Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásának támogatására.

Létszám

2. § Az önkormányzat intézményei létszámkeretének alakulását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetés módosított bevételi előirányzatát 16.681.972.809 forintban állapította meg. A polgármester jóváhagyja, hogy a tényleges bevétel összege 15.996.660.032 forintra teljesült.

(2) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege 2020. évben 13.985.634.542 forintra teljesült, a tervezett 16.681.972.809 forinttal szemben.

(3) A polgármester az önkormányzat maradványának összegét 2.066.992.887 forintban határozza meg, mely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány részletezését a rendelet 34. melléklete tartalmazza.

(3a) A maradvány összegéből

  • a) a Deszki Polgármesteri Hivatal maradványa 7.123.580 forint,
  • b) a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 7.666.292 forint,
  • c) az önkormányzat intézményi szintű maradványa 226.771.942 forint.

(4) A polgármester a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás maradványának összegét 672.032.901 forintban, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás maradványának összegét 1.153.397.902 forintban határozza meg.

(5) A polgármester az önkormányzat társulásokkal összevont adósságállományát nulla forintban határozza meg.

(6) A polgármester az önkormányzat társulásokkal összevont eredményét a rendelet 27. melléklete szerint -164.836.606 forintban határozza meg.

(7) A település összevont -, intézmények -, társulások összevont eredményeit a rendelet 28-33. mellékletei tartalmazzák.

Költségvetési bevételek

4. § A költségvetési bevételek előirányzatát és teljesített pénzforgalmát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

5. § A finanszírozási bevételeket forrásonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Költségvetési kiadások

6. § A 2020. évi költségvetési kiadások (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi, ellátottak pénzbeli juttatásait, felhalmozási kiadások) előirányzatát, felhasználását részletesen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

7. § Finanszírozási kiadásokat forrásonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat intézményi tényleges bevételeit és kiadásait előirányzatok szerint, valamint a teljesítést e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A polgármester az önkormányzat intézményi szintű 2020. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzatát 2.582.787.091 forintban állapította meg, a tényleges bevétel összege 2.746.187.655 forintra teljesült.

(3) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege a tervezett 2.582.787.091 forinttal szemben, 2.587.805.588 forintra teljesült.

Deszki Polgármesteri Hivatal

9. § (1) A tényleges bevételeket és kiadásokat előirányzatok szerint, valamint a teljesítést a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A polgármester a 2020. költségvetés módosított bevételi előirányzatát 114.314.246 forintban állapította meg. A polgármester jóváhagyja, hogy a tényleges bevétel összege 108.490.332 forintra teljesült.

(3) A polgármester jóváhagyja, hogy a kiadások összege a 2020. évben 101.366.482 forintra teljesült, a tervezett 114.314.246 forinttal szemben.

Intézmények

10. § (1) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 5-18. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az intézmények kiadásai az alábbi főösszegűek:

  • a) Az óvodai nevelés, működés-, gyermekétkeztetés kiadása 68.311.753 forint,
  • b) Az iskolai gyermekétkeztetés kiadása 11.357.654 forint,
  • c) Az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ működési kiadása 32.547.071 forint,
  • d) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár bevétele 44.261.371, kiadása 36.595.079 forintra teljesült, melyből 1.081.549 forint felhalmozási kiadás.

Társulások

11. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának bevételeit és a kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának bevételi főösszege 7.612.010.581 forint előirányzattal szemben 7.360.289.221 forintra teljesült.

(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának kiadási főösszege 6.688.256.320 forintra teljesült.

12. § (1) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételeit és a kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás bevételi főösszege 6.395.907.424 forint előirányzattal szemben 5.816.129.882 forintra teljesült.

(3) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás kiadási főösszege 4.708.390.823 forintra teljesült.

Pénzügyi beszámolók

13. § Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét a rendelet 20. melléklete tartalmazza, a település összevont -, intézmények -, társulások összevont mérlegeit a rendelet 21-26. mellékletei tartalmazzák.

Vagyonkimutatás

14. § (1) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak (ingatlanok, ingóságok, gépek, berendezések, felszerelések) összesítését a rendelet 38. melléklete tartalmazza.

(2) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatását a rendelet 39. melléklete tartalmazza.

