 923

35 916 006

26 021 825

1.4

Fejlesztési kiadások

0

537 770

537 770

Támogatásértékű működési kiadás

7 131 867

11 005 673

18 135 468

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

7 131 867

11 005 673

9 067 734

2.1

vállalkozásnak

4 650 000

8 523 806

8 464 956

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

1 881 867

1 881 867

602 778

2.3

non-profit szervezetnek

600 000

600 000

Önkormányzati működési kiadások

84 615 287

128 595 674

94 212 054

3

személyi juttatás

24 600 320

35 063 930

34 609 241

4

munkaadót terhelő járulékok

5 102 490

5 710 959

5 710 959

5

dologi jellegű kiadás

42 976 530

55 763 030

44 026 245

6

ellátottak pénzbeni juttatása

11 935 947

12 338 447

5 550 220

7

Működési célú támogatás non-profit szervezetnek

8

Megelőlegezés

3 502 081

3 502 081

9

működési célú általános tartalékok

15 403 919

10

működési célú céltartalék

0

11

előző évi támogatás visszafizetése

813 308

813 308

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

12

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

0

12.1

többcélú kistérségi társulásnak

12.2

egyéb önkormányzati társulásnak

12.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

13

Egyéb vállalkozásnak

Önkormányzati felhalmozási kiadások

22 842 373

37 970 025

30 475 631

14

Beruházás

14 271 077

7 064 329

15

16

17

TOP pályázat

1 747 165

18

Gölle Ady-Dózsa út felújítás

21 095 208

23 698 948

23 411 302

19

20

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

199 339 226

276 907 636

230 870 947

3. melléklet

Fejlesztési és felújítás kiadások

1. Fejlesztési feladatok

Fejlesztési feladatok

ALCÍM

Ft

Beruházás összesen

0

Európai Uniós támogatásból megvalósuló

Nem európai uniós támogatásból megvalósuló

0

2. Fejlesztési kiadások

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi tény.

Terv évi előirányzat

További évi számított előirányzat

1

Gölle,Ady-Dózsa út felújítás

21 095 208

23 411 302

2

TOP Szomszédolás a Kapos Völgyében

1 747 165

7 064 329

3

Beruh. kiad. össz.:

22 842 373

30 475 631

3. Felújítási feladatok

Sor-szám

Feladat megnevezése

Össes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

Terv évi előirányzat

1=2+3+4

2

3

4

2020. évi

2020. évi

eredeti

mód.

eredeti

mód.

1.

2.

3.

4.

5.

Felújítási kiadások összesen

0

0

4. melléklet

Költségvetés mérlegszerűen

BEVÉTEL

KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Helyi Önkormányzatok működésének ált.támogatása

12 377 367

Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak

602 778

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

39 022 000

Támogatás értékű műk. kiadás vállalkozásnak

8 464 956

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek

5 565 653

Támogatásértékű bevétel TB alaptól

9 472 000

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

88 047 794

Tanyagondnoki támogatás

4 250 000

Átvett pénzeszközök helyi önkormányzattól

2 903 849

Megelőlegezés áht

3 502 081

Települési önkormányzatok köznevelési felad.tám.

21 681 258

Személyi juttatások

34 609 241

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

8 788 000

Munkaadót terhelő járulékok

5 710 959

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás

267 750

Dologi jellegű kiadások

44 839 553

Könyvtári, közművelődési feladatok

1 800 000

Ellátottak pénzbeni juttatása

5 550 220

Egyéb átengedett központi adók

1 600 000

Tartalékok: - működési célú általános tartalék

Helyi adók, bírságok, pótlékok

11 800 000

- működési célú céltartalék

Egyéb saját bevétel

97 402 165

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

200 395 316

Pályázati támogatás

Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

897 180

Átvett pénzeszközök ÁHT.kívűl

24 600

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

213 310 969

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Fejlesztési kiadások

30 475 631

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ezer Ft

Felújítási kiadások

Európai Uniós pályázati támogatás

Felhalmozási célú céltartalék

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

44 385 974

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 475 631

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

44 385 974

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

230 870 947

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

257 696 943

A költségvetés egyenlege (hiány):

40 360 783

5. melléklet

A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

BEVÉTEL

KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Hatósági engedélyezési feladat bevétele

Személyi juttatások

34 286 657

Kamat bevétel

Munkaadót terhelő járulékok

5 748 948

Egyéb bevétel

51 921

Dologi jellegű kiadások

6 406 040

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

45 830 372

Önkormányzatok támogatása

1 145 239

Előző évi pénzmaradvány

4 611 787

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

51 639 319

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

46 441 645

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ft

Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől

Felhalmozási kiadások

537 770

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

Felhalmozási célú céltartalék

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

537 770

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

51 639 319

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

46 979 415

6. melléklet

A Göllei Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

BEVÉTEL

KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Saját Bevétel /intézm.ell.díj./

16 561 127

Személyi juttatások

18 183 629

Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása

14 203 050

Munkaadót terhelő járulékok

3 268 965

Óvoda működtetési támogatás

2 269 420

Dologi jellegű kiadások

19 615 785

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1 336 788

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bértám.

3 872 000

Előző évi pénzmaradvány

7 760 011

Önkormányzati támogatás

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

46 002 396

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

41 068 379

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ft

Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

0

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

Felhalmozási célú céltartalék

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

46 002 396

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

41 068 379