Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról

Bajna Község Önkormányzatának polgármestere, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, 2011.évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdésében, vészhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során,, Bajna Község Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 492.580.338.- Ft költségvetési bevétellel, 380.324.658.- Ft kölségvetési kiadással, 112.255.680.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat, kiemelt előirányzatokat, bontásban az 1,2,3,4 számú mellékletek szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásait az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, az óvoda és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését összevontan az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. a 3. és a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzatnak a 2020. december 31-i állapot szerint hitelállománya nincs.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi létszámát az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Megnevezés

Bajna Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összevont bevételei és kiadásai

1

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

153 301 113

161 414 350

161 414 350

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

69 003 044

74 159 094

74 159 094

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 965 330

49 949 100

49 949 100

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés

34 869 520

31 747 741

31 747 741

1.4.

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 463 219

3 514 891

3 514 891

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 043 524

2 043 524

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 153 516

10 007 445

10 007 445

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)

9 153 516

10 007 445

10 007 445

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

20 000 000

132 666 426

132 666 426

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

23 706 255

23 706 255

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

9 900 000

9 900 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól)

99 060 171

99 060 171

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

47 750 000

57 694 913

51 167 409

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

41 000 000

50 722 559

50 722 559

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

6 000 000

6 462 595

6 462 595

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

35 000 000

44 259 964

44 259 964

4.2.

Gépjárműadó

6 500 000

6 500 000

4.3.

Termőföld bérbeadás

12 678

12 678

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

459 676

432 172

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

39 711 707

33 307 862

30 999 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

29 437 307

20 276 743

19 704 022

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 800 000

5 541 420

5 541 420

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

7 474 400

7 474 400

5 738 759

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

15 299

15 299

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 389 200

2 389 200

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 389 200

2 389 200

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

90 000

90 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

90 000

90 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

269 916 336

397 570 196

388 734 330

Megnevezés

Bajna Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összevont bevételei és kiadásai

1

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

96 669 729

97 218 548

97 218 548

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

96 669 729

97 218 548

97 218 548

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 627 460

6 627 460

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 627 460

6 627 460

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi irányítószervi támogatás

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

96 669 729

103 846 008

103 846 008

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

366 586 065

501 416 204

492 580 338

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

237 264 023

303 489 357

264 452 876

1.1.

Személyi juttatások

126 147 528

124 296 398

110 420 849

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 984 413

21 502 690

17 304 540

1.3.

Dologi kiadások

81 057 082

111 876 816

97 963 192

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

12 640 000

9 464 169

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 075 000

33 173 453

29 300 126

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

28 458 735

24 749 332

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Dorog Kistérség hozzájárulás

1.10.

-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre /Bajna Közös Hivatal 2013. évi/

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

120 580 019

187 665 903

110 024 053

2.1.

Beruházások

3 302 000

76 396 272

3 929 704

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

117 278 019

107 635 278

102 459 996

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 634 353

3 634 353

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés

Bajna Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összevont bevételei és kiadásai

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Kiadások

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

8 742 023

4 413 215

0

3.1.

Általános tartalék

8 742 023

4 413 215

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

366 586 065

495 568 475

374 476 929

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

5 847 729

5 847 729

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 847 729

5 847 729

7.3.

Központi irányítószervi támogatás

7.4.

7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása

7.5.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.6.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

5 847 729

5 847 729

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

366 586 065

501 416 204

380 324 658

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

30

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

2. melléklet

Megnevezés

Bajna Község Önkormányzata

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

153 301 113

161 414 350

161 414 350

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

69 003 044

74 159 094

74 159 094

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 965 330

49 949 100

49 949 100

1.3.

Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekétkeztetési fel.tám.

34 869 520

31 747 741

31 747 741

1.4.

1.5.

1.6.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 463 219

3 514 891

3 514 891

1.7.

Működési célú központosított előirányzatok

1.8.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 043 524

2 043 524

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 153 516

9 557 595

9 557 595

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)

9 153 516

9 557 595

9 557 595

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

20 000 000

132 666 426

132 666 426

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

23 706 255

23 706 255

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

9 900 000

9 900 000

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

99 060 171

99 060 171

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.4.)

47 750 000

57 694 913

51 167 409

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

41 000 000

50 722 559

50 722 559

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

6 000 000

6 462 595

6 462 595

4.1.2.

Értékesítési és forgalmi adók

35 000 000

44 259 964

44 259 964

4.2.

Gépjárműadó

6 500 000

6 500 000

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

459 676

432 172

4.5

Termőföld bérbeadásból származó bevétel

12 678

12 678

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

28 283 707

22 014 026

22 014 026

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

25 483 707

16 464 437

16 464 437

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 800 000

5 541 420

5 541 420

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

8 169

8 169

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 389 200

2 389 200

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 389 200

2 389 200

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

50 000

50 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

50 000

50 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

258 488 336

385 786 510

379 259 006

Megnevezés

Bajna Község Önkormányzata

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

92 133 593

90 803 779

90 803 779

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

92 133 593

90 803 779

90 803 779

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 627 460

6 627 460

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 627 460

6 627 460

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

92 133 593

97 431 239

97 431 239

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

350 621 929

483 217 749

476 690 245

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

98 983 082

162 974 097

145 555 532

1.1.

Személyi juttatások

30 935 729

27 017 933

26 609 604

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 176 909

4 669 061

3 530 429

1.3.

Dologi kiadások

54 795 444

85 473 650

76 651 204

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

12 640 000

9 464 169

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 075 000

33 173 453

29 300 126

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

28 458 735

24 749 332

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Dorog Kistérség hozzájárulás

1.10.

-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

119 056 019

186 141 903

109 964 063

2.1.

Beruházások

1 778 000

74 872 272

3 869 714

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

117 278 019

107 635 278

102 459 996

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 634 353

3 634 353

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés

Bajna Község Önkormányzata

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Kiadások

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

8 742 023

4 413 215

0

3.1.

Általános tartalék

8 742 023

4 413 215

0

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

226 781 124

353 529 215

255 519 595

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

123 840 805

129 688 534

117 264 045

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 847 729

5 847 729

7.3.

Központi irányítószervi támogatás

123 840 805

123 840 805

111 416 316

7.4.

7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása

7.5.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.6.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

123 840 805

129 688 534

117 264 045

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

350 621 929

483 217 749

372 783 640

3. melléklet

Megnevezés

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

0

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

1.6.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.7.

Működési célú központosított előirányzatok

1.8.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)

0

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól)

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

11 428 000

11 290 543

8 982 181

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 953 600

3 812 306

3 239 585

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

7 474 400

7 474 400

5 738 759

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

3 837

3 837

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

40 000

40 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

40 000

40 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

11 428 000

11 330 543

9 022 181

Megnevezés

Bajnai Napköziotthonos Óvoda

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

141 294

141 294

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

141 294

141 294

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

79 314 305

79 314 305

71 505 967

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3

Központi irányítószervi támogatás

79 314 305

79 314 305

71 505 967

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

79 314 305

79 455 599

71 647 261

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

90 742 305

90 786 142

80 669 442

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

89 218 305

89 262 142

76 332 426

1.1.

Személyi juttatások

56 865 265

56 864 993

49 994 622

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 076 455

10 076 455

8 064 719

1.3.

Dologi kiadások

22 276 585

22 320 694

18 273 085

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 524 000

1 524 000

59 990

2.1.

Beruházások

1 524 000

1 524 000

59 990

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Kiadások

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

90 742 305

90 786 142

76 392 416

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

0

0

0

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Központi irányítószervi támogatás

7.4.

7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása

7.5.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.6.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

0

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

90 742 305

90 786 142

76 392 416

4. melléklet

Megnevezés

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

0

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1.5.

Gyermekétkeztetés támogatása

1.6.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.7.

Működési célú központosított előirányzatok

1.8.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

449 850

449 850

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei( TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)

449 850

449 850

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól)

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

0

3 293

3 293

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

3 293

3 293

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

453 143

453 143

Megnevezés

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 536 136

6 273 475

6 273 475

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 536 136

6 273 475

6 273 475

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

44 526 500

44 526 500

39 910 349

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3

Központi irányítószervi támogatás

44 526 500

44 526 500

39 910 349

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

49 062 636

50 799 975

46 183 824

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

49 062 636

51 253 118

46 636 967

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

49 062 636

51 253 118

42 564 918

1.1.

Személyi juttatások

38 346 534

40 413 472

33 816 623

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 731 049

6 757 174

5 709 392

1.3.

Dologi kiadások

3 985 053

4 082 472

3 038 903

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

Kiadások

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

3.1.

Általános tartalék

0

0

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

49 062 636

51 253 118

42 564 918

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

0

0

0

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Központi irányítószervi támogatás

7.4.

7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása

7.5.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.6.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

0

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

49 062 636

51 253 118

42 564 918

5. melléklet

Bajna Község Önkormányzatának, a Bajnai Napközi Otthonos Óvodának és a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatalnak a létszám adatai

INTÉZMÉNY

Létszám ( fő )

Köztisztvi- selő

Közalkal- mazott

Munkatör- vénykönyv

Közfoglal- koztatott

ÖSSZESEN

Választott tisztségviselő

1

Községi könyvtár

1

1

Közfoglalkoztatás

3

3

Város-és községgazdálkodás

1

1

Csecsemővédő

1

1

Sportcsarnok

Önkormányzat

1

2

1

3

7

Óvoda

12

3

15

Közös Hivatal

8

8

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

9

14

4

3

30

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

6

Ingatlanok beszerzése, létesítése

2020

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

114 874

2020

114 874

114 874

114 874

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 017 757

2020

3 017 757

3 017 757

3 017 757

Beruházás áfája

737 083

2020

737 083

737 083

737 083

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése óvoda

47 236

2020

47 236

47 236

47 236

Beruházás áfája óvoda

12 754

2020

12 754

12 754

12 754

ÖSSZESEN:

3 929 704

3 929 704

7. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Bajna Község Önkormányzata

Megnevezés

1

2

3

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

379 259 006

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

255 519 595

03

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

123 739 411

04

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

97 431 239

05

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

117 264 045

06

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-19 832 806

07

Alaptevékenység maradványa

103 906 605

08

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

09

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

15

Összes maradvány

103 906 605

16

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

Alaptevékenység szabad maradványa

103 906 605

18

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

19

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés

1

2

3

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

453 143

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

42 564 918

03

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-42 111 775

04

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

46 183 824

05

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

46 183 824

07

Alaptevékenység maradványa

4 072 049

08

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

09

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

15

Összes maradvány

4 072 049

16

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

Alaptevékenység szabad maradványa

4 072 049

18

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

19

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Bajnai Napközi Otthonos Óvoda

Megnevezés

1

2

3

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

9 022 181

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

76 392 416

03

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-67 370 235

04

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

71 647 261

05

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

71 647 261

07

Alaptevékenység maradványa

4 277 026

08

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

09

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

15

Összes maradvány

4 277 026

16

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

Alaptevékenység szabad maradványa

4 277 026

18

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

19

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

MARADVÁNYKIMUTATÁS
közös

Megnevezés

1

2

3

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

388 734 330

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

374 476 929

03

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

14 257 401

04

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

215 262 324

05

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

117 264 045

06

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

97 998 279

07

Alaptevékenység maradványa

112 255 680

08

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

09

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

15

Összes maradvány

112 255 680

16

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

Alaptevékenység szabad maradványa

112 255 680

18

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

19

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa