Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (I. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális földprogram megvalósításáról

Hatályos: 2012. 04. 06

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (I. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális földprogram megvalósításáról

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Szociális földprogram keretében a támogatott személy részére használatra biztosított földrészleten megtermesztett takarmánynövény[1] (2) bekezdésben meghatározott mennyiségének tulajdonjogát az önkormányzat a támogatott személy részére természetbeni juttatásként biztosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mennyiség értéke egy mezőgazdasági évben nem haladhatja meg a 80 000,- Ft/ha összeget.

(3) A Képviselő-testület az e rendelettel biztosított természetbeni juttatással kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

2. Jogosultsági feltételek

2. § (1) Az 1.§ (1) bekezdés szerinti támogatásra olyan, Szarvas Városában a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(2) Támogatásra csak az az (1) bekezdésben előírt feltételeknek megfelelő személy jogosult, aki nyilatkozatában vállalja, hogy a megtermesztett takarmánynövény[2] állattartással összefüggő felhasználása a családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatásként hasznosítható számára, vagy családja számára.

(3) Az 1.§ (1) bekezdés szerinti támogatásra nem jogosult az egyéni vállalkozó, valamint gazdálkodó szervezetnek a tevékenységben személyesen közreműködő tagja.

3. A támogatott kötelességei, valamint a költségek és a kockázat viselése

3. § (1) A szociális földprogram keretében támogatott részére biztosított - legfeljebb egy hektárnyi területű - földrészlet hasznosításában, használatában a támogatott személy köteles támogatási szerződésben foglaltak szerint, munkavégzéssel személyesen közreműködni, valamint köteles a tevékenységhez szükséges végzéshez szükséges térítésmentes képzésen az önkormányzat által meghatározottak szerint részt venni.

(2) Az eredményes munkavégzéshez szükséges feltételeket (munkaeszközöket, a munkavégzéshez szükséges forgó eszközöket, vetőmagot, szaktanácsadást, szakképzést, stb.), és azokkal összefüggésben felmerülő költségek forrását az önkormányzat biztosítja.

(3) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott összeg feletti összegnek megfelelő termény az önkormányzat tulajdonában marad. A megmaradó terménynek megfelelő összeget elsősorban a (2) bekezdés szerinti költségek részbeni, vagy teljes megtérüléséhez kell felhasználni.

(4) A hasznosítással járó kockázat kizárólag a támogatottat terheli, bármilyen okból történő sikertelen termesztés esetén az önkormányzat egyéb juttatást a támogatott részére nem köteles biztosítani.

4. Eljárási szabályok

4. § (1) A támogatás iránti kérelmet az önkormányzatnál beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével 2012. évben március 19. és március 31. napja között, ezt követő években január 31. napjáig kell benyújtania a kérelmezőnek.

(2) A támogatásra jogosult személlyel önkéntes alapon, az önkormányzat határozott időtartamra szóló támogatási szerződést köt. A támogatott a szociális földprogramban való részvételt a szerződés megkötésével vállalja.

(3) Amennyiben a kérelmezők száma meghaladja az egy főre adható földrészletek számát, úgy azokat a kérelmezőket kell előnyben részesíteni, akinél a takarmánynövény[3] állattartással összefüggő felhasználása a családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatásként nagyobb mértékben hasznosulhat számára, vagy családja számára.

(4) A feltételeknek megfelelő kérelmező kérelmét el kell utasítani, amennyiben a szociális földprogramba bevonható földrészlet a (3) bekezdésben leírtak szerint nem áll rendelkezésre.

(5) Az önkormányzat jogosult a támogatási szerződést az abban foglalt kötelezettségek nem teljesítése esetén felmondani.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


[1] Módosította a 11/2012. (IV.05.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2012. IV. 06-tól
[2] Módosította a 11/2012. (IV.05.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2012. IV.06-tól
[3] Módosította a 11/2012. (IV.05.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2012. IV. 06-tól