Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 09:30- 2023. 07. 06

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.31.

Mint Kétpó Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – különös tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat 2020.évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-23. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 452.551.807,- Ft bevétellel 192.850.496,- Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként; bevételeit forrásonként az 1.1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. és a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek kormányzati funkciónkénti bevétel és kiadási tételeit a 9.1., 9.2., 10.1. és a 10.2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § (1) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1.1 melléklet tartalmazza.

(2) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. melléklet részletezi.

(3) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlegét a rendelet 2.1. és a 2.2. mellékletek részletezik.

(4) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi kiemelt támogatásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(7) Kétpó Község Önkormányzata által 2020. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi.

(9) Kétpó Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a rendelet 8. melléklet e tartalmazza.

(10) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 9.1 és 9.2. melléklete részletezi.

(11) Az Arany János Általános Művelődési Központ 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 10.1 és 10.2. melléklete részletezi.

(12) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(13) Kétpó Község Önkormányzata által 2020. évben adott közvetett támogatások a rendelet 12. melléklete részletezi.

(14) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez. Ennek felhasználását a 14. melléklete tartalmazza.

(16) Kétpó Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(17) Kétpó Község Önkormányzata által megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig a 16. melléklet tartalmazza.

(18) Kétpó Község Önkormányzata a saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17. melléklete részletezi.

(19) Kétpó Község Önkormányzata a 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 18. melléklete részletezi.

(20) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi maradvány kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(21) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi mérleg vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(22) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi eredmény kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(23) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi záró pénzkészletét a 22. melléklet részletezi.

(24) Kétpó Község Önkormányzata 2020. évi záró pénzkészletét a 23. melléklet részletezi.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 9 óra 30 perckor lép hatályba.