Kunfehértó Község Képviselő-testületének 12/2015 (XI.19..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 05. 20

Kunfehértó Község Képviselő-testületének 12/2015 (XI.19..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (to-vábbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi adókkal kap-csolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint az adófizetési kedvezmények, ille-tőleg mentességek helyi szabályozására a következőket rendeli el:

1. § A település közigazgatási területe a helyi adók alkalmazása szempontjából az alábbi övezetekre kerül felosztásra:

  • a) község belterülete - I. számú övezet
  • b) község üdülőterülete - II. számú övezet
  • c) község külterülete - III. számú övezet

2. § Jelen rendelet az alábbi helyi adók hatályban tartását rendeli el:

  • a) építményadó
  • b) telekadó
  • c) idegenforgalmi adó
  • d) iparűzési adó

Építményadó

3. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az építményadó évi mértéke:

I. sz. övezetben (belterület) 420.- Ft/m²

II. sz. övezetben (üdülőterület) 520.- Ft/m²

III. sz. övezetben (külterület) 380.- Ft/m²

4. § (1) Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában álló lakás, garázs.

(2) Üdülő ingatlan esetén az adó 50 %-át kell megfizetni ha az ingatlant állandó lakás céljára használják. E használat feltétele, hogy az adózó vagy hozzátartozója az ingatlanba állandó lakóként bejelentkezett. E kedvezmény nyújtása az adó alanyának kérelme alapján történhet. E kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát. E kedvezmény az adóalanyt kérelme benyújtását követő hó első napjától illeti meg, amennyiben lakóhelyéről kijelentkezik, úgy a kijelentkezését követő hó első napjától újraéled a kedvezmény nélküli adófizetési kötelezettsége.

4/A. § [1]

Telekadó

5. § Az adó alapja a telek m2-ben számított alapterülete.

6. § A telekadó évi mértéke:

I. számú övezetben: 30,- Ft/m2

II. számú övezetben: 230,- Ft/m2.

7. § (1) Adómentes a beépítetlen telek – kivéve a vállalkozó vállalkozási célú telkét - az első értékesítéstől számított 5 évig.

(2) A megállapított telekadóból kedvezmény illeti meg a használatbavételi engedély kiadásának évében azt az adózót - kivéve a vállalkozót vállalkozási célú telke után - aki jogerős használatbavételi engedélyét az adóhatóságnak bemutatja. A kedvezmény a használatbavételi engedély keltét követő hónap első napjától illeti meg az adózót. A kedvezmény mértéke a megállapított éves adó időarányos összege.

Idegenforgalmi adó

8. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

9. § Az adó alapja: A 8. § foglalt adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma.

10. § Az adó mértéke a 9. §-ban foglalt adóalap után személyenként és vendég éjszakánként 300 Ft.

Iparűzési adó

11. § (1)[2] Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

12. § (1) Az adó mértéke az adóalap 2 %-a,

(2)[3]

Értelmező rendelkezések

14. § E rendelet alkalmazásában:

  • 1. A telek első értékesítésének időpontja: önkormányzati értékesítés esetén a vonatkozó adás-vételi szerződés dátuma, amennyiben a telek belterületbe vonással alakult ki, a Földhivatal vonatkozó határozata jogerőre emelkedésének dátuma. A jogi személy által dolgozói részére történt telekvásárlás esetén a teleknek a dolgozó részére történő juttatásának dátuma.
  • 2. Megállapított éves telekadó időarányos összege: az adó tárgyévre megállapított összegének a jogerős használatba vételi engedély keltét követő hónap első napjáig járó adó összegével csökkentett összege.

Záró rendelkezések

15.§ (1) Jelen rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 15/2004.(XII.30.) ör. és az ezt módosító 17/2006.(XII.15.) ör., a 2/2008.(XII.21.) ör, a 19/2010.(XII.06.) ör., az 1/2011.(I.12.) ör., a 20/2011.(XII.21.) ör., a 2/2012.(I.10.) ör.


[1] Hatályon kívül helyezte a 11/2020.(XI.17.) önkormányzati rendelet 2020. november 19. napjától.
[2] Módosította a 4/2021. (V.18.) önkormányzati rendelet 2021. május 20. napjától.
[3] Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (V.18.) önkormányzati rendelet 2021. május 20. napjától.