Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 04

Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § A szociális ellátásokról szóló Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület eseti jelleggel támogatást nyújt annak a szociálisan rászorult személynek, aki önhibáján kívül, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd, és akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. Létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve létfenntartási gonddal küzdő személynek kell tekinteni, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.”

2. § A szociális ellátásokról szóló Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az étkeztetés iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a polgármester dönt. Az ellátás igénybevételének megkezdését megelőzően a polgármester az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Szt. 94/C. § szerinti írásbeli megállapodást köt. A polgármester külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani a hajléktalan személyek, továbbá azon jogosultak részére, akik egészségi állapotuk miatt, illetve segítségnyújtásra alkalmas családtag hiányában nem képesek a kérelmet megfelelően benyújtani, és az eljárás időtartama alatt ellátásuk nem lenne biztosított.”

3. § A szociális ellátásokról szóló Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az étkeztetésre való jogosultság feltételeit évente felül kell vizsgálni.”

4. § (1) A szociális ellátásokról szóló Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A szociális ellátásokról szóló Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A szociális ellátásokról szóló Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A szociális ellátásokról szóló Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A szociális ellátásokról szóló Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A szociális ellátásokról szóló Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

5. § A szociális ellátásokról szóló Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete (4) bekezdésében az „az Szt. 65/C. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „jogszabályban” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésében az „(a továbbiakban: Ákr.)” szövegrész.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Lakhatási támogatás iránti kérelem

A lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány

Lakhatási támogatás kérelem.pdf

2. melléklet

2. melléklet

Gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatási kérelem

A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás iránti kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány.

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatási kérelem.pdf

3. melléklet

3. melléklet

Zalavár Büszke Rám program támogatási kérelme

A Zalavár Büszke Rám program támogatási kérelemhez benyújtandó nyomtatvány.

Zalavár Büszke Rám támogatási kérelem.pdf

4. melléklet

4. melléklet

Eseti ellátás iránti kérelem

Az eseti ellátás támogatási kérelemhez benyújtandó nyomtatvány.

Eseti ellátás támogatási kérelem.pdf

5. melléklet

5. melléklet

Halálesethez kapcsolódó támogatás iránti kérelem

A halálesethez kapcsolódó támogatás iránti kérelemhez benyújtandó nyomtatvány.

Halálesethez kapcsolódó támogatási kérelem.pdf

6. melléklet

6. melléklet

Szociális étkeztetés iránti kérelem

A szociális étkeztetés iránt benyújtott kérelemhez szükséges nyomtatvány.

Szociális étkeztetés kérelem.pdf