Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Kiskorpád Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, meghatározottak szerint eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét

217 959 824 Ft költségvetési bevétellel,

178 963 661 Ft költségvetési kiadással,

38 996 163 Ft költségvetési többlettel

1 952 111 Ft finanszírozási kiadással,

67 435 440 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit 103 459 432 Ft-ban

b) a működési kiadásait 96 883 647 Ft-ban

ebből:

ba) személyi juttatások 51 414 308 Ft-ban

bb) a munkaadót terhelő járulékok és 7 077 610Ft-ban

szociális hozzájárulási adót

bc) a dologi kiadásokat 27 617 118 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 434 500 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 4 340 111 Ft-ban

bf) működési egyenlegét 6 575 785 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási bevételeit 114 500 392 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásait 82 080 014 Ft-ban

ebből:

ba) beruházások összegét 61 059 526 Ft-ban

db)felújítások összegét 21 020 488 Ft-ban

dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban

ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban

ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban

bb) felhalmozási egyenlegét 32 420 378 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási bevételeit 67 435 440 Ft-ban

b) előző évi maradvány igénybevételét 65 248 014 Ft-ban

c) ÁH belüli megelőlegezés összegét 2 187 426 Ft.ban

d) a finanszírozási kiadásait 1 952 111 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 104 479 492 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2020. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- fő.20

közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 13 fő

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat a bevételeit a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselőtestület 2020. évben többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020.évre összesített -közfoglalkoztatottak nélküli- teljesített létszám előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület au önkormányzat 2020.évre teljesített közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi összevont maradvány kimutatását 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. számú mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek eredmény kimutatását a képviselő-testület 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 16. melléklet tartalmazza.

11. §

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése

A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változását a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

13. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2020.évi vagyon kimutatását e rendelet 19. és 20. melléklete szerint fogadja el.

14. § A 2020. évben a működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 21. melléklete szerint fogadja el.

15. § .

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljeskörű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 337 017.- forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik