Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a feladatalapú állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a feladatalapú állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettsége alapján - az Önkormányzat 2020. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következőket rendeli el:

1. § Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2020. (II. 14.) Kgy. rendelet végrehajtását a.) 14.500.542 eFt, azaz Tizennégymilliárd-ötszázmillió-ötszáznegyvenkettőezer 00/100 forint bevétellel, b.) 11.754.460 eFt, azaz Tizenegymilliárd-hetesszázötvennégymillió-négyszázhatvanezer 00/100 forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

1. Bevételek

2. § Az 1. § szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 2.746.945 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat)
3.200.426 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 1.384.697 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei
(B6 rovat) 853.198 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 438.432 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevétele (B5 rovat) 254.060 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei
(B7 rovat) 207.328 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, hitelből származó bevétele (B 811 rovat)
3.050.000 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 2.254.147 eFt.

(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 111.309 eFt.

2. Kiadások

4. § Az 1. § szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzati és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 1.444.428 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat) 249.278 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 5.170.856 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat) 61.148 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat)
3.331.435 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat)
869.759 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K 7 rovat) 170.891 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai
(K 8 rovat) 222.859 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont finanszírozási kiadásai, hitelek, kölcsönök törlesztése vonatkozásában (K 911 rovat) 150.000 eFt.

(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K 914 rovat) 83.806 eFt.

6. § (1) Az Önkormányzat bevétele 14.216.618 eFt, kiadása 11.608.897 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevétele 1.990.618 eFt, kiadása 1.852.257 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait – kötelező / önként vállalt / államigazgatási feladat – bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei éves átlagos statisztikai létszámát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók és az ingyenesen bérbe adott ingatlanok vonatkozásában a 7. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámait a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont pénzkészletének negyedévenkénti változását a 15. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2020. évben megillető állami támogatás elszámolását a 8. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.312.123.904 Ft, kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 133.454.862 Ft.

(2) A Közgyűlés az állami támogatások elszámolását a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 19.572.294 Ft visszafizetési kötelezettség terheli.

8. § A Közgyűlés jelen rendelete 9. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását, 10. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a 9. számú mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. § A Közgyűlés jelen rendelete 11. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét, 12. számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.

3. Vegyes és záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

1.melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

14. melléklet

15. melléklet

15. melléklet