Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete

a közlekedésszervezési feladatok ellátásáról és a közlekedésszervező kijelöléséről

Hatályos: 2021. 05. 01

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete

a közlekedésszervezési feladatok ellátásáról és a közlekedésszervező kijelöléséről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Közlekedésszervező kijelölése

1. § Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 22. § (1) bekezdése szerint a helyi személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos közlekedésszervezési feladatainak – e rendeletben meghatározott körben és módon történő – ellátására kizárólagos joggal az egyszemélyes tulajdonában lévő Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint közlekedésszervezőt (a továbbiakban: Közlekedésszervező) jelöli ki.

2. Közlekedésszervező működésének területi határa

2. § A Közlekedésszervező működésének területi határa Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

3. A feladatátadás céljai

3. § A Közlekedésszervezőnek történő feladatátadással elérni kívánt célok:

 • a) a Sztv. és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és a 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazását szolgáló integrált közlekedésszervezési és közszolgáltatási rendszer létrehozása, amely szakmai irányítást gyakorló Közlekedésszervezőből és a közszolgáltatás magas színvonalú ellátásához a humán és tárgyi erőforrásokat hatékonyan felhasználó– üzemeltetőkből álló struktúrát jelent,
 • b) a menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás integrált szemléletű tervezésének és szervezésének a többi közlekedési módot is figyelembe vevő megoldási lehetőségeinek szakmai megalapozása, egyeztetése, bevezetése és követése, ideérte a Szeged-Hódmezővásárhely közötti tram train rendszer üzemeltetéséből Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városra háruló feladatokat is ,
 • c) a helyi közösségi közlekedésre fordítható erőforrások összességében legkedvezőbb felhasználása, a társadalmi igényekre, a városszerkezeti adottságokra, az energiahatékonyságra, fenntarthatóságra és környezetvédelemre, valamint a biztonságra is tekintettel,
 • d) műszaki fejlesztési, szolgáltatásfejlesztési, hatékonyságjavítási és minőségirányítási célok elérése,
 • e) a regionális szinten is együttműködő, integrált szolgáltatást nyújtó menetrend szerinti közszolgáltatási rendszer kiépítésének előmozdítása az érintett partnerekkel együttműködve,
 • f) az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (a továbbiakban: helyi közszolgáltatás) szempontjából meghatározó gazdasági szereplőkkel együttműködve a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli és a régióból érkező közúti közlekedési terhelés csökkentése,
 • g) a műszaki eszközökkel, járművekkel és az infrastruktúrával kapcsolatos igények egységes szemléletű megfogalmazása, képviselete és érvényesítése a megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződésben,
 • h) a helyi közszolgáltatás igénybevételi és díjszabási rendszerének a társadalmi és utazási igényeknek megfelelő kidolgozása, üzemeltetése és fejlesztése a Vásárhely Kártya bevonásával,
 • i) az egységes menet- és bérletjegy értékesítési rendszer összehangolásának kezdeményezése és szakmai megalapozása a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszerrel , valamint részvétel a vasúti és a buszos közlekedést érintő tarifaközösség kialakításában.
 • j) a helyi közszolgáltatás tervezése, szervezése és végrehajtása során szakmai prioritási sorrend érvényesítése.

4. Az átadott feladatok köre

4. § (1) Az Önkormányzat a következő feladatok ellátását adja át a Közlekedésszervezőnek:

 • 1. a legmagasabb színvonalú helyi közszolgáltatás megszervezése és biztosítása az utazási igények, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével,
 • 2. a helyi közszolgáltatás elővárosi és regionális menetrend szerinti járattal történő lebonyolítására megállapodás megkötése a közlekedésért felelős miniszterrel ,
 • 3. a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összefüggő követelmények meghatározása adott területre, területrészre, hálózatra, vonalcsoportra, vonalra vagy járatra a közlekedési szolgáltatóval szemben, ennek keretében az autóbusz közlekedési hálózat és a helyi közszolgáltatási menetrend kidolgozása és végrehajtásának megrendelése,
 • 4. a közszolgáltatási feladatok ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése közlekedési szolgáltatóval Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulásával , a közlekedési szolgáltató tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése és szankcionálása,
 • 5. a regionális, elővárosi és helyi személyszállítási szolgáltatásoknak az utasok számára – a technológiai, műszaki és költségvetési lehetőségek között – összehangolt, egységes feltételek mellett hozzáférhető szolgáltatási rendszer kialakításának kezdeményezésében, szakmai megalapozásában, bevezetésében és üzemeltetésében való közreműködés,
 • 6. az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése és az éves összevont jelentés elkészítése és közzététele,
 • 7. közlekedési szolgáltatóval a helyi közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése, vagy közszolgáltatási kötelezettség elrendelése és fenntartása az Önkormányzat hozzájárulásával,
 • 8. a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló miniszteri rendelet szerinti eljárásokban való részvétel, szakmai javaslatok megfogalmazása,
 • 9. javaslattétel a helyi közszolgáltatás menet- és bérletjegy típusaira, díjaira, pót- és egyéb díjaira, a díjalkalmazási feltételeire, továbbá az ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeknek a megállapítására,
 • 10. a közlekedésszervező személyszállítási üzletszabályzatának elkészítése, hatóság által történő jóváhagyásának teljeskörű bonyolítása, közzététele, a közlekedési szolgáltató üzletszabályzatának a hatóság részére történő benyújtás előtti véleményezése,
 • 11. a helyi közszolgáltatással kapcsolatban beérkező észrevételek, panaszok teljeskörű kivizsgálása, megválaszolása, valamint a szolgáltatás minőségének javítása céljából azok rendszerezése, intézkedések megfogalmazása, végrehajtása, a közszolgáltatóhoz érkező panaszok kivizsgálásának nyomon követése, felügyelete,
 • 12. a közlekedési szolgáltatónál szervezett sztrájk esetére a még elégséges szolgáltatásokra vonatkozó menetrend tervezet jóváhagyása,
 • 13. az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhető helyi közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező működtetésének szakmai megalapozására és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése és javaslattétel annak ütemezett végrehajtására az Önkormányzat részére, valamint a döntésnek megfelelően a végrehajtásról történő gondoskodás,
 • 14. az előre tervezett utastájékoztatás megvalósítása és a közlekedési szolgáltató tájékoztatási feladatainak elrendelése, a rendkívüli utastájékoztatási feladatok végrehajtása és a közlekedési szolgáltató kötelezése a szükséges tájékoztatási feladatok ellátására
 • 15. a helyi közszolgáltatási menetrend megtartását kizáró esemény esetén a járatokat érintően az útvonal és forgalmi rend meghatározása, menetrendi és utastájékoztatási intézkedések megtétele, az intézkedések rendjének meghatározása, ennek keretében az előre látható ideiglenes útvonal és forgalmi változások elrendelése, valamint a rendkívüli és előre nem tervezhető esetekben a járatokat érintő útvonal és forgalmi rend meghatározása, továbbá a közlekedési szolgáltató kötelezése a rendkívüli járati útvonal, a forgalmi rend és az ideiglenes menetrend betartására,
 • 16. saját és bizományosi hálózaton keresztül történő menet- és bérletjegy, valamint egyéb igazolványok és díjtermékek értékesítése, a bevételek beszedése,
 • 17. a menet- és bérletjegy ellenőrzés, valamint az ehhez kapcsolódó folyamatok és eljárások teljeskörű lebonyolítása,
 • 18. a helyi közszolgáltatás ellenőrzése, intézkedések megfogalmazása, valamint azok végrehajtása,
 • 19. a szociálpolitikai menetdíj támogatás igénylése,
 • 20. sztrájk és rendkívüli akadályoztatás esetére a jegyek és bérletek kölcsönös elfogadását érintő együttműködés általános kereteit meghatározó megállapodás megkötése az Önkormányzat előzetes jóváhagyásával az elővárosi és regionális menetrend szerinti szolgáltatást végző közszolgáltatókkal,
 • 21. [1]helyi közszolgáltatást igénybevevő utasoktól származó bevételek beszedése,
 • 22. a helyi közszolgáltatással összefüggő bevételek és kiadások nyilvántartása,
 • 23. a menetrend szerinti helyi, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító egységes jegy- és bérletrendszer kialakításának kezdeményezése, szakmai megalapozása az érintett ellátási felelősökkel együttműködve, majd a kialakítást követően a rendszer bevezetésében, működtetésében való részvétel,
 • 24. olyan elektronikus alapú jegy és bérlet értékesítési és ellenőrzési rendszer kialakításának kezdeményezése, szakmai megalapozása és üzemeltetése, amely lehetővé teszi az ellenőrzött jegyek és bérletek számának járat és vonali kimutatását,
 • 25. javaslattétel Hódmezővásárhely várostervezési és a közlekedést érintő fejlesztési és egyéb stratégiai koncepcióira a mindenkori költségvetési és támogatási lehetőségek figyelembevételével, a műszaki szükségszerűségekre, a környezeti, közlekedéspolitikai célokra tekintettel a megvalósítandó fejlesztések, beruházások prioritására, az elfogadott koncepciók, tervek végrehajtásának ütemezésére,
 • 26. az Önkormányzat tulajdonát képező, a helyi közszolgáltatás ellátását biztosító vagyonelemek használata, valamint a közlekedési szolgáltató és a (2) bekezdés szerinti közreműködő részére történő használatba adása,
 • 27. az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási járati engedélyekben foglaltak betartásának ellenőrzése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok esetében a Közlekedésszervező a feladatellátási szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) meghatározott módon, legfeljebb 49 % mértékben közreműködőt vonhat be.

