Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 94.479.027 Ft-ban, kiadásait 72.072.714 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az 1. §-ban meghatározott bevételek és kiadások az alábbiak szerint oszlanak meg:

  • a) felhalmozási célú bevételt 27.372.829 Ft,
  • b) felhalmozási célú kiadást 6.455.393 Ft,
  • c) fejlesztések összege 6.934.357 Ft,
  • d) működési célú bevétel 67.106.198 Ft,
  • e) működési célú kiadás 64.119.414 Ft,
  • f) személyi jellegű kiadások 26.308.422 Ft,
  • g) munkaadókat terhelő járulékok 3.344.680 Ft,
  • h) dologi jellegű kiadások 18.927.285 Ft,
  • i) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.718.410 Ft,
  • j) speciális támogatások 7.795.739 Ft.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 2.986.784 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 19.419.529 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembevételre került meghatározásra az 1. számú melléklet tartalma szerint.

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 2. számú melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai címet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. §-ban foglaltak kivételével a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását az 10. számú melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.

12. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Pénzmaradvány

1. 2020 évi pénzmaradvány

2020. december 31-ei pénzmaradvány összege:

22 406 313

Ft

Ebből:

Működési célú pénzmaradvány

0

Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány

22 406 313

Ft

2. Lekötött betétek

Lekötött betétek összesen

0

E Ft

Ebből:

Visszavonás működési célra

0

E Ft

Visszavonás felhalm. célra

E Ft

2. melléklet

Működési és felhalmozási bevételek

Sor-szám

Megnevezés

2020 eredeti

2020 módosított

2020. évi teljesítés

BEVÉTELEK

Támogatás

25 479 194

26 736 494

27 200 555

1

Költégvetési bevételek

25 479 194

25 479 194

25 943 255

1.1

Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog.

7 712 540

7 712 540

7 712 540

1.2

Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1.3

Falugondnoki szolgálat

4 250 000

4 250 000

4 475 021

1.4

Lakott külterületi feladatok támog.

155 550

155 550

155 550

1.5

Polgármester illetményének kiegészítése

1 024 800

1 024 800

1 024 800

1.6

Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog.

6 001 000

6 001 000

6 001 000

1.7

Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok

1 800 000

1 800 000

2 027 040

1.8

Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése

205 200

205 200

101 890

1.9

Beszámítás+elszámolásból adódó bevétel

-669 896

-669 896

-554 586

2

Működési célú kiegészítő támogatások kiegészítő tám.

