Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről

Hatályos: 2011. 01. 01

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről

2011.01.01.

Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendeletre figyelemmel a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szarvas város közigazgatási területén közműves ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra és a közszolgáltatóra.

Hatósági ármegállapítás

2. § A szolgáltatások díjait az 1. melléklet tartalmazza.

A fogyasztó és a közszolgáltató közötti jogviszony

3. § A fogyasztó és a közszolgáltató közötti szolgáltatási jogviszony tartalmát a szolgáltatási szerződés és annak részét képező érvényes „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

4. § A Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály szerinti gazdálkodó szervezet víziközmű igénybevételénél a közszolgáltatónak a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapításánál minimum 0,2 m3/nap átlagos mennyiséget kell figyelembe venni. A hozzájárulás összegét a közszolgáltató állapítja meg. A kötelező önkormányzati faladatokat ellátó gazdálkodóknak – független az ingatlan tulajdonjogától – továbbá lakásszövetkezet és önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok esetében víziközmű-fejlesztési hozzájárulást nem kell fizetni.

Vízfogyasztások megállapítása

5. § (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, elkülönített vízhasználatok esetén a mellékmérők figyelembe vételével, vízmérő hiányában e rendelet 2. melléklete szerinti átalánnyal, illetve műszaki becsléssel kell megállapítani. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.

(2) A vízmérőt a fogyasztó igénye alapján a közszolgáltató szereli fel. A vízmérők felszerelés után a közszolgáltató tulajdonába kerülnek, így a szükséges hitelesítéseket és vízmérő cseréket is a közszolgáltató végzi saját költségén. Kivétel a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló mellékvízmérő, mely a fogyasztó tulajdonába kerül és hitelesítéséről a fogyasztó köteles gondoskodni.

(3) Abban az esetben, ha a fogyasztási helyek a bekötési vízmérő után központi melegvíz ellátásban is részesülnek, a fogyasztási helyeket melegvizes mellékvízmérővel is el kell látni. Amennyiben melegvizes mellékvízmérő nem kerül felszerelésre, vagy a felszerelt nem működik, a fogyasztási hely vízfelhasználását átalányban kell megállapítani.

(4) Az ingatlanon kialakított közös vízfogyasztási helyeket mellékvízmérővel kell ellátni. Ha a bekötési vízmérőre a fogyasztók nem kötöttek külön szolgáltatási szerződést, úgy a vízmérőn megállapított közös fogyasztást és az elfolyt, valamint egyéb célra felhasznált vízmennyiséget a bekötési vízmérő mögötti fogyasztók között egyenlő arányban kell szétosztani.

(5) A fogyasztás meghatározásának és a vízmérők leolvasásának költségei a közszolgáltatót terhelik.

(6) A nem háztartási célú fogyasztásért – kivéve a (7) bekezdés szerinti önkormányzatot és annak intézményeit – hatósági díjat kell fizetni.

(7) Önkormányzati fogyasztásnak minősül az önkormányzat kötelező funkciót ellátó intézményeinek, nem önkormányzati tulajdonban lévő, de kötelező önkormányzati feladatokat ellátó gazdálkodók és önkormányzati tulajdonban lévő olyan létesítmények vízfogyasztása, melyeket vállalkozók üzemeltetnek kötelező önkormányzati feladatok ellátása céljából.

(8) A házi vízvezeték fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen történő rejtett meghibásodása esetén – amennyiben a fogyasztó nem sértette meg a rendszeres ellenőrzési és karbantartási kötelezettségét – a vízfogyasztást átalányban, illetve műszaki becsléssel kell megállapítani. A fogyasztói rendszeres ellenőrzési kötelezettség körébe tartozik különösen a vízmérők állásának, az aknák, vezetékek állapotának gyakori ellenőrzése, szivárgásra utaló jelek esetén azok okainak felderítése.

Szennyvízmennyiség megállapítása

6. § (1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyiségét szennyvízméréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott teljes vízmennyiség – függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történik – alapján kell megállapítani.

(2) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:

a) az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelvezető műben vagy befogadóban nyer elhelyezést;

b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését a fogyasztó igazolta;

c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott;

d) az év április 01. napjától szeptember 30. napjáig terjedő időszakban locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb, mint az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10 %-a;

e) a házi ivóvízvezeték hálózatra a közszolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása, illetőleg a közszolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor.

Vegyes rendelkezések

7. § (1) Szükség esetén a közszolgáltató kezdeményezésére a településen e rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint a polgármester vízkorlátozást rendelhet el.

(2) Ha a településen elrendelt vízkorlátozás locsolási és gépkocsi mosási tilalmat is tartalmaz, a korlátozás időtartamára a locsolási, illetőleg a gépkocsi mosási vízfogyasztásért – átalánydíjas fogyasztók esetén – vízdíj nem számlázható.

(3) A vízmérő mérési pontatlanságára irányuló fogyasztói reklamáció esetén a közszolgáltató a vízmérő pontossági ellenőrző vizsgálatát a fogyasztó kérésére köteles elvégeztetni. Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a vízmérő a mérésügyi jogszabályokban meghatározott tűrési határon belül működött, a vizsgálat költségét a fogyasztó köteles megtéríteni.

(4) Az ingatlanok víziközmű bekötését és a mellékmérők felszerelését az igénylő által megfizetett építési hozzájárulás után a közszolgáltató saját beruházásában végzi el. Gazdálkodó szervezetek víziközmű bekötését a közszolgáltató saját beruházásban – a víziközmű-fejlesztési és beruházási hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos megállapodás megkötése után – végzi el.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetés szolgáltatás díjainak, a szippantott szennyvízkezelés és tisztítási díjának megállapításáról és a szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 37/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelet és e rendeletet módosító 42/2006. (XII. 15.), a 27/2007.(XI. 23.), a 23/2008. (VIII. 29.) és a 44/2008. (XII. 19.) rendeletek.