Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívül történő engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló

Hatályos: 2017. 03. 18 - 2017. 06. 21

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívül történő engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló

Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőben történő létesítése és az esemény méltó körülményeinek biztosítása céljára a Képviselő-testület hivatali helyiségként a 3921 Taktaszada, Petőfi utca 17. szám alatti házasságkötő termet és a 3921 Taktaszada, Kossuth utca 74. szám alatti Polgármesteri Hivatal tárgyaló termét jelöli ki. A hivatali munkaidőt a Polgármesteri Hivatal munkarendje határozza meg.

(2) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése ingyenes a melléklet 1.)a) pontja szerinti házasságkötés esetén. szám

2. § (1) A hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető közreműködése Taktaszada Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, vagy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban lévő ingatlanon is engedélyezhető, amely alkalmas az esemény méltó körülményének biztosítására, valamint eleget tesz a jogszabályban előírt követelményeknek.

(2) A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatás igénybevevői által az önkormányzat részére fizetendő díjak mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése kérelemre engedélyezhető.

(4) A kérelmet írásban, a házassági, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani. A díj fizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 8 napon belül vissza kell utalni.

(5) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, melynek eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.

(6) Hivatali helyiségen kívüli, hivatalai munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.

(7) Meg kell tagadni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését, amennyiben az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi kellékek ( Házassági lap, Emlékkönyv, Anyakönyvi kivonat) a helyszínre történő szállítása és hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállítása, a kellékek helyszínen való biztonságos kezelésének feltételei, továbbá az eseményhez méltó körülmények nem biztosítottak.

(8) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén az anyakönyvvezető és kisegítő díjazását e rendelet melléklete állapítja meg.

3. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés lebonyolítása díjköteles. A díj befizetését a szándék bejelentésével egyidejűleg kell igazolni.

(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért fizetendő díjat és az anyakönyvvezető és kisegítő díjazását e rendelet melléklete állapítja meg.

4. § Az 1. mellékletben foglaltak szerint megállapított díj mértékét, a díj megfizetésére, a díj meg nem fizetésének jogkövetkezményeire, valamint a díj visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket a hivatali helységen kívüli házasságkötést, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését engedélyező jegyzői határozat tartalmazza.

5. § (1) A szolgáltatás igénybevevői a 2. §- 3. § -ban foglaltak szerint megállapított díj 50%-ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatokozó bejelentésüket a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat tervezett időpontjában megelőzően legalább 10 munkanappal korábban, írásban visszavonják.

(2) A szolgáltatás igénybevevői a 2. §- 3. §- ban foglaltak szerint megállapított díj 50%-ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó bejelentésüket a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban írásban visszavonják.

(3) Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői a házasságkötési szándékra, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó bejelentésüket a (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően, vagy egyáltalán nem vonják vissza, és a házasságkötésre, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére nem kerül sor, a szolgáltatás igénybevevői a díj visszatérítésére nem jogosultak.

6. § A mellékletben meghatározott díjak megfizetése alól kizárólag valamelyik fél halálával fenyegető egészségi állapota miatt, a jegyző előzetes engedélye alapján adható mentesség, ha a szolgáltatásra az igénybevevők tartózkodási helyén kerül sor.

7. § A 2. §- 3. §-ban meghatározott díját a Taktaszadai Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. március 03. napjának 13-órájától kell alkalmazni..

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívül történő engedélyezéséről és a fizetendő díjakról szóló 9/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

üres cím

1. A házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés lebonyolításának díja:

a.) munkaidőben és hivatali helyiségben (ünnepi beszéd) 0 F

b.) munkaidőben és hivatali helységben:(gépzene, ünnepi beszéd, szülők köszöntése, gyertya gyújtás, pezsgő szervírozása

igény szerint- a pezsgőt a szolgáltatást igénybevevők biztosítják.) 3.245.- Ft.

c/ munkaidőn kívül, hivatali helységben: 10.815,- Ft

- ünnepi beszéd

d/ munkaidőn kívül hivatali helységben: 16.220,-Ft

- gépzene

- ünnepi beszéd

- szülők köszöntése, gyertya gyújtás,

- pezsgő szervírozása igény szerint ( a pezsgőt a házasulandók biztosítják)

e/ hivatali helyiségen kívül: 21.630,- Ft

- gépzene

- ünnepi beszéd

- szülők köszöntése, gyertya gyújtás,

- pezsgő szervírozása igény szerint ( a pezsgőt a házasulandók biztosítják)

A díjak az a 27%-os Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák.

Az ÁFA fizetési kötelezettség a Taktaszadai Polgármesteri Hivatalt terheli.

2.) A házasságkötésnél, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél egyéb igénybe vehető szolgáltatás nincs, - a szolgáltatást igénybevevők egyénileg biztosítják.

3.) Az anyakönyvvezető és a kisegítő részére fizetendő díj mértéke:

  • a) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés lebonyolításában közreműködők díja eseményenként :

a.a) anyakönyvvezető bruttó 5.400,-Ft

a.b) kisegítő (gépzene, pezsgő szervírozása) bruttó 3.245,- Ft

b)A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködők díja eseményenként

b.a) anyakönyvvezető bruttó 8.650 Ft

b.b) kisegítő (gépzene, pezsgő szervírozása) bruttó 4.200,-Ft