5. A Közlekedésszervező önként ellátható feladatai

5. § A Közlekedésszervező a 4. §-ban foglalt feladatain túl további önként vállalt feladatokat is elláthat, megállapodásokat köthet, amennyiben azok Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közlekedési rendszer fejlesztését, a szolgáltatási színvonal javulását, a költséghatékonyság növelését, egységes feladatellátást, az Önkormányzat környezeti és közlekedési célkitűzéseinek teljesülését szolgálják.

6. A Közlekedésszervező önálló döntési jogkörei

6. § (1) A Közlekedésszervező a 4. §-ban felsorolt feladatok ellátásával felmerülő kérdésekben a 7. §-ban meghatározottak kivételével önállóan dönt.

(2) A Közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti jogköreit, a költséghatékonyságot, a forgalombiztonságot és a közlekedéspolitikai célkitűzéseket szem előtt tartva gyakorolja.

(3) Amennyiben a helyi közszolgáltatási menetrendben

 • a) új helyi számozott vonal bevezetése, vagy bármely számozott helyi vonalon olyan járat bővítést tervezett, melyre a Közlekedésszervező az üzleti terve alapján fedezettel nem rendelkezik, vagy
 • b) helyi számozott vonal megszüntetése, vagy az adott naptípus szerinti vonali hasznos kilométer teljesítmény 10 %-át meghaladó – szakmailag megalapozott – csökkentése tervezett a Közlekedésszervező részéről,

akkor annak bevezetésére csak a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság véleménye kikérésével (a továbbiakban: Bizottság), valamint az a) pontban megfogalmazottak esetén Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosításával biztosított többletforrás rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

(4) A Bizottság véleményét legalább 30 nappal a bevezetés napját megelőzően hozza meg és álláspontját a Közlekedésszervező részére a döntést követő 3 munkanapon belül megküldi. A helyi közszolgáltatási menetrend változásáról szóló értesítés hivatalos közzététele a Közlekedésszervező honlapján történik meg legalább 15 nappal az abban foglaltak bevezetése előtt.

(5) A (3) bekezdésben foglaltak kivételével a helyi közszolgáltatási menetrend egyéb módosításairól a Közlekedésszervező a módosítások tervezett bevezetését megelőző 30 nappal írásbeli tájékoztatást küld a Bizottság részére.

(6) A Szerződésben meghatározott, azonnali intézkedést igénylő esetekben a Közlekedésszervező soron kívül, önállóan dönt és döntéséről utólag tájékoztatja a Bizottságot.

7. Az Önkormányzat és a Közlekedésszervező megosztott döntési jogkörei

7. § (1) A közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával, annak hozzájárulás rendelkezésre állását követően a Közlekedésszervező a saját nevében köti meg.

(2) A közlekedési szolgáltatóval hatályban lévő közszolgáltatási szerződés megszüntetését megelőzően a Közlekedésszervezőnek az Önkormányzat előzetes hozzájárulását ki kell kérnie.

(3) A Közlekedésszervező által alkalmazott helyi közszolgáltatások díjait, pótdíjait, egyéb díjait és a díjalkalmazási feltételeket, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket a Szerződés melléklete tartalmazza. A megállapított díjak, feltételek és jogkövetkezmények legkorábban a Szerződés módosításának aláírását követő 30. naptól alkalmazhatóak és legkésőbb a bevezetést megelőző 15. napon a Közlekedésszervező a honlapján köteles közzétenni.

(4) A Közlekedésszervező évente, üzleti tervének benyújtásakor értékeli az alkalmazott tarifarendszert és javaslatot tesz annak esetlegesen szükséges módosítására az Önkormányzatnak.

8. A közlekedésszervező részére átadott feladatok finanszírozása

8. § (1) A Közlekedésszervező által megrendelt közszolgáltatások ellentételezéséhez és a Közlekedésszervező részére átadott feladatok ellátásához szükséges, a menet- és bérletjegy értékesítésből, a pótdíj bevételből, valamint a szociálpolitikai menetdíj támogatásból és egyéb bevételekből nem biztosított forrásokat az Önkormányzat mint ellátásért felelős a közlekedésszervezői feladatok ellátásának finanszírozási szerződésében (a továbbiakban: finanszírozási szerződés) biztosítja a Közlekedésszervező részére.

(2) A Közlekedésszervezőnek az Önkormányzat által jóváhagyott éves üzleti terve határozza meg az adott naptári évre vonatkozóan a 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti teljes személyszállítási hasznos kilométer teljesítményt és a b) pont szerinti további minőségi és mennyiségi mutató által meghatározott szolgáltatási szintet, valamint az ezek teljesítéséhez szükséges forrásátadás mértékét.

(3) A Közlekedésszervező számára a források átadása az évente megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján, havonta, előfinanszírozással történik. Az átvett forrásokkal a Közlekedésszervező ágazati, valamint kiadás és bevétel szerinti megosztásban, félévente elszámol.

(4) A Közlekedésszervező a közszolgáltatási szerződés nem megfelelő teljesítése miatt érvényesített követeléseit, az így elért megtakarításokat a 11. § (2) bekezdés szerinti minőségi mutatók javítására, vagy azok teljesülését ösztönző beruházásokra fordítja. Az így keletkezett többletforrásokról és azok felhasználásáról a Közlekedésszervező az Önkormányzat számára évente beszámol.

9. A Közlekedésszervező szakmai felügyelete

9. § (1) Az Önkormányzat a szakmai felügyelet körében a Közlekedésszervező éves beszámolója alapján, annak Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése általi elfogadásakor értékeli a Közlekedésszervező tevékenységét és a következő időszakra tervezett stratégiai intézkedéseit.

(2) Az Önkormányzat a szakmai felügyelet körében jogosult a Közlekedésszervező által az egyes feladatokhoz kapcsolódóan érvényesíteni kívánt költségek indokoltságát, megalapozottságát megvizsgálni, észrevételt tenni, külső szakértő vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni.

10. Az együttműködés keretei a területileg illetékes ellátásért felelőssel

10. § (1) A Közlekedésszervező a feladatok ellátása során köteles együttműködni az Önkormányzattal, az elővárosi és regionális menetrend szerinti szolgáltatást végző közszolgáltatókkal, a közlekedésért felelős miniszterrel.

(2) A Közlekedésszervező köteles az autóbusszal végzett elővárosi és regionális menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző közszolgáltatónak a közszolgáltatási menetrend módosítására vonatkozóan megküldött tervezeteit véleményezni, nyilatkozatot kiadni.

11. A feladatellátás további feltételei

11. § (1) Az Önkormányzat a Szerződésben rögzített tervezési időszakokra vonatkozóan meghatározza a Közlekedésszervező által biztosítandó helyi közszolgáltatással szemben támasztott fő mennyiségi és minőségi követelményeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mennyiségi és minőségi követelmények:

 • a) a teljes személyszállítási hasznos kilométer teljesítmény,
 • b) a közszolgáltatási menetrendben megrendelt járatok teljesítésének aránya.

(3) A Közlekedésszervező jogosult és köteles a közszolgáltató által érvényesíteni kívánt költségek indokoltságát, megalapozottságát megvizsgálni, szükség esetén külső szakértő vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni.

(4) A Közlekedésszervező köteles az általa megrendelt szolgáltatások mennyiségét és minőségi színvonalát rendszeresen ellenőrizni. A Közlekedésszervező jogosult a szolgáltatók tevékenységét nyílt és rejtett úton, vagy próbahasználat útján is ellenőrizni.

(5) A Közlekedésszervező köteles a források rendelkezésre állása esetén a folyamatos és fenntartható működés feltételeit a közszolgáltatási szerződésekben megfelelő gazdálkodási paraméterek útján biztosítani.

(6) A Közlekedésszervezőnek a tevékenység ellátása érdekében folyamatosan rendelkeznie kell:

 • a) az átvett feladatok ellátásához szükséges ügyfélszolgálati és forgalomirányítási feladatokat ellátó személyzettel,
 • b) az átvett feladatok ellátásához szükséges nyilvántartási rendszerrel,
 • c) a feladatok ellátásához szükséges képzettséggel rendelkező, megfelelő létszámú szakember állománnyal.

12. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépését követően a Volánbusz Zrt. által korábban kibocsátott jegyek 2021. december 31-ig, míg a bérletek a lejáratukig érvényesek. A jegyek és bérletek elfogadásának részletes szabályait, az abból származó bevételek egymás közötti elszámolásának módját a közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A bérletek és a jegyek elfogadásának szabályait a közszolgáltató és a Közlekedésszervező a honlapján, valamint az utazóközönség széles köre számára elérhető helyeken és fórumokon 2021. december 31-ig folyamatosan közzéteszi.

(3) A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a közlekedésszervezőt megillető jogok, az őt terhelő kötelezettségek, illetve a közlekedésszervezői feladatok tekintetében a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános jogutódjának minősül.

(4) A 2021. április hónapra a közlekedésszervező által bevallott szociálpolitikai menetdíj támogatás 2021. május hónapban esedékes igénylésére a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult.