Aparhant Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28 - 2021. 05. 29

Aparhant Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.05.28.

Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Aparhant Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésére tekintettel - a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
350.868.045,- Ft Költségvetési bevétellel
350.868.045,-Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Aparhanti Felhőcske Óvoda intézmény 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 33.770.387,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”

3. § A Rendelet 3. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Községi Önkormányzat Vízműve intézmény 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 19.998.739,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”

4. § A Rendelet 3. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 51.568.313,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”

5. § A Rendelet 2., 2.1, 2.2, 3.1., 3.2., 3.3, 6., 7., 10., mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9., számú mellékletei lépnek.

6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

7. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Aparhant, 2021. május 26.
Dávid Tímea dr. Dobai Sándor
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2021. május 27. napján kihirdetésre került.
dr. Dobai Sándor
jegyző

1. melléklet

1. melléklet az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

2. melléklet az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

3. melléklet az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

4. melléklet az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

5. melléklet az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

6. melléklet az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

7. melléklet az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

8. melléklet az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

9. melléklet az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez