Aparhant Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Aparhant Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Aparhant Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Aparhant Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervek gazdálkodására.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:

 • a) Aparhanti Közös Önkormányzatai Hivatal,
 • b) Aparhanti Felhőcske Óvoda,
 • c) Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant.

A költségvetési bevételek kiadások

2. § (1) Aparhant Község Önkormányzata képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Önkormányzat összevont 2020.évi

 • a) teljesített bevételi főösszegét 405 603 788 Ft
 • b) teljesített kiadási főösszegét 373 231 791 Ft

összegben állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének pozitív egyenlege 32 371 997 Ft

(3) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(4) a2. § (1) bekezdésben meghatározott teljesített bevételi és kiadási főösszegeket rovatrend szerinti bontásban

 • a) Aparhant Község Önkormányzat vonatkozásában a 3. melléklet,
 • b) az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az 5. melléklet,
 • c) az Aparhanti Felhőcske Óvoda vonatkozásában a 7. melléklet,
 • d) a Községi Önkormányzat vízműve Aparhant vonatkozásában a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási mérlegeket

 • a) Aparhant Község Önkormányzat vonatkozásában a 4,
 • b) az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az 6,
 • c) az Aparhanti Felhőcske Óvoda vonatkozásában a 8. melléklet,
 • d) a Községi Önkormányzat vízműve Aparhant vonatkozásában a 10. melléklet tartalmazza.

(6) 2. § (1) bekezdésben meghatározott 2020. évi teljesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat teljesített beruházási, fejlesztési kiadásait, az egyes intézmények beruházási és fejlesztési kiadásának részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 16. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat a 17. mellékletben foglaltak szerint hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(13) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 18. melléklet szerint fogadja el.

(14) Az Önkormányzat és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg főösszeggel hagyja jóvá: 819 155 073 Ft. A mérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(16) Aparhant Község Önkormányzata összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 32 371 997 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

4. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.