Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ára, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat képviselő–testületének nevében eljárva a polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi főösszegét 1.324.741 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 1.033.659 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a pénzforgalmi mérleg bevételi oldalán a 3. mellékletben, valamint a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat működési bevételeinek összege 976.071 ezer Ft, a felhalmozási bevételeinek összege 348.670 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat kiadásait a pénzforgalmi mérleg kiadási oldalán az 3. melléklet szerint fogadja el. A működési kiadások összege 718.719 ezer Ft, a felhalmozási kiadások összege 314.940 ezer Ft.

2. § (1) A Képviselő–testület nevében eljárva a Polgármester az intézmények bevételi előirányzat teljesítését az 1. melléklet 1.1. pontja szerint fogadja el.

(2) A Képviselő–testület az intézmények kiadási előirányzat teljesítését a 2. melléklet 1.1. pontja szerint fogadja el.

3. § A Képviselő–testület nevében eljárva a Polgármester az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az Önkormányzat működési kiadás előirányzatának teljesítését az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület nevében eljárva a Polgármester az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete 81 fő, amelyből a köztisztviselők létszáma 12 fő, a közalkalmazottak létszáma 57 fő, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 12 fő.

6. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerint vagyonát az 7. melléklet vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.268.416 ezer Ft-ban állapítja meg.

7. § (1) Mikepércs Községi Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei 1.062.980 ezer Ft, míg az alaptevékenység költségvetési kiadásai 680.656 ezer Ft. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege így 382.324 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevételei 215.452 ezer Ft, míg az alaptevékenység finanszírozási kiadásai 303.414 ezer Ft. Az alaptevékenység finanszírozási egyenlege így – 87.962 ezer Ft. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez. Az összes maradvány ennek megfelelően: 294.362 ezer Ft, melynek összege kötelezettséggel terhet pénzmaradvány. 22.194 ezer Ft a 2021. évi állami támogatás megelőlegezett összegének kötelezettséggel terhelt maradványa. 1.317 ezer Ft a VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése pályázat maradványa. 6.063 ezer Ft TOP-1.4.1-15 számú Óvoda bővítés megelőlegezésének maradványa. 10.973 ezer Ft a TOP-2.1.3 számú Csapadékvíz pályázat megelőlegezésének maradványa. 11.122 ezer Ft a TOP-3.1.1-15 Kerékpárút pályázat megelőlegezésének maradványa. 63.180 ezer Ft az TOP 3.2.1 Energetika pályázat projekt maradványa. 53.847 ezer Ft a 2020. évben keletkezett, de 2021. évet terhelő kötelezettség. 2.633 ezer Ft az adott előleg összege. 29.450 ezer Ft a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, óvoda felújítása pályázat megelőlegezett összege. 433 ezer Ft a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás megelőlegezett összege. 2.656 ezer Ft az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen kapott támogatás 20. évben fel nem használt összege. 87.861 ezer Ft az előző években keletkezett és tartalékba helyezhető maradvány, amely a folyamatba lévő projekt beruházások önerejének fedezetére kerül tartalékba helyezve.

(2) A Mikepércs Polgármesteri Hivatal maradványa 1.606 ezer Ft, amelyből 650 ezer Ft a foglalkoztatottaknak adott előleg és 956 ezer Ft szabad pénzeszköz, amely a 2021. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.

(3) Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár maradványa 429 ezer Ft, amely szabad pénzeszköz és a 2021. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.

(4) Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha maradványa 1.925 ezer Ft, amely szabad pénzeszköz és a 2021. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.

(5) Csodavár Óvoda maradványa 682 ezer Ft, amelyből 292 ezer Ft a foglalkoztatottaknak adott előleg, 168 ezer Ft a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása és 222 ezer Ft szabad pénzeszköz és a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.

(6) Mikepércsi Bölcsőde maradványa 1,675 ezer Ft, amelyből 1.125 ezer Ft a foglalkoztatottaknak adott előleg, 50 ezer Ft a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása és 500 ezer Ft szabad pénzeszköz és a 2020. évi költségvetés végrehajtásához nyújt fedezetet.

8. § A Képviselő–testület utasítja az Mikepércs jegyzőjét, hogy az intézmények vezetőjét a zárszámadási rendelet elfogadásáról a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

9. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Mikepércs Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadás - Bevételek

1. Mikepércs Községi Önkormányzat bevételek mindösszesen

adatok ezer Ft.-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport

B1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

501 595

517 428

578 543

112

B11.

Önk. ált. működési támogatása

373 591

386 248

423 047

110

B111.

Helyi önk. működésének általános támogatása

131 678

143 955

147 838

103

B112.

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

114 476

114 476

122 946

107

B113.

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

121 310

121 690

130 825

108

B114.

Telep.önk.. kulturális támogatása

6 127

6 127

8 585

140

B115.

Központosított előirányzatokból működési célúak

0

0

8 882

B116.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

3 971

0

0

0

B12.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

B16.

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

128 004

131 180

155 496

119

B3.

Közhatalmi bevételek

99 759

86 811

82 396

95

B34.

Vagyoni típusú adók

14 073

14 073

13 969

99

B35.

Termékek és szolgáltatások adói

85 291

72 343

66 846

92

B36.

Egyéb közhatalmi bevételek

395

395

1 581

400

B4 .

Működési bevételek

84 239

86 918

97 884

113

B401.

Készletértékesítés ellenértéke

1 000

1 000

6 185

B402.

Szolgáltatások ellenértéke

41 837

43 421

38 766

89

B403.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

300

299

246

82

B404.

Tulajdonosi bevételek

8 185

9 281

17 468

B405.

Ellátási díjak

16 124

16 124

17 208

107

B406.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 793

16 793

17 359

103

B407.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

B408.

Kamatbevételek

0

0

173

B409.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

B410

Egyéb működési bevételek

0

0

479

0

0

0

0

0

0

B6.

Működési célú átvett pénzeszköz

2 318

2 318

1 797

.B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 318

2 318

431

.B64

Működési célú támogatások visszatérülése

0

0

1 366

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

687 911

693 475

760 620

110

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

B2.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

1 038 149

1 038 967

348 505

34

B21.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

29 883

1. Központi előirányzatból felhalmozási célú

0

0

29 883

0

0

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 038 149

1 038 967

318 622

31

0

0

0

0

B5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B51.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

B52.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

B53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

B54.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

165

B74.

Felhalmozási célú támogatások visszatérülése

0

0

0

B75.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

0

165

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 038 149

1 038 967

348 670

34

c

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 726 060

1 732 442

1 109 290

64

B8.

Finanszírozási bevételek

68 180

235 540

215 451

91

B81.

Belföldi finanszírozás bevételei

68 180

235 540

215 451

91

B811.

Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről

0

B8111.

Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele

0

B8113.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

30 000

0

B813.

Maradvány igénybevétele

68 180

198 101

193 257

98

1.Működési célra

48 193

198 101

193 257

98

2. Felhalmozási célra

19 987

0

0

B814.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 439

22 194

298

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 794 240

1 967 982

1 324 741

67

1.1. Mikepércs Községi Önkormányzat bevételek intézményi bontásban

1.1.1. Mikepércs Községi Önkormányzat bevételek

adatok ezer Ft.-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport

B1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

501 595

517 428

578 543

112

B11.

Önkormányzatok működési támogatása

373 591

386 248

423 047

110

B111.

Helyi önk. működésének általános támogatása

131 678

143 955

147 838

103

B112.

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

114 476

114 476

122 946

107

B113.

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

121 310

121 690

130 825

108

B114.

Telep.önk.. kulturális támogatása

6 127

6 127

8 585

140

B115.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

8 882

B116.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

3 971

0

0

B12.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

B16.

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

128 004

131 180

155 496

119

B3.

Közhatalmi bevételek

99 759

86 811

82 396

95

B34.

Vagyoni típusú adók

14 073

14 073

13 969

99

B35.

Termékek és szolgáltatások adói

85 291

72 343

66 846

92

B36.

Egyéb közhatalmi bevételek

395

395

1 581

400

B4 .

Működési bevételek

38 335

39 430

51 574

131

B401.

Készletértékesítés ellenértéke

1 000

1 000

6 185

619

B402.

Szolgáltatások ellenértéke

16 757

16 757

12 202

73

B403.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

300

299

246

82

B404.

Tulajdonosi bevételek

8 185

9 281

17 426

188

B405.

Ellátási díjak

4 989

4 989

7 491

150

B406.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 104

7 104

7 679

108

B407.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

B408.

Kamatbevételek

0

0

166

B410.

Bztosító által fizetett kártérítés

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

179

B6.

Működési célú átvett pénzeszköz

2 318

2 318

1 797

.B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 318

2 318

431

.B64

Működési célú támogatások visszatérülése

0

1 366

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

642 007

645 987

714 310

111

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

B2.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

1 038 149

1 038 967

348 505

34

B21.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

29 883

1. Központi előirányzatból felhalmozási célú

0

0

29 883

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 038 149

1 038 967

318 622

31

B5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B51.

Immateriális javak értékesítése

B52.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

B53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

B54.

Részesedések értékesítése

0

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

165

B74.

Felhalmozási célú támogatások visszatérülése

0

0

B75.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

0

165

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 038 149

1 038 967

348 670

34

c

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 680 156

1 684 954

1 062 980

63

B8.

Finanszírozási bevételek

68 180

230 697

215 452

93

B81.

Belföldi finanszírozás bevételei

68 180

230 697

215 452

93

B811.

Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről

B8111.

Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele

B8113.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

30 000

0

B813.

Maradvány igénybevétele

68 180

193 258

193 258

100

1.Működési célra

48 193

193 258

193 258

100

2. Felhalmozási célra

19 987

B814.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

7 439

22 194

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 748 336

1 915 651

1 278 432

67

1.1.2. Mikepércsi Polgármesteri Hivatal bevételek

adatok ezer Ft.-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport

B1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

B11.

Önk. ált. működési támogatása

0

0

B111.

Helyi önk. működésének általános támogatása

B112.

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

B113.

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114.

Telep.önk.. kulturális támogatása

B115.

Központosított előirányzatokból működési célúak

B116.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

B12.

Elvonások és befizetések bevételei

B16.

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

B3.

Közhatalmi bevételek

0

0

B34.

Vagyoni típusú adók

B35.

Termékek és szolgáltatások adói

B36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B4 .

Működési bevételek

0

0

10

B401.

Készletértékesítés ellenértéke

B402.

Szolgáltatások ellenértéke

B403.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404.

Tulajdonosi bevételek

B405.

Ellátási díjak

B406.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408.

Kamatbevételek

1

B409.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Egyéb működési bevételek

9

B6.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

.B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

10

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

0

0

0

0

B2.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0

B21.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1. Központi előirányzatból felhalmozási célú

2.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B5.

Felhalmozási bevételek

0

0

B51.

Immateriális javak értékesítése

B52.

Ingatlanok értékesítése

B53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54.

Részesedések értékesítése

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

B73.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

c

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

10

B8.

Finanszírozási bevételek

77 878

88 462

80 937

91

B81.

Belföldi finanszírozás bevételei

77 878

88 462

80 937

91

B813.

Maradvány igénybevétele

0

2 776

2 776

100

1.Működési célra

2 776

2 776

100

2. Felhalmozási célra

B816.

Központi, irányítószervi támogatás

77 878

85 686

78 161

91

1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

3. Intézményi hiány finanszírozása

77 878

85 686

78 161

91

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

77 878

88 462

80 947

92

1.1.3. Wass Albert Közösségi Ház bevételek

adatok ezer Ft.-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport

B1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

B11.

Önk. ált. működési támogatása

0

0

B111.

Helyi önk. működésének általános támogatása

B112.

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

B113.

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114.

Telep.önk.. kulturális támogatása

B115.

Központosított előirányzatokból működési célúak

B116.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

B12.

Elvonások és befizetések bevételei

B16.

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

B3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34.

Vagyoni típusú adók

B35.

Termékek és szolgáltatások adói

B36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B4 .

Működési bevételek

598

598

99

17

B401.

Készletértékesítés ellenértéke

B402.

Szolgáltatások ellenértéke

541

541

77

14

B403.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404.

Tulajdonosi bevételek

B405.

Ellátási díjak

B406.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

57

57

19

33

B407.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408.

Kamatbevételek

1

B409.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Egyéb működési bevételek

0

2

B6.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

.B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

598

598

99

17

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

0

0

0

B2.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

B21.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1. Központi előirányzatból felhalmozási célú

2.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B51.

Immateriális javak értékesítése

B52.

Ingatlanok értékesítése

B53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54.

Részesedések értékesítése

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

B73.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

c

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

598

598

99

17

B8.

Finanszírozási bevételek

8 629

9 307

8 907

96

B81.

Belföldi finanszírozás bevételei

B813.

Maradvány igénybevétele

0

377

377

100

1.Működési célra

377

377

100

2. Felhalmozási célra

B816.

Központi, irányítószervi támogatás

8 629

8 930

8 530

96

1. Helyi Önk.kulturális feladatainak támogatása

3. Intézményi hiány finanszírozása

8 629

8 930

8 530

96

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

9 227

9 905

9 006

91

1.1.4. Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha bevételek

adatok ezer
Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport

B1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

B11.

Önk. ált. működési támogatása

0

0

B111.

Helyi önk. működésének általános támogatása

B112.

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

B113.

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114.

Telep.önk.. kulturális támogatása

B115.

Központosított előirányzatokból működési célúak

B116.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

B12.

Elvonások és befizetések bevételei

B16.

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

B3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34.

Vagyoni típusú adók

B35.

Termékek és szolgáltatások adói

B36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B4 .

Működési bevételek

45 306

46 890

45 775

98

B401.

Készletértékesítés ellenértéke

B402.

Szolgáltatások ellenértéke

24 539

26 123

26 487

101

B403.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404.

Tulajdonosi bevételek

42

B405.

Ellátási díjak

11 135

11 135

9 314

84

B406.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 632

9 632

9 661

100

B407.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408.

Kamatbevételek

3

B409.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Egyéb működési bevételek

268

B6.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

.B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 306

46 890

45 775

98

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

0

0

0

B2.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

B21.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1. Központi előirányzatból felhalmozási célú

2.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B51.

Immateriális javak értékesítése

B52.

Ingatlanok értékesítése

B53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54.

Részesedések értékesítése

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

B73.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

c

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 306

46 890

45 775

98

B8.

Finanszírozási bevételek

53 401

61 482

54 584

89

B81.

Belföldi finanszírozás bevételei

53 401

61 482

54 584

89

B813.

Maradvány igénybevétele

0

0

3 358

1.Működési célra

3 358

2. Felhalmozási célra

B816.

Központi, irányítószervi támogatás

53 401

61 482

51 226

83

1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám.

2.óvodamüködtetési támogatás

3. Intézményi hiány finanszírozása

53 401

61 482

51 226

83

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

98 707

108 372

100 359

93

1.1.5. Csoda-Vár Óvoda bevételek

adatok ezer Ft.-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport

B1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

B11.

Önk. ált. működési támogatása

0

0

B111.

Helyi önk. működésének általános támogatása

B112.

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

B113.

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114.

Telep.önk.. kulturális támogatása

B115.

Központosított előirányzatokból működési célúak

B116.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

B12.

Elvonások és befizetések bevételei

B16.

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

B3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34.

Vagyoni típusú adók

B35.

Termékek és szolgáltatások adói

B36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B4 .

Működési bevételek

0

0

18

B401.

Készletértékesítés ellenértéke

B402.

Szolgáltatások ellenértéke

B403.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404.

Tulajdonosi bevételek

B405.

Ellátási díjak

B406.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408.

Kamatbevételek

1

B409.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Egyéb működési bevételek

17

B6.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

.B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

18

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

0

0

0

B2.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

B21.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1. Központi előirányzatból felhalmozási célú

2.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B51.

Immateriális javak értékesítése

B52.

Ingatlanok értékesítése

B53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54.

Részesedések értékesítése

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

B73.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

c

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

18

B8.

Finanszírozási bevételek

114 476

117 256

103 940

89

B81.

Belföldi finanszírozás bevételei

114 476

117 256

103 940

89

B813.

Maradvány igénybevétele

0

0

1 395

1.Működési célra

1 395

2. Felhalmozási célra

B816.

Központi, irányítószervi támogatás

114 476

117 256

102 545

87

1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám.

2.óvodamüködtetési támogatás

3. Intézményi hiány finanszírozása

114 476

117 256

102 545

87

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

114 476

117 256

103 958

89

1.1.6. Mikepércsi Bölcsőde bevételek

adatok ezer Ft.-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzatcsoport

B1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

B11.

Önk. ált. működési támogatása

0

0

0

B111.

Helyi önk. működésének általános támogatása

B112.

Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda

B113.

Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114.

Telep.önk.. kulturális támogatása

B115.

Központosított előirányzatokból működési célúak

B116.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

B12.

Elvonások és befizetések bevételei

B16.

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

B3.

Közhatalmi bevételek

0

0

B34.

Vagyoni típusú adók

B35.

Termékek és szolgáltatások adói

B36.

Egyéb közhatalmi bevételek

B4 .

Működési bevételek

0

0

408

B401.

Készletértékesítés ellenértéke

B402.

Szolgáltatások ellenértéke

B403.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404.

Tulajdonosi bevételek

B405.

Ellátási díjak

403

B406.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408.

Kamatbevételek

1

B409.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Egyéb működési bevételek

4

B6.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

.B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

408

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

0

0

0

B2.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

B21.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1. Központi előirányzatból felhalmozási célú

2.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

B5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B51.

Immateriális javak értékesítése

B52.

Ingatlanok értékesítése

B53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54.

Részesedések értékesítése

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

B73.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

408

B8.

Finanszírozási bevételek

47 514

49 707

44 231

89

B81.

Belföldi finanszírozás bevételei

47 514

49 707

44 231

89

B813.

Maradvány igénybevétele

0

1 691

1 691

100

1.Működési célra

1 691

1 691

100

2. Felhalmozási célra

B816.

Központi, irányítószervi támogatás

47 514

48 016

42 540

89

1.Óvodapedagógusok óvodp.nevelő munk.segítők bértám.

2.óvodamüködtetési támogatás

3. Intézményi hiány finanszírozása

47 514

48 016

42 540

89

47 514

49 707

44 639

90

2. melléklet

Mikepércs Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadás - Kiadások

1. Mikepércs Községi Önkormányzat kiadások mindösszesen költségvetési kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként

adatok e-zer
Ft-ban

Kiemelt EI.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K 1.

Személyi juttatások

337 397

368 389

338 359

92

1.

Kötelező feladatok

337 397

368 389

338 359

92

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

K 2.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

58 543

61 233

52 993

87

1.

Kötelező feladatok

58 543

61 233

52 993

87

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

K 3.

Dologi kiadások

294 172

331 896

287 781

87

1.

Kötelező feladatok

294 172

331 896

287 781

87

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

K 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 141

13 298

12 870

97

1.

Kötelező feladatok

0

0

0

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

7 141

13 298

12 870

97

K 5.

Egyéb működési célú kiadások

47 851

110 853

6 304

6

K 502

Elvonások és befizetések

500

523

143

27

K 505

Működési célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

K 506

Egyéb működési célú támogatások államháztaráson belülre

163

1 447

972

67

0

0

0

0

0

0

K 508

Működési célú támogatások visszatérítése államháztartáson kívülre /háztartások/

0

1 718

1 718

K 511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 147

3 897

3 471

89

1.Vállalkozásoknak

0

0

0

2.Egyházaknak

405

426

0

3.Civil szerveknek

3 742

975

972

100

4.Háztartásoknak

0

2 499

2 499

5. Egyéb

0

0

0

0

0

0

K 512

Tartalékok

43 041

103 268

0

1. Általános tartalék

43 041

103 268

0

2. Céltartalék

0

0

0

K1-K5.

Működési költségvetési kiadások összesen

745 104

885 669

698 307

79

1.

Kötelező feladatok

737 800

870 924

679 133

78

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

7 141

13 298

12 870

97

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K6

Beruházások

1 049 136

516 704

65 535

13

1.

Kötelező feladatok

1 049 136

516 704

65 535

13

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

K7

Felújítások

0

504 226

240 405

1.

Kötelező feladatok

0

504 226

240 405

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

9 000

9 000

1.

Kötelező feladatok

0

0

0

2.

Önként vállalt feladatok

0

9 000

9 000

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

K6-K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

1 049 136

1 029 930

314 940

31

1.

Kötelező feladatok

0

2 710

0

0

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

K1-K8

Költségvetési Kiadások összesen

1 794 240

1 915 599

1 013 247

53

K 9

Finanszírozási kiadások

0

52 383

20 412

K 91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

52 383

20 412

K911

Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson beülre

0

0

0

K9111

Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

K9112

Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

30 000

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései

0

22 383

20 412

K 915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

K1-K9

Önkormányzat kiadásai mindösszesen

1 794 240

1 967 982

1 033 659

53

1.

Kötelező feladatok

0

0

0

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

1.1. Mikepércs Községi Önkormányzat kiadások mindösszesen költségvetési kiadások előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként intézményi bontásban

1.1.1. Mikepércs Községi Önkormányzat kiadások

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt EI.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K 1.

Személyi juttatások

139 893

166 009

149 083

90

1.

Kötelező feladatok

139 893

166 009

149 083

90

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 2.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

24 548

24 473

21 419

88

1.

Kötelező feladatok

24 548

24 473

21 419

88

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 3.

Dologi kiadások

181 913

203 809

179 303

88

1.

Kötelező feladatok

181 913

203 809

179 303

88

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 141

13 298

12 870

97

1.

Kötelező feladatok

0

0

0

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

7 141

13 298

12 870

97

K 5.

Egyéb működési célú kiadások

47 851

110 853

6 304

6

K 502

Elvonások és befizetések

500

523

143

27

K 505

Működési célú visszatérítendő támogatások

K 506

Egyéb működési célú támogatások államháztaráson belülre

163

1 447

972

67

K 508

Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre

0

1 718

1 718

100

K 511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 147

3 897

3 471

89

1.Non-profit gazdasági társaságok

0

0

2.Egyházaknak

405

426

3.Civil szerveknek

3 742

972

972

100

4.Háztartásoknak

0

2 499

2 499

100

5. Egyéb

0

K 512

Tartalékok

43 041

103 268

1. Általános tartalék

43 041

103 268

2. Céltartalék

0

K1-K5.

Működési költségvetési kiadások összesen

401 346

518 442

368 979

71

1.

Kötelező feladatok

394 042

503 697

349 805

69

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

7 141

13 298

12 870

97

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K6

Beruházások

1 045 092

510 230

62 272

12

1.

Kötelező feladatok

1 045 092

510 230

62 272

12

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K7

Felújítások

0

504 226

240 405

48

1.

Kötelező feladatok

0

504 226

240 405

48

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

9 000

9 000

1.

Kötelező feladatok

0

0

0

2.

Önként vállalt feladatok

9 000

9 000

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K6-K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

1 045 092

1 023 456

311 677

30

1.

Kötelező feladatok

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K1-K8

Költségvetési Kiadások összesen

1 446 438

1 541 898

680 656

44

K 9

Finanszírozási kiadások

0

52 383

20 412

39

K 91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

52 383

20 412

39

K911

Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson beülre

K9111

Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

30 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései

22 383

20 412

91

K 915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

K1-K9

Önkormányzat kiadásai mindösszesen

1 446 438

1 594 281

701 068

44

1.1.2. Mikepércsi Polgármesteri Hivatal kiadások

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt EI.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K 1.

Személyi juttatások

51 425

55 766

51 555

92

1.

Kötelező feladatok

51 425

55 766

51 555

92

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 2.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

9 467

9 675

8 834

91

1.

Kötelező feladatok

9 467

9 675

8 834

91

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 3.

Dologi kiadások

16 510

20 311

17 088

84

1.

Kötelező feladatok

16 510

20 311

17 088

84

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1.

Kötelező feladatok

0

0

0

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K 502

Elvonások és befizetések

K 506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

0

0

0

K 507

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB)

0

0

K 511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

1.Vállalkozásoknak

0

0

0

2.Egyházaknak

0

0

3.Civil szerveknek

0

0

4.Háztartásoknak

0

0

5. Egyéb

0

0

K 512

Tartalékok

0

0

1. Általános tartalék

0

0

2. Céltartalék

K1-K5.

Működési költségvetési kiadások összesen

77 402

85 752

77 477

90

1.

Kötelező feladatok

77 402

85 752

77 477

90

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K6

Beruházások

476

2 710

1 864

69

1.

Kötelező feladatok

476

2 710

1 864

69

K6-K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

476

2 710

1 864

69

K1-K8

Költségvetési Kiadások összesen

77 878

88 462

79 341

90

1.1.3. Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár kiadások

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt EI.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K 1.

Személyi juttatások

3 069

4 273

4 057

95

1.

Kötelező feladatok

3 069

4 273

4 057

95

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 2.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

537

700

700

100

1.

Kötelező feladatok

537

700

700

100

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 3.

Dologi kiadások

5 509

4 733

3 625

77

1.

Kötelező feladatok

5 509

4 733

3 625

77

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

1.

Kötelező feladatok

0

0

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

K 502

Elvonások és befizetések

K 506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

0

0

K 507

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB)

0

0

K 511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

1.Vállalkozásoknak

0

0

2.Egyházaknak

0

0

3.Civil szerveknek

0

0

4.Háztartásoknak

0

0

5. Egyéb

0

0

K 512

Tartalékok

0

0

1. Általános tartalék

0

0

2. Céltartalék

K1-K5.

Működési költségvetési kiadások összesen

9 115

9 706

8 382

86

1.

Kötelező feladatok

9 115

9 706

8 382

86

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K6

Beruházások

112

199

195

98

1.

Kötelező feladatok

112

199

195

98

K6-K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

112

199

195

98

K1-K8

Költségvetési Kiadások összesen

9 227

9 905

8 577

87

1.1.4. Mikepércsi Önkormányzat Étkező-Konyha kiadások

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt EI.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K 1.

Személyi juttatások

19 935

21 394

18 393

86

1.

Kötelező feladatok

19 935

21 394

18 393

86

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 2.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

2 788

2 933

2 933

100

1.

Kötelező feladatok

2 788

2 933

2 933

100

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 3.

Dologi kiadások

75 729

83 439

76 530

92

1.

Kötelező feladatok

75 729

83 439

76 530

92

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

1.

Kötelező feladatok

0

0

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K 502

Elvonások és befizetések

K 506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

0

0

0

K 507

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB)

0

0

K 511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

1.Vállalkozásoknak

0

0

2.Egyházaknak

0

0

3.Civil szerveknek

0

3

4.Háztartásoknak

0

0

5. Egyéb

0

0

K 512

Tartalékok

0

0

1. Általános tartalék

0

0

2. Céltartalék

K1-K5.

Működési költségvetési kiadások összesen

98 452

107 766

97 856

91

1.

Kötelező feladatok

98 452

107 766

97 856

91

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K6

Beruházások

255

605

578

96

1.

Kötelező feladatok

255

605

578

96

K6-K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

255

605

578

96

1.

Kötelező feladatok

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K1-K8

Költségvetési Kiadások összesen

98 707

108 371

98 434

91

1.1.5. Csoda-Vár Óvoda Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt EI.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K 1.

Személyi juttatások

85 885

86 376

81 667

95

1.

Kötelező feladatok

85 885

86 376

81 667

95

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 2.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

14 822

14 822

13 526

91

1.

Kötelező feladatok

14 822

14 822

13 526

91

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 3.

Dologi kiadások

10 794

13 324

7 581

57

1.

Kötelező feladatok

10 794

13 324

7 581

57

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

1.

Kötelező feladatok

0

0

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

K 502

Elvonások és befizetések

K 506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

0

0

K 507

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB)

0

0

K 511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

1.Vállalkozásoknak

0

0

2.Egyházaknak

0

0

3.Civil szerveknek

0

0

4.Háztartásoknak

0

0

5. Egyéb

0

0

K 512

Tartalékok

0

0

1. Általános tartalék

0

0

2. Céltartalék

K1-K5.

Működési költségvetési kiadások összesen

111 501

114 522

102 774

90

1.

Kötelező feladatok

111 501

114 522

102 774

90

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K6

Beruházások

2 975

2 734

502

18

1.

Kötelező feladatok

2 975

2 734

502

18

K6-K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

2 975

2 734

502

18

K1-K8

Költségvetési Kiadások összesen

114 476

117 256

103 276

88

1.1.6. Mikepércsi Bölcsőde kiadások

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt EI.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K 1.

Személyi juttatások

37 190

34 571

33 604

97

1.

Kötelező feladatok

37 190

34 571

33 604

97

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

K 2.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

6 381

8 630

5 581

65

1.

Kötelező feladatok

6 381

8 630

5 581

65

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

K 3.

Dologi kiadások

3 717

6 280

3 654

58

1.

Kötelező feladatok

3 717

6 280

3 654

58

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

K 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

1.

Kötelező feladatok

0

0

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

K 502

Elvonások és befizetések

K 506

Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre

0

0

K 507

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB)

0

0

K 511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

1.Vállalkozásoknak

0

0

2.Egyházaknak

0

0

3.Civil szerveknek

0

0

4.Háztartásoknak

0

0

5. Egyéb

0

0

K 512

Tartalékok

0

0

1. Általános tartalék

0

0

2. Céltartalék

K1-K5.

Működési költségvetési kiadások összesen

47 288

49 481

42 839

87

1.

Kötelező feladatok

47 288

49 481

42 839

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

K6

Beruházások

226

226

124

55

1.

Kötelező feladatok

226

226

124

55

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K6-K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

226

226

124

55

K1-K8

Költségvetési Kiadások összesen

47 514

49 707

42 963

86

3. melléklet

Mikepércs Községi Önkormányzat költségvetési mérleg - 2020. évi zárszámadás

(ezer Ft)

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt EI.

Megnevezés

2019. évi Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

Kiemelt EI.

2019. évi Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport

B1.

Működési célú támogatás Áht-n belülről

578 896

501 595

517 428

578 543

112

K1.

Személyi juttatások

354 289

337 397

368 389

338 359

92

B3.

Közhatalmi bevételek

97 896

99 759

86 811

82 396

95

K2.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

58 767

58 543

61 233

52 993

87

B4

Működési bevételek

100 421

84 239

86 918

97 884

113

K3.

Dologi kiadások

293 459

294 172

331 896

287 781

87

B6.

Működési célú átvett pénzeszköz

5 510

2 318

2 318

1 797