38. melléklet Deszk Község Önkormányzata vagyonkimutatás

39. melléklet Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatás

Ellenőrzések

15. § A könyvvizsgálói záradékkal ellátott független könyvvizsgálói jelentést a rendelet 35-37. és 40-42. mellékletei tartalmazzák.

42. melléklet Jegyzői nyilatkozat 2.

41. melléklet Teljességi nyilatkozat 1.

40. melléklet 2020. évi vélemény aláírt

Záró rendelkezések

16. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Létszám

Cím

Alcím

Költségvetési szerv neve

1.

Deszk Község Önkormányzata

1.1.

Deszk Község Önkormányzata

1.2.

Deszki Polgármesteri Hivatal

1.3.

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

1.4.

Oktatási Intézmények

1.5.

SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége

1.6.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

1.6.1.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

1.6.2.

Szktt Koordinációs Központ

1.6.3.

Szktt Óvodái

1.6.4.

Szktt Szociális Szolgáltató Központ

1.6.5.

Szktt Egyesített Szociális Intézmény

1.7.

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

2. melléklet

Konszolidált beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

50 322 491

64 823 705

64 823 705

100,00

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

153 071 980

159 808 810

159 808 810

100,00

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

1 545 481 367

1 829 761 517

1 829 761 517

100,00

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 890 159

8 293 231

8 293 231

100,00

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

4 502 010

4 502 010

100,00

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 570 633

1 570 633

100,00

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

1 753 765 997

2 068 759 906

2 068 759 906

100,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

0

0

0

0,00

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

0

0

0,00

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 810 466 266

3 260 021 373

3 193 310 583

97,95

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

4 564 232 263

5 328 781 279

5 262 070 489

98,75

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0,00

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

0

0

0

0,00

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

0

0

0

0,00

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

580 589 419

581 572 749

1 029 756 551

177,06

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

580 589 419

581 572 749

1 029 756 551

177,06

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

10 000

10 000

0

0,00

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

65 800 000

65 800 000

63 670 130

96,76

19.

ebből: építményadó

20 300 000

20 300 000

19 589 765

96,50

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

17 500 000

17 500 000

18 470 263

105,54

21.

ebből: telekadó

28 000 000

28 000 000

25 610 102

91,46

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

157 300 000

140 130 876

82 172 148

58,64

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

157 300 000

140 130 876

82 172 148

58,64

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0,00

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

9 800 000

9 800 000

0

0,00

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

236 818

0,00

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

232 910 000

215 740 876

146 079 096

67,71

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

500 000

500 000

1 806 483

361,30

29.

ebből: települési adók

0

0

5 228

0,00

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

0

0

0

0,00

31.

ebből: egyéb bírság

500 000

500 000

1 801 255

360,25

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

500 000

500 000

1 806 483

361,30

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

0,00

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

277 168 859

275 668 859

258 730 550

93,86

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

2 400 000

2 400 000

10 016 858

417,37

36.

Tulajdonosi bevételek (B404)

11 000 000

11 000 000

10 160 854

92,37

Ellátási díjak (B405)

616 022 200

616 022 200

579 664 144

94,10

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

114 009 592

114 009 592

108 724 545

95,36

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

77 072 350

77 072 350

130 051 928

168,74

39.

Kamatbevételek (B408)

50 000

50 000

848 580

1 697,16

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B411)

6 963 000

8 703 000

5 717 714

65,70

41.

Működési bevételek (=33+…+40)

1 104 686 001

1 104 926 001

1 103 915 173

99,91

42.

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

0

0

0,00

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

0

0

0,00

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

0,00

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0,00

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

184 000

0,00

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

184 000

0,00

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

0,00

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

0

152 000

152 000

100,00

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

152 000

152 000

100,00

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

6 482 917 683

7 231 672 905

7 543 963 792

104,32

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

1 769 750 246

2 019 087 061

1 870 437 736

92,64

52.

Külső személyi juttatások (K12)

32 761 172

45 626 309

36 627 956

80,28

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

1 802 511 418

2 064 713 370

1 907 065 692

92,36

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

328 472 962

371 543 273

341 907 164

92,02

55.

Készletbeszerzés (K31)

344 745 353

263 160 174

248 531 813

94,44

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

39 293 717

42 142 098

35 213 155

83,56

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

986 150 264

1 019 642 495

969 095 356

95,04

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

11 396 318

84 886 205

82 152 358

96,78

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

343 866 452

675 956 563

614 543 819

90,91

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

1 725 452 104

2 085 787 535

1 949 536 501

93,47

61.

Családi támogatások (K42)

50 000

50 000

0

0,00

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

0

0

0

0,00

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

0

0

0

0,00

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

0

0

0,00

65.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)

0

0

0

0,00

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 150 000

3 060 183

2 659 918

86,92

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

2 200 000

3 110 183

2 659 918

85,52

67.

Elvonások befizetések (K502)

0

2 983 684

2 983 684

100,00

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

100 000

100 000

100,00

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

52 698 000

93 824 020

82 484 000

87,91

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 739 604 202

2 165 598 353

2 044 957 666

94,43

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

21 654 295

0,00

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

0

0,00

73.

ebből: társadalombiztosítás

0

0

0

0,00

74.

Tartalékok (K513)

129 523 056

201 823 163

0

0,00

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

1 921 825 258

2 464 329 220

2 130 525 350

86,45

76.

Beruházások (K6)

3 581 131 601

5 921 952 301

4 836 537 888

81,67

77.

Felújítások (K7)

79 432 054

248 080 800

172 322 740

69,46

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

0

0

0

0,00

79.

Lakástámogatás (K87)

0

0

0

0,00

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

1 423 600

1 423 600

100,00

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

0

0

0,00

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

1 423 600

1 423 600

100,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

9 441 025 397

13 160 940 282

11 341 978 853

86,18

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

800 000 000

800 000 000

0

0,00

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

2 958 107 714

5 929 267 377

5 882 199 394

99,21

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

68 389 875

75 731 125

110,73

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

2 412 749 754

2 721 032 527

2 480 496 846

91,16

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

0

90 000 000

0,00

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

2 412 749 754

2 721 032 527

2 570 496 846

94,47

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

6 170 857 468

9 450 299 904

8 452 696 240

89,44

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

800 000 000

800 000 000

45 658 843

5,71

90.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

68 389 875

68 389 875

100,00

91.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

2 412 749 754

2 721 032 527

2 480 496 846

91,16

92.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

0

0

117 500 000

0,00

93.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

2 412 749 754

2 721 032 527

2 597 996 846

95,48

94.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

3 212 749 754

3 521 032 527

2 643 655 689

75,08

Költségvetés főösszege

12 653 775 151

16 681 972 809

-

0,00

Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

-

-

15 996 660 032

95,89

Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

-

-

13 985 634 542

83,84

3. melléklet

Deszk Község Önkormányzata beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

50 322 491

64 823 705

64 823 705

100,00

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

153 071 980

159 808 810

159 808 810

100,00

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

1 545 481 367

1 829 761 517

1 829 761 517

100,00

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 890 159

8 293 231

8 293 231

100,00

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

4 502 010

4 502 010

100,00

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

1 570 633

1 570 633

100,00

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

1 753 765 997

2 068 759 906

2 068 759 906

100,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

25 309 776

68 933 247

24 001 200

34,82

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

1 779 075 773

2 137 693 153

2 092 761 106

97,90

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

226 283 771

0,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

226 283 771

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

10 000

10 000

0

0,00

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

65 800 000

65 800 000

63 670 130

96,76

19.

ebből: építményadó

20 300 000

20 300 000

19 589 765

96,50

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

17 500 000

17 500 000

18 470 263

105,54

21.

ebből: telekadó

28 000 000

28 000 000

25 610 102

91,46

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

157 300 000

140 130 876

82 172 148

58,64

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

157 300 000

140 130 876

82 172 148

58,64

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0,00

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

9 800 000

9 800 000

0

0,00

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

236 818

0,00

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

232 910 000

215 740 876

146 079 096

67,71

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

500 000

500 000

1 806 483

361,30

29.

ebből: települési adók

0

5 228

0,00

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

0

0

0

0,00

31.

ebből: egyéb bírság

500 000

500 000

1 801 255

360,25

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

500 000

500 000

1 806 483

361,30

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 750 000

1 750 000

1 322 145

75,55

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

2 400 000

2 400 000

1 958 751

81,61

36.

Tulajdonosi bevételek (B404)

11 000 000

11 000 000

10 160 854

92,37

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 120 500

1 120 500

1 381 745

123,32

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

0

52 000

0,00

39.

Kamatbevételek (B408)

20 000

20 000

62 192

310,96

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

552 304

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B411)

4 000 000

4 000 000

1 641 285

0,00

41.

Működési bevételek (=33+…+40)

20 290 500

20 290 500

17 131 276

84,43

42.

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

0

0

0,00

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

0

0

0,00

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0,00

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0,00

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

184 000

0,00

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)

2 415 000

0,00

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

2 599 000

0,00

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

0,00

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0,00

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

2 032 776 273

2 374 224 529

2 486 660 732

104,74

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

35 576 582

34 480 499

33 881 584

98,26

52.

Külső személyi juttatások (K12)

23 535 157

27 502 694

19 437 041

70,67

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

59 111 739

61 983 193

53 318 625

86,02

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 862 463

9 862 463

8 629 421

87,50

55.

Készletbeszerzés (K31)

10 175 636

10 175 636

9 143 693

89,86

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 000 000

4 791 367

3 688 930

76,99

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

52 388 681

52 042 600

47 963 885

92,16

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

40 000

40 000

0

0,00

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

24 724 450

23 255 796

16 685 780

71,75

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

91 328 767

90 305 399

77 482 288

85,80

61.

Családi támogatások (K42)

50 000

50 000

0

0,00

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 150 000

3 004 703

2 604 438

86,68

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

2 200 000

3 054 703

2 604 438

85,26

67.

Elvonások befizetések (K502)

2 983 684

2 983 684

100,00

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

100 000

100 000

100,00

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

52 698 000

51 824 020

40 484 000

78,12

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 681 909 807

2 110 344 058

1 989 703 371

94,28

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

11 367 069

17 572 548

0

0,00

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

1 745 974 876

2 182 824 310

2 033 271 055

93,15

76.

Beruházások (K6)

19 082 984

41 728 321

41 677 938

99,88

77.

Felújítások (K7)

2 882 054

6 625 807

4 356 473

65,75

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

1 423 600

1 423 600

100,00

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

0

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

1 423 600

1 423 600

100,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

1 930 442 883

2 397 807 796

2 222 763 838

92,70

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

0

0

0,00

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

23 398 750

140 172 687

93 795 798

66,91

85.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

68 389 875

75 731 125

110,73

86.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0,00

87.

Betétek megszüntetése (B817)

0

0

90 000 000

0,00

88.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

23 398 750

208 562 562

259 526 923

124,44

89.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

23 398 750

208 562 562

259 526 923

124,44

90.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0,00

91.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

68 389 875

68 389 875

100,00

92.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

125 732 140

116 589 420

110 762 000

95,00

93.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

0

0

117 500 000

0,00

94.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

125 732 140

116 589 420

296 651 875

0,00

95.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

125 732 140

184 979 295

365 041 750

197,34

Költségvetés főösszege

2 056 175 023

2 582 787 091

2 587 805 588

100,19

4. melléklet

Deszki Polgármesteri Hivatal beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

24 394 395

22 254 295

22 254 295

100,00

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

24 394 395

22 254 295

22 254 295

100,00

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

0

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

36.

Ellátási díjak (B405)

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

240

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

3 266

0,00

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

0

0

3 506

0,00

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

24 394 395

22 254 295

22 257 801

100,02

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

91 573 400

94 109 549

83 689 339

88,93

52.

Külső személyi juttatások (K12)

503 215

472 415

93,88

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

91 573 400

94 612 764

84 161 754

88,95

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

16 080 315

16 080 315

14 774 775

91,88

55.

Készletbeszerzés (K31)

1 000 000

969 100

629 438

64,95

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

10 000

182 219

168 619

92,54

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

1 200 000

1 484 973

881 257

59,34

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

0

0

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

790 000

984 875

750 639

76,22

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

3 000 000

3 621 167

2 429 953

67,10

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

0

0

0,00

76.

Beruházások (K6)

77.

Felújítások (K7)

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

110 653 715

114 314 246

101 366 482

88,67

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

0

3 660 531

3 660 531

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

86 259 320

88 399 420

82 572 000

93,41

86.

Betétek megszüntetése (B817)

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=85+86) (B81)

86 259 320

88 399 420

82 572 000

0,00

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

86 259 320

92 059 951

86 232 531

93,67

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

0

0

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

0

0,00

Költségvetés főösszege

110 653 715

114 314 246

101 366 482

88,67

5. melléklet

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

500 000

3 200 000

3 200 000

100,00

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

500 000

3 200 000

3 200 000

100,00

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

0

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2 000 000

500 000

404 645

80,93

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

0

0

12 500

0,00

36.

Ellátási díjak (B405)

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

486

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

0

1 500 000

1 191 492

79,43

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

2 000 000

2 000 000

1 609 123

80,46

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

2 500 000

5 200 000

4 809 123

92,48

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

19 603 600

19 670 084

18 893 571

96,05

52.

Külső személyi juttatások (K12)

2 300 000

2 787 834

1 760 783

63,16

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

21 903 600

22 457 918

20 654 354

91,97

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 731 130

3 731 130

3 424 133

91,77

55.

Készletbeszerzés (K31)

2 250 000

2 250 000

1 531 874

68,08

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

80 000

80 000

58 401

73,00

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

12 250 000

11 222 750

8 537 461

76,07

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20 000

20 000

0

0,00

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

3 115 000

1 686 946

1 307 307

77,50

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

17 715 000

15 259 696

11 435 043

74,94

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

0

0

0,00

76.

Beruházások (K6)

1 050 000

1 194 598

1 081 549

90,54

77.

Felújítások (K7)

4 050 000

2 700 000

0

0,00

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

48 449 730

45 343 342

36 595 079

80,71

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

6 476 910

11 953 342

11 262 248

94,22

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

39 472 820

28 190 000

28 190 000

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0,00

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

39 472 820

28 190 000

28 190 000

0,00

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

45 949 730

40 143 342

39 452 248

98,28

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0,00

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

0

0

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

0

0,00

Költségvetés főösszege

48 449 730

45 343 342

36 595 079

80,71

6. melléklet

SZKTT Konszolidált beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

0

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

0

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

0

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

0

0

0

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

0

0

0

0

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

0

0

0

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 713 808 563

3 048 442 263

3 019 963 353

99,07

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 713 808 563

3 048 442 263

3 019 963 353

99,07

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

0

0

0

0

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

0

0

0

0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

983 330

23 488 516

2 388,67

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

983 330

23 488 516

2 388,67

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

0

0

0

0

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

0

0

0

0

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

0

21.

ebből: telekadó

0

0

0

0

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

0

0

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

0

0

0

0

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

0

0

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

0

0

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

0

0

0

0

31.

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

0

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

65 450 000

65 450 000

93 430 423

142,75

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

0

0

8 045 607

0,00

36.

Ellátási díjak (B405)

616 022 200

616 022 200

579 664 144

94,10

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

56 737 500

56 737 500

63 178 001

111,35

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

65 685 350

65 685 350

48 834 928

74,35

39.

Kamatbevételek (B408)

30 000

30 000

53 901

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

2 963 000

3 203 000

2 881 671

89,97

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

806 888 050

807 128 050

796 088 675

98,63

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

0

0

0

0

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

0

0

0

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

0

0

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

0

0

0

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

0

152 000

152 000

100,00

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

152 000

152 000

100,00

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

3 520 696 613

3 856 705 643

3 839 692 544

99,56

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

1 622 996 664

1 870 826 929

1 733 973 242

92,68

52.

Külső személyi juttatások (K12)

6 426 015

14 332 566

14 781 317

103,13

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

1 629 422 679

1 885 159 495

1 748 754 559

92,76

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

298 799 054

341 869 365

315 078 835

92,16

55.

Készletbeszerzés (K31)

330 899 717

249 345 438

237 144 814

95,11

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

32 203 717

34 088 512

30 837 105

90,46

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

916 611 583

947 692 172

906 567 860

95,66

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

6 236 318

6 358 388

5 079 959

79,89

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

257 449 602

589 423 488

574 469 414

97,46

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

1 543 400 937

1 826 907 998

1 754 099 152

96,01

61.

Családi támogatások (K42)

0

0

0

0

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

0

0

0

0

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

0

0

0

0

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

55 480

55 480

100,00

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

0

0

0

0

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

55 480

55 480

100,00

67.

Elvonások befizetések (K502)

0

0

0

0

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

0

0

0

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

0

42 000 000

42 000 000

100,00

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

33 300 000

33 600 000

33 600 000

100,00

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

0

0

0

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

0

0

0

73.

ebből: társadalombiztosítás

0

0

0

0

74.

Tartalékok

11 523 000

41 425 715

0

0

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

44 823 000

117 025 715

75 600 000

0

76.

Beruházások (K6)

9 228 000

669 794 428

270 401 408

40,37

77.

Felújítások (K7)

500 000

166 754 993

154 532 040

92,67

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

0

0

0

0

79.

Lakástámogatás (K87)

0

0

0

0

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

0

0

0

0

0

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8)

0

0

0

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

3 526 173 670

5 007 567 474

4 318 521 474

86,24

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

0

0

0,00

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

5 477 057

1 150 861 831

1 150 861 831

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

0

0

0,00

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

2 287 017 614

2 604 443 107

3 520 596 677

135,18

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

2 292 494 671

3 755 304 938

3 520 596 677

93,75

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

0

0

0

0,00

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

Költségvetés főösszege

5 813 191 284

7 612 010 581

6 688 256 320

87,86

7. melléklet

SZKTT beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

0

0

0,00

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0,00

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 530 144 557

2 807 437 933

2 764 187 188

98,46

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 530 144 557

2 807 437 933

2 764 187 188

98,46

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

22 505 186

0,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

22 505 186

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

4 585 398

0,00

36.

Ellátási díjak (B405)

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

780 825

0,00

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

30 000

30 000

49 993

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

2 963 000

2 963 000

660 752

0,00

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

2 993 000

2 993 000

6 076 968

203,04

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

2 533 137 557

2 810 430 933

2 792 769 342

99,37

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

52.

Külső személyi juttatások (K12)

0

500 000

500 000

100,00

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

0

500 000

500 000

100,00

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

98 000

98 000

100,00

55.

Készletbeszerzés (K31)

3 350 000

3 350 000

534 850

15,97

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

14 385 000

14 385 000

13 322 744

92,62

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

175 840 000

159 579 079

159 443 032

99,91

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10 606 000

299 490 303

299 417 062

99,98

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

204 181 000

476 804 382

472 717 688

99,14

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

0

42 000 000

42 000 000

100,00

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

33 300 000

33 600 000

33 600 000

100,00

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok

11 523 000

41 425 715

0

0,00

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

44 823 000

117 025 715

75 600 000

64,60

76.

Beruházások (K6)

2 593 000

644 140 509

248 266 336

38,54

77.

Felújítások (K7)

0

111 397 018

111 397 018

100,00

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

251 597 000

1 349 965 624

908 579 042

67,30

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

5 477 057

1 143 977 798

1 143 977 798

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

0

0

0,00

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

0

0

1 143 977 798

0,00

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

5 477 057

1 143 977 798

1 143 977 798

100,00

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0,00

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

2 287 017 614

2 604 443 107

2 369 734 846

90,99

Költségvetés főösszege

2 538 614 614

3 954 408 731

3 278 313 888

82,90

8. melléklet

SZKTT Koordinációs Központ beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0,00

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

4 950 000

4 950 000

1 750 000

35,35

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

4 950 000

4 950 000

1 750 000

35,35

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

0

0,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

0

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

62 500 000

62 500 000

92 841 093

148,55

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

0

0

391 151

0,00

36.

Ellátási díjak (B405)

16 800 000

16 800 000

14 719 911

87,62

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

21 186 000

21 186 000

29 147 079

137,58

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

0

0

1 374

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

0

0

1 635 369

0,00

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

100 486 000

100 486 000

138 735 977

138,06

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

105 436 000

105 436 000

140 485 977

133,24

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

88 031 914

90 449 991

83 770 781

92,62

52.

Külső személyi juttatások (K12)

0

0

1 755 600

0,00

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (k1)

88 031 914

90 449 991

85 526 381

94,56

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

15 377 378

16 424 484

14 154 037

86,18

55.

Készletbeszerzés (K31)

76 360 000

83 469 000

77 353 564

92,67

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

930 000

698 000

667 348

95,61

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

27 650 000

23 339 000

22 655 222

97,07

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

25 124 000

29 435 000

28 434 906

96,60

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

130 064 000

136 941 000

129 111 040

94,28

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

0

0

0,00

76.

Beruházások (K6)

4 134 000

1 187 000

1 181 799

99,56

77.

Felújítások (K7)

0

0

0

0,00

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

237 607 292

245 002 475

229 973 257

93,87

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

132 171 292

139 566 475

89 681 923

64,26

86.

