Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete

szociális célú tűzifa juttatásról

Hatályos: 2020. 11. 18 - 2021. 04. 29

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

szociális célú tűzifa juttatásról

Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az önkormányzat – Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 3. melléklet 1.8. pontja szerint települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatását, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 1. pontjában illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.

2. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás költségéhez előzetes igény bejelentés alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat az erdőgazdálkodó által biztosított tűzifa vásárlására fordíthat a szociálisan rászoruló helyi lakosság természetbeni támogatása céljából.

(2) Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 57 m3 kemény lombos fafajta esetében 16 000 Ft/erdei m3+áfa összegű támogatásban részesül, mely összeg az erdőgazdálkodók által szabott ár fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat szállítási költség + Áfa összegével egészít ki.

A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő- testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya azon személyekre terjed ki, akinek a lakása fával fűthető.

Eljárási rendelkezések

A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő- testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020.(V.27.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. § Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.

Jogosultság feltételei

5. § (1) Az Önkormányzat természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3, de minimum 1 m3 tűzifát biztosít a 3. § (1) bekezdésében meghatározott azon személy számára, aki

 • a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
 • b) települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
 • c) időskorúak járadékában részesül, vagy
 • d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 • e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • f) közgyógyellátásra, illetve gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy
 • g) 3 vagy annál több gyermeket nevel és családjában-kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 1 főre jutó jövedeleme az öregségi nyugdíjminimum 3 szorosát nem haladja meg, vagy
 • h) ápolási díjra, illetve beteggondozási támogatásra jogosult, vagy
 • i) közfoglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy
 • j) 65 év feletti egyedülálló nyugdíjas, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 4 szeresét nem haladja meg, vagy
 • k) családjában-kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók- az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 3 szorosát nem haladja meg.

Amennyiben a jogosultak között kiosztott tűzifából marad még fenn tűzifa, akkor azt a kérelmező jogosultak között egyenlő arányba kell kiosztani.

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(3) A határidőben beérkezett kérelmek közül az (1) bekezdés a)-d) pontok alapján ellátásban részesülők előnyt élveznek.

(4) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(5) A kérelmeket 2020. december 4-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.

(6) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.

(7) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 1.211.580 Ft, valamint szállítási költséget magába foglaló saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 6. § (5) bekezdésében meghatározott határidőben érkeztek - el kell utasítani.

6. § (1) A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról Zalaszabar Község Önkormányzata gondoskodik.

(2) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

7. § Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. április 30-án hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet 2020. november 18-án lép hatályba.

1. melléklet

kérelem.pdf