Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4./2020 (VII.14.) önkormányzati rendelettel módosított 1./2020. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 29

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2020. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.05.29.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

a) tárgyévi költségvetési bevételét 122.872.681 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 39.134.335 Ft-ban,

c) tárgyévi költségvetési kiadását 122.872.681 Ft-ban,

d) felhalmozási költségvetési kiadását 41.735.292 Ft-ban,

2. § A rendelet működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatairól szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § Az önkormányzat kiadásait tartalmazó 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek

1. Bevételek

Sor-szám

Megnevezés

2020 eredeti

2020 módosított

BEVÉTELEK

Támogatás

25 479 194

26 736 494

1

Költégvetési bevételek

25 479 194

25 479 194

1.1

Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog.

7 712 540

7 712 540

1.2

Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.

5 000 000

5 000 000

1.3

Falugondnoki szolgálat

4 250 000

4 250 000

1.4

Lakott külterületi feladatok támog.

155 550

155 550

1.5

Polgármester illetményének kiegészítése

1 024 800

1 024 800

1.6

Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog.

6 001 000

6 001 000

1.7

Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok

1 800 000

1 800 000

1.8

Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése

205 200

205 200

1.9

Beszámítás+elszámolásból adódó bevétel

-669 896

-669 896

2

Működési célú kiegészítő támogatások kiegészítő tám.

1 257 300

Támogatások

17 281 565

20 743 733

3

központi költségvetési szervtől

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

5

TB pénzügyi alapjaiból

6

elkülönített állami pénzalaptól

17 281 565

20 743 733

7

helyi önkormányzattól

0

0

7.1

többcélú kistérségi társulástól

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Saját bevételek

15 300 000

24 278 915

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek

0

0

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

8.3

bírságból származó bevétel

9

átengedett központi adók

1 000 000

1 000 000

9.1

9.2

9.3

gépjárműadó

1 000 000

1 000 000

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

12 500 000

12 505 307

10.1

építményadó

10.2

telekadó

10.3

kommunális adó

1 500 000

1 505 307

10.4

iparűzési adó

11 000 000

11 000 000

10.5

idegenforgalmi adó

10.6

bírság és pótlék

11

talajterhelési díj

12

egyéb saját bevétel

600 000

874 006

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

12.2

szolgáltatások ellenértéke

12.3

bérleti és lízingdíj

600 000

600 000

12.4

intézményi ellátási díjak

12.5

alkalmazottak térítései

12.6

alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

13

Egyéb saját bevétel

1 200 000

9 899 602

14

Hozam és kamatbevételek

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

0

15

vállalkozásoktól

16

háztartásoktól

17

non-profit szervezetektől

18

külföldről

19

EU költsévetésből

Pénzügyi műveletek

11 606 000

9 312 105

20

megelőlegezés

21

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11 606 000

9 312 105

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

0

2 104 000

22

központi költségvetési szervtől

2 104 000

23

fejezeti kezelésű előirányzattól

24

Tulajdonosíi bevételek

25

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

26

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

0

26.1

többcélú kistérségi társulástól

26.2

egyéb önkormányzati társulástól

26.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

26.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

34 400 000

34 900 000

27

Felhalm.célú önkormányzati bevételek

34 400 000

34 900 000

28

Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány

0

Felhalmozási célú egyéb bevételek

0

0

29

vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj

30

megelőlegezés

31

tárgyi eszköz értékesítés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

104 066 759

122 872 681

2. melléklet

Kiadások

1. Kiadások

Sor-szám

Megnevezés

2020 évi eredeti

2020.évi módosított

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Támogatások folyósítása

0

0

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

0

0

1.1

személyi juttatás

1.2

munkaadót terhelő járulékok

1.3

dologi jellegű kiadás

1.4

ellátottak pénzbeni juttatása

Támogatási kiadás

8 894 582

8 906 582

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

8 244 582

8 244 582

2.1

Közös Hivatal fenntartására adott támogatás

1 026 239

1 026 239

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

7 218 343

7 218 343

2.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

2.4

háztartásnak

3

non-profit szervezetnek

650 000

650 000

4

előző évi elszámolás kiadásai

12 000

Önkormányzati működési kiadások

58 972 177

72 230 807

5

személyi juttatás

25 943 860

31 135 727

6

munkaadót terhelő járulékok

3 495 692

4 229 698

7

dologi jellegű kiadás

22 012 457

26 960 914

8

ellátottak pénzbeni juttatása

6 001 000

8 385 300

9

céltartalék

10

szünidei gyermekétkeztetlés

11

működési célú általános tartalék

500 000

500 000

12

kölcsön folyósítás

13

előző évi támogatás visszafizetése

1 019 168

1 019 168

Támogatások felhalmozási kiadásokra

0

0

14

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

14.1

többcélú kistérségi társulásnak

14.2

egyéb önkormányzati társulásnak

14.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

Önkormányzati felhalmozási kiadások

36 200 000

41 735 292

15

Gép és eszközbeszerzések beszerzések

700 000

1 295 000

16

Ingatlan felújítások

35 500 000

40 440 292

17

Ingatlan kialakítás, vásárlás

18

Felhalmozási c. céltartalék

0

0

104 066 759

122 872 681