Betétek megszüntetése (B817)

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

132 171 292

139 566 475

89 681 923

64,26

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

132 171 292

139 566 475

89 681 923

64,26

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0,00

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K9)

0

0

0

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

0

0,00

Költségvetés főösszege

237 607 292

245 002 475

229 973 257

93,87

9. melléklet

SZKTT Óvodái beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 148 720

2 148 720

3 494 608

162,64

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 148 720

2 148 720

3 494 608

162,64

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

0

0,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

0

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

36.

Ellátási díjak (B405)

1 522 000

1 522 000

941 064

61,83

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó B(406)

487 000

487 000

254 086

52,17

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

410 000

410 000

0

0,00

39.

Kamatbevételek (B408)

186

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

8

0

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

2 419 000

2 419 000

1 195 344

49,41

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44)(B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

4 567 720

4 567 720

4 689 952

102,68

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

146 319 590

149 702 313

139 702 186

93,32

52.

Külső személyi juttatások (K12)

208 000

208 000

40 000

19,23

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

146 527 590

149 910 313

139 742 186

93,22

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

28 451 446

28 978 741

25 531 444

88,10

55.

Készletbeszerzés (K31)

3 349 000

3 349 000

2 878 796

85,96

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 314 000

1 314 000

542 492

41,29

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

23 134 000

23 134 000

16 950 135

73,27

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

50 000

257 552

515,10

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

7 137 000

7 137 000

4 912 573

68,83

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

34 984 000

34 984 000

25 541 548

73,01

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

0

0

0,00

76.

Beruházások (K6)

1 901 000

1 901 000

1 310 221

68,92

77.

Felújítások (K7)

0

0

0

0,00

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

211 864 036

215 774 054

192 125 399

89,04

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

125 635

125 635

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

207 296 316

211 080 699

189 083 810

89,58

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

0

0

0,00

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

207 296 316

211 080 699

189 209 445

0,00

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

207 296 316

211 206 334

189 209 445

89,59

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0,00

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

0

0

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

0

0,00

Költségvetés főösszege

211 864 036

215 774 054

192 125 399

89,04

10. melléklet

SZKTT Szociális Szolgáltató Központ beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

0

0

0,00

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0,00

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

14 000 000

15 175 000

15 713 300

103,55

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)(B1)

14 000 000

15 175 000

15 713 300

103,55

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

0

0,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

0

0

0,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

0

0

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

36.

Ellátási díjak (B405)

14 550 000

14 550 000

18 855 256

129,59

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 267 000

3 267 000

4 421 210

135,33

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

3 900 000

3 900 000

1 400 928

35,92

39.

Kamatbevételek (B408)

0

0

502

0,00

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

0

0

228 803

0

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

21 717 000

21 717 000

24 906 699

114,69

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

0

0

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

0

0

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

0

0

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

35 717 000

36 892 000

40 619 999

110,11

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

90 408 000

106 939 927

97 858 391

91,51

52.

Külső személyi juttatások (K12)

320 000

3 203 150

3 073 150

95,94

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

90 728 000

110 143 077

100 931 541

91,64

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

16 611 000

19 845 288

17 475 834

88,06

55.

Készletbeszerzés (K31)

6 977 000

6 513 499

4 673 059

71,74

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 495 000

1 541 992

987 498

64,04

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

31 530 000

31 389 416

29 085 951

92,66

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

1 984 000

2 337 000

1 809 226

77,42

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

11 880 000

11 695 405

8 956 738

76,58

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

53 866 000

53 477 312

45 512 472

85,11

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

0

0

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

0

0

0,00

76.

Beruházások (K6)

600 000

988 688

355 208

35,93

77.

Felújítások (K7)

0

0

0

0,00

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

79.

Lakástámogatás (K87)

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

0

0

0

0,00

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

161 805 000

184 454 365

164 275 055

89,06

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

10 000

10 000

100,00

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

126 088 000

147 552 365

123 983 831

0,00

86.

Betétek megszüntetése (B817)

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

126 088 000

147 552 365

123 993 831

0,00

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

126 088 000

147 562 365

123 993 831

84,03

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

0

0,00

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

0

0

0,00

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

0

0

0,00

Költségvetés főösszege

161 805 000

184 454 365

164 275 055

89,06

11. melléklet

SZKTT ESZI beszámoló

Rovat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

0

0

0

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

162 565 286

218 730 610

234 818 257

107,36

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

162 565 286

218 730 610

234 818 257

107,36

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

983 330

983 330

100,00

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2)

0

983 330

983 330

100,00

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

0

0

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0

0

0

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

0

0

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

0

0

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság