Tarcal község képviselő testületének 4/2017 (III.1.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Tarcal község képviselő testületének 4/2017 (III.1.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint az Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, az Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Tarcal község közigazgatási területén történő házasságkötések létesítésekor az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2. § (1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnél történő közreműködése többletszolgáltatásnak minősül, melyért a házasulók az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatali helyiségében történő megjelenés. E körülmény fennállását kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.

3. § (1)[1] A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítéséért fizetendő szolgáltatási díj 20.000,- Ft.

(2)[2] A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítéséért fizetendő szolgáltatási díj 6.000,- Ft.

4. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt, házasságkötésenként 10.000,- Ft díj illeti meg.

5. § (1) A 3.§ szerinti díjakat legkésőbb a házasság megkötése előtti 5. napig kell a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába készpénzben, vagy átutalással az 55800013-12000014. számú bankszámlára teljesíteni.

(2) A házasságkötés létesítésének meghiúsulása esetén a befizetett szolgáltatási díjat, a tudomásra jutástól számított 5 napon belül a befizető részére vissza kell fizetni, utalni.

6. § Jelen rendelet értelmében:

  • a) hivatali helyiségnek minősül: Tarcal Község Önkormányzatának 3915 Tarcal Fő u. 61. szám alatti tanácskozó terme.
  • b) hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnek minősül: Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete 58/2013.(VI.27.) határozatával jóváhagyott a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti munkarenden kívüli közreműködés.

7. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli létesítésének, valamint az anyakönyvvezetők munkaidőn kívüli közreműködésének díjairól szóló 2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet.


[1] A 3. § (1) bekezdése a Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § (2) bekezdése a Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.