Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a "szarvasi termék" megkülönböztető információról

Hatályos: 2012. 05. 21

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a "szarvasi termék" megkülönböztető információról

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet meghatározza az egyes termékek vagy szolgáltatások jelölésén, megjelenítésén vagy reklámozása során egyes, a felhasználó figyelmének felhívása érdekében használt információ feltüntetésének feltételeit.

(2) E rendelet azon termékek vagy szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni, amelyek jelölésén, megjelenítésén, vagy reklámozása során az e rendelet szerinti formában utalnak származására.

(3) Az e rendeletben szabályozott, a felhasználó figyelmének felhívása érdekében használt információ feltüntetése önkéntes. Az e rendeletben foglaltak betartásáért az a vállalkozó vagy vállalkozás felelős, aki azt a termék, vagy szolgáltatás jelölésén, megjelenítésén vagy reklámozása során feltüntette.

2. § (1) A termékek vagy szolgáltatások jelölésén, megjelenítésén vagy reklámozása során a "szarvasi termék" megkülönböztető információ akkor használható, ha annak előállítója szarvasi székhelyű vagy telephelyű vállalkozás és Szarvason iparűzési adót fizet vagy szarasi őstermelő.

(2) A "szarvasi termék" megkülönböztető információt tartalmazó felirat mellett fel kell tüntetni Szarvas város önkormányzati rendeletben meghatározott címerét.

3. § (1) A "szarvasi termék" megkülönböztető információ használata iránt kérelmet kell benyújtani. A kérelem elbírálásával kapcsolatos ügyekben Képviselő-testület Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) jár el.

(2) A "szarvasi termék" megkülönböztető információ használatára az jogosult, aki megfelel a a 2.§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek és megfizeti az ehhez kapcsolódó regisztrációs díjat. A regisztrációs díj egy évre meghatározott összege 2.000,-Ft.

(3) A Bizottság a kérelmet elutasítja, ha nem állnak fenn a (2) bekezdésben meghatározott feltételek.

(4) A Bizottság a kérelmet elutasíthatja, ha a megkülönböztető információ használata a város és az önkormányzat tekintélyét, jó hírnevét, méltóságát sértheti.

4. § (1) A "szarvasi termék" megkülönböztető információ használatára jogosultat benyújtandó pályázatainál az önkormányzat támogatásban részesíti.

(2) Az önkormányzat az általa támogatott rendezvényeken a "szarvasi termék" megkülönböztető információval rendelkező termékek és szolgáltatások megjelenését elősegíti.

(3) A "szarvasi termék" megkülönböztető információval rendelkező termékeket és szolgáltatásokat előállítót a szarvasi piacon érvényes helypénzből évente a befizetett összeg egytizenkettedének megfelelő visszatérítés illeti.

5. § E rendelet 2012. május 21-én lép hatályba