Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Hatályos: 2021. 05. 25

Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Mártély Község Önkormányzata Mártély Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól

szóló többször módosított 1/2020.(II.19.) ÖR rendelet végrehajtását

a.) 509.239.076 Ft, azaz Ötszázkilencmillió-kétszázharminckilencezer
hetvenhat forint bevétellel,

b.) 286.406.480 Ft, azaz Kétszáznyolcvanhatmillió-négyszázhatezer-négyszáznyolcvan forint kiadással

a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ bevételeit a 3. számú, az Általános Művelődési Központ bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 114.965 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 19.789 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 43.990 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 32.563 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 389 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 30 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe-vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 293.499 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 3.163 eFt.

Kiadások

4. § Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában az 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében a Gondozási Központ kiadásait a 3. számú, az Általános Művelődési Központ kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K1 rovat) 89.047 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K2 rovat) 14.213 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K3 rovat) 69.237 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat)
493 eFt

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K5 rovat)
8.209eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K6 rovat)
98.944 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K7 rovat) 3.218 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai (K 8 rovat)
11 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása (K914 rovat) 3.034 eFt.

6. § (1) Az Önkormányzat bevétele 481.421 eFt, kiadása 261.387 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Gondozási Központ bevétele 30.232 eFt, kiadása 29.651 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Általános Művelődési Központ bevétele 71.376 eFt, kiadása 69.158 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Mártély Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Mártély Község Önkormányzat részére 2020. évben kiutalt állami támogatások teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Mártély Község Önkormányzatát 2020. évben ténylegesen megillető állami támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 78.492 eFt kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 3.746 eFt előző évi elszámolásból származó bevétel 1.723 eFt felhalmozási célú állami támogatás 216 eFt

(4) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását az 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot a központi költségvetésből a támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség 3.362 eFt.

8. § Jelen rendeletet

(1) 8. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását 222.833 eFt összeggel fogadja el.

(2) 9. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. § (1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatai bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat következő évekre áthúzódó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési keretszámait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 14. számú melléklet tartalmazza.

10. § Jelen rendeletet 15. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét, 16. számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását 17. számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont pénzkészletének negyedéves időszakonkénti változását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet

1.pdf

2. melléklet

2.pdf

3. melléklet

3.pdf

4. melléklet

4.pdf

5. melléklet

5.pdf

6. melléklet

6.pdf

7. melléklet

7.pdf

8. melléklet

8.pdf

9. melléklet

9.pdf

10. melléklet

10.pdf

11. melléklet

11.pdf

12. melléklet

12.pdf

13. melléklet

13.pdf

14. melléklet

14.pdf

15. melléklet

15.pdf

16. melléklet

16.pdf

17. melléklet

17.pdf