Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29 - 2021. 05. 30

Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) rendelet módosításáról

2021.05.29.

Felsővadász Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

6.771.351.-Ft-tal

Költségvetési kiadását

6.771.351.-Ft-tal

módosítja az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

2. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

223.575.685.-Ft

Költségvetési bevétellel

230.942.832.-Ft

Költségvetési kiadással

-7.367.147.-Ft
-7.783.688.-Ft
416.541.-Ft

Költségvetési egyenleggel
- ebből működési (hiány,többlet)
felhalmozási (hiány,többlet)

11.591.176.-Ft

Finanszírozási bevétellel

4.224.029.-Ft

Finanszírozási kiadással

7.367.147.-Ft

Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 235.166.861.-Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. § A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2. és 9.3.3. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. május 30-án hatályát veszti.

1. melléklet