Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Kunfehértó Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 539.884.286,-Ft Költségvetési bevétellel, 536.072.769,-Ft Költségvetési kiadással, 3.811.517,-Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 2.1. és a 2.2. táblázata szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet 5.1 táblázatában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet 5.2. és 5.3 táblázatában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

4. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Összevont mérleg

1.sz.mell.összevont mérleg.pdf

2. melléklet

Mérleg

Működési mérleg

2.1 sz. mell. működési mérleg.pdf

Felhalmozási mérleg

2.2 mell. felhalmozási mérleg.pdf

Feladatbontás

2.sz.mell.feladatbontás.pdf

3. melléklet

Beruházások

3.sz.mell. beruházások.pdf

4. melléklet

Felújítás

4.sz.mell. felújítások.pdf

6. melléklet

Pénzmaradvány

6. sz. mell. Pénzmaradvány alakulása.pdf