1 257 300

1 257 300

Támogatások

17 281 565

20 743 733

18 742 885

3

központi költségvetési szervtől

239 960

4

fejezeti kezelésű előirányzattól

2 306 168

5

TB pénzügyi alapjaiból

6

elkülönített állami pénzalaptól

17 281 565

20 743 733

14 907 731

7

helyi önkormányzattól

0

0

1 289 026

7.1

többcélú kistérségi társulástól

1 289 026

7.2

egyéb önkormányzati társulástól

7.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

7.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Saját bevételek

15 300 000

24 278 915

20 113 075

8

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek

0

0

0

8.1

igazgatási szolgáltatási díj

8.2

felügyeleti jellegű tevékenység díja

8.3

bírságból származó bevétel

9

átengedett központi adók

1 000 000

1 000 000

0

9.1

9.2

9.3

gépjárműadó

1 000 000

1 000 000

10

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

12 500 000

12 505 307

18 213 124

10.1

építményadó

10.2

telekadó

10.3

kommunális adó

1 500 000

1 505 307

1 480 952

10.4

iparűzési adó

11 000 000

11 000 000

16 672 729

10.5

idegenforgalmi adó

10.6

bírság és pótlék

59 443

11

talajterhelési díj

12

egyéb saját bevétel

600 000

874 006

1 128 160

12.1

áru- és készletért. ellenértéke

12.2

szolgáltatások ellenértéke

12.3

bérleti és lízingdíj

600 000

600 000

12.4

intézményi ellátási díjak

12.5

alkalmazottak térítései

12.6

alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése

13

Egyéb saját bevétel

1 200 000

9 899 602

771 782

14

Hozam és kamatbevételek

9

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

0

0

0

15

vállalkozásoktól

16

háztartásoktól

17

non-profit szervezetektől

18

külföldről

19

EU költsévetésből

Pénzügyi műveletek

11 606 000

9 312 105

10 298 238

20

megelőlegezés

986 133

21

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11 606 000

9 312 105

9 312 105

Intézményi felhalmozási kiad. támogatása

0

2 104 000

2 167 550

22

központi költségvetési szervtől

2 104 000

2 104 000

23

fejezeti kezelésű előirányzattól

24

Tulajdonosíi bevételek

63 550

25

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

26

helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)

0

0

0

26.1

többcélú kistérségi társulástól

26.2

egyéb önkormányzati társulástól

26.3

helyi kisebbségi önkormányzattól

26.4

országos kisebbségi önkormányzattól

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

34 400 000

34 900 000

15 875 124

27

Felhalm.célú önkormányzati bevételek

34 400 000

34 900 000

15 875 124

28

Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány

0

Felhalmozási célú egyéb bevételek

0

0

81 600

29

vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj

30

megelőlegezés

31

tárgyi eszköz értékesítés

81 600

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

104 066 759

122 872 681

94 479 027

3. melléklet

Működési és felhalmozási kiadások

Sor-szám

Megnevezés

2020 évi eredeti

2020.évi módosított

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Támogatások folyósítása

0

0

0

1

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

0

0

0

1.1

személyi juttatás

1.2

munkaadót terhelő járulékok

1.3

dologi jellegű kiadás

1.4

ellátottak pénzbeni juttatása

Támogatási kiadás

8 894 582

8 906 582

7 807 739

2

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

8 244 582

8 244 582

7 775 739

2.1

Közös Hivatal fenntartására adott támogatás

1 026 239

1 026 239

1 026 239

2.2

egyéb önkormányzati társulásnak

7 218 343

7 218 343

6 749 500

2.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

2.4

háztartásnak

3

non-profit szervezetnek

650 000

650 000

20 000

4

előző évi elszámolás kiadásai

12 000

12 000

Önkormányzati működési kiadások

58 972 177

72 230 807

56 317 965

5

személyi juttatás

25 943 860

31 135 727

26 308 422

6

munkaadót terhelő járulékok

3 495 692

4 229 698

3 344 680

7

dologi jellegű kiadás

22 012 457

26 960 914

18 927 285

8

ellátottak pénzbeni juttatása

6 001 000

8 385 300

6 718 410

9

céltartalék

10

szünidei gyermekétkeztetlés

11

működési célú általános tartalék

500 000

500 000

12

kölcsön folyósítás

13

előző évi támogatás visszafizetése

1 019 168

1 019 168

1 019 168

Támogatások felhalmozási kiadásokra

0

0

0

14

helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek

0

0

0

14.1

többcélú kistérségi társulásnak

14.2

egyéb önkormányzati társulásnak

14.3

helyi kisebbségi önkormányzatnak

Önkormányzati felhalmozási kiadások

36 200 000

41 735 292

7 947 010

15

Gép és eszközbeszerzések beszerzések

700 000

1 295 000

1 012 653

16

Ingatlan felújítások

35 500 000

40 440 292

6 934 357

17

Ingatlan kialakítás, vásárlás

18

Felhalmozási c. céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

104 066 759

122 872 681

72 072 714

4. melléklet

Felújítási kiadások

Sor-szám

Feladat megnevezése

Össes kiadás

2019 előirányzat

teljesítés

eredeti

mód.

mód.

1.

Petőfi u árok és padka

v

2.934.360,-

2.

ovi udvar felújítás

3.999.997,-

Felújítási kiadások összesen

35 500 000

40 440 292

6.934.357,-

5. melléklet

Fejlesztési kiadások

kép: /download/2699/resources/EJR_3167104-zmsz_mell.PNG

6. melléklet

Mérleg

// ESZKÖZÖK

előző év

tárgyév

Ft

I.

Immateriális javakszellemi termékek

594 591

509 649

II.

Tárgyi eszközök

273 276 563

272 637 101

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

IV.

Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök

1 334 099

1 229 180

A.)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

275 205 253

274 375 930

I.

Készletek

226 227

0

C.)

Pénzeszközök

11 529 756

23 308 278

III.

Értékpapírok

D.)

Követelések

37 378 829

36 703 484

E.)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

6 857 372

12 413 142

F.) Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

331 197 436

346 800 834

// FORRÁSOK

előző év

tárgyév

ezer Ft

1.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

198 508 198

198 508 198

2.

Egyéb eszközök induláskori értéke

13 419 000

13 419 000

3.

Felhalmozott eredmény

131 895 744

109 627 084

4.

Mérleg szerinti eredmény

-22 268 660

18 682 968

G.)

SAJÁT TŐKE

321 554 282

340 237 250

I.

II.

H.)

KÖTELEZETTSÉGEK

9 643 154

6 563 584

J.)

Passzív időbeli elhatárolások

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

331 197 436

346 800 834

7. melléklet

Mérleg

// ESZKÖZÖK

előző év

tárgyév

Ft

I.

Immateriális javakszellemi termékek

594 591

509 649

II.

Tárgyi eszközök

273 276 563

272 637 101

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

IV.

Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök

1 334 099

1 229 180

A.)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

275 205 253

274 375 930

I.

Készletek

226 227

0

C.)

Pénzeszközök

11 529 756

23 308 278

III.

Értékpapírok

D.)

Követelések

37 378 829

36 703 484

E.)

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

6 857 372

12 413 142

F.) Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

331 197 436

346 800 834

// FORRÁSOK

előző év

tárgyév

ezer Ft

1.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

198 508 198

198 508 198

2.

Egyéb eszközök induláskori értéke

13 419 000

13 419 000

3.

Felhalmozott eredmény

131 895 744

109 627 084

4.

Mérleg szerinti eredmény

-22 268 660

18 682 968

G.)

SAJÁT TŐKE

321 554 282

340 237 250

I.

II.

H.)

KÖTELEZETTSÉGEK

9 643 154

6 563 584

J.)

Passzív időbeli elhatárolások

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

331 197 436

346 800 834

8. melléklet

Foglalkoztatott személyek létszáma

Szakfeladat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

5

Város- és községgazdálkodás

1

Falugondnoki szolgálat

1

Művelődési ház

0

Könyvtár

0

Összesen

7

9. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A foglalkozatás ütemezése:

2020

január

10

február

5

március

5

április

18

május

18

június

18

július

18

augusztus

18

szeptember

18

október

18

november

18

december

18

átlag:

15,16667

10. melléklet

Vagyonkimutatás

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

4 471 622

346 562 187

37 043 409

5 650 407

4 645 024

398 372 649

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

797 365

0

797 365

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

5 460 124

0

5 460 124

07

Egyéb növekedés

0

0

0

6 212 053

0

6 212 053

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

0

12 469 542

0

12 469 542

09

Értékesítés

0

0

81 600

0

0

81 600

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

81 600

0

0

81 600

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

4 471 622

346 562 187

36 961 809

18 119 949

4 645 024

410 760 591

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

3 877 031

93 290 267

22 689 173

0

3 310 925

123 167 396

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

84 942

11 863 452

1 163 952

0

104 919

13 217 265

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

3 961 973

105 153 719

23 853 125

0

3 415 844

136 384 661

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

3 961 973

105 153 719

23 853 125

0

3 415 844

136 384 661

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

509 649

241 408 468

13 108 684

18 119 949

1 229 180

274 375 930

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

2 452 088

0

0

0

0

2 452 088